Doesburg

Plaats
Stad en gemeente
Doesburg
Liemers Achterhoek
Gelderland

gemeente_doesburg_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Doesburg anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Doesburg anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Doesburg

Terug naar boven

Status

- Doesburg is een stad en gemeente in de provincie Gelderland, gelegen op de grens van de streken Liemers en Achterhoek.

- De gemeente Doesburg is middels een grenscorrectie in 1957 in het noorden vergroot met een deel van de gemeente Rheden (= de Fraterwaard, die door afsnijding van een bocht in de IJssel meer aan de Doesburgse kant kwam te liggen) en in het zuiden met een deel van de gemeente Angerlo (= de voormalige buurtschap thans stadsdeel Beinum).

- Bij de gemeentelijke herindelingen in deze regio in 2005 is de gemeente Doesburg vooralsnog buiten schot gebleven. Voorlopig blijft zij zelfstandig.

- Wapen van de gemeente Doesburg.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Doesburg.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1025 kopie 18e eeuw Dusburg, 1234 in Dosburg, 1277 Doesborg, 1867 Doesborgh, 1883 Doesburg.

Naamsverklaring
Misschien Oudnedelands burg 'burcht' met dust 'kreupelhout' of dôse 'mosveen'. De betekenis van de Duitse plaatsnaam Duisburg (890 Diusburg) is evenmin duidelijk. Gysseling denkt aan de Indo-Europese wortel dheus- 'uitbuigend, schitterend?' Volgens aan fantasie ontsproten overlevering werd de stad gesticht door de Romeinse veldheer Drusus (Drusiburgum). (1)

Terug naar boven

Ligging

Doesburg ligt NO van Arnhem, NNO van Zevenaar, NW van Doetinchem.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Doesburg, die alleen de gelijknamige stad omvat, 556 huizen met 3.525 inwoners. Tegenwoordig heeft de gemeente en daarmee stad ca. 4.500 huizen met ca. 11.500 inwoners (waarvan ca. 4.700 in stadsdeel Beinum).

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze gemeente en stad, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg.

- "Het was in de Tweede Wereldoorlog (1943) dat de basis werd gelegd voor Historische Vereniging Stad en Ambt Doesborgh. Opperwachtmeester Westera begon met het illegaal verzamelen van historisch waardevol materiaal en legde daarmee tevens de basis voor de latere museumcollectie van het Streekmuseum De Roode Tooren. Het duurde echter tot 1950 dat tot de officiële oprichting werd overgegaan. Heel duidelijk werd toen vastgelegd dat het oude Richterambt Doesborgh (in 1340 Doesburg, Angerlo, Giesbeek, Lathum, Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Hummelo en Olburgen), het werkgebied van de vereniging vormde. De beperkte ruimte (een kleine oudheidkamer op de zolder van het stadhuis) die de vereniging destijds ter beschikking had, was er min of meer de oorzaak van dat ze in feite alleen maar op papier bestond.

In 1969 kwam daarin sterk verandering. De historische verzameling kon worden tentoongesteld in een benedenruimte van het Doesburgse stadhuis, hierdoor ontstond een nieuw enthousiasme en werd er meer tijd en energie besteed aan de andere activiteiten van de vereniging, maar vooral ook de uitbreiding van de verzameling. In het kader van haar doelstelling op het gebied van historie, natuurhistorie, dialect en folklore werden tentoonstellingen georganiseerd, lezingen en excursies gehouden en werden werkgroepen opgericht. Voorts verschenen er een aantal eigen publicaties. Het ledental ging groeien!

De museumverzameling groeide ook en de noodzaak voor een nieuw onderkomen diende zich al snel aan. Men was dan ook bijzonder gelukkig met het feit dat in 1977 het voormalige politiebureau in Doesburg geschikt gemaakt kon worden als museum. Dit nieuwe onderkomen gaf opnieuw een impuls aan de activiteiten van Stad en Ambt Doesborgh, hetgeen o.a. resulteerde in de uitbreiding van het museum in 1987 met het buurpand. Zo ontstond het huidige complex Roggestraat 9-11-13: Streekmuseum De Roode Tooren.

De vereniging houdt zich thans bezig met: het organiseren van lezingen, excursies en cursussen voor de leden; het uitgeven van publicaties in een eigen reeks monografieën; het regelmatig informeren van de leden via informatiebulletins; het stimuleren van onderzoek middels werkgroepen op het gebied van archeologie, streektaal, vogelstudie, streekdracht en hoofdtooi, archiefstudie; het organiseren van de jaarlijkse Palmpaasoptocht voor de jeugd; exploitatie van Streekmuseum De Roode Tooren (meer dan 10.000 bezoekers per jaar); het organiseren van wisselende tentoonstellingen (inmiddels meer dan 120); uitbreiding en beschrijving van de museumcollectie (automatisering); educatieve projecten voor het onderwijs. Wilt u ons bij al deze activiteiten steunen of daaraan deelnemen wordt dan lid van Stad en Ambt Doesborgh. De jaarlijkse minimum bijdrage bedraagt voor leden € 15,00, voor echtparen € 20,00, voor gezinnen € 25,00 en voor bedrijven/instellingen € 50,00 per jaar."

- Ook Streekmuseum De Roode Tooren richt zich op de geschiedenis van het oude richterambt Doesburg. "Te zien zijn onder andere een werkende tabakskerverij uit 1894, een kruidenierswinkel (1880/1940), collecties op het gebied van handel en ambacht, religie, brandweer, volkskunst en folklore, vaandels en textiel, archeologie, geologie, maquettes van de stad rond 1560 en 1655 en een schaalmodel van de historische schipbrug. Verder zijn er jaarlijks diverse wisselexposities. In het museum is een winkel met erfgoedproducten, vele publicaties over de stad en omgeving en bijzondere ansicht- en wenskaarten. Voorts nostalgisch speelgoed, puzzels, aap-noot-mies en Ot en Sien-producten, snoep uit grootmoeders tijd, Doesburgse Mosterd, etc. Als je een leuk cadeautje zoekt, zeer de moeite waard.

Belangwekkend is de Theo Colenbrander Salon. Colenbrander was de eerste industrieel vormgever van ons land en zijn werk geniet internationale bekendheid. Hij werd in 1841 in Doesburg geboren en overleed in 1930 te Laag-Keppel. De openingstijden van Streekmuseum De Roode Tooren zijn: dinsdag tot en met vrijdag van 11.00-17.00 uur; zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur. Elke 1e zondag van de maand is er in de stad Culturele Zondag. Het museum en vele galeries en ateliers zijn dan van 12.00-17.00 uur geopend. Op Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag is het museum gesloten. Streekmuseum De Roode Tooren is gratis toegankelijk. Uiteraard wordt een vrijwillige bijdrage in de daarvoor aanwezige historische giftenbus bijzonder op prijs gesteld. Helaas is het museum maar zeer beperkt toegankelijk voor bezoekers met een fysieke beperking."

- Artikelen over Doesburg m.b.t. geschiedenis en bezienswaardigheden, door Egbert van de Haar uit Tiel (even naar onderen scrollen tot je bij deze plaats bent of zoeken met ctrl-F).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het gaat goed met de bedrijven Koninklijke Rotra, een logistieke dienstverlener, en Ubbink, een producent van rookgasafvoersystemen, ventilatiesystemen en producten voor lucht- en waterdicht bouwen. Rotra en Ubbink zijn twee echt Doesburgse bedrijven die al meer dan honderd jaar in deze gemeente zijn gevestigd. Samen bieden ze werk aan ca. 1.000 personen. Ze zijn dan ook belangrijke pijlers van de lokale en regionale economie, die men graag in Doesburg en de regio wil behouden. Om de groei van de bedrijven te faciliteren moet het bedrijventerrein direct N van de stad met tussen de 10 en 20 ha worden uitgebreid. Dit levert enkele honderden banen extra op.

Wethouder Ellen Mulder: “De uitbreiding van deze bedrijven is van groot belang voor de economische ontwikkeling in de hele regio, dus niet alleen in Doesburg. Uiteindelijk is deze ontwikkeling goed voor heel veel aspecten, want er komen meer mensen werken die ook graag in de regio wonen en hier hun boodschappen gaan doen. Dat trekt weer nieuwe bedrijvigheid aan. En transport over water ontlast de overvolle wegen in de regio. Het is bovendien een project waarin vijf overheden en twee bedrijven samen optrekken, en dat mag je op deze schaal in dit deel van Gelderland best uniek noemen."

De firma Sweco verzorgt de integrale planontwikkeling voor de beoogde uitbreiding van het vaarwatergebonden bedrijventerrein aan de Verhuellweg. Het gaat o.a. om een laad- en loskade voor containers. Het wordt nog wel een hele uitdaging om een voorkeursalternatief te vinden dat zo veel mogelijk aan alle belangen tegemoet komt. Dagblad de Gelderlander noemt het zelfs "een hels karwei", omdat er zo veel (deels conflicterende) belangen mee zijn gemoeid; de uitbreiding van deze bedrijven aan de Verhuellweg gaat de natuur en het landschap aan, het woon- en leefklimaat van inwoners, de verkeersdruk op de wegen, de cultuurhistorie van Doesburg, stikstof- en geluidsbelasting, waterkering, waterhuishouding en waterveiligheid, fijn- en grofstof en waaivuil.

Eigenaar van de bijna 400 ha grote Fraterwaard, Stichting Twickel, benadrukt dat dat gebied een op Europees niveau beschermd natuurgebied is dat bij voorkeur niet moet worden aangetast, maar het is lastig een alternatief te vinden dat dit gebied ongemoeid laat. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad van Doesburg in zomer 2018 een voorkeurslocatie vaststelt, nadat de reeds genoemde firma Sweco alle mogelijke alternatieven op een rijtje heeft gezet en heeft doorgerekend op alle consequenties.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Doesburg heeft 158 rijksmonumenten.

- Doesburg heeft 69 gemeentelijke monumenten.

- "Monumentenvereniging 15 april 1945 Doesburg zet zich in voor het behoud en waar nodig herstel van het cultuurhistorisch erfgoed van de stad en haar omgeving. Daarnaast bestaat de meer algemene doelstelling om kennis over en belangstelling voor de bijzondere cultuurhistorische waarden van onze Hanzestad te bevorderen, zie hiervoor onze pagina Activiteiten. Het lidmaatschap staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor Doesburgs cultureel erfgoed, al dan niet als een bewoner van een van de rijks- of gemeentelijke monumenten.

Monumentenvereniging 15 april 1945 is opgericht in 1961 om het herstel van de Grote Kerk of Martinikerk te bevorderen. De toren van deze kerk is op 15 april 1945 - een dag voor de bevrijding - door de bezetter opgeblazen. Om deze reden is gekozen voor de naam: Monumentenvereniging 15 april 1945. De restauratie van kerk en toren is in 1972 voltooid. Begin jaren '80 heeft de vereniging Stichting Stadsherstel in het leven geroepen. Door deze stichting is in de jaren tachtig en negentig jaren een aantal panden gerestaureerd en vervolgens aan belangstellenden verkocht. Recentelijk heeft deze stichting de aanzet gegeven tot het weer beter 'beleefbaar' maken van de door Menno van Coehoorn aangelegde vestingwerken rond Doesburg. Stichting Stadsherstel is in 2016 formeel opgeheven; het restkapitaal is overgedragen aan de Monumentenvereniging."

- Grote Kerk of Martinikerk. Onder de link vind je o.a. een beschrijving van de geschiedenis van de kerk, de 3 orgels en de concerten die er geregeld plaatsvinden.

- RK Martinuskerk (Juliana van Stolberglaan 3) uit 1965. Het bestuur van de regionale RK parochie Levend Water heeft in 2011 aangekondigd dat in de twee jaren daarna 5 van de 8 kerken moeten sluiten. Het betreft de kapel van Angerlo en de kerken in De Steeg, Rheden, Drempt en Brummen. De kerk van Giesbeek wordt een kapel voor doordeweekse vieringen. Aan beide kanten van de IJssel blijft dan nog één kerk open, namelijk in Dieren en Doesburg. Oorzaak van de sluitingen is dat de parochie door het sterk dalende ledental de hoge onderhoudskosten van de kerken niet meer kan betalen. De parochie heeft ca. 10.000 ingeschreven parochianen, maar in een weekend bezoeken gemiddeld in totaal slechts ca. 450 mensen een dienst in de kerkgebouwen. Overigens is de parochie Levend Water per 1-7-2016 opgeheven en onder de 3 omliggende parochies verdeeld. Voor de redenen zie het decreet van aartbisschop Eijk onder de link.

- In 2011 is het rapport Scenario's voor de toekomst van de Hoge en Lage Linie van Doesburg verschenen.

- Arsenaal.

- Doesburgsch Mosterd- en Azijnmuseum.

- Museum De Maurits 1940-1945 is een particulier museum over de Tweede Wereldoorlog. Alle voorwerpen zijn verkregen door ruil of schenking. Als stille getuigen van die oorlogsjaren zijn er gevechtsvoorwerpen, communicatiemiddelen, tijdschriften, propagandamateriaal, persoonsbewijzen, illegale nieuwsblaadjes enz. te zien. Geopend op afspraak: tel. 0313-479006. Toegangsprijs: € 1,00.

- Het Lalique Museum bestaat sinds 2011. Het museum bevindt zich in twee rijksmonumentale panden, waar glas, sierobjecten en juwelen worden getoond van de Franse juwelen- en glasontwerper René Lalique (1860-1945). Naast de vaste collectie organiseert het museum wisseltentoonstellingen uit de periode circa 1850-1950. René Jules Lalique werkte in Parijs in de periodes van de art nouveau en art deco. Aan het begin van zijn carrière vervaardigde Lalique zeer verfijnde sieraden, die door de beau monde van het Parijs rond 1900 werden gedragen. Later in zijn carrière legde hij zich toe op het ontwerpen van glasobjecten, waarbij hij en passant voor een revolutie in de parfumindustrie zorgde met zijn ontwerpen voor parfumflacons. Net als zijn juwelen, wordt zijn glaskunst gekenmerkt door originaliteit, opvallend vorm- en kleurgebruik, detaillering en hoogwaardige afwerking. Hij liet zich hierbij inspireren door de organische vormen in de natuur en vrouwelijke lijnen. Het oeuvre van René Lalique is zeer omvangrijk, zijn werk erg geliefd onder verzamelaars en wereldwijd in grote musea te bewonderen. Het Lalique Museum in Doesburg is een van de slechts drie musea ter wereld die aan deze Franse grootmeester gewijd zijn.

- Gevelstenen in Doesburg.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

- Het Doesburgs Hanzefeest (op een zaterdag in juni) is een jaarlijks evenement waarbij het historische centrum van deze Hanzestad voor één dag terug gaat naar de middeleeuwse tijden. Het evenement is vrij toegankelijk.

- Doesburg Binnenste Buiten (2e volle week van juli) is naar eigen zeggen het grootste gratis evenement van Oost-Nederland, voor jong en ouder, met straattheater, muziek, dans, dweilorkesten en tal van andere activiteiten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Gasthuiskerk is het culturele hart van Doesburg. De verbouwde en gerenoveerde kerk, die in de middeleeuwen is gebouwd als hospitaal, organiseert in het theaterseizoen gevarieerde culturele evenementen als concerten, opera’s, exposities, poëziefestivals, open podia, lezingen, culturele excursies en cabaretvoorstellingen.

- Filmhuis in Het Arsenaal.

- In Museumtuin 't Olde Ras kun je ruim 1.500 verschillende fruitrassen bekijken.

- "Het doel van de 'Vogelwerkgroep van Stad en Ambt Doesborgh' is het onderzoeken en beschermen van vogels en hun leefgebied in Doesburg en omgeving. Bij onderzoek kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het tellen van nestelende paartjes buizerd binnen het werkgebied. Het gaat daarbij dan niet alleen om de aantallen, maar ook om het broedsucces van de buizerds. Tijdens de controles van de nesten wordt ook gekeken naar prooiresten om daarmee een beeld te krijgen van de voedselkeuze van buizerds. Bij bescherming kan worden gedacht aan deelnemen aan overleg met bijvoorbeeld een gemeentebestuur over voorgenomen plannen die mogelijkerwijze bedreigend kunnen zijn voor vogels. Ook het plaatsen van nestkasten voor koolmezen of bosuilen draagt bij aan de bescherming van de soorten. Elk voorjaar wordt er een broedvogelinventarisatie uitgevoerd. De uitkomsten van zo'n inventarisatie worden in een verslag verwerkt en - voorzien van aanbevelingen - beschikbaar gesteld aan de eigenaar van het onderzochte gebied. Hiermee levert de vogelwerkgroep een waardevolle bijdrage aan instandhouding en mogelijk verbetering van vogelbiotopen."

- Tegelijk met de ontwikkeling van een Container Terminal bij haar vestiging direct N van de stad Doesburg heeft de firma Rotra in 2015 werkzaamheden uitgevoerd ter verbetering van de natuurwaarden in de omgeving. Rotra heeft in de Fraterwaard N van de stad ruim 2 ha landbouwgebied omgezet naar natuurgebied ten gunste van weide- en watervogels, en stimuleert daarmee de ontwikkeling van flora en fauna. Dit is Rotra overeengekomen met de eigenaar/beheerder van dit gebied, Stichting Twickel. De werkzaamheden bestonden uit het baggeren van slib en het verflauwen van taluds in een restant van een voormalige rivierloop van de IJssel, vergroten van een bestaande poel en het verwijderen van slib in een watergang.

Deze zijn gericht op het verbeteren van het leefgebied van onder andere amfibieën, kleine zoogdieren en weide- en watervogels. Zowel in het broedseizoen als in het voor- en najaar en in de winter zullen vele vogelsoorten gebruik kunnen maken van het gebied. Steltlopers, zoals de groenpootruiter en het witgatje, kunnen tijdens hun trek naar het noorden of het zuiden hier hun reis onderbreken om de reserves weer aan te vullen. Watervogels, waaronder diverse eendensoorten, kunnen hier in rust de winter doorbrengen. Met het uitvoeren van deze werkzaamheden draagt Rotra bij aan de ecologische diversiteit en uitbreiding van natuurlijke habitats in de omgeving. (bron: Rotra) Zie ook bij Recente ontwikkelingen.

- "De Oude IJssel is een zijrivier van de Gelderse IJssel, met een stroomgebied van 1200 km2, waarvan twee derde in Duitsland ligt. In de IJssel leven veel vissoorten die graag de Oude IJssel op willen zwemmen naar paaigebieden bovenstrooms. Migratie is cruciaal voor de instandhouding van vissoorten. Rijkswaterstaat Oost-Nederland en het waterschap werken daarom samen aan de verbetering van vismigratie, in combinatie met ecologisch herstel van rivier- en beekmondingen. Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat, de gemeente Doesburg, aannemer Dubbink, Watersportvereniging De Oude IJssel en Royal HaskoningDHV hebben samen het ontwerp gemaakt voor de grootste vispassage van Nederland. De Oude IJssel is een gekanaliseerde en hoog opgestuwde rivier, maar de Gelderse IJssel stroomt vrij af en heeft waterstandsschommelingen tot meer dan zes meter. Voeg daarbij dat er een flinke hoeveelheid water (vijfhonderd tot duizend liter per seconde) door de vistrap moet stromen om in zo’n groot water voldoende lokstroom op te wekken, en je begrijpt dat het een fiks bouwwerk is geworden. Met de vistrap in de monding van de Oude IJssel in de Gelderse IJssel kan een hoogteverschil oplopend tot 5 meter worden overbrugd.

De in september 2019 gereedgekomen vistrap is gerealiseerd bij het stuwcomplex aan de Barend Ubbinkweg in Doesburg. Waterschap Rijn en IJssel heeft gekozen voor een vispassage van het type vertical slot: het water stroomt bij dit type door een metalen bak met daarin schotten, waardoor een reeks oplopende kamers ontstaat waarin de vis omhoog of omlaag kan zwemmen. De grootte van de kamers is afgestemd op de grootste vissoort die voorkomt: de winde, die zestig tot tachtig centimeter lang kan worden. Maar de stroomsnelheid in de kamers is zodanig dat ook kleinere vissen, zoals riviergrondel en rivierdonderpad, omhoog kunnen zwemmen. De ruimtelijke kwaliteit van het complex is ook verbeterd. De locatie heeft een eigen karakter gekregen en is geschikt gemaakt voor het uitdragen van de essentiële taken die op deze plek samenkomen, zoals waterveiligheid, waterkwantiteit en -kwaliteit, vaarweg- en peilbeheer en stedelijk water. Er is een informatieparkje aangelegd voor bezoekers die meer willen over hoe de vistrap werkt. Ook de andere stuwen zijn vispasseerbaar gemaakt en over de gehele lengte van de Oude IJssel zijn natuuroevers aangelegd en moerasgebieden ingericht, zelfs middenin het stedelijk gebied van Doetinchem en Ulft. In totaal is 43 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Ook is er een nieuw fietspad langs de rivier aangelegd." (bron: Provincie Gelderland, september 2019)

- "De gemeente Doesburg roept haar inwoners op te stoppen met het gebruik van de giftige onkruidbestrijder glyfosaat. Ook gaat de gemeente in gesprek met boeren om samen naar alternatieven te zoeken voor het gebruik van glyfosaat. De gehele gemeenteraad steunde in mei 2019 een motie van PvdA/GroenLinks, waarin het college wordt opgeroepen stappen te ondernemen tegen het toegenomen gebruik van glyfosaat. In de motie spreken de partijen hun verontrusting uit over het toenemend gebruik van het glyfosaat. Want dit bestrijdingsmiddel is zeer omstreden omdat het mogelijk kankerverwekkend is. Ook zorgt het voor onevenredige natuurschade. Bovendien zorgt glyfosaat voor ernstige verontreiniging van het grondwater. “Afvalverwerker Circulus-Berkel en waterbedrijf Vitens roepen op om het niet te gebruiken. Dat is niet voor niets. Het middel zorgt voor ernstige verontreiniging van het grondwater”, aldus initiatiefnemer Mark Mol in de Gelderlander.

In de motie wordt het college ook opgeroepen in gesprek te gaan met landbouwbedrijven om samen te kijken naar alternatieven voor glyfosaat. Én naar manieren om met zoveel mogelijk respect voor de natuur te gaan werken. Daarmee is volgens de gemeenteraad Doesburg een van de eerste gemeenten die het Gelderse Actieplan Natuurinclusieve Landbouw aangrijpt om concrete maatregelen te nemen. In dit Actieplan hebben onder meer LTO Noord, drie agrarische collectieven en de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) de intentie uitgesproken samen te willen werken aan een natuurinclusieve landbouw." (bron: GNMF, juni 

Terug naar boven

Beeld

- Facebookpagina met oude foto's van Doesburg.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Doesburg. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Media / nieuws: - Doesburg TV is een onafhankelijk internet televisiekanaal. - Nieuws uit deze stad van de Gelderlander. - Nieuws van Doesburg Direct. - Lokaal nieuws op Facebook.

- Lokale links: - Doesburg linkspagina.

- Jongeren: - Jongerencentrum 0313.

- Muziek: - Het huidige Muziekcorps der Voormalige Schutterij is formeel opgericht in 1892 en heeft dus in 2017 het 125-jarig bestaan gevierd, maar haar tradities gaan terug tot een voorganger uit 1832. De vereniging omvat een harmoniekorps, een malletband en een opleidingsorkest.

- Sport: - Voetbalvereniging Sportclub Doesburg is opgericht in 1914.

- Badmintonvereniging.

- Bij zwemvereniging DWV kunnen alle soorten zwemmers terecht, want er zijn afdelingen voor recreatief zwemmen, wedstrijdzwemmen en waterpolo.

- Duurzaamheid: - "Nederland staat voor een grote opgave. We willen in 2030 geen aardgas uit Groningen meer gebruiken. Zo willen we de aardbevingen in Groningen stoppen. Ook verandert ons klimaat. Om de opwarming van de aarde te verminderen, werkt Nederland mee aan het Klimaatakkoord. Dit raakt ook de gemeente Doesburg. Wij werken de komende jaren aan: energie besparen, duurzame energie opwekken, en aardgas vervangen door andere vormen van warmte. De gemeente start met verduurzaming in de wijk De Ooi. We willen samen met inwoners op zoek naar de beste manier om onze woningen te verwarmen en te koken zonder aardgas. En samen met inwoners beslissen wat het beste moment is om dat te doen.

We starten in De Ooi, omdat er in deze wijk een al een aantal ontwikkelingen gepland staat. Bijvoorbeeld de sloop en nieuwbouw van 95 PeGe woningen van de woningcorporatie en het omvormen van het gebied langs de Koppelweg van bedrijven naar gasloze woningbouw. Ook is het ondergrondse netwerk van elektriciteit en gas op leeftijd. Het is nog in prima staat, maar is wel als eerste in Doesburg aan vervanging toe. Om overlast te beperken en kosten te besparen willen we activiteiten zo veel mogelijk combineren. In de wijk staan ruim 1000 woningen, waarvan ongeveer 650 huurwoningen van Woonservice IJsselland. De overige woningen zijn van particulieren. De gemeente wil hen ondersteunen bij het maken van duurzame keuzes. Ook wordt er gewerkt aan financieringsmogelijkheden voor huiseigenaren."

- Veiligheid: - Politie Doesburg. - Brandweer Doesburg. - Uitrukfoto's van de brandweer.