Beinum

Stadsdeel
Doesburg
Liemers
Gelderland

Beinum richtingbord HF [800x600] [640x480].jpg

Beinum, voormalige buurtschap van Angerlo, thans stadsdeel van Doesburg, wordt in de atlassen en ook ter plekke ten onrechte nog als plaatsnaam vermeld (want het staat op het richtingbord in wit-op-blauw aangegeven en niet in zwart-op-wit).

Beinum, voormalige buurtschap van Angerlo, thans stadsdeel van Doesburg, wordt in de atlassen en ook ter plekke ten onrechte nog als plaatsnaam vermeld (want het staat op het richtingbord in wit-op-blauw aangegeven en niet in zwart-op-wit).

Beinum

Terug naar boven

Status

- Beinum is een voormalige buurtschap, thans stadsdeel en wijk* in de provincie Gelderland, in de streek Liemers, gemeente Doesburg. T/m 1956 gemeente Angerlo. In 1957 is het grondgebied van de - toen nog - buurtschap middels grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Doesburg, waardoor deze stad naar het zuiden kon uitbreiden.

* Lokaal is men hier niet consequent in; de kern is dermate groot dat zij zelf een aantal wijken omvat, waardoor het wellicht logischer is om de kern als stadsdeel te kwalificeren. De gemeente doet dat in enkele documenten ook, maar in andere documenten spreekt ze van 'wijk', en er is ook een Wijkraad Beinum (waarvoor zie het kopje Links), vandaar dat wij het hier zo geformuleerd hebben. Verder op deze pagina houden wij de benaming 'stadsdeel' aan.

- Beinum is geen woonplaats in de zin van het postcodeboek en de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en wordt door de gemeente als stadsdeel van de stad Doesburg beschouwd, hoewel ze door water van elkaar zijn gescheiden (zie bij Ligging). In de provincie-atlas Gelderland (1) en op een richtingbord ter plekke wordt de naam ten onrechte nog wel als plaatsnaam vermeld (want - in geval van het richtingbord - in wit-op-blauw aangegeven en niet in zwart-op-wit).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1200 In Beinheim, 1259 in villa Beinhem, 1273 de Beynen, 1294-1295 Johanni de Beinheym, 1357-1365 Beynem, 1765 Bijnum, 1899 Beinum.

Naamsverklaring
Wel verklaard als heem 'woonplaats, woning' van de persoon Beie.(2)

Terug naar boven

Ligging

Stadsdeel Beinum ligt Z van de stadskern van Doesburg en wordt daarvan gescheiden door de Oude IJssel en het Broekhuizerwater. In het zuiden scheidt de N338 het stadsdeel van de kern Angerlo.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Beinum 24 huizen met 173 inwoners. Tegenwoordig heeft het stadsdeel ca. 1.600 huizen met ca. 4.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van voorheen buurtschap thans stadsdeel Beinum.

- De Koppelsesluis te Beinum was onderdeel van de waterkering tussen Doesburg en Doetinchem. De sluis is na de verbetering van het dijkvak Wielbergen - Doesburg - Angerlo omstreeks 1970 buiten werking gesteld, en nadien gesloopt.

- "Door twee leden van Monumentenvereniging 15 april 1945 Doesburg (Hans Wipfler en Bert Klees) zijn de historische boerderijen in buurtschap Beinum in kaart gebracht. Hans Wipfler (trotse bewoner van boerderij de Pol) verzamelt reeds lang tijd foto’s, krantenknipsels en andere informatie over de boerderijen in de buurtschap, waarvan de meeste inmiddels zijn verdwenen. Voor de geschiedenis van de buurtschap is dit een belangrijke documentatie. Hans Wipfler heeft alle documentatie gedigitaliseerd en opgenomen in een website. Met behulp van de Monumentenvereniging zal deze website verder worden aangevuld en geprofessionaliseerd." (bron: Monumentenvereniging 15 april 1945 Doesburg, augustus 2021)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Beinum verdient als zelfstandig stadsdeel ook in de toekomst een eigen centrum. Een centraal ontmoetingspunt dat bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk. Een 'warenhuis' met maatschappelijke en sociale functies, gecombineerd met uitsluitend de bestaande commerciële functies. Aanvullende woningbouw is ook mogelijk, mits het woonvormen zijn die bijdragen aan een gevarieerde leeftijdsopbouw van de wijk. Dit alles kan alleen in combinatie met een herontwikkeling van de omgeving. Zowel de gebouwen als de buitenruimte hebben een opwaardering gekregen en zijn, net als de gehele wijk, verduurzaamd." Aldus de gemeente in de Ruimtelijke Structuurvisie Doesburg 2030.

- In 2012 is in Beinum-West een nieuwe wijk met ca. 200 woningen opgeleverd. Bijzonder is dat men erin geslaagd is om kwaliteit en betaalbaarheid te combineren en dat er geen sprake is van een projectontwikkelaar. Het project trekt dan ook landelijke belangstelling.

- Kenmerken per buurt in Beinum.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Midden in het stadsdeel staat nog de oude boerderij De Grote Pol (Bingerdenseweg 58). In juni 2014 heeft de Raad van State bepaald dat dit een hobbyboerderij mag blijven.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Wijkraad Beinum.

Reactie toevoegen