Echtenerbrug

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

echtenerbrug_plaatsnaambord.jpg

Echtenerbrug is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 2013 gemeente Lemsterland.

Echtenerbrug is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 2013 gemeente Lemsterland.

Echtenerbrug

Terug naar boven

Status

- Echtenerbrug is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 2013 gemeente Lemsterland.

- Formeel (voor het postcodeboek en de gemeentelijke basisregistratie BAG) zijn het nog aparte dorpen, maar in de praktijk worden Echtenerbrug (ca. 1.000 inwoners) en de beduidend kleinere buurdorpen Delfstrahuizen (ca. 400 inwoners) en Echten (ca. 230 inwoners) als een 'drielingdorp' beschouwd. De dorpen zijn ook aan elkaar gegroeid. De eerstgenoemde twee dorpen worden slechts van elkaar gescheiden door de Pier Christiaansloot, die hier tot 1984 de grens vormde tussen de gemeenten Lemsterland in het Z en Haskerland in het N.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Ychtenbrêge.

In het Stellingwerfs
Echtenerbrogge.

Oudere vermeldingen
1718 Echterbrug.

Naamsverklaring
Betekent brug 'verbinding over een water', hier over de Pier Christiaanssleat, bij Echten.(1)

Terug naar boven

Ligging

Echtenerbrug ligt NO van Lemmer, O van Echten en grenst in het N aan het Tjeukemeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Echtenerbrug heeft ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De brug in het Krompad over de Tjonger, bij de Driesprong, is in 2019 vernieuwd. In april 2019 is de brug feestelijk geopend door de wethouders Jack Jongebloed van gemeente Weststellingwerf en Jos Boerland van gemeente De Fryske Marren. De gemeentegrens loopt hier namelijk door de rivier, waardoor de O helft van de brug onder het dorpsgebied van Langelille, gemeente Westellingwerf valt en de W helft van de brug onder het dorpsgebied van Echtenerbrug, gemeente De Fryske Marren. Het ontwerp van de nieuwe brug symboliseert het landschap rondom de Tjonger. In het ontwerp zitten speelse verwijzingen naar de historie van het veenlandschap en het verveningsverleden. Bij het ontwerp is rekening gehouden met een ‘kluunvoorziening’ bij een schaatstocht van de IJswegencentrale. Inwoners zijn uitgenodigd om een suggestie te doen voor een tweetalige naam van de nieuwe brug (in het Fries en het Stellingwerfs).

"De Bouwagenda wijst de weg om Nederland bewoonbaar, bereikbaar, berijdbaar en aangenaam te houden. Om de ambities uit de Bouwagenda te halen moeten we als bouwsector slimmer gaan werken. De nieuwe brug over de Tjonger tussen Echtenerbrug en Langelille is volgens de LEAN-methodiek uitgevoerd, zowel de engineeringsfase als de uitvoeringsfase. Door slimme keuzes te maken in het ontwerp en goed samen te werken met alle partners in de keten is het gelukt om de brug binnen 5,5 weken te vervangen, terwijl hier normaliter 12 weken voor waren gepland." Aldus de firma Oosterhof Holman Beton- & Waterbouw, die de brug heeft aangelegd. Een camera van Bouw.live heeft de werkzaamheden van begin tot eind gevolgd. Dat heeft deze mooie compilatie ('timelapse') opgeleverd.

- Op initiatief van Plaatselijk Belang De Trije Doarpen hebben de inwoners van Delfstrahuizen, Echten en Echtenerbrug in 2017 de Dorpenvisie ‘Brug naar de toekomst’ opgesteld. Hierin komt tot uitdrukking wat er binnen de huidige situatie wordt gewaardeerd, wat er wordt gemist en welke (nadrukkelijke) wensen er voor de toekomst bestaan. De per thema geformuleerde visies zullen richtinggevend zijn dan wel als toetsingskader dienen bij de toekomstige ontwikkeling van plannen, projecten of activiteiten door inwoners, gemeente en derden. De geformuleerde wensen willen zij de komende jaren realiseren. De 5 thema’s van de Dorpenvisie zijn: de fysieke leefomgeving; economie en duurzaamheid; landbouw en natuur; recreatie en toerisme; zorg, welzijn en (sociale) voorzieningen.

- Bestemmingsplan Echtenerbrug - Delfstrahuizen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Echtenerbrug heeft 15 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De in 1938 opgerichte Oranjevereniging Echten-Delfstrahuizen e.o. heeft zich ten doel gesteld: het organiseren van een seniorenmiddag, het organiseren van de festiviteiten rondom Koningsdag, het organiseren van de jaarlijkse Feestweek Echtenerbrug e.o., het organiseren van de jaarlijkse intocht van Sinterklaas en het (laten) plaatsen van de kerstbomen.

- Toneelvereniging Echtenerbrug brengt jaarlijks in april een nieuw stuk op de planken.

- Op een zaterdag half april wordt het watersportseizoen in Echtenerbrug en Delfstrahuizen altijd feestelijk geopend. Een dag met vele evenementen en activiteiten.

- Ondernemersvereniging Echtenerbrug e.o. organiseert elk jaar tijdens de zomermaanden de Dolle Donderdagen. Op de donderdagavonden wordt er dan iets op of rond de brug en het water georganiseerd, zoals zakslaan, spijkerbroekhangen, kanoracen, livemuziek en veel meer.

- Ook zijn er elk jaar in Echtenerbrug tijdens het IFKS skûtsjesilen (augustus) activiteiten in het dorp zoals muziek op het water en muziek in de feesthal, met van 14-17 uur de IFKS Skûtsjemarkt, een gezellige markt aan de Turfkade en het Hellingpad, terwijl de IFKS-skûtsjes langzaam binnendruppelen.

- Feestweek (2e week van september).

- Op oudjaarsdag is er vanaf 22.00 uur oudjaarsfeest Âld en Nij Ychtenbrêge, op het parkeerterrein van het voetbalveld. Dankzij de vele sponsors is de entree gratis.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Door de ligging aan het Tjeukemeer is Echtenerbrug een toeristisch populaire plaats. Ook de Pier Christiaansloot die door het dorp loopt is een belangrijk toeristisch vaarwater. Deze vormt de verbinding tussen in het zuiden de Kop van Overijssel met onder andere de Weerribben en richting het noorden is het de toegang tot de Friese meren.

- In Echtenerbrug zijn verschillende jachthavens en campings.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Ellie en Mark van Sambeek zijn in 1985 van Brabant naar Echtenerbrug verhuisd om hun passie uit te voeren: ‘varkensboer’ worden op de Echtenerpolderhoeve. Inmiddels hebben ze 4 kinderen: Ankie, Wim, Minke en Lisanne, waarvan Wim in de startblokken staat om het bedrijf over te nemen. De fam. Van Sambeek verzorgt de dieren samen met een enthousiast team. Deze medewerkers werken graag met de varkens en denken ook graag mee met het bedrijf. Dit maakt het echt een team, dat graag goede en gezonde varkens produceert. Waar een eerlijk en lekker stukje vlees van komt. Het Gaasterlands Kruiden Varken van Friberne is voor hen de ideale manier om het goede gevoel te krijgen waar je het allemaal voor doet. Na de laatste uitbreiding hebben ze een heuse skybox gemaakt in de nieuwe stal waar iedereen het bedrijf kan bezichtigen. Dit kan zonder afspraak en is kosteloos.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Echtenerbrug, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Echtenerbrug, Echten en Delfstrahuizen.

- Nieuws: - Nieuws uit Echten, Echtenerbrug en Delfstrahuizen van Plaatselijk Belang De Trije Doarpen op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Plaatselijk Belang (PB) De Trije Doarpen heeft als doel: het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de inwoners van de dorpen Echten, Echtenerbrug en Delfstrahuizen. Het bestuur van PB is gesprekspartner van o.a. gemeente, provincie en wetterskip en is afgevaardigd in de Commissie Kleine Kernen. De rol als gesprekspartner en vertegenwoordiger wordt steeds groter. Dit maakt een sterk PB belangrijk voor bewoners. Ben je nog geen lid? Wij behartigen ook graag jouw belangen!"

- Dorpshuis: - "Dat er geen cultureel centrum in deze omgeving was, werd in de jaren zestig door velen als een gemis beschouwd. Zo dacht ook Arend Bruin. Hij liet het niet bij het denken, maar nam contact op met wat medestanders. Zo had hij ook een gesprek met Maarten Apperloo. Deze was geboren in Delfstrahuizen en was voorzitter van de ‘Plancommissie’ van de provincie. Apperloo gaf de raad: vorm eerst een commissie, die zich in wil zetten voor realisatie van een dorpshuis. Hij zei: 'Eindelijk eens iets uit Echtenerbrug' en wilde graag zijn medewerking geven. Zo werd er een commissie gevormd. Hierin namen zitting: A. Bruin, textielwinkel; S. de Witte, kapper; Ds. Kroeze, Geref.predikant en A. Lefferts, laborant van de zuivelfabriek. Deze heren hebben de zaak eerst op gang gebracht, zoals het aanvragen van de vergunningen, besprekingen met de gemeente, schoolinspectie enz. Ook werden diverse financiële bronnen aangeschreven en werd er een geldinzamelingsactie ondernomen. Deze inzameling ging niet zo best, de resultaten vielen tegen. Reden daarvoor was ook, dat men nog geen resultaat kon zien en er waren ook dorpelingen, die geen interesse hadden voor het plan.

Ook kwam er van de plaatselijke horeca wat tegenwerking: dit kon echter langs de weg van gesprekken worden opgelost. Intussen werd de commissie nog aangevuld met de heren U.R. Koopmans, slager en Ds. H.F. Venema van de N.H. Kerk in Delfstrahuizen. Geleidelijk kreeg het plan vastere vormen, en zo werd een architect aangetrokken: architectenbureau ‘Groenewoud en Sipma’ van Heerenveen. De opdracht was het bouwen van een dorpshuis inclusief gymzaal voor de scholen. Toen de tekening klaar was en goedgekeurd kon de bouw beginnen. De bouw werd gegund aan aannemersbedrijf Wiarda van Echtenerbrug. Zo kon er in het voorjaar van 1967 worden begonnen. Het rond krijgen van de financiën was nog wel een punt van enige zorg. Er moest een fors bedrag worden gereserveerd voor de aanschaf van gymnastiektoestellen. Van de gemeente Lemsterland kwam bericht dat er niet direct geld voor kon worden gegeven. Om toch de toestellen aan te kunnen schaffen was het bestuur van de Chr. school bereid om dit tegen gunstige voorwaarden te financieren. Daar onze dorpen toen nog in twee gemeenten waren gelegen, moesten de kosten worden verdeeld wat betreft het gym-onderwijs. Zo betaalde Haskerland eenderde en Lemsterland tweederde deel van de kosten, dit kwam ongeveer overeen met het bevolkingsaantal van de dorpen.

Het dorpshuis in Echtenerbrug kwam er dus. Het bleek al gauw dat het een belangrijke functie vervulde in het dorpsleven. Muziek en zang kwamen er repeteren, feesten werden gehouden, en nieuwe verenigingen werden opgericht. Ook de scholen maakten er dankbaar gebruik van. Het ging zelfs zo goed, dat er in de jaren 1992-’93 werd gedacht aan een verbouwing en uitbreiding. De accommodatie voor vergaderingen was niet optimaal en er kwam ook behoefte aan een ruimte voor kleine recepties. Tevens werd het verlangen kenbaar gemaakt voor een bar, waar men nog even kon napraten. Het bestuur besloot om aan de vraag te voldoen en een verbouwingsactie te houden. Opnieuw wordt de architect ingeschakeld, de vergunningen aangevraagd, de financiën geregeld, en een ondernemer voor de verbouwing en uitbreiding gezocht.

Zo kon dan in 1996 deze verbouwing worden gerealiseerd. Er is een bovenzaal gerealiseerd, leuk ingericht en geschikt gemaakt voor vergaderingen enz. voor ongeveer 70 personen. Tevens is de ruimte beneden groter gemaakt voor de kindercrêche, een berging aangebouwd, en de gehele verwarmingsinstallatie vervangen. We zijn inmiddels 30 jaar na de oprichting en we hebben kunnen zien dat het dorpshuis niet meer uit ons dorp is weg te denken. Velen maken hun wekelijkse gang naar de repetities, anderen komen naar de uitvoeringen of bezoeken een receptie of vergadering. Toen een naam moest worden gegeven, was men het er snel over eens. Het zou ‘De Brêge’ moeten heten. De brêge als centrum van de dorpen, Dorpshuis De Brêge als centrum van het culturele leven." (bron: Tusken Tsjûkemar en Tsjonger II, 1998) In 2003 is er weer verbouwd, dit betrof een grotere en luxe keuken met bergruimte.

- Onderwijs: - "De Spoarsiker is een school met ongeveer 100 leerlingen. Op de Spoarsiker zitten niet alleen kinderen uit Echtenerbrug maar ook uit de dorpen om de school heen. Wij werken met een afwisselend jaarprogramma waarin onderwijs, geloof, cultuur, sport en spel voor een plezierig programma zorgen. Met de naam van onze school en het bijbehorende logo willen duidelijk maken dat een ieder zijn/haar spoor in het leven zoekt en ook sporen achterlaat. Het logo laat voetafdrukken zien in verschillende grootte en kleuren, die de verscheidenheid van mensen symboliseren. De afdrukken (sporen) gaan in de zelfde richting, schuin omhoog: hoopvol de toekomst tegemoet.

Onze kernwaarden zijn: Respect – Verantwoordelijkheid – Veiligheid – Uniciteit – Openheid. Respect: kinderen en volwassenen tonen in hun houding en gedrag respect voor elkaar. Verantwoordelijkheid: kinderen en volwassenen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en zijn zich er van bewust dat ze verantwoordelijkheid hebben naar elkaar toe. Veiligheid: kinderen en volwassenen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilige sfeer in school. De omgang van volwassenen met kinderen in school kenmerkt zich door een uitnodigende houding, kindvriendelijkheid en gelijkwaardigheid. Uniciteit: we houden rekening met elkaar en maken gebruik van elkaars “talenten”. Openheid: Kinderen en volwassenen gaan op een open en eerlijke manier met elkaar om en hebben een open communicatie naar elkaar toe."

Reacties

(2)

Wow wat een goed verhaal over dit kleine dorpje, trots om hier te wonen

Dank voor je complimenten. Dat doet mij goed om te horen! En het stimuleert mij om door te gaan met de laatste loodjes/puntjes op de i. Ik hoop dat u uw enthousiasme ook aan uw relaties wilt overbrengen, want helaas weten de meeste mensen nog altijd niet van het bestaan van de site, en degenen díe er van weten, zijn er allemaal enthousiast over.

Het is inderdaad een dorp waar je trots op mag zijn. Als je ziet wat jullie allemaal voor elkaar krijgen met de Trije Doarpen, daar kunnen veel grotere dorpen niet aan tippen! En een mooie omgeving ook, ben er geweest, is geen straf om daar te wonen.

Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen