Flevoland

Provincie
Flevoland

flevoland_provincie_kaart.jpg

De provincie Flevoland bestaat uit de Noordoostpolder met de gelijknamige gemeente en de gemeente Urk in het N, en de Flevopolder met de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad en Zeewolde in het Z. (© Jan-Willem van Aalst)

De provincie Flevoland bestaat uit de Noordoostpolder met de gelijknamige gemeente en de gemeente Urk in het N, en de Flevopolder met de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad en Zeewolde in het Z. (© Jan-Willem van Aalst)

Flevoland

Terug naar boven

Status

- Flevoland is een provincie. De hoofdstad is Lelystad.

- De provincie bestaat uit de Flevopolder - die op zijn beurt verdeeld is in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland - in het zuiden, en Noordelijk Flevoland (= de gemeenten Noordoostpolder en Urk) in het Noorden.

- De provincie Flevoland omvat 6 gemeenten, zijnde Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

- De Commissaris van de Koning van de provincie is dhr. Leen Verbeek. - Nieuwjaarstoespraak 2021 Leen Verbeek.

Terug naar boven

Ligging

De provincie Flevoland grenst in het N aan de provincie Fryslân, in het O aan de provincies Overijssel en Gelderland, in het Z aan de provincies Utrecht en Noord-Holland, in het ZW aan het Markermeer en in het NW aan het IJsselmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De provincie Flevoland heeft ca. 185.000 huizen met ca. 410.000 inwoners op een oppervlakte van ca. 1.418 km2 land. Verder is er nog ca. 995 km2 water. De Flevopolder is het grootste kunstmatige eiland ter wereld.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het grondgebied van deze provincie is sinds de jaren veertig van de 20e eeuw drooggelegd in het IJsselmeer, de vroegere Zuiderzee. Achtereenvolgens zijn in dit gebied de volgende polders aangelegd: Noordoostpolder (de 2e polder in het Plan-Lely), Oostelijk Flevoland (de 3e) en Zuidelijk Flevoland (de 4e). De laatste twee genoemden werden van elkaar gescheiden door de Knardijk. Later zijn ze samengevoegd tot de polder Flevoland. De Wieringermeerpolder was de 1e polder in de voorheen Zuiderzee. De beoogde 5e polder, de Markerwaard, is er nooit gekomen. In dit filmpje ( 1 min.) wordt het ontstaan van deze provincie toegelicht en gevisualiseerd.

De voormalige eilanden Schokland en Urk zijn in de Noordoostpolder en daarmee het huidige Flevoland opgegaan.

Flevoland is de jongste en 12e provincie van Nederland. De provincie is opgericht per 1 januari 1986.

Urk hoorde tot 1950 bij Noord-Holland en hoorde daarna tot 1986 bij Overijssel. De gemeente Noordoostpolder bestaat sinds 1962 en hoorde tot 1986 bij Overijssel. De gemeenten Almere (opgericht in 1984), Dronten (opgericht in 1972), Lelystad (opgericht in 1980) en Zeewolde (opgericht in 1984) waren vóór 1986 niet provinciaal ingedeeld.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze provincie, kun je terecht bij de volgende site:

- De site Flevolands Geheugen staat bol van fascinerende verhalen over de jongste provincie van Nederland. Lees de persoonlijke verhalen over de Zuiderzee, de drooglegging en het leven op het nieuwe land. Maar ook over de eerste winkels of de eerste Sinterklaasoptocht in de jonge steden Almere en Lelystad en de tijd dat Urk nog een eiland was.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Provincie Flevoland vindt het belangrijk dat er in de toekomst voldoende en schoon drinkwater is voor alle Flevolanders. En dat er 'water op maat' is voor bedrijven. De verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van (grondwater)bronnen voor de openbare drinkwatervoorziening ligt bij de provincie. Met de toenemende vraag naar drinkwater en een grens aan de hoeveelheid duurzaam te winnen grondwater, wil zij nu goed nadenken en de juiste beslissingen nemen voor de komende eeuw. Daarom heeft het college besloten om een drinkwaterplan te maken. Hierin werkt zij uit hoe de voorraad grondwater in de provincie wordt ingezet voor de openbare drinkwatervoorziening. En welke andere bronnen er zijn voor de drinkwatervoorziening en voor bedrijfsmatige activiteiten. Onder meer drinkwaterbedrijf Vitens, groot belanghebbende bij het drinkwaterbeleid, wordt hierbij betrokken.

Flevoland zet grondwater van oudsher in als bron voor de openbare drinkwatervoorziening. In het zuidelijk deel van de provincie ligt daarvoor een boringsvrije zone waarbinnen het diepere grondwater exclusief gereserveerd is voor de openbare drinkwatervoorziening. Alleen Vitens mag deze zone benutten om te kunnen voorzien in de drinkwatervraag voor de provincie, en voor een deel van Utrecht en Gelderland. Het noordelijk deel van de provincie krijgt haar drinkwater vanuit Overijssel. De hoeveelheid grondwater die wordt onttrokken, moet worden afgestemd op het risico van verzilting van het grondwater en verdroging van de natuur. Als dit plafond bereikt is, en dat kan komende eeuw aan de orde zijn, moet extra groei in de drinkwatervraag op een andere manier worden opgevangen.

Bij het drinkwaterplan is een belangrijk uitgangspunt dat het beschikbare zoete grondwater zo veel mogelijk voor menselijke consumptie wordt gebruikt. Bedrijven kunnen hun water via het drinkwaterbedrijf krijgen of via nader uit te werken alternatieve bronnen. De bedoeling is dat het plan er eind 2019 ligt. Gedeputeerde Jan De Reus: “Naast dat we kijken naar beschikbare bronnen, willen we ook kijken naar de vraagzijde. Welke innovaties en waterbesparingsmaatregelen kunnen we in de provincie benutten? Waterbesparing en keteninnovatie zijn belangrijk om zo lang mogelijk met de beschikbare voorraad grondwater te doen.” (bron: Provincie Flevoland, 20-11-2018)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Stichting Bedehuizen in Overijssel en Flevoland.

- Flevoland Erfgoed is de website over cultureel erfgoed en kunst in deze provincie. Ondanks dat deze provincie nog maar kort geleden is ontstaan, kent het toch al vele objecten van cultuurhistorische waarde. Erfgoed maakt ons bewust van onze cultuur en geschiedenis. Daarnaast zijn er de verschillende facetten van kunst die na het ontstaan van de IJsselmeerpolders een bijdrage leveren aan de cultuur die met dit nieuwe land verbonden is. De site richt zich vooral op kunst in de openbare ruimte, landschapskunst en de bouwkunst. Herinneringsmonumenten maken ook deel uit van het erfgoed dat op de site beschreven wordt.

- Het erfgoedbeleid op Flevolands provinciaal niveau wordt te beperkt opgepakt, vindt Erfgoedvereniging Heemschut. Daarbij krijgen initiatieven vaak geen vervolg. Dit schrijft de vereniging in haar in oktober 2018 verschenen notitie ‘Flevolands erfgoed: meer dan Urk en Schokland’. Ook wordt geconstateerd dat op beroepsmatig niveau een beperkte kennis en capaciteit aanwezig is t.a.v. het Flevolandse erfgoed. Als het om geldelijke bestedingen gaat, is Flevoland als provincie de absolute hekkensluiter. De notitie is aangeboden aan Provinciale Staten. Heemschut bepleit meer aandacht voor het erfgoed in de provincie. Er zijn veel kansen: de waarde van erfgoed wordt breed erkend, er is meer erfgoed in deze provincie dan menigeen weet en het belang van het erfgoed reikt verder dan alleen de cultuurhistorie.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het Bike Challenge Festival Flevoland (op een zondag in juni) is een dag met vele soorten uitdagende evenementen voor sportieve fietsers. Toerfietsers kunnen bij de Omloop Flevoland kiezen uit vier routes, waar zij kunnen genieten van het vele natuurschoon, prachtige vergezichten over weidse wateren, karakteristieke polderwegen, historische dijken en prachtig slingerende fietspaden door grote boscomplexen. Voor Mountainbikers zijn er routes van 15, 35 en 45 km met veel 'singletracks', obstakels en pittige korte klimmetjes, afgewisseld door stukjes parcours met veel bochten en een doorgang door het water. Bij 'Vertical bike' zitten deelnemers op een mountainbike en fietsen omhoog. Hoe sneller je trapt, hoe sneller je op 12 meter hoogte komt.

Bij het 'MTB testparcours / mountaindijken' wordt het hoogteverschil van de dijk gebruikt om een uitdagend testparcours te creëren waarover je kunt ‘mountaindijken’. Bij Slowbiking is het de kunst zo lang mogelijk daar te blijven, waar je begint. 'Loopfietsen' zijn sportieve loopfietsjes bedoeld voor de leeftijd van 18 maanden tot en met 5 jaar. Het parcours lijkt op een BMX parcours. Op deze fietsen leren kinderen al op jonge leeftijd sturen, stabiliteit ontwikkelen, coördinatie en ze zijn sportief bezig. Bulten, bochten en heuvels volgen elkaar op in het uitdagende parcours van de PumpTrack. De baan is bedoeld voor BMX-fietsen, Flybikes (PumpTrack fiets), MTB en stepjes met luchtbanden. Tot slot is er nog de Big Air Bag Dirtjump BMX, waarbij je met je bike door de door de lucht vliegt en gegarandeerd een lekker zachte landing maakt.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Gedetailleerde informatie over ontstaan en ontwikkeling van de regionale landschappen in deze provincie, vind je in de - via de link online te lezen - studie Ontgonnen Verleden. Historisch-geografische regiobeschrijvingen betreffende de provincie Flevoland (33 pagina's, Ministerie van LNV, 2009).

- "Het Programma 'Landschap van de Toekomst' (2021) geeft handvatten voor alle initiatieven en projecten in ons landschap. Zodat deze leiden tot een hogere ruimtelijke kwaliteit en een provincie waar mensen graag willen wonen, werken, ondernemen en recreëren. Trots op landschap. De inwoners van Flevoland zijn trots op hun landschap. Dit landschap staat ook onder druk; er zijn veel initiatieven en opgaven. Of het nu gaat om de woningbouwopgave (100.000 woningen), de ontwikkeling van bedrijventerreinen, de bosvisie, energieprojecten (visie Zon), of ontwikkelingen in landbouw. Maar het provinciale landschapsbeleid dateert uit 2006.

Actualiseren landschapsbeleid. Om aan te sluiten bij de huidige opgaven, kiezen we ervoor het landschapsbeleid te actualiseren. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit van het Flevolandse landschap voor toekomstige generaties versterken en bewaken. Ook zien we de nieuwe opgaven als kans om ruimtelijke kwaliteit toe te voegen. Programma Landschap van de Toekomst. Met het Programma Landschap van de Toekomst willen we dit mogelijk maken. Het programma werkt de visie uit in concrete doelen voor de komende jaren. Hierbij werkt de provincie nauw samen met gemeenten, waterschap, terreinbeherende organisaties en andere initiatiefnemers. Zie ook de appendix: 'Handboek kernkwaliteiten Flevoland - 24 bouwstenen voor hoge ruimtelijke kwaliteit'." (bron: Provincie, april 2021)

- "In november 2020 heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) definitief vastgesteld dat Nationaal Park Nieuw Land (NPNL) in Flevoland 4,15 miljoen euro krijgt voor 6 projecten in en nabij het nationaal park. De bijdrage van het ministerie van LNV betekent een extra impuls aan de natuurontwikkeling en de natuurbeleving in Nationaal Park Nieuw Land. Het draagt bij aan de ambitie van de 8 partners van Nationaal Park Nieuw Land om dit vogelparadijs van internationale betekenis verder te ontwikkelen, zodat iedereen ervan kan genieten.

Natuur, recreatie en onderzoek. De subsidie draagt bij aan de 2 projecten in de entreegebieden van het nationaal park in Flevoland: Oostvaardersplassen Lelystad en Oostvaardersplassen Almere. In de toekomst zullen steeds meer bezoekers via deze entreegebieden het nationaal park bezoeken. Beide projecten richten zich op natuurontwikkeling in combinatie met natuurbeleving. De andere 4 projecten richten zich op natuuronderzoek in het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Marker Wadden en onderzoek naar de mogelijkheden voor natuurinclusieve strokenlandbouw aan de oostzijde van de A6 ter hoogte van NPNL.

Brede impuls. Gedeputeerde Harold Hofstra: “Als portefeuillehouder Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland ben ik heel blij met de toegekende subsidie. Dit biedt ons als provincie de kans om samen met onze partners het nog jonge nationaal park te versterken en een brede impuls te geven aan de natuur in Flevoland. Ik ben ook zeer verheugd over de bijdrage voor het onderzoek naar de mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw nabij Nationaal Park Nieuw Land. De natuur, maar zeker ook natuurinclusieve landbouw biedt bij uitstek kansen om dit gebied te versterken en verbindingen te maken met het omliggende platteland.”

Nationaal Park Nieuw Land. Een uitstapje in de natuur is nog nooit zo belangrijk voor ons geweest. In tijden van de coronapandemie hebben mensen in Nederland volop de natuur (her)ontdekt. Ook Nationaal Park Nieuw Land wordt goed bezocht. Nationaal Park Nieuw Land draagt dan ook bij aan het welzijn van de bewoners aan de oostflank van de Metropoolregio Amsterdam in het algemeen en van Almere en Lelystad in het bijzonder. Daarnaast is natuur bij de randstad internationaal gezien een unieke combinatie voor het vestigingsklimaat en de economische ontwikkeling van Flevoland.

Onderzoek en educatie. Gedeputeerde Michiel Rijsberman: “Nieuw Land is een nationaal park nieuwe stijl en het jongste nationale park van Nederland. Naast beleving spelen onderzoek en educatie een belangrijke rol in het gebied dat zich blijvend ontwikkelt. We geven hieraan invulling door bijvoorbeeld de biodiversiteit onder de loep te nemen en kinderen kennis te laten maken met de natuur. De investeringsimpuls van het ministerie van LNV biedt ons een extra mooie kans om in 2021 voortvarend aan de slag te gaan.”

8 partners. Nationaal Park Nieuw Land bestaat uit de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer. De 8 partners zijn verheugd met het grote subsidiebedrag van het ministerie van LNV, omdat ze hiermee een belangrijke stap verder kunnen zetten in de verdere ontwikkeling van Nationaal Park Nieuw Land. De 8 partners zijn: Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Flevo-landschap, gemeente Almere, gemeente Lelystad, provincie Flevoland, Rijkswaterstaat, Waterschap Zuiderzeeland.

Achtergrond. Het Rijk en medeoverheden formuleerden in 2017 de ambitie om tien urgente maatschappelijke opgaven gezamenlijk aan te pakken, opgaven die het Rijk niet alleen kan oplossen. Op 14 februari 2018 ondertekenden Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen daarom de Programmastart interbestuurlijk programma (IBP). Een van de tien opgaven in het IBP is “Naar een Vitaal Platteland”. In het landelijk gebied komen veel grote opgaven samen die vragen om forse en structurele veranderingen. Deze opgaven zijn gericht op verduurzaming van de landbouw, gezonde ecosystemen, klimaatdoelstellingen, kwaliteit en leefbaarheid, bodem en waterbeheer en -kwaliteit en op een gezonde en veilige leefomgeving. Kortom, werken aan een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland. Om deze opgave gezamenlijk op te pakken zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO), Unie van Waterschappen (UVW) en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in juli 2018 tot landelijke samenwerkingsafspraken gekomen en is afgesproken samen in 15 kansrijke gebieden aan de slag te gaan. Nationaal Park Nieuw Land is één van die 15 gebieden." (bron: Provincie Flevoland, december 2020)

- "In november 2020 is de inschrijving geopend voor de Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland. Het initiatief dat het meest bijdraagt aan de waarde, kwaliteit en identiteit van het Flevolandse landschap, krijgt 15.000 euro uitgereikt. Dit gebeurt op 15 april 2021, op de Dag voor de Flevolandse Ruimte. Over de Vernieuwend Initiatief Prijs. Onder bewoners en bezoekers van de provincie is veel waardering voor de kwaliteiten van het landschap. Denk aan de schoonheid, identiteit, herkenbaarheid, toekomstwaarde, het nut en samenspel van mens, ontwikkeling en natuur. De Provincie wil meer bekendheid en waardering geven aan de toekomstige ruimtelijke kwaliteit. Ook aan vernieuwende initiatieven. Dat doen we met de tweejaarlijkse Vernieuwend Initiatief Prijs.

Voor de Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland zoeken we naar uitdagende en grensverleggende plannen die bijdragen aan de waarde, kwaliteit en identiteit van het Flevolandse landschap. We vragen initiatiefnemers plannen in te dienen met onder meer een korte beschrijving, motivatie en tekening. De plannen moeten de intentie hebben om uiteindelijk gerealiseerd te worden. We kijken uit naar creatievelingen en initiatieven die we in 2021 in het zonnetje kunnen zetten. Expertteam en jury. Een expertteam van onafhankelijke deskundigen selecteert drie genomineerde projecten. Deze projecten worden omgevormd tot een driedimensionale presentatie. Vervolgens gaat de jury deze presentaties beleven en beoordelen op de projectlocaties. Dag voor de Flevolandse Ruimte. Tijdens de Dag voor de Flevolandse Ruimte, op 15 april 2021, krijgt de winnaar de Vernieuwend Initiatief Prijs uitgereikt. De eerste editie van de Dag voor de Flevolandse Ruimte heeft het thema 'Ruimte voor Initiatief'. Het wordt een middagsymposium met uitwisseling van ideeën, presentaties van de genomineerde initiatieven en de uitreiking van de Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland."

- "Landschapsbeheer Flevoland heeft via het Weidevogeljaarverslag 2018 de achteruitgang van de weidevogels kenbaar gemaakt. De pers heeft dit nieuws voortvarend opgepakt. Voor soorten als grutto en tureluur is het in de provincie ‘vijf voor twaalf’. Er zijn verschillende oorzaken voor de achteruitgang. Het niet groot worden van kuikens in ons polderlandschap door het ontbreken van voedsel is daarbij een van de belangrijkste. Want kijkend naar de uitkomstresultaten van de afgelopen 10 jaar blijkt dat predatie pas de laatste 3 jaar iets is toegenomen. Dus dat mag niet als de hoofdoorzaak van de achteruitgang worden genoemd, al heeft het zeker zijn invloed nu de populatie weidevogels kleiner wordt.

Waarom gaan de weidevogels dan wél heel snel achteruit? Al vele jaren lang zijn de meeste weiden in Flevoland groene biljartlakens. Perfect gras voor hoogproductieve koeien, maar voor weidevogels is er weinig voedsel te halen. Ook de frequentie van maaien en bemesten is hoog, evenals de chemische bestrijding van onkruid en plaaginsecten en schimmels. Kortom, we hebben te maken met een zeer intensieve landbouw, waar schaalvergroting nog altijd gaande is. Het voedselweb wat er vroeg was, is langzamerhand verdwenen, met als resultaat een duidelijke verarming van soorten, wat overal in landbouwgebieden (in grote delen van Europa) wordt gemeten. De aantallen weidevogels daalden vervolgens ook sterk, doordat het steeds moeilijker werd, voor met name de kuikens, om voldoende voedsel te vinden. Hun actieradius is klein en dat maakt ze enorm kwetsbaar.

"Meer door minder": Wat de (jonge) weidevogels erg zou helpen zijn kruidenrijke natte percelen die laat worden gemaaid, en slootkanten die niet worden geklepeld in het kuikenseizoen. Ook bermen worden te intensief beheerd en, helaas, wordt op veel plaatsen erg vroeg geklepeld, waardoor bloeiende planten (met de daarbij behorende insecten) geen kans krijgen. Dus daar waar kansen liggen om de biodiversiteit te vergroten, worden ze erg vaak gemist. Er is nog veel te winnen door minder te doen. Dat ziet nog niet iedereen!" (bron: Landschapsbeheer Flevoland, mei 2019)

- "De provincie Flevoland is landelijk het zwaarst getroffen door de essentaksterfte. Na een periode van vooral vellingen voor de veiligheid, is in 2018 ook een start gemaakt met de herplant van gemengd, toekomstbestendig bos. eind 2018 en begin 2019 zijn er in totaal ca. 750.000 nieuwe bomen geplant. Er is ca. 70 hectare bos geplant op plekken waar eerst essen stonden. Daarnaast komt de eerste generatie populieren uit de tijd van de inpoldering gaandeweg aan zijn eind. Ook hier is zo snel mogelijk weer voor een nieuwe generatie bomen gezorgd, bijna 90 hectare. Verder zijn er ook bomen aangeplant voor nieuwe bossen, bij elkaar ca. 35 hectare. Alle nieuwe aanplant bij elkaar beslaat een kleine 200 hectare, dat is ongeveer 300 voetbalvelden. Wijkt deze provincie daarmee af van de rest van het land? Op dit moment wel, als gevolg van de typisch Flevolandse omstandigheden. In andere bosrijke provincies waar de bossen ouder zijn ligt het verjongingstempo wat lager maar ook daar wordt gewerkt aan het bos van de toekomst.

Nog een typisch Flevolandse eigenaardigheid: de bodem is hier zo voedselrijk dat de bodembegroeiing van bijvoorbeeld brandnetels en kleefkruid voor flinke concurrentie zorgt. Eventuele jonge zaailingen redden het daarin niet. Een deel van het bos is bovendien nog te jong om voor zaailingen te zorgen. Daarnaast planten we op sommige plekken populieren en die verjongen zichzelf doorgaans niet spontaan. Er is vooral gemengd bos aangeplant. Hoofdzakelijk loofbos waarin o.a. eik, beuk, haagbeuk, iep, linde, esdoorn, zoete kers, berk, zwarte els, acacia, walnoot, en zwarte noot zijn gebruikt. Goed voor de natuur, de afwisseling en ook uit oogpunt van risicospreiding. Daarnaast zijn er ook fijnsparren en populieren geplant en talloze bloeiende struiksoorten met bessen, zoals sleedoorn en meidoorn. Ook de komende jaren staat op veel plekken nog herplant op het programma van Staatsbosbeheer in Flevoland. We zijn bijvoorbeeld in Almere nog tot en met 2025 met deze enorme klus bezig." (bron: Staatsbosbeheer, 17-4-2019)

- De afgelopen jaren waren er plannen om een grote ecologische verbindingszone aan te leggen tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold, genaamd OostvaardersWold. Dit plan is in 2012 echter 'afgeschoten' door de Raad van State. De provincie heeft besloten als opvolger van dit plan integraal naar alle soorten natuur in de hele provincie te kijken en wat daar aan verbeterd kan worden, met een zo hoog mogelijk realiteitsgehalte m.b.t. draagvlak, financiën, uitvoerbaarheid, rendement voor de natuur en dergelijke. Het in februari 2013 door prof. mr. Roel Bekker opgestelde rapport Natuur in Flevoland wordt door de provincie als input wordt gebruikt voor vervolgstappen om te komen tot nieuwe natuurverbeteringsprojecten in de provincie.

- Het programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland, dat in 2013 is ingezet, heeft 17 projecten met een realisatieovereenkomst opgeleverd. Dat betekent dat er de komende jaren op diverse locaties nieuwe natuur wordt aangelegd. Enkele projecten zijn al opgeleverd. Dat staat in de in november 2018 verschenen Verantwoording programma Nieuwe Natuur. In 2018 is ook een Evaluatie van het programma Nieuwe Natuur uitgevoerd door twee externe bureaus. Doel daarvan was om vanuit een wetenschappelijk perspectief te evalueren of de aanpak effectief was, zowel voor wat betreft het proces en de werkwijze als met betrekking tot de natuur die zo ontstaat. De eindconclusie luidt dat de provincie met het programma Nieuwe Natuur veel lef heeft getoond en gekozen heeft voor een innovatieve aanpak die heeft bijgedragen aan verbreding van het natuurbeleid in de provincie.

- Kunstroute langs het LAW Pionierspad.

- "Waterschap Zuiderzeeland gaat in de periode 2017- 2021 in totaal 102 kilometer duurzame oevers versneld aanleggen. Duurzame oevers komen voornamelijk voor in het agrarisch gebied. Voor het aanleggen van een duurzame oever wordt de traditionele berm verruimd tot een plasberm van twee meter die zo'n 30 centimeter diep is. Door deze verbreding krijgt het agrarisch gebied bij een hoger waterpeil minder snel ‘natte voeten'. Daarnaast biedt de oever zo meer ruimte aan planten en dieren. Dit heeft tevens een positief effect op de waterkwaliteit. Duurzame oevers waar de huidige beschoeiing aan het einde van zijn levensduur is en hierdoor afgeschreven zijn worden vervangen. Het waterschap legt duurzame oevers aan om 3 redenen:

1) het is goedkoper in onderhoud. Duurzame oevers hebben bij de aanleg een klein stukje beschoeiing (teenschot) onder water. Deze beschoeiing heeft onder de waterlijn een langere levensduur dan de traditionele beschoeiing, omdat deze minder vaak hoeft te worden vervangen. Het aan te leggen teenschot is van onbehandeld hout en bevindt zich onder de waterlijn. Het gebruik van behandeld hout in oppervlaktewater is in het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater sinds de jaren negentig verboden. Het profiel is ook de duurzaamste oplossing; 2) ze dragen bij aan de realisatie van de Europese regelgeving op het gebied van waterkwaliteit. Waterschap Zuiderzeeland moet volgens de doelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Water voor 2027 40% van de totale watergangen in Flevoland duurzaam inrichten. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit; 3) ze leveren waterberging op, omdat een bredere tocht meer water kan opvangen. Met het oog op het waterbeleid van de 21e eeuw, werkt ook Waterschap Zuiderzeeland aan het voorkomen van wateroverlast (doelstelling van het Nationaal Bestuursakkoord Water). De rietgroei langs de oevers heeft overigens geen invloed op de doorstroming van de tocht.

De aanleg van de duurzame oevers is mogelijk gemaakt door de medewerking van aangrenzende agrariërs, natuurbeheerders en overige bewoners. Hiervoor danken we hen hartelijk. De laatste fasen, in 2020 en 2021, waren als volgt: in 2020 hebben we 18 kilometer duurzame oevers in Flevoland aangelegd: 4 kilometer in de Noordoostpolder (Nagelertocht) en 14 kilometer in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland (Bijltocht, Neushoorntocht, Houtribtocht, Colijntocht). In 2021 ronden we de laatste 25 kilometer af: 10 kilometer in de Noordoostpolder (Ramstocht en Kluten- en Klutendwarstocht) en 15 kilometer in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland (Zeebies-, Hoekwant-, Zijdenetten-, Lage Knar-, en Horstertocht). De aanleg van deze duurzame oevers is mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: ‘Europa investeert in zijn platteland.’" (bron: Waterschap Zuiderzeeland)

- Stichting Landschapsbeheer Flevoland maakt zich sterk voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap buiten de natuurgebieden. Met hun kennis en ervaring en de hulp van vele honderden vrijwilligers leveren ze een belangrijke bijdrage aan de zorg voor het Flevolandse landschap. Ze bezitten geen eigen natuurterreinen zoals het Flevolandschap, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. Om hun doelstelling te bereiken werken ze samen met agrariërs, particulieren, bedrijven, verenigingen, stichtingen, gemeenten, waterschap, Provincie, Rijkswaterstaat en met de genoemde natuurbeheerorganisaties. Met deze terreineigenaren zetten ze ideeën om in projecten die aansluiten bij bestaand overheidsbeleid of een bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van nieuw overheidsbeleid. Ook begeleiden ze de uitvoering van deze projecten in het veld, waarbij ze gesteund worden door vele vrijwilligers. Ieders inzet is welkom en vele handen maken licht werk. Zo werken ze eraan om zo veel mogelijk Flevolanders actief te betrekken bij natuur- en landschapsbeheer in hun eigen omgeving. Hun missie is dan ook: “Samen werken aan actieve zorg voor ons landschap”.

- "IVN Flevoland werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en ouder de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie." Ze organiseren o.a. excursies, wandelingen en natuurwerkdagen. Zie daarvoor de Activiteitenagenda.

- "Provincie Flevoland is in het voorjaar van 2020 gestart met het maaien van de bermen langs de provinciale wegen. Door het bermbeheer volgens nieuwe richtlijnen uit te voeren, houdt de provincie zo goed mogelijk rekening met bijen en andere insecten. Dit nieuwe bermbeheer wordt langs 11 wegen uitgevoerd. Op deze manier ontstaat er ruim 300 hectare aan bijvriendelijke bermen. Dat zijn meer dan 300 voetbalvelden bij elkaar! Met bloemen en planten als voedsel voor de bijen en insecten. De provincie wil hiermee bijdragen aan de groei van de bijenpopulatie. Voor de veiligheid van de weggebruikers wordt de eerste meter direct langs de weg en de zichthoeken naar zijwegen en kruispunten wel nog steeds intensief gemaaid.

Nationale Bijenstrategie. In 2018 heeft de provincie zich gecommitteerd aan de Nationale Bijenstrategie. Doel hiervan is om de populaties van wilde bijen en andere bestuivers, zoals zweefvliegen en vlinders, te versterken. Het is al langer bekend dat het aantal bijen en insecten afneemt. Oorzaken zijn onder meer het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw en de beperkte foerageer- en nestmogelijkheden. Dit is zorgelijk omdat bijen, door hun bestuiving, belangrijk zijn voor het behoud van planten en bloemen en de voedselproductie in de agrarische sector.

Maaibeheer gericht op meer bloemen. Wegbermen van autowegen vormen een uitgebreid netwerk in Flevoland en zijn geschikt voor bijen. Als leefgebied en als verbindingszone tussen belangrijke leefgebieden. De provincie maait al langere tijd de bermen tweemaal per jaar. Door het maaisel vervolgens weg te halen, komen er meer bloemen. Nieuw is dat delen van de berm niet gemaaid worden zodat niet alle bloemen tegelijk weg zijn. Daar waar groot onderhoud moet plaatsvinden, plant de provincie langs de bosranden stroken met lager struikgewas aan die aantrekkelijk zijn voor bijen en insecten.

Niet alle bermen geschikt. Er is gekozen om het maaibeleid langs deze 11 wegen toe te passen. Niet alle bermen zijn geschikt voor de nieuwe richtlijnen. Zo moet een berm bijvoorbeeld minimaal 5 meter breed zijn en moeten ze geheel of deels in de zon liggen. Ook hebben bijen de voorkeur voor windluwe bermen. Langs de volgende wegen past de provincie het nieuwe bermbeheer toe: N301: Nuldernauw - Gooiseweg; N302: Larserweg + Ganzenweg; N305: Almere - Biddinghuizen; N306: Harderhaven - Roggebotsluis; N309: Lelystad - Dronten; N702: Ringen Almere; N703: Ringen Almere; N704: Slingerweg; N705: Nijkerkerweg - N305; N331: Emmeloord - Marknesse; N351: Urk - Emmeloord; N352: Kraggenburgerweg - Repelweg." (bron: Provincie, mei 2020)

- "Provincie Flevoland heeft zich aangesloten bij Stichting Steenbreek. Het is de zesde provincie die dit initiatief heeft genomen. Volgens gedeputeerde Harold Hofstra sluit de doelstelling van Steenbreek om biodiversiteit te stimuleren goed aan bij die van de provincie. ‘Het is mooi om te zien dat ook steeds meer provincies het belang inzien van vergroening en biodiversiteit en daarmee daadwerkelijk aan de slag willen gaan. Wij kunnen daar als Stichting Steenbreek bij helpen’, aldus directeur Roel van Dijk. Versterken van biodiversiteit. Gedeputeerde Hofstra zegt over de reden om zich als provincie aan te sluiten: ‘Stichting Steenbreek en de provincie hebben dezelfde doelstelling: biodiversiteit bevorderen en vergroenen. Dat sluit aan bij het Actieplan Biodiversiteit 2020-2025 dat waarschijnlijk begin 2021 wordt vastgesteld. Het hoofddoel van het actieplan is het versterken van de biodiversiteit waarbij de nadruk ligt in het creëren van condities die dat bevorderen. We kijken daarbij naar drie gebieden: de natuurgebieden, het landelijk gebied en het stedelijk gebied.’

Flevoland doet op het gebied van biodiversiteit al veel, vaak in samenwerking met andere partijen als natuurverenigingen, terreinbeheerders en het Flevolands Agrarisch Collectief. De provincie geeft ook subsidies voor onder meer natuur- en landschapsbeheer en agrarisch natuurbeheer. ‘Er is veel groen in onze provincie en steden als Lelystad en Almere staan hoog in de lijst van gemeenten met veel vierkante meters groen. Er is ook veel natuur, denk aan de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen.’ Kennisuitwisseling. Met de samenwerking met Steenbreek wil de provincie dat er een uitwisseling van kennis en ervaring ontstaat. ‘In de grotere gemeenten is die kennis vaak wel aanwezig, maar bij de kleinere gemeenten is die vaak verspreid. We moeten ook kijken naar het individuele niveau en bevorderen dat meer burgers zich bewust worden van het belang van biodiversiteit. De samenwerking met Stichting Steenbreek is daarbij een belangrijke meerwaarde.’" (bron: Stichting Steenbreek, oktober 2020)

- Natuurgebieden in Flevoland van Natuurmonumenten.

- Natuurgebieden in deze provincie van Staatsbosbeheer.

- Staatsbosbeheer Boswachtersblog Flevoland.

- Filmpje met zeldzame opnamen van jagende zeearenden in deze provincie, in de omgeving van Harderwijk, gefilmd door Marco Valk tijdens 8 sessies in dec. 2014/jan. 2015.

Extra bossen, bomen en struiken
"Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland besloten op 1 maart 2022 dat er naast de provinciale wegen plek is voor circa 17 hectare aan bomen, bosjes en struiken. Deze locaties worden vanaf 2023 beplant. Dit gaat niet ten koste van de verkeersveiligheid of de openheid van het landschap: daar is rekening mee gehouden. Bossenstrategie. Vanuit de in maart 2021 vastgestelde Flevolandse bossenstrategie komt de belofte om 1700 hectare extra bos aan te leggen. Dat kan op verschillende manieren. Al in een vroeg stadium heeft Provinciale Staten via een motie aangegeven dat onderzocht moest worden of er op eigen grond plek is voor extra bomen. Na een zorgvuldig onderzoek is in kaart gebracht op welke locaties naast de provinciale wegen geplant kan worden. Gedeputeerde natuur Harold Hofstra: “Met het aanplanten van deze extra 17 hectare op eigen grond willen we het goede voorbeeld geven en zetten wij als provincie Flevoland een eerste stap richting onze eigen ambitie om tot 2050 zeker 1700 hectare extra bos aan te leggen.” (bron: provincie, maart 2022)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in Flevoland, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Op de site Historische luchtfoto's Flevoland van de provincie kun je, middels navigatie aan de hand van de symbolen voor in- en uitzoomen, navigeren, het schuifbalkje voor de jaartallen etc., prachtig door de tijd reizen en zien hoe de kernen in deze provincie zich sinds 1960 hebben ontwikkeld. Zo kun je bijv. visualiseren hoe de stad Lelystad aanvankelijk geïsoleerd midden in de polder ligt, en zich sinds 1975 - door de benoeming tot 'groeikern' - in hoog tempo uitbreidt richting het Werkeiland Lelystad-Haven. En hoe het Werkeiland tot ca. 1985 als geïsoleerd dorpje apart ligt, en pas nadien omringd wordt door de nieuwe wijken in het Z.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Flevoland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Provincie: - Officiële site van de Provincie Flevoland. - Nieuws van de Provincie op Facebook.

- Media/nieuws: - Omroep Flevoland. - Nieuws van deze omroep op Facebook. - Nieuws van deze omroep op Twitter. - Nieuws uit deze provincie van de Stentor.

- Sport: - Sportservice Flevoland richt zich op de ontwikkeling en uitvoering van het sportbeleid in de provincie. Doelstelling is om alle inwoners van de provincie in beweging te brengen en te houden, ter bevordering van hun gezondheid, de regionale economie, de sociale samenhang en de maatschappelijke participatie. Op hun site vind je o.a. allerlei diensten die ze verenigingen te bieden hebben, evenementen en overzichten van het sport- en beweegaanbod in de provincie voor mensen met een beperking of chronische aandoening.

- Toerclub Flevoland heeft als doel haar leden de mogelijkheid te bieden de (toer)fietssport in groepsverband te beoefenen. Daarnaast organiseert zij toertochten voor een breed publiek en helpt zij bij diverse andere sportevenementen om daarbij de toerfietssport in het algemeen te stimuleren.

- Veiligheid algemeen: - Veiligheidsregio Flevoland is er om de veiligheid van haar inwoners tijdens een ramp of crisis te vergroten. De Veiligheidsregio is een samenwerkingsverband van alle gemeenten in de provincie, Politie, Brandweer en de geneeskundige zorg (GHOR). Daarnaast wordt samengewerkt met een groot aantal andere partners.

- Waterveiligheid: - "De provincie Flevoland heeft samen met Waterschap Zuiderzeeland, de Flevolandse gemeenten en de Veiligheidsregio in juli 2020 afspraken gemaakt over het waarborgen van de veiligheid bij buitendijkse ontwikkelingen. Ook zijn afspraken gemaakt over rollen en verantwoordelijkheden. De negen partijen hebben dit vastgelegd in een convenant. Het provinciale waterveiligheidsbeleid vormt hierbij de basis. Meer ruimte voor maatwerk. Gedeputeerde Harold Hofstra: “Als overheid staan we voor een leefbare en bewoonbare provincie. Door als provincie met de acht andere partijen het convenant te tekenen kiezen we samen voor eenduidige afspraken over waterveiligheid in de buitendijkse gebieden. Hiermee ontstaat meer ruimte voor maatwerk op basis van het concept ‘Meerlaagse veiligheid’. Te denken valt aan uiteenlopende maatregelen als het verbeteren van de evacuatiemogelijkheden tot het aanpassen van de gebouwen en bouwen op een terp. Het is belangrijk dat we continu blijven monitoren dat de afspraken voldoen aan de tijd waarin we nu leven. Het ondertekenen van het convenant waarborgt dat het beleid in de toekomst up-to-date blijft.”

Verantwoord buitendijks bouwen. Om dit te toetsen is een risico-tool ontwikkeld. Hiermee kunnen initiatiefnemers en gemeenten onderzoeken welke risico’s er kunnen ontstaan als zij buitendijks aan de slag willen gaan. Ook voor die projecten moeten de overheden de veiligheid kunnen garanderen. In de risico-tool wordt gebruik gemaakt van oriëntatiewaarden. Indien het berekende risico onder deze oriëntatiewaarde ligt, is het risico op schade aan mens en milieu als gevolg van een overstroming beperkt. Provincie Flevoland, waterschap, gemeenten en de Veiligheidsregio vinden het belangrijk dat initiatiefnemers zich bewust zijn van risico’s voor waterveiligheid in gebieden buiten de dijken. Rollen. Ook de rollen en verantwoordelijkheden van de 9 partijen zijn vastgelegd. Zo zet de Veiligheidsregio zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers. De provincie heeft een regierol wanneer er sprake is van bebouwing met meer dan 25 (recreatie)woningen en/of voor bedrijven met een risico bij overstroming. Voor kleinere ontwikkelingen is de gemeente aan zet. Het waterschap beheert de dijken en dammen en heeft een adviserende rol bij buitendijks bouwen." (bron: Provincie, juli 2020)

- Waterbeheer: - "Het werkgebied van Waterschap Zuiderzeeland bevindt zich op de bodem van de vroegere Zuiderzee. Op de bodem van ons lage land. Van de Lemstervaart tot Almere en van Urk tot aan de Drontermeerdijk. Waterschap Zuiderzeeland is de waterbeheerder in Flevoland en een klein deel van Fryslân en Overijssel. Wij beheren in dit gebied alle dijken, watergangen, gemalen en waterzuiveringen. Hiermee zorgen we voor veiligheid en voldoende en schoon water. Waterschap Zuiderzeeland ontwikkelt op diverse gebieden beleid. Dit beleid vloeit vaak voort uit nationale en Europese wet- en regelgeving, maar het waterschap stelt ook zelf regelgeving vast, geeft vergunningen af en ziet toe op de naleving van regels. De jeugd heeft de toekomst. Daarom investeert Waterschap Zuiderzeeland heel veel in die jeugd. Waterschap Zuiderzeeland richt zich zowel op basisscholen als middelbare scholen."

- Bedrijfsleven/ondernemen: - Wanneer bedrijven starten of groeien is er behoefte aan kapitaal. Maar ook wanneer ondernemers nieuwe markten willen aanboren, of nieuwe producten ontwikkelen is extra geld nodig. MKB & Technofonds Flevoland neemt deel en investeren risicodragend kapitaal in innovatieve en ambitieuze ondernemingen in de regio tot maximaal €500.000. De fondsen hebben inmiddels geïnvesteerd in zo’n 100 bedrijven. Er is veel kennis en ervaring in huis om je plannen te beoordelen. Daarnaast beschikken ze over een uitgebreid netwerk indien gericht advies of begeleiding nodig is.

- Duurzaamheid: - De provincie Flevoland wil ruimte bieden aan initiatieven om zonne-energie op te wekken. Met de in 2018 verschenen Structuurvisie Zon biedt de provincie ruimte aan gemeenten om in het landelijke gebied van de provincie zonneparken te realiseren. In de Structuurvisie Zon zijn bouwstenen benoemd waarmee gemeenten hun beleid voor zonneparken verder kunnen vormgeven.

- Provincie Flevoland en de gemeenten hebben het landelijke beleid vertaald naar een ‘Regioplan Windenergie’ waarin is vastgelegd op welke locaties windenergie kan worden ontwikkeld. Doel: meer energie met minder molens. Door de oude windturbines te vervangen door turbines van de nieuwe generatie, neemt de totale capaciteit aan windenergie flink toe, met tegelijk een zichtbare landschappelijke verbetering van het gebied, met turbinelijnen die passen in het Flevolandse landschap en waarin door alle bewoners van buitengebied en kernen kan worden geparticipeerd. Ontwikkeling, bouw en onderhoud van de windturbines leveren een belangrijke bijdrage aan werkgelegenheid, zeker ook binnen de regio. Bovendien krijgen opleiding en kennisvergaring een extra impuls, omdat er nieuwe vraag komt naar gespecialiseerde technici. Tenslotte draagt gebruik van ‘eigen’ energie, geproduceerd in de regio, bij aan bewustwording en betrokkenheid in de regionale samenleving.

- "Waterschap Zuiderzeeland is in najaar 2019 een proef gestart om een deel van het maaisel uit het stedelijk water van Lelystad te laten verwerken tot Bokashi. Het gaat in totaal om 400 ton maaisel, dat wordt omgezet in een 'bodemverbeterend materiaal' voor de landbouw. Maaisel uit Lelystad dat vrijkomt tijdens het onderhoud in stedelijk water, wordt normaal gesproken door de aannemer afgevoerd en gecomposteerd. Bij de Bokashi methode worden micro-organismen en oergesteentemineralen aan het maaisel toegevoegd. Vervolgens wordt de hoop luchtdicht afgedekt (zoals bij inkuilen) en acht tot tien weken gefermenteerd. Hierdoor is er nagenoeg geen CO2-uitstoot en blijven koolstof en andere voedingsstoffen behouden. Dit is een voordeel ten opzichte van standaard composteren. Na afloop wordt de Bokashi uitgereden op landbouwgronden in Flevoland, binnen een straal van vijf km vanaf Lelystad. De pilot wordt begeleid door het bedrijf Bij de Oorsprong en uitgevoerd bij biologisch landbouwbedrijf Erf BV in Lelystad. Dit bedrijf exploiteert op een duurzame wijze reservegronden in stedelijke gebieden en investeert zo in een gezonde, vruchtbare Flevolandse bodem. Bokashi voedt het bodemleven en heeft een ziekteonderdrukkende werking voor het gewas. Als de proef succesvol is, kan deze werkwijze op termijn leiden tot lagere kosten voor verwerking van maaisel uit het stedelijk gebied." (bron: Waterschap Zuiderzeeland, september 2019)

- Ontspanning: - Test je topografische kennis van Flevoland op TopoMania. - Nog een ander, soortgelijk spel.

- Genealogie: - Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) afd. Flevoland.

Reactie toevoegen