Noordoostpolder

Gemeente
Noordoostpolder
Flevoland

noordoostpolder_tulpenveld.jpg

De Noordoostpolder heeft de grootste oppervlakte aan tulpenvelden van ons land. Daarom is hier in april/mei het Tulpenfestival.

De Noordoostpolder heeft de grootste oppervlakte aan tulpenvelden van ons land. Daarom is hier in april/mei het Tulpenfestival.

noordoostpolder_vaarwegen_kopie.jpg

Kaart van de vaarwegen in de Noordoostpolder

Kaart van de vaarwegen in de Noordoostpolder

Noordoostpolder

Terug naar boven

Status

- Noordoostpolder is een polder en gemeente in de provincie Flevoland. De gemeente is ingesteld per 1-7-1962. Vanaf de instelling van de gemeente tot de vorming van de provincie Flevoland in 1986 hoorde de polder bij de provincie Overijssel. Voor die tijd viel het gebied bestuurlijk onder het Rijk.

- De gemeente Lemsterland heeft in de jaren vijftig en zestig een klein stukje van de polder geannexeerd voor de aanleg van de wijk Lemstervaart.

- De gemeente Noordoostpolder bestaat uit de hoofdplaats en stad Emmeloord en de dorpen Bant, Creil, Ens, Espel, Kraggenburg, Luttelgeest, Marknesse, Nagele, Rutten, Schokland en Tollebeek, die als een krans om Emmeloord heen liggen. Dit zijn 1 stad en 11 dorpen in totaal. Verder liggen in de gemeente nog de buurtschappen Ketelhoek en Schokkerhaven.

- Wapen van de gemeente Noordoostpolder.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
In 1944 is voor deze polder aanvankelijk de naam Urkerland vastgesteld, door de Duitse bezetter (zie ook bij Urk, kopje Links). Deze naam is in 1948 gewijzigd in Noordoostpolder. In de jaren van de Tweede Wereldoorlog zijn ook de namen Schokkerwaard, Urkerwaard en Nieuw Schokland genoemd als mogelijke namen voor dit gebied.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Noordoostpolder ligt N van Dronten, NW van Kampen en Zwolle, W van Meppel en Steenwijk, ZW van Wolvega en Z van Lemmer. Aan de landzijde omringt de gemeente het dorps- en gemeentegebied van Urk in zijn geheel; in het IJsselmeer grenst de gemeente Urk aan de NO zijde aan de gemeente. Centraal in de gemeente ligt het Knooppunt Emmeloord (A6/N50), met aftakkingen van de A6 naar het ZW en N en van de N50 naar het Z. De hoofdplaats Emmeloord ligt eveneens centraal in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De gemeente Noordoostpolder omvat ca. 18.600 huizen met ca. 46.500 inwoners.

- De bevolking in deze gemeente zal de komende jaren licht blijven groeien, zo blijkt uit prognoses van de gemeente. Die groei is te danken aan een toename van het aantal inwoners van Emmeloord. De bevolking in de omliggende dorpen zal licht dalen. De gemeente telt in 2030 naar verwachting 47.000 inwoners. Het aandeel 55+ers zal de komende jaren toenemen. Uit de prognoses blijkt verder dat in de gemeente Noordoostpolder, vergeleken met de rest van Nederland, relatief veel kinderen wonen. Mensen die de polder verlaten zijn vooral jongeren van 20 tot 24 jaar, vaak in verband met studie.

De prognoses hebben invloed op allerlei beleidsterreinen. Zo hangt de hoogte van de rijksuitkeringen af van het aantal inwoners. Een minder grote stijging van het aantal inwoners kan ook betekenen dat er minder nieuwbouwwoningen moeten komen. Tot 2015 waren er jaarlijks 170 nieuwe woningen nodig, daarna loopt dat af naar 50 woningen per jaar.

Terug naar boven

Geschiedenis

Toen de Noordoostpolder in 1942 droog viel, moesten de nieuwe gronden ontgonnen worden om ze voor landbouw geschikt te maken. Dit was een taak van de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken). Omdat de mechanisatie nog in de kinderschoenen stond, haalde de Directie voor het graven van sloten, ploegen, zaaien, wieden, oogsten en dorsen duizenden arbeiders naar de polder. De verbindingen in en kort na de oorlog waren slecht. De Directie liet daarom voor de tijdelijke huisvesting van de polderwerkers in de polder ruim 30 barakkenkampen bouwen.

Al op 1 september 1941 wordt in de buurt van Blokzijl het eerste barakkenkamp geopend. Aan de rand van de polder verrijzen nog vijf kampen, te weten bij Lemmer, Kuinre, Vollenhove, Ramspol en Kadoelen. Naarmate de ontginning vordert, verschijnen ook dieper in de polder kampen, zoals Emmeloord I en II, Espelerbocht, Schokland, Marknesse I en II, Ens I en II, Schoterbrug, Espel en Nagele. Maximaal zijn er 34 kampen geweest, met in de meeste gevallen twee of drie barakken voor elk zo’n 100 pioniers. In iedere barak was een portaal, waar de werkers hun laarzen konden uittrekken, met daarachter tien kamers. Achter de kamers was een slaapzaal voor tien personen. Houten bedden met een strozak. Voor ploegbazen en werknemers waren er aparte kamers. In sommige jaren waren meer dan 4.000 arbeiders in de polder werkzaam. (bronnen en voor nadere informatie in tekst en beeld zie de pagina Werkkampen in de Noordoostpolder op Emmeloord.info, en de pagina over de barakkenkampen op NOPinoorlogstijd.nl)

Archeologie
"Dit gebied herbergt meer sporen van zijn eigen middeleeuwse verleden dan altijd is gedacht. Volgens maritiem archeoloog Yftinus van Popta zijn veel restanten van nederzettingen die in de Zuiderzee verdwenen en later werden gevonden in de akkers van het ingepolderde gebied in deze omgeving, onterecht aangezien voor onder meer scheepsafval. Van Popta brengt met zijn promotieonderzoek voor het eerst de ontwikkeling van het Noordoostpoldergebied tijdens de late middeleeuwen in kaart. Terwijl Urk en Schokland zich met moeite wisten te verdedigen tegen het water, verdwenen andere nederzettingen in de zee. Van Popta is in oktober 2020 aan de Rijksuniversiteit Groningen op dit onderzoek gepromoveerd. Van Popta reconstrueerde voor zijn promotie het landschap en de bewoning in het noordoostelijke deel van de Zuiderzee (de huidige Noordoostpolder) tussen circa 1100 en 1400. Tot voor kort was er weinig over dit gebied bekend, behalve dan dat het uiteindelijk Zuiderzee zou worden. De focus lag voorheen vooral op scheepswrakken.

Geen scheepsafval, maar restanten van nederzettingen. Uit het onderzoek komt naar voren dat dit gebied tussen 1100 en 1400 veranderde van een onontgonnen en onbewoond veengebied met meren en later ook nederzettingen naar open zee. De eerste bewoners waren boeren. In de 13e en 14e eeuw werd de bevolking diverser: vissers, boeren, heren en handelaren. Er resteren weinig sporen van de ontginning, landbewerking en bewoning destijds. Toch is er meer bewaard dan altijd is gedacht, stelt Van Popta: ‘Archeologische resten van bewoning, gevonden in de akkers in de Noordoostpolder, zijn in het verleden onterecht aangezien voor scheepsafval en helaas grotendeels vernietigd door landbouw en herinrichtingsplannen. Daarom is op basis van mijn onderzoek besloten ze vanaf nu te beschermen door ze op te nemen in de archeologische beleidsvoering.’

Urk en Schokland veel groter. Door een samenloop van stormen en vloeden verdween in enkele honderden jaren tijd het meeste land, vertelt Van Popta. ‘Hierdoor verdronken dorpen zoals Nagele, Marcnesse en Veenhuizen, terwijl eilanden zoals Urk en Schokland zich net konden handhaven. Deze eilanden waren ooit vele malen groter dan wat er uiteindelijk van is overgebleven.’ Resten van de verdwenen eilanddelen zijn nog steeds terug te vinden in de voormalige zeebodem. Het gaat daarbij o.a. om dijken, terpen en sloten.

Heden en verleden verbonden. Het is Van Popta gelukt om het landschap en bewoning van de regio in de late middeleeuwen te reconstrueren. Zo komen verdwenen eilanden, verdronken dorpen en door de zee opgeruimd land ineens weer in beeld. Het is daarmee mogelijk om de huidige namen van de Noordoostpolder-dorpen Nagele en Marknesse in verband te brengen met hun laatmiddeleeuwse voorgangers. Waar voorheen altijd werd gedacht dat het maken van een dergelijke reconstructie een nagenoeg onmogelijke opgave zou zijn (de Zuiderzee had immers al het bewijs opgeruimd), blijkt dit juist wél mogelijk te zijn. Het was daarbij belangrijk om vast te stellen dat verstoorde archeologische resten in de polderbodem, zoals aardewerk, dierlijk bot en baksteen, geen 'ruis' of 'afval van schepen' vertegenwoordigen, maar dat het hierbij juist om de allerlaatste resten van verdronken dorpen gaat." (bron: Rijksuniversiteit Groningen, oktober 2020)

'In de Wetenschap' is de podcast van de Rijksuniversiteit Groningen, met interviews met onderzoekers, nieuws en reportages uit de Groningse academische wereld. De podcast is er voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschap. Maritiem archeoloog dr. Yftinus van Popta is te gast in de 22e aflevering van In de Wetenschap (november 2020). Zijn onderzoek richt zich - zoals hierboven reeds beschreven - op de geschiedenis van de Noordoostpolder. Wim, Arjen en Tina spreken met hem over o.a. de verdronken dorpen Marcnesse, Nagele, Fenehuysen I en Fenehuysen II en het gevonden scheepwrak van de Queen Anne.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze gemeente en/of polder, kun je terecht bij de volgende instantie, sites en literatuur:

- Canon van de Noordoostpolder.

- Emmeloord.info is een zeer uitgebreide site met gedegen informatie over verleden en heden van alle kernen in de gemeente Noordoostpolder, opgezet en onderhouden door Evert de Graaff uit Emmeloord.

- Museum Schokland is het gemeentelijk museum van Noordoostpolder. Het bevindt zich op de Middelbuurt, een van de drie laatste woonterpen van het eiland en vertelt het verhaal van de polder en wat eraan voorafging. Het museum is gevestigd in een verzameling gebouwen rond het historisch kerkje van de Middelbuurt. De houten gebouwen zijn kenmerkend voor het vroegere Zuiderzeegebied, en in hun verstilde omgeving ademen ze een sfeer die bezoekers zich lang zullen herinneren.

Collectie. De collectie van het museum is veelzijdig en gevarieerd. Gesteenten en fossielen vertellen de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Kolossale zwerfkeien zijn overblijfselen van de ijstijden. Tijdens de laatste ijstijd leefden in deze streken de wolharige mammoet, de wolharige neushoorn, de oeros, het reuzenhert en de wisent. Het museum laat aan de hand van gevonden beenderen zien hoe deze imposante dieren eruit zagen en hoe ze leefden.

De eerste menselijke sporen in de huidige Noordoostpolder zijn duizenden jaren oud. Van deze vroege bewoners is in Museum Schokland heel wat te zien. Archeologische vondsten - ploegsporen, werktuigen, aardewerk - bieden inzicht in hun leefwijze. Vijfhonderd jaar duurde de geschiedenis van de Schokker cultuur. Wie waren deze mensen? Hoe reageerden de Schokkers op de dreigende vernietiging van hun wereld? Hoe verging het hen, nadat ze waren gedwongen hun eiland te verlaten? Deze dramatische geschiedenis is in het museum pakkend verbeeld.

Drooglegging. Ook de Zuiderzeevaart en de drooglegging van de Noordoostpolder polder zijn belangrijke onderwerpen in het museum. Talrijk waren de vondsten op de drooggevallen zeebodem, van steentijdaardewerk tot gebruiksvoorwerpen uit middeleeuwse burchten. In en rond het museum zijn daarvan de meest interessante tentoongesteld. Museum Schokland is een trefpunt en inspiratiebron voor iedereen die geïnteresseerd is de cultuur en geschiedenis van Nederland en de strijd tegen het water. De gebouwen, de permanente expositie, de wisselende tentoonstellingen en de buitenobjecten geven samen een indringend beeld van de polder en het verloren eiland dat een monument van wereldformaat werd.

- In 2016 is een prachtig initiatief genomen voor een megaproject - volgens ons een uniek project want voor zover ons bekend in andere gemeenten nog niet soortgelijk uitgevoerd - om de geschiedenis van alle 1.830(!) boerderijen in deze gemeente op papier te zetten. Stichting Boerderijenboek Noordoostpolder heeft dit project in 2,5 jaar tijd gerealiseerd met maar liefst ca. 550 vrijwilligers uit alle 11 dorpen. Zij interviewden alle huidige bewoners en deden archiefonderzoeken om uiteindelijk per dorp 1 boerderijenboek te maken. En fotografen maakten foto's van alle boerderijen. De 11 boeken zijn in november 2018 verschenen. Dankzij de steun van minstens 80 sponsors kostte een boek slechts maximaal ca. €15 zodat de prijs geen belemmering is. Iedere boerderij/bedrijf heeft 1 pagina in het desbetreffende boek gekregen. Bij de begroting van het project raamde men dat er in totaal ca. 9.000 boeken zouden verkocht. Het zijn er 15.723 geworden. Het gros is op voorintekening verkocht en er komt geen herdruk, dus vemoedelijk zijn het inmiddes al collectors items geworden. De redactie van Plaatsengids.nl feliciteert Stichting Boerderijenboek met dit prachtige initiatief en met de 11 prachtige resultaten die het heeft opgeleverd! (hint: wellicht ook een mooi project voor andere gemeenten, dus hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen?!)

- NOPinoorlogstijd.nl is een initiatief van Robert Hofman (1986). Hofman is tevens actief op het gebied van de Tweede Wereldoorlog als (bestuurs)lid van Stichting Urk in Oorlogstijd. In boeken, kranten en op diverse websites was al wel informatie te vinden, maar deze was niet centraal op één plek beschikbaar; de reden voor hem om NOPinoorlogstijd.nl op te richten. Eind 2015 heeft Hans Hollestelle zich aangesloten om vooral over de luchtoorlog boven de Noordoostpolder te schrijven. Van 2001 tot 2013 maakte Hollestelle deel uit van het bestuur van cultuurhistorische vereniging de Vrienden van Schokland. Daarnaast organiseerde Hollestelle jarenlang een cursus Historie over onder meer de Luchtoorlog boven het IJsselmeergebied tijdens de Tweede Wereldoorlog.

- In 2018 is Stichting Cultuur Historisch Centrum Noordoostpolder opgericht, door personen en instanties die ijverden voor een dergelijk centrum in Emmeloord. Een ruimte waar men verzamelingen en archieven kan veiligstellen en beschikbaar stellen, zodat huidige en volgende generaties er kennis van kunnen nemen. Een openbare bezoekersruimte waar iedereen onder toezicht in deze archieven kan zoeken en lezen. Een laagdrempelige ontmoetingsplek voor jong en ouder. Op de site vind je vele verhalen uit de geschiedenis van dit gebied, en vele links naar cultuurhistorische intstanties in de regio. Sinds november heeft men een ruimte in het pand van het Cultuurbedrijf.

"De gemeente heeft een eigen archief; het is niet ondergebracht in Batavialand (in tegenstelling tot de archieven van de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde). Maar mensen weten het niet goed te vinden. Ons vinden ze wel. We zijn niet alleen een verzamelplek hoor, ook een doorgeefluik. Bepaald materiaal hoort soms op een andere plek thuis. Ook krijgen we veel vragen via de mail, zoals: ‘Kun je me meer vertellen over mijn vader die in de oorlog onderduiker was in de Noordoostpolder?’ We zijn aan het sneupen voor mensen. En we werken ook nauw samen met andere organisaties. Kijk, wij willen graag dat het verhaal van de polder wordt verteld. Je kunt denken dat alles nu wel bekend is, maar dat is dus niet zo. Wist je bijvoorbeeld dat er een tijdje Molukkers hebben gewoond in Kamp Lemmer? Dat ben ik nu samen met iemand anders aan het uitzoeken. Een bijzonder stukje geschiedenis. We zijn erg blij dat we nu een ruimte hebben, maar hopen op een échte eigen plek, waar belangstellenden binnen kunnen lopen. Dat willen mensen graag. Maar goed, we zijn nog maar net begonnen hè", aldus bestuurslid Aukje van der Molen, in de reportage n.a.v. de opening van de verenigingsruimte bij het Cultuurbedrijf.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De glastuinbouwsector, die zich vooral in het gebied tussen Marknesse en Luttelgeest sterk ontwikkelt, is in grote mate afhankelijk van arbeidsmigranten. Anno 2019 is inmiddels 10 procent van de beroepsbevolking in de gemeente Noordoostpolder arbeidsmigrant. Hun aandeel zal in de komende jaren nog belangrijk toenemen, is de verwachting. De gemeente houdt rekening met de noodzaak voor uiteindelijk 2.600 huisvestingsplaatsen voor arbeidsmigranten in 2025. Voor een deel worden die in de dorpen gevonden. Verder wil de gemeente voor de huisvesting van arbeidsmigranten ca. 10 locaties met een maximale omvang van 100 huisvestingsplaatsen realiseren en 3 locaties tot 300 plekken. Daarvan is er anno 2019 nog maar eentje gerealiseerd, naast het asielzoekerscentrum aan de Kuinderweg bij Luttelgeest. Er is een reeks voorwaarden opgesteld waaraan de nieuwe huisvestingslocaties moeten voldoen. Vereist is het keurmerk van Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling en verder moet er sprake zijn van adequaat beheer, leefregels, een klachtenregeling en registratie van bezoekers. Hoewel de woningen het hele jaar door gebruikt mogen worden, is permanente bewoning niet toegestaan. De woningen zijn alleen voor tijdelijke huisvesting.

- Deze polder is ontworpen op de tekentafel, naar de inrichtingsprincipes van de jaren veertig. De dorpen liggen op fietsafstand vanaf de centrale plaats Emmeloord en van elkaar. Ieder dorp had drie kerken en drie scholen. 70 jaar na de drooglegging van het gebied is een aantal dorpen aan een nieuwe oplevering toe. De gemeente en woningcorporatie Mercatus hebben 't Oversticht, Sandra van Assen, Sterke Stedenbouw en Bauke Tuinstra, TWA architecten, opdracht gegeven de eigenheid (het 'DNA') van de oorspronkelijke 10 polderdorpen in kaart te brengen. Het eindresultaat is een boek in twee delen en de website DNA Noordoostpolder, waar je een inventarisatie vindt van de huidige situatie en de toekomstplannen met de dorpen.

- In november 2010 adviseerde de commissie-Leemhuis om de Noordoostpolder voor te dragen voor de status van Werelderfgoed. De gemeenteraad heeft hier in april 2011 echter tegen gestemd. Dat maakt de kans dat het Kabinet dit gebied daadwerkelijk gaat voordragen klein. Het Rijk stelt namelijk dat er voor dergelijke voordrachten wel draagvlak moet zijn in de streek in kwestie. Overigens heeft de gemeente met Schokland al een Werelderfgoed binnen haar grenzen.

Nationaal erfgoed?
"De Noordoostpolder, de noordelijke polder van provincie Flevoland, zou nationaal erfgoed moeten worden. Dat zei Karel Loeff, directeur van erfgoedvereniging Heemschut in mei 2021 tegen Omroep Flevoland. Volgens de directeur is de manier waarop deze polder is ontstaan bijzonder genoeg. Loeff denkt dat het voor toerisme een goede zet is als de polder erfgoed wordt. Nederland staat bekend om de wijze waarop polders zijn aangelegd. Inwoners kunnen er zelf voor zorgen dat de polder erfgoed wordt. Loeff: “Hoe meer mensen gaan roepen dat iets hoort bij het verleden, hoe eerder er wordt gedacht: hier moeten we iets mee.” In deze video vertelt Karel Loeff meer over het erfgoed van Flevoland.

Aantasting van het Flevolandse landschap. Eerder kregen we bericht binnen van de Flevolandse afdeling van erfgoedvereniging Heemschut. Zij vreest dat het ‘Programma Landschap van de Toekomst’ van de provincie Flevoland leidt tot een aantasting van het Flevolandse landschap. Dat schrijft Heemschut in haar zienswijze op het programma. Ondanks de lovende woorden van de provincie over het landschap, ontbreekt het aan de wil tot bescherming. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Knardijk en ook voor het landschappelijke karakter van de A6.

Het beeld dat de provincie van het Flevolandse landschap schetst, als een casco- en een ingenieurslandschap, is niet terecht. Zelfs de Noordoostpolder, waar het agrarisch karakter overheerst, was volwaardig genoeg om het op te nemen op de ‘Voorlopige Lijst Unesco Werelderfgoed Koninkrijk der Nederlanden 2010.’ Gevreesd wordt dat de hoogopgaande bomenrijen, zo karakteristiek voor het polderlandschap, zullen verdwijnen als gevolg van verbeterdrift, omdat ze als monotoon te boek staan, dat wil zeggen gevoelig voor ziekten. Wat de werkelijke waarde is van het landschap, blijkt uit het geplande datacentrum bij Zeewolde. Uit de pas gepubliceerde Milieu Effect Rapportage (MER) blijkt dat het datacentrum alleszins schadelijk is voor onder meer het landschap. Er wordt afgeweken van regeringsbeleid en in weerwil daarvan vindt superverrommeling plaats: open landschap wordt opgeofferd aan een dozencomplex." (bron: De Erfgoedstem, mei 2021)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden / cultureel erfgoed

- Het watersysteem in noordelijk Flevoland is uniek en van grote cultuurhistorische waarde. De bruggen, sluizen, stuwen, draaikommen en gemalen liggen ten grondslag aan het ontstaan van de polder. Om het watererfgoed te beschermen, beheren en behouden hebben de provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Noordoostpolder en Urk in februari 2019 een intentieverklaring getekend. De partijen spreken daarin af rekening te houden met het bijzondere karakter van de opbouw en structuur van de vaarten, kanalen en sloten. Dit omdat de dorpen in noordelijk Flevoland een sterke relatie met het water hebben. Ook willen ze het watersysteem benutten voor culturele en recreatieve doelen. Het watererfgoed krijgt op deze manier aandacht als Flevolands monument en als onderdeel van de poldergeschiedenis van Nederland. Een historie van droogmaken en inpolderen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft deze polder geselecteerd als wederopbouwgebied van nationaal belang. Dit onderstreept de speciale positie van deze polder in de Nederlandse poldergeschiedenis. (bron: Omroep Flevoland)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- StEP is een organisatie van ca. 300 vrijwilligers die zich inzetten om middels activiteiten en evenementen door het jaar heen de Noordoostpolder 'op de kaart' te zetten. Op hun site vind je met name informatie over het Nieuwjaarsfestival, de Groendag, het Tulpenfestival, de Nacht van Oranje, de Kennedymars, het Pieperfestival, de Zomermarkten, Sinterklaas en de Kerstmarkt.

- Maak kennis met de kleurrijke wereld "achter het glas van de kas" van de glastuinbouw in deze polder. Neem een kijkje in de keuken van de frietjes en chips, proef aardbeien op 'hap'hoogte, bewonder de tropische planten in de polder, of kijk eens naar die prachtige paprika's in een omgeving van hoogstaande techniek, bereid je voor op de lente met fleurige plantjes voor eigen huis en tuin. Kom in de Kas Noordoostpolder is het evenement waar je geweest moet zijn. Op de 1e zaterdag van april kun je een bezoek brengen aan de kassen en is het genieten voor jong en ouder. Met de gratis app kun je een interactieve speurtocht lopen op locaties van Kom In De Kas. Daar komen de Helden van Kas letterlijk tot leven. Zoek deze helden in de kas en laat je verrassen. Daarnaast kun je letterlijk rondkijken in de kas met een unieke 360 graden beleving. In de Regiofolder kun je zien wie er de eerstvolgende keer meedoen. En voor een indruk van wat er zoal te zien en te doen is, zie de aftermovie Kom in de Kas editie 2018.

- De Noordoostpolder heeft de grootste oppervlakte aan tulpenvelden van ons land. Daarom is hier jaarlijks van half april tot begin mei het Tulpenfestival. 3 weken lang is er van alles te doen rondom het thema tulpen. Waaronder wandel- en fietsroutes, een Kennedymars van 80 km en een Poldermars van 20 km langs de tulpenvelden, een tulpenmozaïekroute, een tulpenbelevingsveld, een tulpenfotowedstrijd, én met een helicopter vliegen boven de tulpenvelden! Op de laatste dag is er de 11-Dorpen Steptocht, waarbij de dorpelingen van alle 11 dorpen in de NOP strijden om de snelste tijd.

- Jaarlijks in een weekend in juni zijn er Open Tuinen in de Noordoostpolder, d.w.z. dat je bij een zestal fraai aangelegde tuinen in Emmeloord en omliggende dorpen een kijkje kunt nemen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurmonumenten bezit in het zuidoosten van de gemeente rond Kraggenburg een serie natuurgebieden, onder meer het Voorsterbos, het Kadoelerbos en het Kadoelermeer, het Waterloopbos en het Wendelbos. Deze natuurgebieden vallen onder de beheereenheid Noordoostpolder. In het Waterloopbos vind je de schaalmodellen van zo’n 30 grote waterwerken uit de hele wereld. De Deltawerken zijn hier bijvoorbeeld ontworpen, maar ook de havens van Rotterdam, Lagos, IJmuiden, Istanbul en Bangkok. Het Waterloopkundig Laboratorium (nu Deltares) deed hier jarenlang onderzoek en bootste met stuwen, dammen en golfslagmachines de werkelijkheid na.

In 2011 heeft het Kadoelermeer natuurvriendelijke oevers gekregen. Er zijn 9000 rietplanten geplant. De rietstengels zorgen voor een zuiverende werking door nitraat en fosfaten vast te houden. De rietstengels worden eens per twee jaar gemaaid, zodat daarmee alle schadelijke stoffen uit het water worden verwijderd. Daarmee bevordert de natuurvriendelijke oever de biodiversiteit in het watersysteem van het meer. - Fotoseries van de genoemde natuurgebieden van fotograaf Martin Stevens.

- Rond Schokland, het voormalige eiland dat tot werelderfgoed is verklaard door UNESCO, beheert het Flevolandschap het Schokkerbos en heeft er een bezoekerscentrum en gesteentetuin.

- In het noord-oosten vormt het Kuinderbos, in beheer bij Staatsbosbeheer, een aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied. Door de bijzondere grondsamenstelling komen hier ook bijzondere planten voor. Door de grote afwisseling van bos, open stukken en water is het ook voor veel dieren heel aantrekkelijk.

- IVN afd. Noordoostpölder e.o.

Terug naar boven

Beeld

- De website Ansichtkaarten van de zeebodem omvat in totaal honderden oude ansichtkaarten van alle dorpen in de gemeente Noordoostpolder.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Noordoostpolder (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Noordoostpolder. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Onderwijs en educatie: - Cultuurbedrijf Noordoostpolder (vóór 2015: Muzisch Centrum Emmeloord) is het centrum voor de kunsten van deze regio. Circa 1200 leerlingen volgen wekelijks lessen muziek, dans, drama en beeldend. Daarnaast verzorgt Cultuurbedrijf NOP een breed kunstaanbod voor het primair en voortgezet onderwijs in de regio.

- Jongeren: - Jongeren19nu NOP is een vereniging voor jongeren tussen de 16 en 35 jaar. Gedurende het hele jaar organiseren zij verschillende activiteiten voor alle jongeren in de Noordoostpolder. Deze activitetien variëren van een Creatieve Dag tot een Schuurfeest en van een Kaderweekend tot een sportactiviteit.

- Sport: - Paardensportvereniging (PSV) De Burcht is opgericht in 1995 en is er voor de hele Noordoostpolder en omstreken. De thuisbasis van de vereniging is het Kuinderbos, waar in de loop der jaren een mooie men-/ruiterroute met waterbak en enkele natuurlijke hindernissen is aangelegd. De menvereniging is mede verantwoordelijk voor het onderhoud van de menroute in dit prachtige bos van Staatsbosbeheer. De PSV verzorgt diverse verenigingsactiviteiten waaronder lessen, activiteiten in wedstrijdverband en gezelschapsritten. De Marathoncommissie organiseert de jaarlijkse Marathon.

- Senioren: - De vrijwilligers van SeniorWeb Noordoostpolder verzorgen in Emmeloord een uitgebreid pakket computercursussen en workshops. Daarnaast verzorgen zij elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur een open inloop, waar je welkom bent voor een vraag waar je mee zit m.b.t. je computer/laptop of tablet/smartphone (neem je apparaat mee). Computerprogramma's veranderen of worden niet meer ondersteund en ook de wereld vraagt steeds meer online-zelfredzaamheid van mensen. Senioren hebben bijvoorbeeld problemen met hun persoonlijke e-mail, het online regelen van hun zorgverzekering of het aanvragen van een DigiD. Dat zijn zaken die je liever niet klassikaal behandelt. Bovendien wordt elke 2e zaterdag van de maand een cursus Stamboomonderzoek (genealogie) gegeven, een vooral bij senioren populaire hobby. Daar zijn speciale programma's voor.

- Welzijn: - "Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder. In beweging om mensen maatschappelijk te inspireren en te verbinden. We zijn een welzijnsorganisatie die samen met bewoners, collega-organisaties en vele vrijwilligers welzijnswerk ontwikkelt en uitvoert. We staan altijd open voor feedback, goede ideeën of tips. Heb je suggesties, laat het ons weten, wij gaan graag met je in gesprek. Meer informatie over onze vele projecten en activiteiten vind je in de Factsheet."

- Duurzaamheid: - De Raad van State heeft in 2012 groen licht gegeven voor de bouw van Windpark Noordoostpolder. Het in 2017 gereed gekomen Windpark is het grootste windturbinepark van Nederland. De 86 turbines met een vermogen van 3,6-8 MW, die zowel aan de IJsselmeerdijk als in het IJsselmeer staan, hebben een tiphoogte van 190 meter (ter vergelijking: dat is hoger dan de Euromast). Het Windpark levert energie aan ruim 400.000 huishoudens. - Informatiecentrum Windexperience 11 Beaufort in Nagele biedt op een interactieve manier informatie over duurzame energie, windenergie en het Windpark, dat in 3 delen is verdeeld, waaronder Windpark Westermeerwind.

- De gemeenteraad heeft in februari 2018 ingestemd met het programma aan maatregelen met als doel om in 2030 energieneutraal te worden. Zo worden nieuwbouwwijken in de gemeente aardgasloos en komt er een warmteplan. Dit plan maakt inzichtelijk hoe de warmtevoorziening in de gemeente kan worden verduurzaamd. Samen met de provincie werkt de gemeente aan beleid voor zonneweides. En samen met het Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal stelt de gemeente een lokale energieagenda op. Een grote opgaaf ligt bij de gemeentelijke gebouwen. Zo wordt het dak van de Bosbadhal vol gelegd met zonnepanelen. Er komen in totaal 1.000 nieuwe zonnepanelen. In 2018 komen er op het dak van de Bosbadhal 400 bij. Op het zwembad komen er ook 600 na de renovatie in 2019/2020. Daarmee wordt dan het totale elektriciteitsverbuik van de sporthallen op eigen daken opgewekt. De afgelopen jaren zijn de verkeerslichten in Emmeloord vervangen. In 2018 is ook het verkeerslicht op de Leeuwenkruising vervangen. Daarmee kan de verkeersstroom over de Lange en Korte Dreef verder worden verbeterd. Dat bespaart uitstoot en fijnstof. De nieuwe installaties zijn bovendien intelligent: data kunnen op termijn ook ontsloten worden voor anderen, zoals makers van apps en navigatiesystemen.

- De gemeente Noordoostpolder wil een wildgroei aan zonneparken voorkomen en heeft daarom locaties aangewezen die daarvoor gebruikt mogen worden. Voorwaarde is dat de zonneparken in het 'open karakter' van de polder passen. De gemeente wil alleen parken toestaan langs de IJsselmeerdijken, in het glastuinbouwgebied bij Luttelgeest, Marknesse en Ens en in het gebied tussen Emmeloord en Schokland. Buiten deze gebieden staat de gemeente geen zonneweides toe. De gemeente onderzoekt nog wel de mogelijkheden voor kleine velden met zonnepanelen bij de dorpskernen. Het is de bedoeling dat het beleid voor nieuwe zonneparken in de gemeente eind 2018 definitief is.

- "Onze wereld verandert voortdurend. Dat heeft invloed op onze leef- en woonomstandigheden. Maar niet alleen op onze, ook op die van toekomstige generaties. Stichting Pioniers van de Toekomst Noordoostpolder spant zich in om deze veranderingen te beïnvloeden, waardoor de leefomstandigheden van volgende generaties niet onmogelijk worden gemaakt als gevolg van ons gedrag. Verschillende bewoordingen worden hiervoor gebruikt, zoals bijvoorbeeld duurzame ontwikkeling, generatiebestendigheid, sustainability en volhoudbaarheid.

Een duurzame samenleving gaat niet alleen over milieu, maar moet breder worden gezien. Bij een duurzame ontwikkeling is er sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische (planet), economische (profit/prosperity) en sociale (people) belangen. Ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende eco-systemen, zijn duurzaam. De Pioniers zetten een stip aan de horizon, een stip die richting geeft aan ons denken en handelen, voor ons en voor alle medebewoners van deze unieke en veelbelovende polder. Het zetten van die stip is niet voldoende; om die stip te bereiken moeten er stappen worden gezet. De Pioniers richten zich zowel op bewustwording als voorlichting omtrent duurzaam handelen. Daarnaast op het faciliteren van en zo nodig participeren in projecten die een duurzame samenleving in de Noordoostpolder bevorderen. Hiervoor richten we ons op de volgende thema’s/activiteiten: energie, voedsel, schone technologie, fairtrade, circulaire economie, symposia en evenementen."

Reactie toevoegen