Hooglanderveen

Plaats
Dorp
Amersfoort
Eemland
Utrecht

Hooglanderveen-MSD-20120512-258005.jpg

In mei 2012 had Hooglanderveen aan de Van Tuyllstraat, naast de alternatieve borden met gestileerd panorama (op de oude plek van de komborden), ook nog de officiéle blauwe komborden. Deze zijn later alsnog verwijderd.

In mei 2012 had Hooglanderveen aan de Van Tuyllstraat, naast de alternatieve borden met gestileerd panorama (op de oude plek van de komborden), ook nog de officiéle blauwe komborden. Deze zijn later alsnog verwijderd.

hooglanderveen_sint_josephkerk.jpg

De buurtschap Hooglanderveen wordt een dorp door de bouw van de St. Josephkerk in 1918, in 1923 gevolgd door de St. Josephschool.

De buurtschap Hooglanderveen wordt een dorp door de bouw van de St. Josephkerk in 1918, in 1923 gevolgd door de St. Josephschool.

hooglanderveen_dorpsdag_logo_2016.png

De Dorpsdag Hooglanderveen is er jaarlijks op een zaterdag eind juni. Op de banner zie je burgemeester Lucas Bolsius met Jacques Herb, die op de Dorpsdag van 2015 Jacques' megahit 'Manuela' hebben gezongen.

De Dorpsdag Hooglanderveen is er jaarlijks op een zaterdag eind juni. Op de banner zie je burgemeester Lucas Bolsius met Jacques Herb, die op de Dorpsdag van 2015 Jacques' megahit 'Manuela' hebben gezongen.

Hooglanderveen

Terug naar boven

Status

- Hooglanderveen is een dorp in de provincie Utrecht, in de streek Eemland, gemeente Amersfoort. T/m 1973 gemeente Hoogland.

- Het was een vrolijk gezicht om in 2009 n.a.v. de viering van Amersfoort 750 jaar stad overal de roodwitte vlag te zien hangen. Maar in Hoogland en Hooglanderveen viel dit niet goed; daar hing men liever de dorpsvlag uit. Maar... die waren er nog niet, dus hebben beide dorpen die in dat jaar alsnog gemaakt. Bij de Veenders zorgde dorpsvereniging VeenPower hier voor. Voorzitter Andy van de Vlasakker maakte met Dirk-Joost van Hamersveld het ontwerp. De investering moest wel worden terugverdiend. Dat was ook een prima manier om nieuwe leden te werven. Want wie inschreef voor minimaal twee jaar lidmaatschap kreeg de vlag er gratis bij, wat al snel 300 nieuwe leden opleverde.

- Onder het dorp Hooglanderveen valt sinds een grenscorrectie in 1998 ook een deel van de Nijkerkse buurtschap Palestina. De bedoeling daarvan was dat Amersfoort daarmee extra ruimte zou krijgen voor de nieuwe wijk Vathorst. Vooralsnog blijft dit deel, N van de Laak, echter van nieuwbouw gevrijwaard.

- Omdat Hooglanderveen de afgelopen jaren voor driekwart ingesloten is komen te liggen in de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst (zie bij Ligging)*, had de gemeente Amersfoort de blauwe plaatsnaamborden (komborden) van het dorp verwijderd, omdat die verkeerstechnisch gezien geen functie meer hadden. De inwoners wilden echter toch graag hun plaatsnaam zichtbaar houden bij de entrees van het dorp. De gemeente heeft daarom alternatieve borden teruggeplaatst, met de plaatsnaam en een gestileerd landschap (aan de Van Tuyllstraat hebben naast de gestileerde borden ook nog de komborden gestaan. Later zijn deze alsnog verwijderd).

Wat ons betreft was dit allemaal niet nodig geweest. Immers het dorp is en blijft een formele woonplaats voor postcodeboek en BAG en had daarmee haar eigen komborden kunnen behouden, zij het uit oogpunt van identiteit. Dat het dorp tegenwoordig grotendeels aan de bebouwde kom van een andere woonplaats (Amersfoort dus) grenst, doet daar niets aan af. Het argument van de gemeente om de komborden weg te halen was namelijk dat je, behoudens de A28-kant, niet meer vanuit buiten-de-bebouwde-kom de bebouwde kom binnenkomt. En dat daarmee deze borden niet meer functioneel zouden zijn. Maar er zijn meer plaatsen in het land waar de kommen aan elkaar grenzen, en waar dan ook einde bebouwde kom van plaats A en begin bebouwde kom van plaats B aan 1 paal bevestigd zitten (zoals bijv. bij Schijndel en Wijbosch. Zie het voorbeeld aldaar). Een soortgelijke constructie had ook bij Hooglanderveen en Amersfoort-Vathorst gekund.
* Vergelijkbaar met buurdorp Hoogland dat ook nog maar aan één kant, aan de kant van de Bunschoterstraat, 'vrij' ligt.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
Lokaal wordt het dorp kortweg 't Veen genoemd.

Naamgeving
Het dorp is genoemd naar de ligging in - oorspronkelijk - veengebied nabij moederdorp Hoogland.

Oudere vermeldingen
Waar tegenwoordig Hooglanderveen ligt, stond vanouds op kaarten (en in plaatsenlijsten soms nog tot voor kort) de buurtschap Buurtsdijk vermeld. Deze naam is als buurtschap echter al lange tijd ter plekke niet meer bekend en in het dorp opgegaan. In het NO van het dorp is nog een gelijknamige nieuwbouwstraat die hieraan herinnert.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp ´t Turfgat.

Terug naar boven

Ligging

- Hooglanderveen ligt N van Amersfoort, in de 'oksel' van A1 in het W, A28 in het O en Knooppunt Hoevelaken in het Z. Het dorp zou middels een 'groene buffer' gescheiden blijven van het recent gereed gekomen nieuwe Amersfoortse stadsdeel Vathorst, zo had de gemeenteraad van Amersfoort plechtig beloofd, maar daar is weinig van terecht gekomen. De buffer is inmiddels voor een groot deel bebouwd geraakt en het dorp is daarmee, vrijwel rondom ingesloten door Vathorst, een 'dorp in de stad' geworden.

Omdat Hooglanderveen hierdoor van de kaart dreigt te verdwijnen (zoals je bij Status kunt lezen, hebben de dorpelingen zich moeten inspannen om in ieder geval nog plaatsnaamborden te behouden), is het dorp op de Rode Lijst van Bedreigde Plaatsen in Nederland geplaatst. Interview over de Rode Lijst, waarin vanaf 2 min. 30 Hooglandervener Geurt Hilhorst wordt geïnterviewd over de gevolgen van Vathorst voor zijn dorp.

- De Van Tuyllstraat is wat betreft de tunnel onder de A28 sinds medio 2012 alleen nog een busbaan, waardoor je daar met een motorvoertuig anders dan een bus niet meer het dorp in of uit kunt. Wellicht zijn daarom aan die kant ook de blauwe richtingborden naar Hooglanderveen verwijderd. De fiets-richtingborden staan er nog wel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 komt Hooglanderveen nog niet voor, omdat het dorp pas na die tijd is ontstaan. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.800 huizen met ca. 4.500 inwoners (waaarvan ca. 2.000 in het oude dorp, dus van voor de recente nieuwbouwgolf). De omliggende Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst - die in het buitengebied van het dorp is gebouwd, en waarvan de inwoners betrokken worden bij de voorzieningen in het dorp - heeft ruim 14.000 inwoners, volgens prognoses doorgroeiend naar uiteindelijk 23.000 inwoners in 2021.

Terug naar boven

Geschiedenis

Hooglanderveen is oorspronkelijk een onbewoonbaar en ongecultiveerd veengebied. De boeren 'op het Hogeland' gebruiken het als meent of marke, dat wil zeggen gemeenschappelijke grond voor hun schapen, hakhout en dergelijke. Sinds de 13e eeuw is het gebied geleidelijk ontgonnen en geschikt gemaakt voor landbouw en bewoning. Tot eind 19e eeuw is er nog geen duidelijke kern en bestaat het gebied nog vooral uit verspreide boerderijen en arbeiderswoningen. In 1898 krijgt de nederzetting een halte met stationsgebouw aan de in 1863 aangelegde spoorlijn Amersfoort - Zwolle.

Gedurende de Reformatie worden de katholieken in deze streek bediend door Jezuïeten vanuit Nijkerk. In 't Veen worden diensten gehouden in het 'Sandhuysken'. Later ressorteren de bewoners van 't Veen onder Hoogland en gaan ter kerke in Hoogland (5 kwartier gaans) of Amersfoort (1 á 2 uur gaans). Omstreeks 1853 is er voor de eerste keer sprake van de wenselijkheid van de oprichting van een eigen parochie voor dit buitengebied van Hoogland. Door allerlei moeilijkheden kunnen de plannen voor een eigen parochie pas in 1917 worden gerealiseerd. De bevolking in Hooglanderveen is inmiddels toegenomen, mede door de aanleg van de spoorlijn. Deze toename van gezinnen zorgt ook voor problemen met betrekking tot het cathechismusonderwijs voor kinderen die hiervoor een veel te grote afstand moeten afleggen.

Uiteindelijk kan in Hooglanderveen een eigen kerk worden gebouwd dankzij een schenking van broer en zus Hendrikus en Maria Agatha van Beek. Zij hebben het plan opgevat om hun boerderij en land te vermaken, zodat er een kerk en pastorie kunnen worden gebouwd. In 1916 krijgen zij toestemming van de kerkelijke overheid voor de oprichting van een eigen parochie. Aartsbisschop H. Van de Wetering wijst kapelaan S.J. Brenninkmeyer aan tot het voorbereiden en stichten van de nieuwe parochie. Architect Wolter te Riele uit Deventer krijgt de opdracht voor de bouw van de nieuwe kerk. Op 1 mei 1918 worden de nieuwe kerk en pastorie ingezegend en wordt de parochie officieel opgericht.

De realisatie van kerk en school zijn aanleiding voor verdere groei en komvorming. Na annexatie van de gemeente Hoogland door de gemeente Amersfoort in 1974, heeft eerst het buitengebied van Hoogland plaatsgemaakt voor de uitbreiding van Amersfoort. De afgelopen jaren heeft ook het buitengebied van Hooglanderveen eraan moeten geloven, dat is volgebouwd met de nieuwe wijk Vathorst. Het dorp zelf is door de nieuwbouw in enkele jaren tijd in omvang verdubbeld (zie verder bij Statistische gegevens).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Iedere wijk in Amersfoort heeft een wijkplan, dat ingaat op de thema’s: opgroeien en opvoeden; zorgen voor jezelf en omkijken naar anderen; prettig samenleven in je buurt. Zo is er ook een Wijkplan 2018 Gebied Vathorst-Hooglanderveen. Inwoners en mensen die in deze kernen werken hebben er aan mee 'gebouwd'. Er is op veel manieren informatie opgehaald. Het plan is de basis voor de inzet van Indebuurt033. Ook is het de toetssteen voor het besteden van het welzijnsbudget aan bewonersinitiatieven.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De RK Sint-Josephkerk in Hooglanderveen (Van Tuyllstraat 29) is in 1918 gebouwd naar ontwerp van architect Wolter te Riele en is gewijd aan Jozef van Nazareth. De bakstenen kerk heeft aan de straatzijde een narthex, met daaropvolgend de kerktoren. De kerktoren wordt bekroond met een ingesnoerde naaldspits. In de kerk is een Lourdesgrot aanwezig en een aparte kapel gewijd aan Maria. Het kerkorgel dateert uit 1962 en is gemaakt door de firma Vermeulen. De kerk is aangewezen als gemeentelijk monument. De kerk heeft een kruisvormige plattegrond en is in twee delen gebouwd. Eerst kwam het schip met toren en portalen gereed, daarna het transept met priesterkoor en zij-altaarkapellen. Tegenwoordig is een van deze altaarkapellen dicht. De andere geeft toegang tot de sacristie.

Om de kerk van binnen verder te decoreren en meubileren werd de Vereeniging van het H. Sacrament in het leven geroepen. Met behulp van kleine bijdragen van parochianen kon zo worden meegewerkt aan de versiering van de kerk, gewaden voor de geestelijken, misdienaars en processies. De glas-in-loodramen zijn in de jaren dertig vervaardigd door de Duitse firma W. Derix uit Goch. In het schip zijn zes glas-in-loodramen te zien met daarop steeds twee apostelen. Een van de glazen wordt bedekt door het orgel. In 1983 nam de parochie in Hooglanderveen dit orgel over van de Doopsgezinde Gemeente te Hengelo. De huidige beelden in de kerk heeft de parochie aangeschaft ter gelegenheid van het jubileum in 1978. Deze zes heiligenbeelden (Antonius, Aloysius, Anna, Willibrordus, Franciscus en Barbara) kocht de parochie van de HH. Michael en Bernardus-parochie te Hazerswoude-Rijndijk.

Onder kapelaan Bouwmeester (1921-1925) kreeg de pastorie een rotstuin en een serre. De kerk kreeg ook klokken. Daarnaast zorgde hij ervoor dat er een Lourdesgrot kwam. De parochie beschikt over een eigen begraafplaats. Nog niet zo lang geleden is de oude begraafplaats van de kerk geruimd. De beenderen liggen op een speciale plek in een hoek van de begraafplaats, waarop twee gedenkzuilen staan met daarop de namen van de overledenen. Ook liggen er op de begraafplaats drie priesters begraven. De begraafplaats is recentelijk flink uitgebreid. Tegenwoordig is er sprake van de geloofsgemeenschap St. Joseph, die valt onder de Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Dorpsdag Hooglanderveen (op een zaterdag eind juni) is in 2007 heel voorzichtig begonnen, staat inmiddels als een huis met de hele dag tal van activiteiten voor jong en ouder, en is er in 2020 alweer voor de 14e keer.

- Sinterklaas.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Belangenvereniging Hooglanderveen ging destijds akkoord met een verhuizing van de voetbalvelden naar de noordkant van het spoor, mits er een fietstunnel onder het spoor door zou komen om de velden met het Z deel van het dorp te verbinden. In oktober 2018 heeft de gemeenteraad besloten dat de tunnel er komt. Volgens de planning wordt de Willem Tomassentunnel, zoals hij gaat heten, in 2020 aangelegd. Vanuit de Z kant van het dorp sluit de tunnel aan op de Brenninkmeijerlaan. Bekijk hier de video-animatie van hoe de tunnel eruit komt te zien. De tunnel is niet alleen van lokaal belang, maar levert ook een belangrijke verbetering op voor het snelfietsverkeer tussen Amersfoort en de westkant van Nijkerk. De tunnel staat in dat kader ook al jaren op de wensenlijst als een van de onderdelen van het VERDER-project, waarin rijk, provincie en gemeenten samenwerken om de bereikbaarheid van Midden-Nederland te verbeteren. Snelfietsroutes zoals die straks via de nieuwe tunnel lopen, maken daar onderdeel van uit.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Hooglanderveen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Hooglanderveen van fotograaf Martin Stevens.

- Fotoalbum van het buitengebied van Hooglanderveen rond 2000, door de Hooglanderveners A. en W. Blom, van de boerderijen en landschappen vóór ze werden afgebroken dan wel opgeslokt door de nieuwbouwwijk Vathorst.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hooglanderveen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Hooglanderveen. - Verklaring van de straatnamen in het dorp.

- Nieuws: - Nieuws uit Hooglanderveen op Facebook.

- Lokale links: - Links naar lokale instanties in Hooglanderveen.

- Belangenorganisaties: - Belangenvereniging Hooglanderveen vertegenwoordigt de belangen van het dorp en is voor de gemeente Amersfoort het officiële aanspreekpunt van het dorp. Zij zijn tevens een Wijk Beheer Team. Ze hebben veel contact met de gemeente Amersfoort, en daarnaast met (semi)overheidsinstanties als OBV, Waterschap, Provincie, Rijkswaterstaat en met collega-belangenbehartigers zoals Wijk Beheer Teams en het SGLA. Ze informeren en betrekken bewoners bij plannen die de leefbaarheid van het dorp aangaan. Dat kan gaan om ruimtelijke ordening, sociaal-maatschappelijke contacten, verkeersproblematiek, het voorzieningenniveau, promotie etc. Dorpsbewoners kunnen lid worden, en hebben via de ledenvergaderingen recht van inspraak. Het ledenaantal is bepalend voor de hoogte van de jaarlijkse gemeentelijke subsidie.

- Stichting Vrienden van Hooglanderveen zet zich in voor het welzijn in het dorp en voor behoud van het dorpskarakter, door concrete initiatieven op dit gebied financieel te ondersteunen.

- MFA: - Sportzaal en Dorpshuis De Dissel (Disselplein 6) is in gebruik sinds juli 2006. Daarvoor stond aan de Van Tuyllstraat in Hooglanderveen het oude dorpshuis. Na precies 35 jaar zijn de deuren gesloten en namen dorpsbewoners, sporters en verenigingsmensen afscheid, om 200 meter verderop de nieuwe Dissel in gebruik te nemen. Het gebouw oogt industrieel door de grote glazen puien. De ruimten zijn helder wit met roodaccenten. De beide bars zijn gemaakt van mooi donker hout en kunstwerken sieren de muren. De accommodatie heeft de volgende faciliteiten: een sportzaal die in tweeën gedeeld kan worden; een mobiele tribune; een grote multifunctionele ruimte met een eigen bar en een mobiel podium; een vergaderruimte (meerdere mogelijkheden); een gezellig café; uitgebreide catering.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool St. Joseph. - Gastouderbureau Kroostopvang.

- Jeugd en jongeren: - Scouting St. Jozef is er voor meisjes en jongens van 5 t/m 18 jaar. Ze hebben groepen voor Bevers, Welpen, Scouts en Explorers.

- Veenpower is de jongerenvereniging van Hooglanderveen.

- Muziek: - Showband Animato is in 1970 vanuit het niets gestart met een Tamboer- en trompettercorps. In 1981 is gekozen voor shows in 'American style' compleet met nieuwe G-gestemde frontfacing blaasinstrumenten, flitsende costuums en colorguards. Sindsdien beleefde Animato een glorietijd met veel optredens in binnen- en buitenland. Helaas is sinds de jaren negentig het aantal taptoe’s en buitenlandse optredens sterk verminderd. In 2010 heeft Animato een schitterend Jubileumconcert verzorgd en toen is ook besloten om geen 'optochten' meer te lopen maar zich te concentreren op optredens 'op locatie'. Animato heeft een eigen muziekopleiding en heeft ook een bloeiende minirette- en twirlsectie. Sinds 1990 vormen muzikanten van Animato ook een dweilorkest; De Turfstampers, die o.a. in 2016 een geslaagd optreden bij Rob Stenders op NPO2 hebben gegeven.

- Je kent ongetwijfeld het lied Het Dorp van Wim Sonneveld. Er is nu ook een variant over Hooglanderveen.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Hooglanderveen.

- Tennisvereniging TV Hooglanderveen is opgericht in 1976. De tennisbanen lagen toen aan de Van Beeklaan. Medio jaren negentig kregen de plannen voor Vathorst vorm, waaruit bleek dat verplaatsing wel eens aan de orde zou kunnen zijn. Vanuit het besluit van de ledenvergadering, waarin werd uitgesproken dat bij de vereniging vooral recreatie en sfeer hoog in het vaandel moesten blijven, zijn de gesprekken met Ontwikkelingsbedrijf Vathorst aangegaan. Dit heeft geresulteerd in een geheel nieuw complex met vier kunstgrasbanen, verlichting en een prachtig clubhuis. Het comple is in 2007 gereed gekomen. De vereniging vindt dat tennissen en even napraten in het clubhuis bij elkaar horen en daarop is de accommodatie ook ingericht. Voor leden die competitie willen spelen zijn er natuurlijk ook mogelijkheden en er worden ook tennislessen gegeven.

- Zorg en welzijn: - In 1928 bouwt men in Hooglanderveen een zusterhuis voor de zusters die gingen zorgen voor de zieken. De zusters waren Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, waarvan het moederhuis in Tilburg staat. Architect van het zusterhuis was dhr. H. Nieuwenhuizen uit Hilversum. In het huis was een kapel aanwezig. Tegenwoordig is het - nu uitgebreide - huis geen eigendom meer van de parochie maar van een zelfstandige stichting. Het is nu een woonzorgcentrum voor senioren, waar nog altijd een kapel in zit.

Woonzorgcentrum St. Jozef heeft een belangrijke kernfunctie in het dorp. Het beschikt over een grote tuin, een dierenweide en jeu-de-boulesbanen. Op en rond het terrein staan 29 aanleunwoningen en 52 zorgwoningen waar mensen zelfstandig wonen. Het betreft sociale huurwoningen. Voor de bewoners van het woonzorgcentrum en de inwoners van het dorp biedt St. Jozef verschillende faciliteiten en activiteiten. Tegen betaling kun je gebruikmaken van het basiscomfortpakket en heb je keuze uit comfortdiensten met betrekking tot zorg en dienstverlening. Heb je zorg nodig of een andere vorm van begeleiding? Dan kun je een beroep doen op de zorgverlening van Beweging 3.0. In het restaurant van St. Jozef kun je altijd terecht voor een hapje en een drankje. In de middag serveren zij een driegangenmenu. Bewoners van het woonzorgcentrum, gasten en dorpelingen; iedereen is welkom. Sint Jozef heeft van oorsprong een Rooms-Katholieke signatuur. Tegenwoordig heeft het woonzorgcentrum een open identiteit met respect voor ieders geloof.

- Zorg en welzijn: - "Land in Zicht is een leer-werkbedrijf midden in Amersfoort Vathorst, net buiten het dorp Hooglanderveen. Deelnemers met afstand tot school en/of de arbeidsmarkt* zijn, onder deskundige begeleiding, zinvol bezig en dragen bij aan de maatschappij. Dit doen zij door middel van groenonderhoud bij bedrijven en particulieren, houtbewerking en/of groente- en fruitteelt, incl. verwerking van deze producten. Mensen zijn bij Land in Zicht welkom met alles erop en eraan. We kijken naar mogelijkheden en sluiten daarbij aan. We zijn creatief in aansluiting vinden in de maatschappij. Daarvoor gebruiken we ons grote netwerk binnen de gemeente Amersfoort: scholen, bedrijven, instellingen en de gemeente. Middels het praktische werk komen mensen in een gezond ritme. Zij leren praktische en sociale vaardigheden.

Coaching wordt ingezet om te onderzoeken wat iemand kan en wil, en welke stappen en middelen er nodig zijn om dit te realiseren. In de wijk komen contacten tot stand en zorg voor elkaar wordt gestimuleerd. Er wordt halfjaarlijks samen met de betrokkenen geëvalueerd. * Bijvoorbeeld mensen met een (lichte) verstandelijke beperking, autisme, burn-out, re-integratie en ouderen." Topografisch bijzonder aan deze - aan het in de regio bekende meertje het Hammetje gelegen - locatie is dat deze vanouds onder de Nijkerkse buurtschap Holkerveen viel, dat deze omgeving in 1998 door een grenscorrectie naar de gemeente en postale woonplaats Amersfoort is overgegaan, en dat de mensen van Land in Zicht zelf vinden dat ze in de praktijk onder het nabijgelegen dorp Hooglanderveen vallen, wat wij ons kunnen voorstellen. Vandaar dat wij ze ook op de pagina van dit dorp beschrijven.

- Welzijn: - "De Zonnebloem afdeling Hooglanderveen bestaat uit een groep van 30 enthousiaste vrijwilligers en ruim 150 gasten. Door hun lichamelijke beperking door ziekte, handicap of leeftijd zijn onze gasten heel veel thuis. Ze dreigen dan in een sociaal isolement te raken. Als vrijwilliger van De Zonnebloem zien wij het als onze taak deze eenzaamheid te doorbreken door huisbezoeken af te leggen en een luisterend oor te bieden. Naast de huisbezoeken organiseren we regelmatig activiteiten en vakanties voor de gasten."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hooglanderveen, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen