Koekangerveld

Plaats
Dorp
De Wolden
Drenthe

koekangerveld plaatsnaambord.jpg

Koekangerveld is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. T/m 1997 gemeente de Wijk.

Koekangerveld is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. T/m 1997 gemeente de Wijk.

Koekangerveld

Terug naar boven

Status

- Koekangerveld is een dorp* in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. T/m 1997 gemeente de Wijk.

* Gezien de grootte of beter gezegd 'kleinte' van de plaats, zou je het ook een buurtschap kunnen noemen, maar de inwoners spreken zelf van een dorp (met bijvoorbeeld ook een dorpshuis, Dorpsvisie en dergelijke), dus conformeren wij ons daaraan.

- Het dorp Koekangerveld heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Koekange. Het dorp heeft wel officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en heeft dus een eigen bebouwde kom, met 30 km-zone.

- Onder het dorp Koekangerveld valt ook de 'de facto buurtschap' Marterhaar. De facto (en niet formeel) omdat de permanente bewoners er (nog) niet formeel wonen maar vooralsnog 'gedoogd'. Zie daarvoor het hoofdstuk Geschiedenis.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Gebied: 1851-1855 Koekanger Veld, 1936 Koekangerveld.

Naamsverklaring
"Betekent veld 'open vlakte, heide' behorend bij Koekange."(1)

Terug naar boven

Ligging

Koekangerveld ligt NO van De Wijk en Koekange, O van Ruinerwold, rond de Ruinerweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Koekangerveld omvat ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners. Als men de permanente bewoners van bungalowpark Marterhaar (waarvoor zie het hoofdstuk Geschiedenis) ook tot het dorpsgebied rekent (maar zoals ook onder Status gesteld zijn dat vooralsnog geen formele maar 'gedoogde' bewoners) komen daar nog eens ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners bij.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ontstaan
Koekangerveld is ontstaan door heideontginningen. Het oostelijk deel van het veld is in 1939-1940 in het kader van de werkverschaffing in cultuur gebracht. Hierdoor ontstond nabij een schooltje aan de rand van het heidegebied de huidige nederzetting.

Drievoudige roofmoord
Het dorp is 'beroemd' door een drievoudige roofmoord die hier in 1909 heeft plaatsgevonden (en waarvan de dader(s) nooit is/zijn gevonden). Er zijn ansichtkaarten van uitgegeven en er zijn zelfs liedjes over gemaakt, die op markten en kermissen werden verkocht. - Nadere informatie over de moorden te Koekangerveld.

Marterhaar
In de jaren zeventig worden aan twee doodlopende O zijweggetjes van de Koekangerveldweg, in het NO buitengebied van (het) Koekangerveld, twee rijtjes recreatiewoningen gerealiseerd. Het betreft de panden met huisnummers Koekangerveldweg 14-54 en 56-82. In de jaren tachtig wordt direct N hiervan Bungalowpark Marterhaar gerealiseerd. De weggetjes hier hebben overwegend dierennamen. Kennelijk worden deze drie recreatiewoningencomplexjes tegenwoordig als één geheel gezien, want ter plekke staan bij alle drie de respectievelijke ingangen blauwe plaatsnaamborden (komborden) met de naam Marterhaar. Het gebied heeft dus een eigen 'bebouwde kom'. In gemeentelijke beleidsnota's (waarvoor zie de alinea hierna) worden de drie complexen met eigen namen aangeduid, zijnde van noord naar zuid Marterhaar, Marterhaar-Vorstenburg (naar een nabijgelegen boerderij) en Koekangerveldweg. Het aantal panden per complex is respectievelijk 100, 13 en 20.

In de loop der tijd is een groot deel van deze panden permanent bewoond geraakt. Het gaat om respectievelijk 73, 5 en 5 panden. Voortzetting van deze 'gedoogsituatie' wordt door gemeente De Wolden om een scala aan redenen onwenselijk geacht. De motivaties hiervoor kun je vinden in de gemeentelijke, in 2016 verschenen 'Discussienotitie onrechtmatige bewoning op recreatieparken'. Aangezien dit voor meer recreatieparken in de gemeente geldt, is in de in 2017 als vervolg hierop verschenen 'Kadernotitie Vitale Recreatieparken De Wolden' * geïnventariseerd welke van de recreatieparken nog aan de eisen des tijds voldoen en derhalven als vitaal recreatiepark behouden moeten worden, en waar dat niet (meer) het geval is. Deze kunnen wellicht worden herbestemd tot - bijvoorbeeld - woongebied, met alle wet- en regelgeving en voorzieningen die daarbij horen.

Uit deze inventarisatie blijkt dat dit ook geldt voor de genoemde drie recreatieparkjes in Koekangerveld. Zij worden geacht een 'plan van aanpak' te maken hoe men hun complex denkt te kunnen 'transformeren naar een ander gebruik'. Dat dit een complexe zaak van lange adem is, met allerlei voors en tegens, blijkt uit het artikel 'Legalisering permanente bewoning recreatieparken gaat wel zes jaar duren' op RTV Drenthe d.d. 1-12-2017. Een recenter artikel over deze materie hebben wij niet kunnen vinden, dus wij vermoeden dat deze kwestie anno 2021 nog altijd niet definitief is geregeld.

* "Gemeente De Wolden is in 2016 als een van de eerste gemeenten in Drenthe gestart met het project 'Vitale vakantieparken'. Vanaf 2018 is het project Drenthe breed uitgerold en werkt de gemeente samen met andere Drentse gemeenten, Recreatieschap Drenthe, RECRON en provincie Drenthe aan het project 'Vitale Vakantieparken Drenthe'. Gemeente de Wolden streeft met het project 'Vitale vakantieparken' naar een gezonde toeristische sector waarbij toeristische bedrijven met een bedrijfseconomisch toeristisch perspectief gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen en vakantieparken zonder bedrijfseconomische toeristisch perspectief de mogelijkheid krijgen om te transformeren naar een andere bestemming. Dit geheel in aansluiting op de provinciale uitgangspunten zoals verwoord in het actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Openbare basisschool De Veldkei heeft in 2005 haar deuren moeten sluiten omdat het aantal leerlingen onder de minimumnorm kwam. Het gebouw is verkocht, op deze plek zijn 3 appartementen gerealiseerd.

- In 2013 is de Dorpsvisie Koekangerveld verschenen. Naar aanleiding daarvan heeft de Belangengroep in 2014 budget beschikbaar gesteld om een aantal concrete projecten uit de Dorpsvisie te kunnen realiseren.

- Op de helaas niet meer bestaande site Voordebuurt.nl stond een interview met Christel Vandermaelen, volgens het artikel "initiatiefnemer van van alles en nog wat in Koekangerveld", over actuele ontwikkelingen in het dorp. Eén mooi citaat uit dit artikel uit 2016 hebben we gelukkig opgeslagen en kunnen we dus hier nog weergeven: "Ons dorp is een actief dorp. De inwoners pakken van alles samen op. Ze leggen samen een belevingspad aan, bouwen hun eigen dorpshuis, en willen samen energieneutraal worden. Want, vinden ze in dit dorp, door veel samen te doen kijk je ook meer naar elkaar om. En daar gaat het uiteindelijk om!"

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Historische Vereniging de Wijk/Koekange heeft in 2013 het initiatief genomen om een plaquette/gedenkteken te laten plaatsen in de Ruiner boswachterij, bij de eik die vlakbij het boerderijtje stond waar de onder Geschiedenis beschreven moorden zijn gepleegd. Ook Belangengroep Koekangerveld was hier bij betrokken. Gezamenlijk is nagedacht over tekst en afbeelding en is er overleg gevoerd met Staatsbosbeheer. Op 8 november 2013 is de plaquette onthuld door burgemeester Roger de Groot. Daaraan voorafgaand hield Aaltienus Buiter van de Historische Vereniging een inleiding, waarin alle wetenswaardigheden over de moord en het latere onderzoek werden verteld. RTV Drenthe was aanwezig om de onthulling vast te leggen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koekangerveldfeest (2e weekend in juni).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 2016 is een langgekoesterde wens van het dorp in vervulling gegaan. In dat jaar is namelijk een fietspad gerealiseerd van Koekangerveld door het veld naar bungalowpark Marterhaar.

- "In 2010 hebben we mogelijkheden verkend om van het terrein ten oosten van ons dorp een mooi Struunpad te maken. Het terrein is uitgebreid verkend en de mogelijkheden zijn in kaart gebracht. Vervolgens is met de eigenaren van de percelen, gemeente De Wolden en Staatsbosbeheer, overleg gevoerd. Aan de hand van de gesprekken met deze instanties is een plan opgesteld. In maart 2011 is begonnen met de aanleg. De officiële opening heeft plaatsgevonden op 15 september 2012: het Struunpad Koekangerveld is gereed om door jou ontdekt te worden. Je bent van harte welkom!

Natuur en landschap zijn om van te genieten! Lekker struinen door een prachtig natuurgebied over onverharde paden... Aanleg en onderhoud van landschapselementen is bijzonder belangrijk. De betrokken vrijwilligers hebben hier veel werkzaamheden voor verricht en zijn nóg altijd bezig om van ons Struunpad Koekangerveld een natuurlijke belevenis met een educatief en speels karakter te maken. Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat zo veel mogelijk mensen kunnen genieten van onze unieke omgeving. De route bestaat al uit verschillende wandelpaden en leerzame objecten, maar het kan natuurlijk altijd nog meer en beter...

De start van het Struunpad is bij het infobord bij Dorpshuis De Veldhoek aan de Ruinerweg in Koekangerveld. Op het infobord staat de gehele route aangegeven. De route is duidelijk gemarkeerd, dus verkeerd lopen is niet mogelijk. Diverse objecten op de route zijn voorzien van informatieborden. Sommige informatieborden zijn voorzien van QR-codes (quick response). Met een smartphone en geschikte app is het mogelijk om meer informatie over bepaalde objecten op te vragen. De lengte van de route is ongeveer 1 kilometer en is ook geschikt voor kinderen. Tijdens de route is er voldoende zitgelegenheid om even te genieten van de prachtige omgeving. Er wordt nog onderzocht of de route in de toekomst kan worden uitgebreid naar de westkant van het dorp. Wil je als groep, onder leiding van een gids, het Struunpad bezoeken? Ook dat is mogelijk. Tijdens de wandeling word je geïnformeerd over het ontstaan en de aanleg van de verschillende onderdelen. De rondleiding duurt ongeveer 90 minuten."

Je kunt hier lekker struinen door een prachtig natuurgebied over onverharde paden. Het Struunpad is een initiatief van de Belangengroep van het dorp, die met behulp van uitsluitend vrijwilligers een stuk openbaar groen van de gemeente en een stuk ruilverkavelingsbos van Staatsbosbeheer heeft omgevormd tot een aantrekkelijk wandelgebied met een grote belevingswaarde. Langs het Struunpad zijn drie poelen uitgegraven, elk in een andere ondergrond, waardoor zich verschillende biotopen ontwikkelen, elk met een eigen vegetatie en fauna. Met de uitgegraven grond is een insectenwal en een uitkijkheuvel opgebouwd.

Ook een bijenhotel en twee ringslangbroedhopen maken deel uit van het pad. Talloze stinzenplanten, inheemse bomen en struiken zijn geplant en duizenden bloembollen gepoot. Langs het pad zijn ook culturele aspecten aangelegd. Zo is er bijvoorbeeld een analemmatische zonnewijzer en er zijn natuurlijke speelelementen voor de kinderen geplaatst. In 2013 is Koekangerveld in de Kern met Pit-wedstrijd met het Struunpad winnaar geworden in Drenthe en landelijk heeft zij er de 3e prijs mee gewonnen.

"Struunpad goes Royal. Op 28 mei 2013 bezocht het koninklijk paar de provincies Groningen en Drenthe. Rond 14.15 uur werden ze, onder bijna zomerse omstandigheden, verwacht op de Brink in Dwingeloo. Iedereen die contact heeft met het koninklijk paar is van tevoren gescreend en kreeg een badge of polsbandje uitgereikt. Alleen mensen met een badge mochten zich binnen de hekken begeven en contact hebben met de koning en koningin. Zo rond 11.00 uur mocht niemand meer het binnenterrein op of af en werd er een generale repetitie gehouden om het bezoek vlekkeloos te laten verlopen. Daarna was het wachten op de komst van het koninklijk paar. Struunpad Koekangerveld was als derde, van de twaalf gemeenten, aan de beurt om een presentatie te geven van de droom van gemeente De Wolden. Volgens het tijdschema van de provincie hadden we daar twee minuten voor...

Als Willem-Alexander en Màxima door burgemeester Rikus Jager van de gemeente Westerveld begeleid worden naar de presentatie van het Struunpad, is er een hartelijke kennismaking. In zeer korte tijd wordt het koninklijk paar uitgelegd wat het Struunpad is en waarom gemeente De Wolden Struunpad Koekangerveld als afgevaardigde namens de gemeente heeft gekozen. ‘Kracht in de buurt’ en ‘Actief en betrokken’ zijn de kernwoorden waar De Wolden het Struunpad mee symboliseert. Een burgerinitiatief, zonder belangrijke rol voor de gemeente, om de eigen leefomgeving te verbeteren. Het koninklijk paar toonde zich zeer geïnteresseerd en stelde vragen. Aan het eind van het miniatuur-Struunpad werd een ingelijste oorkonde overhandigd. Hierop staat te lezen dat er een Koningslinde op het Struunpad wordt geplant ter herinnering aan het bezoek aan Drenthe en het miniatuur-Struunpad. Na 2.30 minuut zat onze tijd er alweer op en vervolgde het koninklijk paar haar route langs de overige gemeenten." - Klik hier voor foto’s van de presentatie aan het koninklijk paar. - Klik hier voor een filmpje van de presentatie.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Koekangerveld, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Belangengroep Koekangerveld is opgericht in 1985. Na een actieve beginperiode heeft de vereniging een aantal jaren een sluimerend bestaan geleid. Toen de discussie rond de zandafgraving hoog oplaaide, is de Belangengroep weer nieuw leven ingeblazen. De Belangengroep is het eerste aanspreekpunt voor de gemeente als het gaat over ontwikkelingen in en rond het dorp. Bijvoorbeeld woningbouw, de nieuwe gaslocatie, het onderhoud van het openbaar groen en de wegen, onze dorpsvisie, etc. Als Belangengroep krijgen wij als eerste informatie en worden we gehoord. Als het een ontwikkeling betreft die veel invloed heeft op ons dorp, nemen wij actie. We hebben dan een coördinerende rol. Dat heeft u gemerkt bij de voorgenomen woningbouw. Toen hebben wij direct vragen gesteld aan de gemeente over het hoe en wat van de plannen. Vervolgens is er, in samenwerking met ons, een enquête gehouden die inzicht moest geven of er behoefte was aan nieuwe woningen voor ons dorp. Daarna is er ook een informatieavond belegd voor de geïnteresseerden.

We signaleren ook dingen: slecht onderhouden wegen, problemen in het openbaar groen of bermbeheer. Het leidt niet altijd direct tot succes, maar we doen ons best en proberen het te verbeteren. Soms initiëren we ook nieuwe dingen. Een voorbeeld is verfraaien van het groen in het centrum van Koekangerveld. Daar zijn bijvoorbeeld op ons verzoek bloembollen aangeplant. Soms zoeken we dingen uit. We kregen bijvoorbeeld een vraag van bewoners over de regels die de gemeente hanteert bij de verkoop van gemeentegrond aan particulieren. De bewoner zelf kreeg geen helder antwoord van de gemeente. Op zo’n moment helpt het als wij eens aan de bel trekken, omdat wij meerdere ingangen hebben bij de gemeente en onze vragen niet altijd via de gemeentewinkel hoeven te stellen.

Eenmaal per jaar hebben wij overleg met Burgemeester en Wethouders. Dan worden de lopende zaken besproken en wordt vooruitgekeken naar de ontwikkelingen die ons in de gemeente te wachten staan. Een belangrijk punt op de agenda is de evaluatie van de dienstverlening door de gemeente. Als we vinden dat de gemeente goed of juist niet goed functioneert, dan kaarten wij dat daar aan. We proberen u ook op de hoogte te houden van de belangrijkste ontwikkelingen. Dat doen we via het Veldnieuws en via onze site."

- Dorpshuis: - Met het sluiten van de basisschool in 2005, verdween ook het dorpshuis van Koekangerveld, omdat dat in een deel van het schoolgebouw was ondergebracht. Daardoor had het dorp sindsdien geen enkele voorziening en ontmoetingsgelegenheid meer, en dat kon natuurlijk niet zo blijven. Daarom hebben de dorpelingen samen met het lokale bouwbedrijf in 2010 een nieuw Dorpshuis De Veldhoek gerealiseerd. In 2011 heeft het dorp hiermee de Kern met Pit-trofee gewonnen. Vooral bij grotere activiteiten was het pand toch wat aan de krappe kant. Daarom hebben ze er in 2016 een serre van 11x4 meter aangebouwd.

- Sport: - Klootschietvereniging KSV Koekange zou gezien hun vestigingsplaats eigenlijk KSV Koekangerveld moeten heten, maar gezien de postadres-plaatsnaam Koekange heeft men die naam kennelijk gehanteerd.

Reactie toevoegen