Drenthe

Provincie
Drenthe

provincie_drenthe_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Provincie Drenthe anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Provincie Drenthe anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Drenthe 19e eeuw [1024x768].jpg

Nog een 19e-eeuwse kaart van de provincie Drenthe

Nog een 19e-eeuwse kaart van de provincie Drenthe

Drenthe

Terug naar boven

Status

- Drenthe is een provincie. De hoofdstad van de provincie is Assen.

- Na een grootschalige gemeentelijke herindelingen in 1998, zijn er in de provincie vandaag de dag nog 12 gemeenten. Dit zijn Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld.

- Tegenwoordig is deze provincie niet duidelijk (meer) in regio´s verdeeld, zoals dat in sommige provincies wel het geval is. Enkele wel gangbare regio-aanduidingen in deze provincies zijn Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Drenthe. De afgelopen jaren is, rond 2010, sprake geweest van een samenwerkingsverband van de 5 gemeenten in het zuiden van de provincie onder de naam Zuidas, maar daar vinden wij geen actuele vermeldingen meer van, dus wij vermoeden dat die samenwerking niet meer in die hoedanigheid aan de orde is. Dit bericht uit 2012 duidt er al op dat het in die tijd al een aflopende zaak was.

- De Provincie heeft uit toeristisch oogpunt de provincie in 4 regio's ingedeeld: Kop van Drenthe, Midden-Drenthe, Hondsrug en Zuidwest-Drenthe.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
"Wat Drenthe en de Drenten betreft beschikken we weliswaar - in tegenstelling tot Twente, red. - niet over schriftelijke gegevens uit de Romeinse tijd, maar de opvallende overeenkomst in vorming met de naam Twente maakt het toch wel waarschijnlijk dat we hier eveneens met een voormiddeleeuwse naam te doen hebben. Die zou mogelijk kunnen teruggaan op de drie nederzettingskernen waaruit de huidige provincie in de prehistorie bestaan moet hebben, waarbij het evenals bij Twente duister blijft of nu de inwoners of het land als eersten benoemd zijn."(1) (Rentenaar doelt erop dat dus niet te achterhalen is of de Drenten naar de provincie zijn genoemd of andersom. In tegenstelling tot Fryslân, waar we wél weten dat de provincie naar zijn bewoners is genoemd, red.) Onder deze link vind je nog een andere verklaring van de provincienaam door ir. Albert J. Mantingh uit Dwingeloo.

Terug naar boven

Ligging

- De provincie Drenthe ligt in het noorden des lands. De provincie grenst in het N en NO aan de provincie Groningen, in het O en ZO aan Duitsland, in het Z en ZW aan de provincie Overijssel, en in het W aan de provincie Fryslân.

- Grens tussen ZO-Groningen en NO-Drenthe: grenzen tussen provincies verlopen vaak grillig omdat zij vaak worden bepaald door landschappelijke elementen zoals waterlopen. Hier is de grens echter kaarsrecht door landmeters getrokken. Waarom dat zo is, kun je lezen in het artikel Een Gronings grensconflict.

Terug naar boven

Statistische gegevens en trendrapporten

- De provincie Drenthe heeft ca. 220.000 huizen met ca. 490.000 inwoners op een oppervlakte van ca. 2.641 km2 land. Verder is er nog ca. 39 km2 water.

- Drenthe in Feiten en Cijfers geeft feiten en statistieken over ruim 60 actuele onderwerpen uit de Drentse samenleving.

- "Trendbureau Drenthe is een onafhankelijk kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. We werken voor gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners van de regio. We signaleren en monitoren trends en ontwikkelingen in de provincie. We weten daardoor wat er leeft, waar het schuurt en wat werkt. We duiden samen met onze partners uitkomsten van onderzoek en agenderen wat bespreekbaar gemaakt moet worden. De provincie subsidieert ons voor onze publieke taken. Naast deze publieke taken werken we ook in opdracht voor diverse opdrachtgevers.

Centraal staat het perspectief van mensen zelf. Hoe staat het met de mensen in Drenthe, wat beweegt hen in al hun verscheidenheid, wat willen zij en hoe vertaalt zich dat in effectief beleid? Beleid dat gericht is op een vitale gemeenschap en een veerkrachtige samenleving. We kennen de regio door en door. Dat maakt dat we snel de juiste mensen en netwerken aan elkaar kunnen verbinden. Met elkaar zijn we beter in staat om tot inzichten te komen in complexe leefbaarheidsvraagstukken in onze regio. We creëren daarvoor regionale netwerken en platforms waar een nieuw samenspel ontstaat tussen inwoners, overheden en (maatschappelijke) ondernemers. Samen werken aan een krachtige samenleving. Een samenleving waarin iedereen meedoet. Dat is wat ons drijft."

Terug naar boven

Geschiedenis

De naam Drenthe verwijst naar drie samenwerkende delen, maar de oudst bekende indeling geeft zes dingspellen (Zuidenveld, Middenveld of Beilerdingspel, Dieverderdingspel, Rolderdingspel, Noordenveld en Oostermoer). Verondersteld wordt dat die zes zijn ontstaan uit drie oudere delen die door Blok worden aangeduid met Noordenveld, Westenveld en Zuidenveld. De windrichting verwijst daarbij naar de ligging van het betreffende veld ten opzichte van het Ellertsveld.

Het Drentse landschap was tot in de 17e eeuw voor een reiziger op doorreis niet veel meer dan een eindeloze leegte. De dorpen lagen in die tijd nog als kleine eilandjes in een zee van heide en venen. Het land was, met uitzondering van het zuidwestelijke deel, uiterst dun bevolkt. In het zuidwesten bepaalden streekdorpen voor een groot deel het landschap.

In 1630 telde Drenthe ongeveer 22.000 inwoners, in die tijd ongeveer 1,3% van de Nederlandse bevolking. In 1675 bedroeg de bevolkingsdichtheid op het Drentse platteland 7,6 per km2. In 1750 was het inwoneraantal gestegen tot 35.000, waarvan het overgrote deel een bestaan vond in de landbouw.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze provincie, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Geschiedenis van Drenthe op Wikipedia.

- De Drentse Historische Vereniging (DHV) is in 1980 ontstaan uit een fusie van de Historische Vereniging Drenthe (uitgever van de Baander) en de Drentse Genealogische Vereniging (uitgever van Spint’arwten). Er zijn werkgroepen voor geschiedenis, genealogie en de talkshow. "Geïnteresseerd in de geschiedenis van onze provincie? Dan ben je bij de DHV aan het goede adres. In ons kwartaalblad Waardeel publiceren leden en niet-leden, amateurs en professionals artikelen over de regionale geschiedenis, artikelen net zo veelzijdig als de geschiedenis zelf. Speciaal voor de genealogische artikelen publiceren we het Drents Genealogisch Jaarboek. Die artikelen bevatten niet alleen stamboomreeksen maar ook aanvullende informatie over de families.

Ook krijgen DHV-leden jaarlijks de Nieuwe Drentse Volksalmanak toegestuurd, een belangrijk jaarboek met de nieuwste historische onderzoeken en inzichten in de Drentse historie. Twee keer per jaar organiseren we een LOL, een Lezing op Locatie, met meestal ’s avonds een interessante lezing, ’s middags een wandeling, excursie of workshop en tussendoor een warme maaltijd. Sinds kort hebben we als Drentse Historische Vereniging een werkgroep die historische talkshows verzorgt, waarin personen uit het verleden zelf hun verhaal vertellen. Een prachtige vorm om de regionale geschiedenis op een levendige manier aan de man te brengen. En jaarlijks reiken we de DHV-prijs uit aan een persoon, groep of instelling die zich het afgelopen jaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de verspreiding van de kennis over de geschiedenis van Drenthe."

- "Het Drents Archief heeft ca. zeven kilometer archief in zijn depots liggen en dat groeit bijna wekelijks. Naast archieven van provinciale en rijksoverheidsinstanties, zijn daar veel particuliere archieven bij. Het gaat om personen en families, verenigingen en stichtingen, kerken van alle gezindten enzovoort. Al die archieven samen geven een goed beeld van de Drentse geschiedenis in al haar geledingen en op verschillende niveaus van de samenleving. De overheidsarchieven gaan na een wettelijk vastgestelde termijn van 20 jaar naar het Drents Archief. Particulieren hebben die verplichting natuurlijk niet. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat archieven worden weggegooid, in een brand verloren gaan, door waterschade onleesbaar worden of door ongedierte worden opgevreten. Telkens als dat gebeurt, verdwijnt er mogelijk voor altijd een belangrijk stukje van Drentse geschiedenispuzzel. Het Drents Archief staat daarom open voor iedereen die denkt een interessant archief te hebben, of te weten waar zo’n archief ligt. Bovendien gaat het Drents Archief actief achter particuliere archieven aan.

Natuurlijk neemt het Drents Archief niet alles in zijn depots op. Het gaat om de historische informatie die in de archieven aanwezig is. De archieven moeten een interessante aanvulling zijn op de overheidsarchieven. Zo kunnen de taken van de particulieren in het verlengde liggen van overheidstaken, of laten ze aspecten van de samenleving zien die in overheidsarchieven niet op die manier terugkomen. De archieven hebben betrekking op Drentse zaken, zoals: Drentse families, personen, havezaten en boerderijen; Landbouw, natuurbeheer en bosbouw; Ontginning; Recreatie en toerisme; Kunst en cultuur; Kerkelijk leven; Bedrijfsleven. Dus heb je het archief van jouw 1925 opgerichte voetbalclub? Of van de geitenfokvereniging? Was je vader in zijn tijd een belangrijke persoon die zijn archief altijd netjes heeft bijgehouden? Of weet je een interessant bedrijfsarchief te liggen? Neem dan contact op met het Drents Archief. Het archief weggooien kan altijd nog! En denk er aan: ook in oude foto’s en films ligt een belangrijk stuk Drentse geschiedenis opgeslagen."

- "De Drents Prehistorische Vereniging (DPV) heeft haar leden veel te bieden: Vier keer per jaar ontvang je het DPV-tijdschrift De Spieker. Elk nummer staat steeds boordevol archeologisch nieuws, vondstbeschrijvingen, reisverslagen en veel meer. Via de e-mail krijg je de DPV-Nieuwsbrief die je van actuele zaken op de hoogte houdt. Als lid van de DPV ontvang je elk jaar gratis de Nieuwe Drentse Volksalmanak met toonaangevende artikelen over de Drentse geschiedenis en het vaste katern ‘Archeologie in Drenthe’. Minstens zeven maal per jaar houden wetenschappers en andere experts interessante lezingen voor de vereniging. Recente onderwerpen: bewoning in de beekdalen, hunebedden, behoud van archeologische monumenten, opgravingen die een nieuwe kijk geven op onze geschiedenis, het ontstaan van het Noord-Nederlandse landschap, het dagelijks leven van onze voorouders en nieuwe onderzoekstechnieken.

Regelmatig organiseert de vereniging zowel eendaagse binnenlandse als meerdaagse buitenlandse excursies, steeds vakkundig voorbereid en veelal begeleid door professionele archeologen. Voor de actieve amateurarcheologen is er de Werkgroep Amateurarcheologie om ervaringen uit te wisselen en samen vondsten te determineren. Ook doet de werkgroep regelmatig mee bij archeologisch veldonderzoek. Meer weten over de oudste geschiedenis? Deelnemen aan lezingen? Actief meedoen aan archeologisch veldwerk? Zin om op archeologische excursie te gaan? Het laatste nieuws horen? Dan is de DPV echt iets voor jou. Het lidmaatschap bedraagt € 35 voor een persoonlijk lidmaatschap en € 45 voor een gezinslidmaatschap. Jeugdleden tot 25 jaar betalen € 10."

- De Encyclopedie van Drenthe (2003, 1.100 pagina's) is sinds 2016 ook als vernieuwde en uitgebreide versie online te raadplegen op de website Geheugen van Drenthe.

- In internationaal of nationaal perspectief heeft deze provincie weliswaar niet zwaar te lijden onder de oorlogshandelingen. Dat betekent niet dat er geen geschiedenis wordt geschreven. Kamp Westerbork, de vele NSB’ers en Joodse werkkampen, vliegvelden in Havelte, Peest en Eelde, honderden onderduikers, beruchte oorlogsmisdadigers, een nationaal symbool met verzetsman Johannes Post, de overval op het Huis van Bewaring in Assen, de bouw van een nutteloze Duitse verdedigingslinie dwars door de provincie, de opmerkelijke luchtlandingsoperatie Amherst, de komst van Franse, Belgische, Canadese, Engelse en Poolse bevrijders: ze behoren tot de Drentse oorlogsbijzonderheden die op de website Drenthe in de oorlog zijn verzameld.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In de Omgevingsvisie Drenthe staan de uitgangspunten voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Drentse natuur, de recreatie en het toerisme, mobiliteit en leefbaarheid. De Provinciale Omgevingsverordening kan gezien worden als het wettelijk kader van de Omgevingsvisie. De actuele versies van beide zijn in oktober 2018 vastgesteld.

- De Uitvoeringsagenda ‘Krimp en Leefbaarheid 2018’ bevat een tweede concrete uitwerking van de ambities, zoals verwoord in de (eveneens onder de link te vinden) 'Visie op krimp en leefbaarheid 2016-2020'. De uitwerking is samen met Drentse gemeenten, sociale instellingen, woningbouwcorporaties en andere partners opgesteld. Speerpunten 2018: Voortzetting van de integrale aanpak Krimp in Zuidoost-Drenthe waarvoor in de Tweede Kamer een motie is aangenomen. Deze regio is nu aangesloten bij de 5 krimpregio’s; Het inrichten van preventiecoalities in het kader van de werkagenda van Drents Zorglandschap en het programma Drenthe Beweegt; Het experimenteren met dorp hubs waarbij de kracht van inwoners een belangrijk uitgangspunt is voor het bereikbaar houden van voorzieningen;

Onderzoek en monitoring laaggeletterdheid; Aandacht voor de Zorginfrastructuur in Drenthe: hoe houden we de zorg beschikbaar voor iedereen? Er komt een zorgtafel om hierover in gesprek te gaan; Eerste opbrengsten onderzoek overerfbare armoede; Een ander voorbeeld is een startsubsidie voor het Odensehuis in Assen, een laagdrempelig inloophuis voor mensen met beginnende dementie of geheugenverlies en hun naasten om ervaringen met elkaar te delen en informatie uit te wisselen; Energiecoaches en veiligheidscoaches: Om gemeenten te ondersteunen bij het armoedebeleid worden energiecoaches opgeleid, die aan de keukentafel bij de mensen thuis laten zien hoe op de energierekening te kunnen besparen.

- In 2010 is Atelier Mooi Drenthe opgericht. In dit onafhankelijk atelier kunnen provincie, gemeenten en partners van elkaar leren en ervaringen uitwisselen ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke kwaliteit staat hier voor samenhang in landschappelijke, beeld- en cultuurhistorische kwaliteit. Gedeputeerden Haarsma en Munniksma zien het Atelier als een belangrijke stap in het gezamenlijk bereiken van ruimtelijke kwaliteit in plannen. "Met het instellen van het Atelier willen we dat plannenmakers het onderwerp ruimtelijke kwaliteit voor in het planproces meenemen", benadrukken beide gedeputeerden. Denk daarbij aan dorpsranden of rondwegen die steeds vaker het nieuwe dorpsgezicht vormen, met als risico dat de eigenheid van het dorp verdwijnt.

- De Atlas van Drenthe biedt een reeks actuele kaarten van de provincie op uiteenlopende gebieden.

- Rapport demografische onwikkellingen (krimp) in Oost-Drenthe en Westerveld, en hoe hierop kan worden ingespeeld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Provinciale monumenten in Drenthe worden onder de link allemaal in tekst en beeld beschreven.

- Drenthe is natuurlijk onder meer bekend om zijn hunebedden. Hunebedden.nl is een site met uitvoerige informatie over alle aspecten van de 54 hunebedden in ons land. Minder bekend is dat op de hunebedden ook allerlei - in totaal 120 verschillende soorten! - mossen en korstmossen groeien. - De site Hunebed Nieuwscafé brengt actualiteiten rond hunebedden en aanverwante cultuurhistorische onderwerpen in deze provincie. - De Drentse provinciale weg N34, die loopt van Zuidlaren tot Coevorden, is in juli 2018 officieel omgedoopt tot Hunebed Highway N34. Volgens de bedenkers moet de weg net zo zeer een begrip worden als de Route Napoleon in Frankrijk en Route 66 in de VS. "Het bekt goed en de vlag dekt de lading. Van de 53 hunebedden in de provincie staan er 47 aan de N34. Zie dit maar als een toeristische impuls met het doel meer bezoekers naar het gebied te trekken", aldus gedeputeerde Henk Brink. De weg wordt gemarkeerd met speciale logo's 'Hunebed Highway N34'.

- Molens in Drenthe.

- De site Drenthe Kunstbreed in Beeld biedt een overzicht van monumenten, kunstwerken, kunstenaars, galerieën, musea etc. in de provincie.

- Monumentenwacht Drenthe bestaat uit fans van panden met karakter. De historie en verhalen van monumenten raken hen. Ze willen ze koesteren, verzorgen, levend houden. Op een goede manier door de tijd brengen. Omdat ze bijzonder zijn. En omdat ze door hun bijzondere status extra aandacht verdienen. Daar dragen ze graag hun steentje aan bij. De Monumentenwacht helpt monumentenbezitters bij het periodieke onderhoud van hun pand. De monumentenwachters doen onderhoudsinspecties, geven praktische tips en voeren klein (nood)herstel uit. In en om het huis. Dat doen ze volgens de principes van de restauratieladder. Zo helpen ze om alle prachtige monumenten die de provincie rijk is, te bewaren.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Sinds 2013 zijn er in Nederland escaperooms; ruimten waarin je als groep(suitje) wordt opgesloten en waar je weer uit moet zien te komen, middels het oplossen van allerlei opdrachten. Sinds eind 2017 heeft ook het Drents Archief een escaperoom. De escaperoom is in eerste instantie opgezet voor leerlingen van middelbare scholen, maar het Drents Archief hoopt dat ook volwassenen in de toekomst de uitdaging aangaan om te ontsnappen uit hun kelders. De escaperoom is gebaseerd op het verhaal van Sigismund Pierre Alexander van Heiden-Reinestein, de laatste drost van Drenthe. De edelman was daarnaast kamerheer van Prins Willem V van Oranje-Nassau. "In dit spel is samenwerken heel belangrijk, dus dat is een mooie vaardigheid die ze leren. Daarnaast leren de kinderen ook een aantal details over de Franse Tijd in de provincie", zegt Dominique Noordhuis van het Drents Archief die het spel ontwikkelde.

- De Ronde van Drenthe (wielrennen, weekend in maart) is er in 2020 voor de 58e keer. Er zijn versies voor heren en dames, toerversies, er is een Kidsroute en een e-biketocht.

- Drentse Wandel 4-daagse (Hemelvaartweekend).

- "Zin in vier dagen fietsen langs mooie routes en genieten van gastvrije ontvangsten en activiteiten onderweg? Dan is de Drentse Fiets4Daagse (juli), naar eigen zeggen het gezelligste fietsevenement van Nederland, echt iets voor jou! Vier dagen lang ontdek je wat de fietsprovincie van Nederland je allemaal voor moois te bieden heeft: bossen, heidevelden, zandverstuivingen, schaapskuddes, prehistorische hunebedden, prachtige brinkdorpen met terrasjes en leuke winkeltjes, (dag)attracties en bezienswaardigheden. Plaatselijke verenigingen organiseren voor de deelnemers van de Fiets4Daagse verrassende optredens langs de fietsroutes. De routes, variërend van 30, 40 tot 100 km per dag, vertrekken vanaf vaste startlocaties in Assen, Emmen, Meppel, Diever, Norg, Dalen en Westerbork. Vier dagen op pad vanuit één uitvalsbasis én elke dag een andere route fietsen! Een ideale manier om de omgeving van een startplaats te verkennen en contacten te leggen met medefietsers. Onderweg is er natuurlijk volop gelegenheid om van alles te ondernemen en te bekijken. Eén dagje meefietsen kan ook. Schrijf je dan in als dagdeelnemer aan de start, in de startplaats en voor de route van jouw keuze."

- Op een donderdag eind december is er de Drenthe 200. Een extreme marathon op de mountainbike, fatbike of cyclocrosser. Ca. 1600 deelnemers zien 200 loodzware en brute, maar mooie kilometers onder hun wielen doorschieten. Vooraan ontbrandt altijd een hevige strijd tussen de grote favorieten voor de zege. Daarachter is de strijd minstens zo groot, vaak ook om te overleven. Hoewel het een lange dag wordt, is het de moeite waard om deze extreme uitdaging te volgen. Dat kan op veel manieren. Op de verschillende hotspots onderweg, in de app, op RTV Drenthe en meer.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Drenthepad is een NIVON Streekpad. Een LAW-rondwandelpad van 325 km door het mooie Drenthe. Heide, bos, weiden en boerenakkers wisselen elkaar af. Natuurgebieden brengen je terug in de tijd van voor de industrialisatie.

- Eindje om in Drenthe is een site van Het Drentse Landschap. De mooiste wandel- en fietsroutes in deze provincie op je smartphone. Kies de online versies (GPS) als je bereik hebt, of download de PDF versies als je geen bereik hebt of de routes wilt printen.

- "Drenthe lijkt wel voor de fiets gemaakt. Of je nu van lange fietstochten houdt, ‘gewoon’ een stukje wilt fietsen, een pittige MTB-tocht wilt maken, of je fiets als vervoersmiddel gebruikt; hier kan het. Met ruim 2100 km aan goed onderhouden fietspaden raak je niet snel uitgefietst. En dat biedt voor de provincie kansen voor op vele vlakken. De vrijetijdseconomie in de provincie kent verschillende vormen van recreatie en toerisme. Daarvan is fietsen door het unieke Drentse landschap een heel belangrijke. Fietsen is voor de provincie een populaire toeristische trekker en daarmee een grote bron voor bestedingen en werkgelegenheid. Daarnaast is fietsen een belangrijk vervoersmiddel naar school en werk en een onderdeel van reizen met het openbaar vervoer. Fietsen is vooral heel leuk om te doen en draagt bij aan een goede gezondheid.

Goede redenen voor de provincie om  met het programma ‘Vrijetijdseconomie & Fietsen’ extra in te zetten op de kansen en mogelijkheden die de fiets Drenthe nog meer kan bieden. We werken hierin samen met gemeenten, organisaties, verenigingen  en ondernemers en leggen verbindingen met bijvoorbeeld vrijetijdseconomie, infrastructuur, mobiliteit, gezondheid, inclusie (fietsen is voor iedereen), natuurbeleving, veiligheid, sport, duurzaamheid en cultuur. Ambitie: de provincie moet in 2020 in alle opzichten (h)erkend worden als dé fietsprovincie van Nederland. Om dit te bereiken werken we samen, versterken we ons fietsnetwerk, benutten we de kracht van fietsevenementen, verbreden we ons aanbod voor alle fietsdoelgroepen en vergroten we de fietsgastvrijheid in onze provincie. In Drenthe kan iedereen ‘op Fietse’."

- Voor rolstoelers geschikte routes in Drenthe.

- Agenda van Rommelmarken e.d. die er de komende tijd in plaatsen in Drenthe worden georganiseerd.

- IVN Drenthe betrekt mensen - jong en ouder - bij natuur en landschap in de eigen omgeving. Van de eigen achtertuin en de groene buurt tot in de mooie Drentse natuur, zoals de Nationale Parken en natuurterreinen.

- Gedetailleerde informatie over ontstaan en ontwikkeling van de regionale landschappen in deze provincie, vind je in de - via de link online te lezen - studie Ontgonnen Verleden. Historisch-geografische regiobeschrijvingen betreffende de provincie Drenthe (96 pagina's, Ministerie van LNV, 2009).

- De ca. 60 Knapzakroutes zijn al jarenlang dé betrouwbare wandelgidsen die u langs de mooiste plekken in Drenthe leiden. Met ruim 1400 kilometer wandelnetwerk door meer dan 70 dorpen laten deze routes u op sportieve en avontuurlijke wijze kennismaken met het Drentse landschap in al haar verscheidenheid. Op de site vind je per route een aantal fraaie foto's die je alvast in de stemming kunnen brengen om de route te lopen.

- Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa. In 2009 is het boek "Van Jeruzalem tot Ezelakker. Veldnamen als levend erfgoed in het Nationaal Landschap Drentsche Aa" verschenen (352 pag.). In juli 2015 verschijnt het boek 'Landschapsbiografie van de Drentsche Aa' (520 pag.), dat laat zien hoe het stroomdal van de Drentsche Aa door de tijd heen veranderde in het prachtige esdorpenlandschap van nu. Het is uitzonderlijk dat de kennis van de aardwetenschappen, archeologie, historische geografie, architectuurgeschiedenis en ecologie in samenhang met elkaar belanden in één overzichtswerk. Deze combinatie geeft een scherper inzicht in de wisselwerking tussen mens, natuur en landschap van de Drentsche Aa. Wetenschappelijke bevindingen zijn vertaald in aansprekende kaarten, reconstructies, foto’s en beelden die het verleden tot leven brengen. Een toegankelijk, rijk geïllustreerd kijk- en leesboek voor iedereen die houdt van de Drentsche Aa.

- Stichting Het Drentse Landschap beheert ruim 8600 hectare aan natuurgebieden, meer dan 250 vaak monumentale gebouwen en de helft van alle 54 hunebedden in de provincie. De stichting is zich aan het omvormen van primair natuurbeschermingsorganisatie naar 'provinciale trust'; naast het belang van natuur en landschap wil de stichting zich ook nadrukkelijk als beheerder en beschermer van belangrijke cultuurhistorische objecten profileren, omdat natuurlijk en cultureel erfgoed in de praktijk vaak met elkaar verweven zijn. Het Drentse Landschap wil dé erfgoedinstelling van Drenthe worden.

Stichting Het Drentse Landschap is in 2016 erkend als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). Met deze status wil de rijksoverheid goed eigenaar- en opdrachtgeverschap stimuleren. De erkenning van het Rijk sluit naadloos aan bij de ontwikkeling van Het Drentse Landschap tot provinciale Trust. Het Drentse Landschap treedt in die rol op als hoeder van het Drentse cultureel erfgoed. Door de belangen van het erfgoed in brede zin te dienen, maar ook door verwerving, restauratie en beheer van monumenten. Dit zorgt voor een economische impuls voor de provincie. Door de beheerde monumenten te verhuren als vakantiewoning of open te stellen voor culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten worden ook toeristische en maatschappelijke belangen in de provincie gediend. Met de status van POM kan Het Drentse Landschap haar rol als Drentse Trust nog verder versterken. Het Drentse Landschap kan door de erkenning bijvoorbeeld gebruik maken van vereenvoudigde subsidieaanvragen voor de restauratie en instandhouding van monumenten. Daarnaast draagt de POM-status bij aan het vertrouwen dat de stichting geniet in haar rol als monumentenbeheerder.

- In 2014 is de Natuurvisie Drenthe 2040 vastgesteld. In de visie streven GS naar natuur die tegen een stootje kan, die beleefbaar is voor mensen en die bijdraagt aan de economische ontwikkeling van de provincie.

- Het Natuurbeheerplan Drenthe beschrijft de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor agrarische natuur en landschapselementen in de provincie. Nieuw element sinds 2016 is dat de provincie voor het agrarisch natuurbeheer niet langer contracten met veel individuele boeren sluit, maar met een overkoepelende organisatie, het Drents Collectief. Gedeputeerde Rein Munniksma is blij met de veranderingen: “We zetten in op kwaliteit en maken daarin realistische keuzes. Landelijk gezien heeft onze provincie bijvoorbeeld meer betekenis voor akkervogels, zoals de patrijs en de veldleeuwerik, dan weidevogels zoals de grutto. Daarom gaan we het accent verschuiven van weidevogelbeheer naar het meer kansrijke akkervogelbeheer." “Het Drents Collectief maakt een nieuwe manier van samenwerken mogelijk. Met elkaar komen tot samenhangende plannen, waarmee we de juiste dingen doen op de juiste plek. Dat vraagt om goede afstemming met grondgebruikers, en daarnaast met natuur- en landschapsorganisaties en waterschappen. Wij gaan de uitdaging graag aan!”, aldus voorzitter Henk van 't Land.

- Staatsbosbeheer heeft 22 fijnsparbossen in Drenthe geselecteerd die sinds 2017 speciale bescherming genieten. Met de provinciale Paddenstoelenwerkgroep is afgesproken dat de top drie hiervan - bosvakken in de boswachterijen Gieten-Borger en Veenhuizen en in het Nationaal Park Drents-Friese Wold - geheel gevrijwaard wordt van welke ingreep dan ook. Zij krijgen de status ‘paddenstoelenreservaat.’ In de overige 19 fijnsparbossen en bosjes wordt het beheer afgestemd op instandhouding van het fijnsparbos. In totaal gaat het om ruim 100 hectare. Nergens in Nederland zijn in de 20e eeuw zoveel fijnsparren aangeplant als in deze provincie, vooral ten behoeve van de houtproductie. Door het wat koelere en vochtiger klimaat hebben deze bossen zich hier erg goed ontwikkeld. Veel van deze percelen zijn na 60 tot 80 jaar kaprijp, en normaal gesproken begint Staatsbosbeheer dan met verjongen, oogsten of omvormen. Dat zou betekenen dat deze bossen hun specifieke karakter kunnen verliezen.

In 2012 startte de Paddenstoelenwerkgroep Drenthe (PWD) in overleg met Staatsbosbeheer een project waarbij alle Drentse sparrenbossen zijn bezocht en op hun mycologische waarde beoordeeld. Tijdens deze brede inventarisatie is gebleken dat sommige bosvakken rijk zijn aan bijzondere paddenstoelen. Sterk bedreigde soorten zoals de blauwe satijnzwam en gorse melkzwam, en zelfs enkele uitgestorven gewaande soorten blijken een uitwijkplek te hebben gevonden in goed bemoste fijnsparbossen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de top 22 van de rijkste bossen. Voor de PWD reden om te pleiten voor bescherming. Ook bij Staatsbosbeheer leefde de wens om een aantal sparrenbossen te behouden omdat ze een cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen. Ze laten zien hoe in de 1e helft van de vorige eeuw over bosbouw gedacht werd. En wat onze houtvesters van toen aan kennis moesten verwerven om tot levensvatbare bossen te komen. Overigens bieden oude fijnsparren ook een gunstig leefmilieu voor bijvoorbeeld de eekhoorn. - In deze reportage d.d. 10-12-2016 laten o.a. boswachters en medewerkers van de Paddenstoelenwerkgroep zien wat er zo bijzonder is aan de Drentse fijnsparbossen.

- Eind 2016 is de verspreidingsatlas 'Dagvlinders in Drenthe 2007-2015' verschenen. Het boek is een groot succes, met als keerzijde dat de atlas na enkele maanden reeds is uitverkocht. Trotse bezitters van deze atlas hebben hiermee een bijzonder verzamelobject in hun bezit gekregen. In deze atlas zie je in één oogopslag waar en wanneer je welke vlindersoorten in de provincie kunt zien. De veranderingen in de verspreiding sinds de vorige atlas (1990-2001) zijn in beeld gebracht. Het boek is rijk geïllustreerd met de beste foto’s van vlinders, eitjes, rupsen en poppen, bijna allemaal gemaakt in de provincie. Het resultaat van duizenden uren vrijwilligerswerk, gecoördineerd door de Vlinderwerkgroep Drenthe.

- Libellenwerkgroep Drenthe.

- Natuurgebieden in Drenthe van Natuurmonumenten.

- Natuurgebieden in Drenthe van Staatsbosbeheer. - Blog van de Drentse boswachters.

- Recreatieschap Drenthe gaat vanaf zomer 2017 een wandelknooppuntensysteem in de provincie aanleggen. Op die manier kunnen inwoners en toeristen al wandelend nog meer genieten van de provincie. Tegelijkertijd onderzoekt het recreatieschap de koppeling van de 208 km lange Hünenweg-wandeltocht tussen Emmen, Osnabruck en Papenburg met het Hondsrugpad (86 km) tussen Emmen en Groningen. De Hondsrugroute is een onbewegwijzerde route, die opgesteld is in opdracht van Geopark De Hondsrug. Het bestaat uit 12 etappes en doet onderweg allerlei toeristische attracties en expeditiepoorten aan, zoals het Boomkroonpad en het Hunebedcentrum, het Balloërveld, Schapenpark Odoorn, het Drouwenerzand, het Van Gogh Huis en het Stedelijk Museum in Coevorden. De samengevoegde route gaat waarschijnlijk in zijn geheel Hünenweg heten.

Hoewel de twee wandelpaden er feitelijk al liggen zal er nog wel het een en ander aan geschaafd moeten worden om de verbinding tussen beide te verbeteren. Verder wordt er op gelet dat er zo veel mogelijk sprake is van onverharde wegen en wordt er gewerkt aan een eenduidige bewegwijzering. De twee grensoverschrijdende initiatieven moeten mensen aan beide zijden van de grens verleiden een uitstapje naar de ‘buren’ te maken. "We mikken een beetje op hetzelfde effect als wat het Pieterpad bij veel lopers teweegbrengt; dat moet je een keer gelopen hebben", aldus Ria Stam van Recreatieschap Drenthe. (bron: Emmen.nu, 14-6-2017)

- Water vormt een onlosmakelijk onderdeel van de karakteristieke natuur van Drenthe. Schoon en natuurlijk water is voor planten en dieren een eerste levensvoorwaarde. De Europese Kaderrichtlijn Water stelt de provincie, waterschappen en gemeenten voor de uitdagende opgave de waterkwaliteit flink te verbeteren voor de daarin levende dieren en planten. Maar hoe ziet het leven onder water er eigenlijk uit? De website Beeldschoon Water brengt het leven onder water in de Drentse beken in beeld en vertelt het verhaal achter de beelden. Waarom groeien bepaalde planten op de ene plaats wel en elders juist niet? Hoe kun je de waterkwaliteit aan het onderwaterleven aflezen? De beelden van tientallen waterplanten, waterdieren en onderwaterlandschappen, die voor de lens van Willem Kolvoort verschenen, illustreren dit bijzondere verhaal.

De Europese Kaderrichtlijn Water geldt sinds 2000 voor alle lidstaten in Europa. Deze richtlijn verplicht Nederland om de kwaliteit van de natuur in het water te verbeteren. Ook de chemische kwaliteit van het oppervlaktewater moet worden verbeterd. De Europese richtlijn beschrijft voor allerlei typen water welke karakteristieke planten en dieren aanwezig zouden zijn als water ecologisch gezond is. Die beschrijvingen zijn echter nogal abstract en alleen te begrijpen door deskundigen. Natuur en Milieufederatie Drenthe en Het Drentse Landschap hebben daarom het initiatief genomen om de natuur onder water tastbaarder te maken voor iedereen. Door middel van beelden leggen ze uit wat er zou moeten gebeuren om het water weer ecologisch gezond te krijgen. Met het project en de website Beeldschoon Water laten ze zien dat het er onder water prachtig uit kan zien, ook als het water vrij troebel is. Maar ook dat er nog veel moet gebeuren, voordat de provincie ook trots kan zijn op zijn natuur in het water.

- De Agrarische Natuurvereniging (ANV) Drenthe en Het Drents Collectief zijn in 2017 gefuseerd tot de organisatie Agrarische Natuur Drenthe (AND). Zij coördineert het natuurbeheer door ca. 500 Drentse boeren en particulieren. Samen hebben zij via het subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer ruim 1.300 hectare aan natuurelementen onder hun hoede. AND staat voor een professionele aanpak van agrarisch natuur- en landschapsbeheer, met oog voor een zo optimaal mogelijke balans tussen landbouw en natuur. Zij zetten zich, samen met de leden/deelnemers, in voor projecten en activiteiten die een duidelijke meerwaarde hebben voor het gebied en de biodiversiteit; behoud en verbetering van de leefgebieden voor akker- en weidefauna op het platteland. Centraal daarbij staat agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Maar ook onderwerpen als energie, educatie, sociale cohesie, recreatie, verbrede landbouw en gebiedsontwikkeling rekenen zij tot hun takenpakket.

- Op 29 november 2018 hebben Drentse gemeenten, waterschappen en de provincie het afsprakenkader 'Soortenrijk Drenthe - Samenwerken aan natuurvriendelijke bermen en oevers' ondertekend. Zij worden hierin ondersteund door tal van betrokken maatschappelijke organisaties. De partners zetten zich gezamenlijk in voor een grotere biodiversiteit in het landelijk gebied. In juni 2017 aanvaardden alle partijen in de Drentse Provinciale Staten de Motie Boerenlandvlinders. De provincie heeft de motie samen met gemeenten, waterschappen en andere betrokken partners uitgewerkt tot een aantal acties, waarvan een afsprakenkader voor ecologisch bermbeheer er een is. Andere activiteiten die onderdeel zijn van de uitvoering van deze motie zijn onder meer een lespakket voor scholen, en de Bijles in samenwerking met IVN. Ook zijn er speciale subsidieregelingen voor kleinschalige natuurvriendelijke initiatieven en voor activiteiten die de versterking van de Drentse biodiversiteit in het zonnetje zetten.

Gedeputeerde Henk Brink: “Vanuit beheer hebben wij aandacht voor de diversiteit van onze bermen. Wij zaaien een deel van onze bermen al in met Drentse bloemenmengsels, waar het voor de vlinders en bijen goed toeven is”. Volgens gedeputeerde Henk Jumelet is met name de samenwerking met de gemeenten, maatschappelijke organisaties en waterschappen van belang: “Wij zien dit als een startpunt van intensieve samenwerking om met elkaar te werken aan een nog soortenrijkere provincie.” De deelnemende partijen aan het afsprakenkader Soortenrijk Drenthe zijn: de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld, de Provincie, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Noorderzijlvest en Waterschap Vechtstromen. Het initiatief wordt ondersteund door Bloeiend Benneveld, Boermarken, ProRail, LTO Noord en de provinciale instellingen Vlinderwerkgroep, Natuur en Milieufederatie, Agrarische Natuur, IVN, en Landschapsbeheer.

- Drenthe gaat er vanaf 2019 op inzetten om meer Chinese toeristen naar de provincie te lokken. Met de belofte van ruimte, rust en natuur wil de provincie de Chinezen lokken zonder die landelijke identiteit daarbij te verliezen. ‘Het is als voetbal,’ zegt de Coevordense wethouder en voorzitter van het provinciale Recreatieschap, Jan Zwiers. ‘Je moet de kansen inkoppen als ze voorbij komen.’ Hij is in mei 2019 naar de Chinese miljoenenstad Jiaxing geweest, waar hij de Drentse ‘ambassade’ voor toerisme heeft geopend. De eerste van Nederland. Volgens Zwiers kan de provincie zo een graantje meepikken van de Chinese toerist die ‘uitwaaiert’ over de wereld en wel eens wat anders wil dan Amsterdam. ‘Grote steden hebben ze in China genoeg. Ze willen natuur, rust, ruimte en schone lucht,’ stelt Zwiers.

Die worden de Chinezen op de ‘ambassade’ aangereikt in drie 11-daagse groepsarrangementen. Op het programma staat onder meer een bezoek aan het Internationaal Klompenmuseum in Eelde, veenkolonie Bargermond en het kerkje van Zweeloo. Overnachtingen vinden niet plaats in de hoofdstad, maar zo’n 200 kilometer ten noordoosten daarvan; in het Van der Valk hotel in Nieuw-Amsterdam. Waarom China? Die vraag krijgt Zwiers van veel inwoners. Zijn antwoord is simpel; Chinezen brengen geld in het laatje. ‘Wij kunnen niet bestaan van Nederlandse toeristen die alleen maar door de natuur fietsen, er moet ook brood op de plank zodat we de supermarkt in het dorp open kunnen houden en de infrastructuur kunnen onderhouden’, zegt Zwiers. (bron en voor nadere informatie zie de Volkskrant, 13-5-2019)

Terug naar boven

Beeld

- Het Drents Archief heeft de Drentse fotocollectie van de voormalige Dienst Landelijk Gebied (DLG) in mei 2019 online beschikbaar gemaakt. Na jaren van selecteren, scannen en beschrijven is er nu een collectie van ruim 4.000 foto´s beschikbaar en door iedereen te bekijken op de website van het Drents Archief (via de link vind je de collectie, gesorteerd op alfabet van plaatsnaam). Het zijn beelden van meer dan 75 uitgevoerde ruilverkavelingen en landinrichtingsprojecten in de provincie Drenthe van de afgelopen honderd jaar. Ter ere van de fotocollectie is er een speciale editie van kwartaalblad Waardeel van de Drentse Historische Vereniging uitgebracht, volledig gewijd aan de Drentse ruilverkavelingen in woord en beeld. Ook is een documentaire over 100 jaar ruilverkavelen in de provincie gemaakt, die onder meer is uitgezonden door RTV Drenthe.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Drenthe (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Provincie: - Officiële site van de Provincie Drenthe. - Nieuws van de Provincie op Facebook. - Site van Provinciale Staten, ook wel het Drents Parlement genoemd.

- Media/nieuws: - RTV Drenthe is de regionale omroep voor deze provincie. - Nieuws uit deze provincie van Dagblad van het Noorden. - Nieuws uit deze provincie van de Volkskrant.

- Kleine kernen: - De Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) zet zich in voor een vitaal en leefbaar platteland in de provincie. Het ledennetwerk van 245 dorpen en dorpshuizen vormt de kern van de BOKD. Dorpen die na willen denken over hun rol, nu en in de toekomst, kunnen sinds 2019 bij BOKD het Kleine Kernen Spel lenen. In het spel worden 16 voorbeelden uit de praktijk van dorpen voorgelegd. Deelnemers reflecteren over de rol die ze daarbij zouden willen spelen. Ook worden ze geconfronteerd met hoe andere dorpsorganisaties in dit geval zouden handelen. De voorbeelden in het spel en de mogelijke rollen voor de dorpsorganisatie komen voort uit het onderzoek dat de Universiteit Utrecht in opdracht van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (VKK) onder 16 dorpsorganisaties in het hele land heeft uitgevoerd. In het onderzoek worden vier rollen onderscheiden: de vertegenwoordiger, de kennisdeler, de verbinder en de aanjager.

- Bevolkingsontwikkelingen binnen een krimpregio zijn gevarieerder dan vaak wordt gedacht. Alleen al in Borger-Odoorn zijn vijf soorten dorpen te onderscheiden die elk een andere ontwikkeling laten zien. Dat blijkt uit een onderzoek naar lokale demografische verschillen in regio Oost-Drenthe (november 2018), uitgevoerd door Marit Gorter in samenwerking met BOKD. Hoewel de regio beleidsmatig en in de media nog vaak wordt gezien als één geheel, pleit het onderzoek voor het belang van flexibel en divers (gemeentelijk) beleid. Het onderzoek steunt niet op geboorten en sterftegevallen, maar op selectieve migratie, waarbij een bepaalde groep (bijvoorbeeld jongeren) oververtegenwoordigd is in het aantal mensen dat vertrekt uit een dorp. Hoewel het belang hiervan is aangetoond, blijkt dit niet in elke gemeente een even grote prioriteit te zijn; alleen gemeente Borger-Odoorn beschikte over migratiecijfers op dorpsniveau.

Het onderzoek wijst uit dat lokale verschillen in aantrekkelijkheid en waardering van een dorp, waaronder de tegenstelling tussen veen- en zanddorpen, en de woningmarkt de variaties demografische ontwikkelingen kunnen verklaren. Het aantrekkelijk bevonden zanddorp Valthe zag haar jeugd vertrekken uit het dorp door de hoge woningprijzen. Daarentegen wist het buurdorp Valthermond, een veendorp, haar bevolking jong te houden door de goedkopere woningen en het aanbod in huurwoningen. Ook het voorzieningenaanbod en het leefgebied van inwoners lijkt zijn doorwerking te hebben in lokale demografische ontwikkelingen. Zo was het ‘grijze dorp’ Borger voornamelijk in trek bij ouderen, door de aanwezigheid van de triple A-voorzieningen (arts, apotheek en Aldi), een woon- welzijn en zorgcluster en het leefgebied waarbinnen mensen zich bewegen. De resultaten van het onderzoek betekenen de start van een nieuwe kijk op krimp en demografische ontwikkelingen. Voor BOKD en haar leden is het onderzoek interessant omdat het handvatten biedt voor een maatwerkaanpak in dorpen. Veel dorpen werken met behulp van dorpsvisies aan plannen voor de toekomst van hun dorp. Inzicht in demografische veranderingen en de gevolgen daarvan voor het dorpsleven kan een meer gerichtere aanpak van thema’s betekenen.

- Muziek: - Collectief gezellige muziek maken is een passie die de deelnemers van het in 2016 opgerichte looporkest Feestband Betoeterd met elkaar delen. En waar het publiek ook van mag meegenieten. De feestband wordt op ad hoc basis bij elkaar gebracht en verzorgt feestelijke loopoptredens over dorps-, stads- en beurspleinen en andere evenementen in Drenthe die wel een vrolijke noot kunnen gebruiken. Inmiddels is er een min of meer vaste kern gevormd van deelnemende muzikanten die op afroep beschikbaar is voor “betoeterde” optredens. Daarbij voegen zich andere deelnemers, al of niet op ad hoc basis. Feestband Betoeterd bestaat uit trompettisten, saxofonisten, trombonisten, slagwerkers, bariton- of euphoniumspelers en een of meer sousafonisten. De omvang van de band is variabel, omdat het afhangt van het aantal deelnemende muzikanten. De opbrengsten van optredens van Feestband Betoeterd komen ten goede aan Stichting Betoeterd.

- "Hoe staat het ervoor met De Rijdende Popschool in Drenthe? In de gemeente Midden-Drenthe, waar De Rijdende Popschool in samenwerking met scholenstichting Kits Primair tussen 2015 en 2017 vijf popscholen startte in o.a. Wijster, Westerbork en Nieuw Balinge, is De Rijdende Popschool nog altijd actief. Er is een Popschool bijgekomen in Smilde. Dit deden we, zoals altijd, in samenwerking met mensen uit het dorp, en in dit geval ook met de bibliotheek in Smilde en Stichting Crass. En we hebben overleg in Bovensmilde en Hooghalen over projecten die we daar kunnen gaan doen in het kader van “Culturele gemeente Midden-Drenthe”. In de gemeente Emmen loopt momenteel een project van een jaar om in die gemeente vijf popscholen te starten. Of we daarna door kunnen in Emmen is nog onzeker, aangezien de gemeente voor een grote bezuinigingsopgave staat, maar wij gaan er ons uiterste beste voor doen om dat voor elkaar te krijgen.

We hebben in 2017/2018 ook op drie AZC-locaties van het COA workshops en cursussen gegeven, en zijn op meer dan 20 basisscholen in Drenthe geweest om workshops te geven. Ook de workshop die wij in Wijster gaven aan mantelzorgers uit de gemeente Midden-Drenthe was een hoogtepunt. Een bandje met een drumster van 83 jaar, en een nog jongere gitariste, presenteerde zich na een workshop van 90 minuten aan het aanwezige publiek. Onbetaalbaar! Ook de komende jaren hopen wij in de provincie actief te kunnen blijven. In samenwerking met Jeugdfonds Sport en Cultuur zijn we aan het kijken hoe we ook in de toekomst aan de vraag van (kleine) dorpen naar De Rijdende Popschool kunnen blijven voldoen. Er zijn namelijk alweer nieuwe dorpen in de provincie, o.a. in de gemeente Noordenveld, die interesse hebben getoond.

Niet onbelangrijk daarbij is dat we in dat streven al gesteund worden door een aantal sponsoren uit het bedrijfsleven, waarvan Century Autogroep en Smurfit Kappa ook in Drenthe niet onbekend zijn. Ook de steun van o.a  BOKD, de Provincie, gemeenten en instellingen was de afgelopen jaren heel belangrijk voor ons. Maar minstens zo belangrijk zijn de mensen in de dorpen die ons helpen, nu en in de toekomst, om samen muziek maken bereikbaar en betaalbaar te maken, en te houden, voor iedereen, ongeacht waar je woont. Wij hopen daar nog jaren mee door te mogen gaan. Wil jij in je dorp ook een Popschool, neem dan contact op met ons, dan kunnen we samen de mogelijkheden onderzoeken. Niels Steenstra, initiatiefnemer De Rijdende Popschool, mei 2019." (bron: BOKD)

- Sport: - KNSB Drenthe (schaatsen).

- Duurzaamheid: - Duurzame energieopwekking vraagt om een nieuwe visie op het bestaande landschap. De energietransitie heeft naast een grote ruimtelijk impact, ook sociaal, economisch en politiek grote gevolgen. Het Oversticht heeft in opdracht van de provincie Drenthe onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die de cultuurhistorie van van deze provincie biedt aan deze transitie, met als rode draad het almaar veranderende landschap. Het Drentse landschap is door mensenhanden gemaakt en heeft sterke relaties met de eerdere energietransities, zoals hakhout, turfwinning, gas en elektriciteit. Door de eeuwen heen zijn verschillende landschapstypen ontstaan. De mentaliteit van de pioniers en de sociale impact daarvan op de gemeenschap waren voelbaar en zelfs kenmerkend. Deze denkwijzen en houdingen zijn vaak nog steeds met het landschap verbonden. Ze bepalen voor een deel de identiteit van gebieden. Deze verbanden en de sociale structuur die Drenthe kenmerkt bieden aanleiding voor ‘gereedschappen’ om de huidige energietransitie verder op gang te helpen.

Het belangrijkste advies is om de ‘gereedschapskist’ te vullen met een aantal publieksactiviteiten, zoals werkplaatsen, gesprektafels en masterclasses. Daarnaast kunnen middelen ontwikkeld worden om de campagne te ondersteunen, zoals een korte film, een lespakket, een voorbeeldenreeks en een fototentoonstelling. Een laatste aanrader is het introduceren van een energiecoach die professionele begeleiding kan bieden bij lokale initiatieven zodat de kennis over cultuurhistorie en ontwerp op inspirerende wijze wordt ingebracht bij planvorming. Op 14 maart 2019 is het advies 'Cultuurhistorie geeft energie' verschenen, tijdens een symposium over de energietransitie en de rol van cultuurhistorie hierbij. (bron: Provincie Drenthe)

Reactie toevoegen