Meppel

Plaats
Stad en gemeente
Meppel
Drenthe

meppel_plaatsnaambord_kopie.jpg

Meppel is een stad en gemeente in de provincie Drenthe.

Meppel is een stad en gemeente in de provincie Drenthe.

gemeente_meppel_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Meppel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Meppel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Meppel Hesselingen bord HF [640x480].jpg

De voorheen Staphorster buurtschap Hesselingen maakt sinds 1961 deel uit van gem. Meppel en ligt nu in de wijk Koedijkslanden. De buurt aan de weg Hesselingen, N van het sportpark, heeft nog wel een eigen 'plaatsnaambord'.

De voorheen Staphorster buurtschap Hesselingen maakt sinds 1961 deel uit van gem. Meppel en ligt nu in de wijk Koedijkslanden. De buurt aan de weg Hesselingen, N van het sportpark, heeft nog wel een eigen 'plaatsnaambord'.

meppel_grote_kerk_of_mariakerk_kerkorgel_kopie_kopie.jpg

Het orgel in de Hervormde (PKN) Grote Kerk of Mariakerk in Meppel is in 1716 gebouwd door Jan Harmensz Camp en in 1722 voltooid door F.C. Schnitger.

Het orgel in de Hervormde (PKN) Grote Kerk of Mariakerk in Meppel is in 1716 gebouwd door Jan Harmensz Camp en in 1722 voltooid door F.C. Schnitger.

meppel_vledderschool_kopie_kopie.jpg

De Vledderschool uit 1908 is de eerste school die in Meppel gebouwd is na de invoering van de leerplicht. Het was toen de modernste school van Drenthe. Lees het mooie verhaal over deze school op https://www.entoen.nu/nl/drenthe/meppel/scholen.

De Vledderschool uit 1908 is de eerste school die in Meppel gebouwd is na de invoering van de leerplicht. Het was toen de modernste school van Drenthe. Lees het mooie verhaal over deze school op https://www.entoen.nu/nl/drenthe/meppel/scholen.

Meppel

Terug naar boven

Status

- Meppel is een stad en gemeente in de provincie Drenthe.

- Wapen van de gemeente Meppel.

- De gemeente Meppel is in 1998 vergroot met de gemeente Nijeveen (omvattende de dorpen Kolderveen en Nijeveen en de buurtschappen De Kolk (grotendeels), Kolderveense Bovenboer en Nijeveense Bovenboer).

Omdat de gemeente Meppel rondom meer ruimte nodig had, is verder in genoemd jaar nog een aantal buurtschappen van omringende gemeenten door grenscorrectie aan de gemeente toegevoegd. Het betreft de buurtschappen Broekhuizen (grotendeels) en Haakswold (deels) vanuit de gemeente Ruinerwold, Havelterberg (deels, het buitengebied) en Nijentap vanuit de gemeente Havelte, en De Schiphorst en Rogat vanuit de gemeente de Wijk.

Daarnaast zijn, ook door grenscorrecties, in 1961 en in 1996 delen van de buurtschap Slingenberg vanuit de gemeente Staphorst overgegaan naar de gemeente Meppel (daarvóór lag deze buurtschap in zijn geheel binnen de gemeente Staphorst), waardoor het grootste deel van de buurtschap in de gemeente Meppel is komen te liggen en waardoor bovendien, tot twee keer toe, de provincie Drenthe iets werd vergroot en de provincie Overijssel iets werd verkleind. Verder is er direct W van de stad nog de buurtschap Leenders (die deels onder deze gemeente valt).

De voormalige buurtschap Oosterboer is thans een wijk in het O van de stad, O van de A32. De voormalige Staphorster buurtschappen Hesselingen en Werkhorst zijn in de bebouwing van Meppel-Zuid (Koedijkslanden) opgegaan. De voormalige Ruinerwoldse buurtschap Tweeloo is nu onderdeel van de bebouwing van Meppel-Noord. In een atlas uit 1941 is verder nog sprake van Meppelse buurtschappen Groeneveld N van Leenders, en Rumt met een Rumtervaart, Z van Oosterboer. Beide zijn thans niet meer in atlassen terug te vinden.

Alles bij elkaar genomen, liggen er in de gemeente Meppel 1 stad, 2 dorpen en 11 buurtschappen (geheel of gedeeltelijk).

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Meppel.

Onder de stad Meppel vallen ook de buurtschappen Haakswold (deels), Havelterberg (deels; buitengebied), Leenders (deels), Nijentap en Slingenberg (grotendeels).

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Möppelt. Een inwoner van deze stad is een Möppeler.

Oudere vermeldingen
1141 vervalst? kopie 15e eeuw Meppele, 1298-1304 Mappele, 1368 Mepplo, 1428 Meppelen, 1438 Meppell, 1486 Meppelo.

Naamsverklaring
Etymologie onzeker. Men heeft de plaatsnaam in verband gebracht met het Nieuwengelse maple, het Oudengelse mapul-trêo, en het Oudsaksische mapulder, namen voor de ahorn, hetgeen niet overtuigt. Het is evenmin zeker of het tweede deel wel lo 'licht, open bos' is. Voor het verklaren van de -e- in plaats van -a- gaat een enkeling uit van een afleiding van het bijvoeglijk naamwoord mepplîn*, met umlaut. Ook is voorgesteld dat misschien het Germaanse mapulja-* 'plaats waar ahorns staan' ten grondslag ligt, een afleiding met het plaatsnaamvormende suffix -ja- van mapula* 'ahorn'. Of is er verband met Meppen, dat, wegens ontbrekende l, niet kan worden verklaard uit mapulder?(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Meppel ligt in het uiterste ZW van Drenthe en grenst in het Z aan de gemeente Staphorst (OV), in het W aan de gemeente Steenwijkerland (OV), in het O aan de gemeente De Wolden en in het N aan de gemeente Middenveld.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Meppel 1.238 huizen met 6.724 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 1.192/6.426 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Oosterboer 35/198, Zomerdijk 10/95 en Dingstede 1/5. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 14.000 huizen met ca. 33.500 inwoners, waarvan ca. 29.500 in de gelijknamige stad.

Grenscorrrecties:
- In 1942 8 inw. van de gem. Havelte, 68 inw. van de gem. Ruinerwold (dit betrof de buurtschap Tweeloo met omgeving).

- Per 1-6-1961 227 ha naar de gem. Staphorst (w.o. de Meppelse exclave Dingstede N van Hamingen, die geheel door Staphorsts grondgebied werd omgeven), 65 ha met 630 inw. van de gem. Staphorst (buurtschap Hesselingen en vermoedelijk ook Werkhorst, thans opgegaan in de wijk Koedijkslanden. De naam Hesselingen leeft nog voort in de gelijknamige weg N van de sportvelden, met eigen 'plaatsnaambord' en in zwembad / kunstijsbaan Hesselingen).

- In 1997 81 ha met 10 inw. van de gem. Staphorst.

- In 1998 2.539 ha met 1.151 huizen en 3.100 inw. van de gem. Nijeveen (= de hele gemeente), 463 ha met 25 huizen en 67 inw. van de gem. Havelte (= Nijentap e.o. en buitengebied van Havelterberg), 569 ha met 52 huizen en 141 inw. van de gem. Ruinerwold (= Broekhuizen) en 534 ha met 85 huizen en 236 inw. van de gem. De Wijk (= Rogat en De Schiphorst). Vlak voor de herindeling van 1998 had de gemeente Meppel een oppervlakte van 1.479 ha met 11.107 huizen en 25.595 inw. Na de herindeling was de oppervlakte toegenomen tot 5.576 ha met daarop 12.420 huizen en 29.139 inwoners.

- In 2000 8 ha met 2 huizen en 4 inw. naar de gem. De Wolden.

Terug naar boven

Geschiedenis

Meppel is ontstaan op een kruispunt van waterwegen vanuit Noord-Nederland, aan een belangrijke route naar het IJsselmeer. Door zijn strategische ligging ontwikkelt de nederzetting zich al in de 15e eeuw tot de belangrijkste handelsplaats van Drenthe. Als vanaf de 19e eeuw het vervoer over land steeds belangrijker wordt, investeert de stad stevig in wegverbindingen met omliggende plaatsen én weet zij een halteplaats te verwerven op de spoorlijnen Zwolle-Groningen en Zwolle-Leeuwarden. Dit geeft de groei van de stad een nieuwe impuls.

Stadsuitbreiding
In de buurt van het nieuwe station (1867) vestigde zich allerhande bedrijvigheid en verrezen fraaie herenhuizen. De Stationsweg werd aangelegd als verbinding met het stadscentrum en bewust ontworpen als zichtas vanaf het station, met een sterke geleding in het profiel en bewust geplaatste heggen, bomen en sierlijk gesmede hekwerken voor de huizen.

Het gebied ingesloten door Stationsweg, Zuideinde en spoorlijn werd vanaf 1914 ingericht als een villa- en wandelpark, naar een ontwerp van de bekende tuinarchitect Leonard Springer: het Wilhelminapark. Het riviertje de Reest werd geïntegreerd in het park en vormt de afsluiting aan de zuidkant. Springer adviseerde de gemeente niet alleen over het park, maar ook over de gebouwen in en rondom het park, met een grote diversiteit aan bouwstijlen. Nog steeds zijn de heggen en de straatprofielen goed herkenbaar en dragen ze bij aan de ruimtelijke kwaliteit. Veel van de gebouwen zijn al beschermd rijksmonument. Juist de combinatie van park en villagebied, met fraaie zichtassen en wandelpark in landschapsstijl en een rustieke vijver, is aanleiding geweest om dit deel van Oud-Zuid in 2011 aan te wijzen als beschermd stadsgezicht. Het doel van de aanwijzing tot beschermd gezicht is níet om alle gewenste veranderingen tegen te houden, maar om daar gezamenlijk zorgvuldig mee om te gaan, zodat het waardevolle karakter van het gebied Zuideinde-Stationsweg-Wilhelminapark behouden blijft.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad, kun je terecht bij Stichting Oud Meppel. "De stichting heeft als doel het wekken van belangstelling voor Meppels verleden en het behoud van overblijfselen daaruit. Ze beoogt dit doel te bereiken door onder andere onderzoek te (laten) verrichten naar dat verleden. Ook biedt ze gelegenheid hierover te publiceren in haar kwartaalblad 'Oud Meppel'. Alle binnengekomen gegevens over de geschiedenis van de stad worden gearchiveerd. Vooral het fotoarchief is de laatste jaren enorm uitgebreid. Verder wil de stichting actief waken over wat de stad nog aan waardevolle overblijfselen uit het verleden heeft en ijvert zij waar nodig, in overleg met de gemeente, voor behoud ervan.

De stichting ontwikkelt zich als een kenniscentrum voor de historie van Meppel. Daarom proberen we waar mogelijk de beschikbare gegevens digitaal doorzoekbaar te maken. Vanaf deze pagina kun je doorklikken naar de beschikbare digitale archieven. In het digitale fotoarchief zijn meer dan 13.000 foto's van de stad opgenomen, zo goed mogelijk gedateerd en beschreven. In het digitale archief van het kwartaalblad zijn meer dan 9.000 bladzijden uit 33 jaargangen van het blad opgenomen. Aan dit in 2012 gerealiseerde project hebben vrijwilligers ca. 1500 uur gewerkt, vooral ook omdat de eerste 64 edities handmatig gescand moesten worden en vervolgens door OCR (met handmatige correctie) moesten worden gedigitaliseerd. De werkgroep Bibliotheek en Archief onderhoudt de bibliotheek en papieren archieven van de stichting. Via de Catalogus kan onderzocht worden welke publicaties gedurende de openingsuren in het Historisch Centrum te raadplegen zijn. De Meppeler fotograaf Ebel Zandstra heeft in de afgelopen jaren alle grafstenen van de Algemene Begraafplaats gefotografeerd en de gegevens in een database geplaatst. Dit digitale Gravenarchief met ruim 18.000 graven kan nu behalve in het Historisch Centrum ook via de website worden geraadpleegd.

Bij de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historische Bedrijfsvaartuig (LVBHB) hebben de heer George Snijder en vele anderen de Liggers van de Scheepsmetingsdienst (LSD) tot 1979 gedigitaliseerd en de 120.988 daarin voorkomende metingen via een database toegankelijk gemaakt. Voor de historie van Meppel interessant omdat er onder meer gezocht kan worden naar schepen die in onze stad gebouwd zijn, door het Meppeler scheepsmeetkantoor gemeten zijn of die tijdens de meting een Meppeler eigenaar hadden. Via de website van de LVBHB kan ook de Schepengalerij op basis van het Bestand Historische Schepen (BHS) worden geraadpleegd. Daarin zijn zeer veel historische bedrijfsvaartuigen te vinden, die nu nog bestaan. Een aantal daarvan is in onze stad gebouwd of heeft hier vanuit gevaren."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Tussen Meppel en Nijeveen is de nieuwe wijk Nieuwveense Landen in ontwikkeling. In de wijk komen in totaal ca. 2.000 huizen, gefaseerd te bouwen van 2012 tot 2038. Nadere informatie over Nieuwveense Landen op de site van de gemeente.

- De gemeenten Meppel en Staphorst onderzoeken of een nieuwe haven langs het Meppelerdiep, W van de Meppelse nieuwbouwwijk Berggierslanden maar formeel op grondgebied van de gemeente Staphorst, haalbaar is. In februari 2018 hebben beide gemeenten daartoe een intentieovereenkomst ondertekend. Anno 2018 is er nog ca. 17 ha aan watergebonden kavels beschikbaar, voornamelijk in Meppel en Kampen. Om de groei tot 2030 op te kunnen vangen is er 45 ha extra ruimte nodig. De verwachting is dat er 2,5 miljoen m3 aan containers en 2,2 miljoen ton aan bulkgoederen in deze regio opgevangen dienen te worden. Vooral de sectoren veevoer, beton, en zand en grind verstevigen de groeiverwachting. De berekende groei doet zich vooral voor bij bestaande bedrijven: die willen groeien op de bestaande locatie of bij een nevenvestiging in de buurt.

De mogelijkheden voor de haven lijken kansrijk. Het is goed bereikbaar vanaf de A32 en het Meppelerdiep. Regio Zwolle wil dé logistieke hub van Noordoost Nederland worden. De logistieke regio Zwolle, Kampen en Meppel doet al sinds ca. 2012 mee in de nationale en internationale ontwikkelingen. Sinds de oprichting, begin 2016, van het gemeenschappelijk havenbedrijf Port of Zwolle is een sterke positie op het regionale en het internationale podium verworven. Om in de toekomst een economisch gezonde en aantrekkelijke regio te kunnen blijven, zijn voldoende uitgeefbare kavels aan het water belangrijk. Na de uitkomsten van het onderzoek besluiten beide gemeenten begin 2019 over het al dan niet doorzetten van de ontwikkelingen. (bron: Regio Zwolle)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Meppel heeft 55 rijksmonumenten.

- Meppel heeft 32 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) Grote Kerk of Mariakerk in Meppel (Hoofdstraat 52) bestaat uit een 15e-eeuwse gotische hoofdbeuk met koor en een noordbeuk uit 1518. Neoclassicistische oostgevel uit 1779-1781 door A. Sorg. De kerktoren is een monumentale toren in gotische stijl uit de tweede helft van de 15e eeuw. De geprofileerde ingangspoort is uit 1540, de open koepel van 1827. Klokkenstoel met klok van A. van de Put, 1611, diameter 154,4 cm. De stadswaag uit 1617 is na 1796 bij de kerk getrokken en dient als consistoriekamer. De rechte topgevel wordt bekroond door een Lodewijk XV ornament. Eiken preekstoel uit 1696 op voet uit 1780, koperen doophek uit 1782 en koperen lezenaar, houten gebeeldhouwde adelaar uit 1646. Het orgel is in 1716 gebouwd door Jan Harmensz Camp en in 1722 voltooid door F.C. Schnitger. In 2019 is bekend geworden dat de kerk uiterlijk in 2022 wordt afgestoten. "Stichting Vrienden van de Grote of Mariakerk beoogt met haar activiteiten financiële steun te verwerven voor het in goede staat houden van het gebouw en het interieur en daarnaast het gebruik als culturele ontmoetingsplaats voor alle Meppelers te stimuleren. Wij zetten ons ook in tijdens open en gesloten concerten, trouwerijen en verlenen ook onze diensten bij uitvaartplechtigheden."

"Iedereen die behoefte heeft aan een moment van stilte, bezinning of gebed kan de stiltekapel in de Grote of Mariakerk in Meppel bezoeken. Iedere donderdagmorgen van 1 mei tot 1 november is de kerk van 10.00-12.00 uur geopend en kan men de kerk en de stiltekapel bezoeken. Bij binnenkomst van de kerk bevindt de stiltekapel zich aan de linkerkant. Je kunt anoniem en in volle rust binnenkomen en de stilte zoeken in de kapel, een gebed lezen of zelf opschrijven, een kaarsje aansteken. Je bent daar helemaal vrij in. Wij hopen op deze wijze iets uit te drukken van de gastvrijheid voor iedereen en een plek aan te bieden voor bezinning en gebed waaraan velen te midden van het drukke bestaan behoefte gevoelen. In de gerfkamer is Ds. Huisman aanwezig van 10.00-11.00 uur."

- De naam van de Oude Kerk aan de Groenmarkt heeft weinig te maken met de leeftijd van het gebouw. De Oude Kerk was van origine het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk in Meppel. Deze gemeente had naast de Oude Kerk aan de Groenmarkt ook een Nieuwe Kerk. Dat kerkgebouw is lang geleden afgestoten, maar de naam Oude Kerk is gebleven. Het kerkgebouw is uitgebreid met het multifunctionele gemeenschapsgebouw Trias, dat verschillende ruimtes en een fraaie kelder bezit. Ook het Kerkelijk Bureau is naast de Oude Kerk gevestigd. De Grote Kerk en de Oude Kerk vallen beide onder de Protestantse Gemeente Meppel.

- Molen De Vlijt.

- Molen De Weert.

- Drukkerijmuseum Meppel is gevestigd in een monumentaal pakhuis. Op de bovenste verdieping vindt u een indrukwekkend overzicht van de ontwikkeling van het schrift. Dit begint in een prehistorische grot met wandschilderingen. Via de nagebootste drukkerij van Jan Lensink anno 1714, de papierschepperij en de fotozetterij komt u in het hart van het museum. Hier ziet u de zetterij, de drukkerij en de steendrukkerij. Op de benedenverdieping treft u een boekbinderij uit rond 1930 aan. Vrijwilligers (veelal oud-grafici) demonstreren dagelijks het handmatig en machinaal letterzetten, drukken op oude persen, papierscheppen en boekbinden. Regelmatig wordt ook de steendruktechniek gedemonstreerd.

- Gevelstenen in Meppel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Meppel is groot geworden door het marktgebeuren en was lange tijd in het bezit van de grootste botermarkt en ook de grootste biggenmarkt van ons land. Wekelijks trokken vele boeren en andere kooplustigen naar onze stad. De stad en haar middenstand profiteerden hierdoor volop. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog ging de vleesindustrie zich heel anders ontwikkelen dan was voorzien en kreeg de bekende varkensmarkt een gevoelige tik. Evenals de botermarkt die kreeg door de oprichting van grootschalige zuivelfabrieken. Dergelijke ontwikkelingen waren uiteraard van nadelige invloed op het zakenleven in onze stad, als verzorgingscentrum van Zuidwest-Drenthe, die zich op dit gebied in de laatste eeuwen steeds meer had uitgebreid.

Een aantal zakenmensen dacht dat Meppel zijn positie, die in zovele jaren was opgebouwd, wel eens zou kunnen verliezen. Het idee ontstond om allerlei initiatieven te ontwikkelen om het publiek naar de stad te blijven trekken. Dat leidde in 1959 tot de oprichting van Stichting Donderdag Meppeldag, waarin niet alleen zakenmensen, maar ook mensen uit het verenigingsleven en andere personen die onze stad een goed hart toedroegen, zitting namen. Dat de Meppeler Handelsvereniging hierin ook ging meedoen en het gemeentebestuur zijn medewerking wilde verlenen, was een logisch gevolg. Iedereen zag wel in dat de stad moest trachten zijn dominante positie in de regio te behouden.

De activiteiten waren aanvankelijk hoofdzakelijk folkloristisch van aard, zoals de ‘Jennechiesmarkt’, demonstraties van oude beroepen, verschillende gezelschapsspelletjes en behendigheidswedstrijden. Vandaag de dag spreken we over herkenbare themadagen vaak met nationale of internationale allure zoals het Straattheaterfestival, Amsterdamse en Internationale dag, Dansfestivals, Muziekevenementen, Pleinenfestivals etc. Activiteiten van ’s morgens vroeg tot in de late uurtjes, van hoog cultureel niveau, vooruitstrevend, avontuurlijk en met veel variatie. Ieder jaar weer, gedurende zes donderdagen in juli en augustus, begeven duizenden bezoekers zich naar Donderdag Meppeldag, evenals hun voorouders dat deden als zij naar de ‘Möppeler Marrek’ gingen. Een succes waarvan de initiatiefnemers in de jaren rond 1960 niet hebben durven dromen."

- "Zin in vier dagen fietsen langs mooie routes en genieten van gastvrije ontvangsten en activiteiten onderweg? Dan is de Drentse Fiets4Daagse (juli), naar eigen zeggen het gezelligste fietsevenement van Nederland, echt iets voor jou! Vier dagen lang ontdek je wat de fietsprovincie van Nederland je allemaal voor moois te bieden heeft: bossen, heidevelden, zandverstuivingen, schaapskuddes, prehistorische hunebedden, prachtige brinkdorpen met terrasjes en leuke winkeltjes, (dag)attracties en bezienswaardigheden. Plaatselijke verenigingen organiseren voor de deelnemers van de Fiets4Daagse verrassende optredens langs de fietsroutes. De routes, variërend van 30, 40 tot 100 km per dag, vertrekken vanaf vaste startlocaties in Assen, Emmen, Meppel, Diever, Norg, Dalen en Westerbork. Vier dagen op pad vanuit één uitvalsbasis én elke dag een andere route fietsen! Een ideale manier om de omgeving van een startplaats te verkennen en contacten te leggen met medefietsers. Onderweg is er natuurlijk volop gelegenheid om van alles te ondernemen en te bekijken. Eén dagje meefietsen kan ook. Schrijf je dan in als dagdeelnemer aan de start, in de startplaats en voor de route van jouw keuze."

- Vreugdevuur op oudjaarsavond in de wijk Ezinge.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Sinds eind 2012 is er ZO van Meppel een zelfbedieningstrekpontje over de Reest, als onderdeel van de wandelroute Ezinge - Reeststouwe.

- Recreatiegebied Engelgaarde is een meer direct NO van Meppel waar je kunt vissen, duiken en zwemmen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Meppel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Meppel.

- Nieuws: - Nieuws uit de wijk Ezinge op Facebook.

- Buurtverenigingen: - Buurt- en Speeltuinvereniging Ezinge.

- Friezen in Meppel e.o.: - De Fryske Krite 'Waling Dykstra' biedt in moetingsplak oan minsken yn en om Meppel dy't har ferbûn fiele mei Fryslân.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Meppel algemeen en - idem RK.

Reacties

(2)

Een van de grootste activiteiten in Meppel zijn de Donderdag Meppeldagen. Zes donderdagen in de zomer is het feest.

Dank voor de tip! Vooral de grotere plaatsen, zoals deze, zijn vaak nog maar een 'beginnetje' en moeten nog verder worden uitgewerkt, omdat tot heden de focus vooral lag op het uitwerken van de kleine kernen (zoals in deze omgeving bijv. een Nijeveen, Kolderveen, Moespot https://www.plaatsengids.nl/moespot), omdat die elders vaak worden vergeten of er met een paar regeltjes bekaaid afkomen. Nu komen de grotere kernen aan de beurt. Dat zijn de 'puntjes op de i' voor de rest van dit jaar. Ik heb dit evenement toegevoegd en nog enkele andere dingen uitgewerkt. Het echte afmaken van de pagina komt ergens later medio dit jaar, want natuurlijk ontbreken er nog de nodige bezienswaardigheden, evenementen en verenigingen. De site beoogt ook meer te zijn dan alleen een saaie linklijst. Bijv. een Donderdag Meppeldag vermeld ik bewust uitvoeriger, omdat het een mooi verhaal is over hoe het zo gekomen is en zich ontwikkeld heeft tot wat het nu is.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen