Coevorden

Plaats
Stad en gemeente
Coevorden
Drenthe

gemeente_coevorden_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Coevorden anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Coevorden anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Coevorden

Terug naar boven

Status

- Coevorden is een stad en gemeente in de provincie Drenthe.

- De gemeente is in 1998 vergroot met de gemeenten Dalen, Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo.

- De gemeente Coevorden omvat naast de gelijknamige stad verder nog de dorpen Aalden, Benneveld, Dalen, Dalerpeel, Dalerveen, De Kiel, Erm, Gees, Geesbrug, 't Haantje, Holsloot, Meppen, Nieuwlande (deels), Noord-Sleen, Oosterhesselen, Schoonoord, Sleen, Steenwijksmoer, Stieltjeskanaal, Wachtum, Wezup, Wezuperbrug, Zweeloo en Zwinderen, en de buurtschappen Achterste Erm, Ballast, De Haar, De Loo, De Mars, Den Hool, Diphoorn, Eldijk, Grevenberg, Hoogehaar, Kibbelveen, Klooster, Langerak, Marokko, Nieuwe Krim, Padhuis, Pikveld, Schimmelarij, Valsteeg, Veenhuizen, Vlieghuis, Vossebelt en Weijerswold. Dit zijn 1 stad, 24 dorpen en 23 buurtschappen in totaal.

- Wapen van de gemeente Coevorden.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente.

- Plattegronden van de kernen in de gemeente, met stratenregister.

- Onder de stad Coevorden vallen ook de buurtschappen Ballast, De Loo (deels), Klooster, Nieuwe Krim, Padhuis, Pikveld, Vlieghuis en Weijerswold. In totaal zijn dit 8 buurtschappen. Voor de postadressen valt ook het dorp Steenwijksmoer onder de stad.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Koveren of Coevern. Een inwoner van deze stad is een Coeverse of Coeverder.

Oudere vermeldingen
1141 falsum? kopie begin 15e eeuw Cuuorde, 1148 kopie ca. 1148 Koiforde, 1159 Cuforde, 1250 Covorde, 1327 Koevorde, 1380 Coevorden, 1840 ook Koevorden.

Naamsverklaring
Samengesteld uit Oudnederlands ko 'koe, vrouwelijk rund' en forde 'voorde, doorwaadbare plaats in beek of rivier'. Gelegen aan de samenvloeiing van Loodiep, Drostendiep en Schoonebeekerdiep tot de Kleine Vecht, waar men blijkbaar met koeien het water kon oversteken. Vergelijk Oxford (912 Oxnaford, ca. 1000 Oxenaford), dat 'ossenvoorde' betekent. (1)

Terug naar boven

Ligging

- Coevorden ligt in het ZO van Drenthe, ZO van Hoogeveen, ZW van Emmen, en grenst in het ZO aan Duitsland (Emlichheim).

- De stad ligt aan vier kanalen, te weten het Kanaal Coevorden-Alte Picardie, het Coevorden-Vecht Kanaal, de Lutter Hoofdwijk en het Stieltjeskanaal. Verder ligt het aan de spoorlijn Zwolle-Emmen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Coevorden 329 huizen met 2.491 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 244/1.881 (= huizen/inwoners), de buurtschappen De Ballast 9/49, Het Klooster 12/85, De Loo 14/75, Padhuis 5/34, Pikveld 3/18, Steenwijksmoer 29/252, Vlieghuis 3/23 en Weijerswold 6/42 en de huizen De Wijnhorst 1/5, De Hulte 1/7, De Scheer 1/8 en Den Anholt 1/12. De oorspronkelijke gemeente omvatte verder de (kennelijke) buurtschappen De Heege, De Holwert, Nieuwe Krim, Nieuwlande (ged.) en Poppenhare.

Voorafgaand aan de herindeling van 1998 heeft de gemeente ca. 15.000 inwoners en een oppervlakte van 3.999 hectare. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 14.000 huizen met ca. 36.000 inwoners op een oppervlakte van ca. 30.000 hectare; de stad Coevorden heeft tegenwoordig ca. 6.000 huizen met ca. 15.000 inwoners (dit is exclusief de aantallen voor het dorp Steenwijksmoer).

Terug naar boven

Geschiedenis

Oudste stad van Drenthe
Coevorden is in de 11e eeuw ontstaan als burcht. Vanouds is het een strategische toegangsweg naar Drenthe van het zuiden uit, tussen de venen door. Daarom stelt de bisschop van Utrecht als heer van Drenthe een ‘kastelein’ aan. Deze 'burggraaf' verzet zich echter voortdurend tegen het gezag van de bisschop, wat o.a. leidt tot de Slag bij Ane (1227). Bisschop Frederik van Blankenheim schrijft op 31 december 1407 de oorkonde uit waarmee de nederzetting bevestiging van haar stadsrechten krijgt. Deze stadsrechten waren al eerder verkregen, maar dat document was verloren gegaan. Het is daarmee de oudste stad van Drenthe, want Assen en Meppel krijgen die status pas aan het begin van de 19e eeuw. In de 16e en 17e eeuw betwisten de provincies Drenthe en Overijssel elkaar diverse malen het 'recht' op deze 'heerlijkheid'. Tot eind 18e eeuw heeft men er het Overijsselse ‘landrecht’ gevolgd, sinds 1791 het Drentse.

Vestingstad / stadspoorten
Nadat bij de belegering door prins Maurits in 1592 de stad door de Spanjaarden in brand is gestoken, wordt zij vervangen door een volkomen planmatig opgezette vestingstad, in de 17e eeuw voltooid door Menno van Coehoorn. In de middeleeuwen telde Coevorden drie houten stadspoorten, dichter naar de Markt toe. De stad was immers toen kleiner. Bij de opbouw van de vesting begin 17e eeuw zijn die vervangen door twee stenen bouwwerken: de Bentheimer poort en de Friese poort. Beide winkelstraten zijn ernaar vernoemd. Na 1814 neemt de militaire betekenis van de stad af en is zij - althans in militaire zin - weer geschrapt van de lijst van vestingsteden. De beide stadspoorten zijn rond 1870 afgebroken; toen is de vesting ontmanteld.

Nadat in 2018 archeologen bij graafwerkzaamheden fundamenten van de Bentheimer poort blootlegden, zijn in 2020 fundamenten van de Friese poort blootgelegd. Bij de vervanging van de riolering stuitten archeologen op restanten van dit bouwwerk, grofweg tussen het afgebrande café ’t Geveltje en de Gansehof in. De restanten van de Bentheimer doorgang komen wellicht achter glas, in het nieuwe complex dat aan het eind van de Bentheimerstraat wordt gebouwd. Dat complex gaat toepasselijk 'de Poort van Coevorden' heten.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad en gemeente, kun je terecht bij de volgende instanties:

- "Historische Vereniging Stadt en Heerlickheydt Covorden verzamelt en ordent informatie over de geschiedenis van de stad Coevorden, het dorp Steenwijksmoer en de buurtschappen Klooster, Weijerswold, Padhuis en Vlieghuis, oftewel de oude gemeente van voor de herindeling van 1998. Wij houden ons bezig met de historie van de gebouwen, gebeurtenissen en mensen binnen ons werkgebied. In ons verenigingsgebouw in Het Arsenaal beschikken wij over een uitgebreide bibliotheek, een archief met documenten en kaarten en een grote verzameling foto’s. De geschiedenis van families is vastgelegd in een database, die bijna dagelijks wordt uitgebreid. Ook hebben wij veel genealogische informatie op schrift. Daarnaast is in de bibliotheek op de contenttafel van het Geopark veel informatie te vinden.

Ons tijdschrift “de Ganseveer” verschijnt vier keer per jaar. Publicaties van onze vereniging zijn in Het Arsenaal te koop. Ook brengen we elk jaar een historische kalender uit. Daarnaast organiseren we jaarlijks enkele lezingen. Verder houden we ieder jaar een Historische Dag in samenwerking met de Arsenaal partners. Regelmatig werken we samen met andere organisaties, zoals het Drents Archief en de Arsenaal partners. We helpen bij het zoeken naar historisch en genealogisch materiaal. Het is niet alleen ons doel om de historie van Coevorden en omgeving vast te leggen voor het nageslacht, maar ook om die op een plezierige manier te presenteren aan iedereen die geïnteresseerd is. Iedereen die van onze kennis en informatie gebruik wil maken is van harte welkom in het Arsenaal. Adres: Haven 4. Openingstijden: dinsdag 13.30-16.30 uur, donderdag 18.00-20.00 uur en vrijdag 10.00-12.00 uur, of op afspraak: tel. 06-22459275."

- "Naar aanleiding van de sloop van hotel De Sleeuwerick is in 1990 Vereniging Vestingstad Coevorden (VVC) opgericht, met als doel de stad in bouwkundig opzicht een aantrekkelijke stad te laten blijven. Wat streeft de VCC na: de gemeente stimuleren op het gebied van monumentenbeleid; waken over het nog schaars aanwezige monumentenbezit; waar nodig actie ondernemen tot behoud van in historisch opzicht belangrijke gebouwen en bomen; handhaving van het historisch stratenpatroon. Dit alles onder het motto: "In de toekomst moet het verleden zichtbaar blijven".

- Stedelijk Museum Coevorden is gevestigd in het begin 17e-eeuwse Ammunitiehuys, in de loop der tijd ook wel Magazijn van de Generaliteit, Magazijn, Tuighuis of Arsenaal genoemd. De collecties van het museum geven een gevarieerd beeld van de Coevorder historie met vele verschillende onderwerpen zoals: oorlog en bevrijding, verkeer en vervoer, godsdienst, ganzenmarkt en kleding. Er is een grote verzameling steengoed en archeologisch materiaal uit de vestingtijd aanwezig. Verder o.a. collecties gevelstenen en vaandels en lokaal geslagen munten en penningen. Pronkstuk van het museum is de maquette van de vesting, waarvan men met lichtaanwijzingen elk punt kan vinden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De gemeente Coevorden ligt in het zuidoosten van de provincie Drenthe aan de grens met Duitsland. De gemeente bestaat voor het overgrote deel uit landelijk gebied. Ontwikkelingen en schaalvergroting van agrarische bedrijven concurreren in dat landelijk gebied vaak met de ontwikkeling van andere functies, zoals natuur, recreatie, niet-agrarische bedrijvigheid en wonen. Het is daarom van groot belang in de gemeente om de belangen tussen alle gebruikers af te wegen, het gebied door ontwikkeling leefbaar te houden en toch de ruimtelijke kwaliteit te behouden en waar mogelijk zelfs te verbeteren.

Op 1 juli 2008 is de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) in werking getreden. Waardoor het verplicht is voor gemeenten om een of meer structuurvisies vast te stellen voor het gehele grondgebied van de gemeente. Dit is ook de reden voor de gemeente om een structuurvisie voor haar grondgebied te maken, genaamd Structuurvisie Coevorden 2013-2023, waarin wij de belangen van betrokkenen afwegen, om te komen tot een zorgvuldige visie waarin alle kwaliteiten van de gemeente zoveel mogelijk tot hun recht komen.

Doelstelling. De Structuurvisie Coevorden 2013-2023 geeft een strategische ruimtelijke visie op de ontwikkelingen van het grondgebied van de gemeente. We geven hierin aan waar ruimtelijke ontwikkelingen worden voorgestaan en hoe deze worden gerealiseerd. Hiermee willen we helderheid verschaffen. Deze helderheid is gewenst voor de inwoners, ondernemers en andere partners in de gemeente. We beogen met het maken van de structuurvisie meerdere doelen te bereiken: Integrale visievorming voor de lange termijn; Bijeenbrengen en afwegen van belangen (inhoudelijk en procesmatig); Toetsings- en inspiratiekader voor ruimtelijke beslissingen; Basis voor uitwerking in juridisch-planologische kaders (zoals bestemmingsplannen).

Wat is een structuurvisie? De structuurvisie wordt vastgesteld door de gemeenteraad en is alleen bindend voor de opsteller, in dit geval de gemeente Coevorden. De structuurvisie is een strategisch beleidsdocument met een uitvoeringsparagraaf, waarin de gemeente haar beleid vastlegt en inzicht biedt in de wijze waarop zij haar voornemens denkt te realiseren. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkelingen en de hoofdzaken van het uit te voeren beleid. De visie is sturend bij de overige sectorale plannen. De sturende rol betekent bijvoorbeeld dat als een ontwikkeling niet past binnen het geldende bestemmingsplan, maar wel voortvloeit uit de structuurvisie, voor deze ontwikkeling een nieuw bestemmingsplan kan worden opgesteld."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Coevorden heeft 58 rijksmonumenten.

- Kasteel Coevorden, in het centrum van de stad, doet onder meer dienst als trouwzaal en VVV-kantoor. Het oorspronkelijk middeleeuwse kasteel is in de jaren zestig van de 20e eeuw op oude fundamenten gedeeltelijk herbouwd. Het is het enige kasteel in Drenthe. Van buiten te bekijken. Binnen te bezichtigen wanneer er tentoonstellingen worden gehouden. In juni 2020 zijn de winkelstraten van de binnenstad opgefleurd met kleurrijke vaandels. Op de vaandels staan wapens van families die in het nabijgelegen kasteel hebben gewoond. Omdat de gemeente de geschiedenis van het kasteel graag nog zichtbaarder wil maken, heeft zij alle vlaggen van de kasteelfamilies opgehangen. Met het kasteel als gemeenschappelijke deler draagt elk vaandel een eigen verhaal met zich mee. Wie historisch geïnteresseerd is, moet volgens Gert van der Kooi van de gemeente zeker even de moeite nemen om een of meer namen op de vaandels op te zoeken via het internet: "Echt, je krijgt de meest spannende verhalen voorgeschoteld. Ik ga er zelfs van glunderen terwijl ik het erover heb. Dat zegt wel wat toch?" De gemeente heeft ook plannen voor de ontwikkeling van een kasteelpark, zodat het kasteel meer met het stadshart wordt verbonden. (bron en voor nadere informatie zie RTV Drenthe, 22-6-2020)

- Borstbeeld van luitenant-generaal Van Heutsz (1851-1924), die in Coevorden is geboren.

- In 2010 heeft de gemeente de molens in Sleen en Wachtum, die beide De Hoop heten, aangekocht, om het behoud van deze molens te garanderen. Met deze aankopen is de gemeente Coevorden eigenaar geworden van alle acht molens in de gemeente. De gemeente stelt een renovatieplan op voor de beide molens.

- Molen De Arend.

- Voor de herbestemming van de voormalige aardappelmeelfabriek van Coevorden bouwt architect Sarina Bleumink voort op de restanten van de fabriek. Daarbij worden woningen gerealiseerd door nieuwe bouwvolumes met specifieke functies en atmosferen te ontwikkelen. "Door voort te bouwen op de fundamenten van de fabriek bouw ik voort op deze structuren die door hun overmaat geschikt zijn voor een bewoner met een ambachtelijk beroep. De aardappelmeelfabriek was vroeger een plek van fysieke arbeid met daarnaast gelegen arbeiderswoningen. Het collectieve geheugen van de fabriek wordt gedragen door de kinderen van de voormalige arbeiders die nog steeds in deze woningen wonen. Hun herinneringen aan vroeger zijn zeer persoonlijk en hebben een absorberend vermogen voor nieuwe bewoners. Met mijn ontwerp hoop ik dat men zich onderdeel voelt van een groter verhaal, dat een toekomst én een verleden heeft.

Ook met de materialisatie wordt een relatie met het verleden gelegd. Het aardappelzetmeel wordt als biobased bindmiddel toegevoegd aan de vermalen bakstenen van de voormalige fabriek en verwerkt tot zetmeelbeton. Tektonisch is het materiaal evident beton, tegelijkertijd is het ambigu door zijn atmosferische kwaliteiten en de manier waarop de houten bekisting zijn afdruk achterlaat. Het hout voor de bekisting is afkomstig van bomen rondom Coevorden. Na de kap worden de bomen op traditionele wijze gewaterd, benut als bekisting en vervolgens hergebruikt in de gevel. Het gehele bouwproces vraagt om een specifieke rol van de architect. Het is een samenwerking van lokaal enthousiasme en ontwikkelingsdrift." Aldus een citaat uit de toelichting van de architect op haar afstudeerproject, dat is genomineerd voor de Archiprix 2020.

- Gevelstenen in Coevorden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Modelspoorgroep Zuid-Oost Drenthe organiseert sinds 2017 op een zaterdag half februari een Modelspoorpromotiebeurs in Woonzorgcentrum De Schutse. Voorheen was dat alleen een jaarlijks evenement in Woonzorgcentrum De Oostermarke in Emmen. Op deze dag kun je genieten van modeltreinen, stoommachines en andere presentaties. Treinen rijden door mooie landschappen, computergestuurd of handmatig geregeld. De presentatie omvat ca. 10 modelbanen in diverse schalen en een enorme oppervlakte aan verkoopstands. Ook aan de jonge bezoekers is gedacht; voor hen bestaat de mogelijkheid om een heus rangeerdiploma te behalen op de speciaal daarvoor ingerichte modelbaan in de schaal H0. De allerkleinste bezoekertjes kunnen onbeperkt met een houten treinbaan spelen.

- Coevorder Grachtenloop (zondag in juli). Verschillende afstanden mogelijk. Zie de site van de organisatie.

- De Fantasy Meeting & Fair (op een zaterdag in juli, in 2021 voor de 6e keer) vindt plaats midden in het centrum van Coevorden tussen al het winkelend publiek. De meeting is voor alle genres uit de fantasy wereld toegankelijk, zo zijn er doorgaans aanmeldingen van fursuiters, cosplay, reenactment, larp, steampunk, heksen etc., dus een groot gemengd gezelschap. Ook kinderen zijn van harte welkom. Ze organiseren voor de basisschoolkinderen een verkleedverkiezing en tussendoor worden ze beziggehouden met leuke spelletjes en activiteiten. Na afloop wordt diegene die het best heeft meegedaan en de leukste outfit heeft winnaar. De winnaar mag naar Ringfoto De Boer in het centrum voor een professionele fotoshoot. De profielfoto op de Facebookpagina is van de winnaar van de laatste editie.

- Op een zaterdag eind juli organiseert de Coevorder Handelsvereniging (CHV) de jaarlijkse Oldtimerdag in het centrum van Coevorden. Voertuigen - zowel automobielen, tractoren als tweewielers- ouder dan 25 jaar zijn van harte welkom.

- Ganzenmarkt (2e maandag van november).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Kringloopwinkel De Snuffelgans. - Kringloopwinkel KringelZ. - Kringloopwinkel De Koppel.

- Een goede waterhuishouding is onmisbaar voor landbouwbedrijven en voor natuur. Doordat het klimaat verandert, kan in een korte periode veel neerslag vallen. Dit zorgt voor overlast voor de landbouw terwijl het in veel natuurgebieden nu te droog is. Een verbeterde waterinrichting in het stroomgebied Drostendiep versterkt de landbouw en de natuur in de regio. Het waterschap heeft de taak om maatregelen te treffen voor schoon water. Hiervoor is een brede en 5 km lange zone nodig langs het Drostendiep. Daarnaast is het beekdal belangrijk voor piekberging (veilig water) en dat er voldoende water is voor de landbouw en natuur. Ook komt er ruimte voor vissen en ander waterleven. Het stroomgebied Drostendiep in Zuidoost-Drenthe heeft meerdere functies in de regio. Het gebied is onder andere belangrijk voor de plaatselijke landbouw en de natuurontwikkeling in het lager gelegen beekdal. De herinrichting van het Drostendiep zorgt voor een klimaatbestendig watersysteem, natuurontwikkeling en goed waterbeheer voor de landbouw en de natuur met ook kansen voor recreatie in het gebied. De manier waarop het project Nieuwe Drostendiep wordt vormgegeven is uniek in Nederland. Op initiatief van georganiseerde agrariërs is een samenwerkings­verband ontstaan, waardoor deze agrariërs vanaf het begin nauw betrokken zijn bij de invulling van de plannen in het gebied. Deze agrariërs, vertegenwoordigd in de Initiatiefgroep Stroomgebied Drostendiep, werken intensief samen met de andere partners in het gebied. Het project wordt uitgevoerd in 2020 en 2021.(bron en voor nadere informatie zie Waterschap Vechtstromen, juli 2019)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Coevorden, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Coeverse Plaatties is een site met honderden oude foto's van de stad, uit de collectie van Herman Wessel.

- Facebookpagina met oude ansichten, foto's e.d. uit Coevorden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Coevorden (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Coevorden. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Algemeen: - Magisch Drenthe is de site die de toeristische aantrekkelijkheden van de kernen en het landschap van de gemeente onder de aandacht brengt.

- Nieuws / media: - Coevorden Huis aan Huis.

- "De vrijwilligers van omroep ZO!34 zorgen ervoor dat Zuidoost-Drenthe (= de gemeenten Coevorden en Emmen) op de hoogte blijft van wat er in de regio gebeurt. Zowel op gebied van nieuws, als evenementen en muziek. Daarnaast blijkt ZO!34 een kweekvijver voor talent. Zo stroomden onze vrijwilligers uit naar SLAM!, Qmusic, 3FM, KX en BNNVARA. We zijn een relatief jonge omroep, maar zijn ook zeker op zoek naar vrijwilligers die de gemiddelde leeftijd omhoog schroeven. Ervaring is meer dan welkom! We vinden het vooral belangrijk dat je jouw tijd en passie in de omroep wilt stoppen. Momenteel zijn we onder andere op zoek naar presentatoren, cameramensen, nieuwsredacteuren, social medewerkers en stagiaires video/multimedia. Uiteraard zijn open sollicitaties ook welkom! ZO!34 is naast vrijwilligers ook altijd op zoek naar stagiaires. Over het algemeen zijn dit stagiaires die ervaring hebben met video en multimedia, maar mocht jij een andere specialisatie hebben dan mag je ook solliciteren. We zullen dan per geval kijken of je binnen onze organisatie past. ZO!34 is een erkend stagebedrijf, met een gezellige sfeer waar je wordt uitgedaagd om het maximale uit jezelf te halen."

- "Gemeentelijk nieuws kun je overal lezen. Maar vertelt dat nieuws je ook écht wat er gebeurt na een besluit van de gemeenteraad en wat dat voor jou betekent? Meestal niet. Focus Coevorden is een nieuw platform voor onderzoeksjournalistiek in de gemeente, dat onderzoek doet naar mensen, organisaties en in het bijzonder besluiten van de gemeenteraad. Focus wil lokale kwesties en onderwerpen begrijpelijk en aantrekkelijk uitleggen. Wij doen eigen onderzoek, maar luisteren ook naar jou, inwoner van de gemeente. Want samen weten we meer. Wat wil je weten en wat weet jij? Verslaggever Vincent Trechsel gaat met je in gesprek en graaft dieper om antwoorden te vinden op jouw vragen over alles wat je als inwoner van de gemeente bezighoudt.

Focus Coevorden is een project van Dagblad van het Noorden en de Coevorder Courant, dat mogelijk wordt gemaakt door subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Met dit project bundelen beide partijen de krachten: de lokale kracht van Coevorder Courant en de onderzoekskracht van Dagblad van het Noorden. We doen journalistiek onderzoek naar alles wat binnen onze gemeentegrenzen speelt. Focus is nieuw, begonnen in januari 2019 en wil groeien door te leren van jouw ervaringen als bezoeker. We proberen steeds iets nieuws toe te voegen, zodat Focus steeds completer en mooier wordt. Is er iets waar je over wilt lezen? Tip ons!"

- Zorg / gezondheid / welzijn: - In 2017/2018 is het Waterschapsgebouw in Coevorden verbouwd tot Gezondheidscentrum De Veltstroom. Het gezondheidscentrum valt onder de Saxenburgh Groep. Kinderarts Germ Immink, vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van het gezondheidscentrum, beantwoordt op de site van de Saxenburgh Groep de meestgestelde vragen over het nieuwe gezondheidscentrum. Waarom samen in één gebouw? "Wij willen als huisartsen en medische specialisten meer samenwerken met de patiënt en met elkaar. Dit nieuwe gezondheidscentrum maakt het makkelijker om even bij elkaar binnen te lopen en te overleggen. Elkaar zien en spreken werkt in de praktijk beter dan mailen en bellen. Voor de patiënten is het grote voordeel dat ze in één gebouw terecht kunnen voor al hun vragen over gezondheid."

Welke disciplines vinden we in het gebouw? Alle 14 huisartsen uit Coevorden, de apotheek en alle medische specialismes van het ziekenhuis. Daarnaast een diagnostisch centrum met o.a. röntgen, echoscopie, laboratorium en ECG. Verder een aantal zorgverleners zoals verloskundigen. Hoe kijken huisartsen en medische specialisten naar de zorg? Onze gezamenlijke visie is dat we bij gezondheidsklachten niet alleen de kwaal moeten verhelpen, maar de hele situatie rondom de patiënt versterken. Hiervoor hebben huisartsen, medische specialisten en verpleegkundigen elkaar nodig. Het is fijn dat we elkaar nu onder één dak kunnen vinden. Ik denk dat deze opzet past binnen de maatschappelijke ontwikkeling. In het verleden was er in de zorg vaak sprake van schaalvergroting door fusies. Nu willen we de zorg weer dicht bij de mensen brengen. Zodat patiënten voor al hun gezondheidsvragen, onderzoek en behandeling in de buurt terecht kunnen."

- "Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC) zet inwoners van de gemeente in hun kracht en motiveert ze om mee te doen. De professionals zijn de ogen en de oren in de buurt, zij weten wat er leeft en wat aandacht nodig heeft. Opbouwwerkers ondersteunen en stimuleren bewoners waar nodig. Maatschappelijk werkers helpen bij het oplossen van problemen. Samen zijn ze de kracht van MWC. Opbouwwerker. Een opbouwwerker werkt samen met bewoners, vrijwilligers, verenigingen en organisaties aan de leefbaarheid van buurt en wijk en de gezondheid van de bewoners. Opbouwwerkers ondersteunen en stimuleren waar nodig. Ook begeleiden zij activiteiten. Maatschappelijk werker. Een maatschappelijk werker werkt samen met mensen aan het oplossen van hun probleem. Maatschappelijk werkers helpen je weer op weg en leren je hoe je met je problemen kunt omgaan. Servicepunt. Als inwoners, cliënten en organisaties ons bellen krijgen ze een maatschappelijk werker aan de lijn die ze direct helpt. De maatschappelijk werker biedt een luisterend oor en voorziet direct van informatie en advies of zet de vraag door. Het servicepunt is iedere werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar."

- Zorgboerderij 4-You. - Zorgboerderij Estella.

- Mensen met een laag inkomen en een lagere opleiding, oftewel een lage sociaaleconomische status (SES), leven gemiddeld zeven jaar korter en worden gemiddeld achttien jaar eerder geconfronteerd met ziekte dan hoger opgeleiden. Deze groep mensen voelt zich ook minder vaak gezond dan hoger opgeleiden. De gemeente Coevorden kent een relatief hoog aandeel bewoners met een lage sociaaleconomische status en stelde de vraag: Hoe kunnen inwoners van onze gemeente met een lage SES gestimuleerd en gemotiveerd worden tot gezond gedrag? Om deze vraag te beantwoorden voerden Toegepast GezondheidsOnderzoek en Social Envoy een onderzoek uit. Hun rapport ‘Samenspel: Het verbinden van vier perspectieven op langer leven in goede gezondheid in Poppenhare en Lootuinen’ (februari 2019) beschrijft de aanpak, de belangrijkste inzichten en de aanbevelingen.

- Duurzaamheid: - Zonneakker De Watering is als alles volgens de planning is verlopen medio 2018 aangelegd. Het is een akker met 22 ha aan zonnepanelen aan het Dwarspad (W van de stad, direct W van de N34).

- "Om de transitie naar een meer klimaatvriendelijke en circulaire werkwijze te behalen, participeert de VanDrie Group sinds 2021 in Bio Energy Coevorden (BEC). BEC heeft op het Europark een van de grootste biogasinstallaties van Nederland. In deze installatie wordt sinds 2019 reeds 26 miljoen m3 Groen Gas per jaar geproduceerd door middel van co- en allesvergisting op basis van mest en organische afvalstoffen. Dat is meer dan alle huishoudens in de gemeente per jaar verbruiken. Organische afvalproducten die vrijkomen in de vleesverwerking van de VanDrie Group dienen zo weer als grondstof voor de productie van Groen Gas. BEC gebruikt hiervoor de meest geavanceerde en best beschikbare technieken. Daarnaast produceert de installatie waardevolle meststoffen die hergebruikt worden in de landbouw. Zo werkt de installatie als een spin in een duurzaam web. Het Groen Gas wordt geleverd aan het lokale gasnet van Rendo en het landelijke gasnet van de Gasunie. BEC heeft samen met de VanDrie Group de ambitie om door te groeien naar 100 miljoen m3 Groen Gas en het bouwen van een Bio LNG installatie. Bio LNG is immers de transportbrandstof van de toekomst. BEC en de VanDrie Group leveren zo een waardevolle bijdrage aan de circulaire economie en daarmee het realiseren van de klimaatdoelstellingen van ons land." (bron: BEC, maart 2021)

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Jaarlijks terugkerende feestelijke evenementen en festiviteiten, zoals de Ganzenmarkt, maken Coevorden tot een gezellig en aantrekkelijk winkelcentrum voor een breed publiek. Zowel bewoners binnen de regio, als daarbuiten, komen naar de stad voor een gezellig dagje uit. De Coevorder Handelvereniging (CHV) organiseert een groot scala aan activiteiten om de aantrekkingskracht van de stad te behouden en te versterken. Daarnaast behartigt de CHV de belangen van de Coevorder middenstand.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Coevorden Ballast en - idem RK. - 160 genealogieën van Coevorder families.

Reacties

(2)

Een aantal vermeldingen geven geen goed beeld van de werkelijke situatie. Het Zuidenveld is geen jaarlijks evenement in Coevorden. De Snuffelgans is een kringloopwinkel, waarvan er 3 of 4 in deze stad zijn. De zorg is veel uitgebreider met bijv. een groot medisch centrum in de stad zelf. Wij zijn tv is niet de lokale omroep, dat is ZO!34. Deze zendt uit via de ether, kabel en online.

Dank voor uw meldingen! Het Zuidenveld hoort hier inderdaad niet, omdat dat jaarlijks rouleert in de regio. Die heb ik daarom verhuisd naar de pagina Zuidoost-Drenthe. De andere kringloopwinkels heb ik er nu ook bij gezet. Qua zorg hebben we op onze site in eerste instantie de kleinschalige, relatief onbekende zorginstellingen vermeld, zoals de ca. 1.000 zorgboerderijen in heel Nederland, Thomashuizen, Herbergier e.d. Maar het nieuwe gezondheidscentrum is natuurlijk een belangrijke ontwikkeling. Die heb ik erbij gezet. Omroep ZO!34 heb ik erbij gezet en die andere hoorde hier niet, die heb ik verwijderd.

De pagina van Coevorden is overigens nog maar een 'beginnetje', omdat tot heden de nadruk lag op het uitwerken van de 6.000 kleinere kernen, omdat die op het internet vaak nog niet goed overzichtelijk beschreven waren. Zoals de overige onder Status genoemde kernen. Over de grote kernen zijn immers veel meer boeken en sites, dus in die zin waren die minder urgent. Het komende jaar komen de 500 grotere kernen (= meer dan 5.000 inwoners) aan de beurt om echt goed uit te werken. Waaronder Coevorden.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen