Dalerpeel

Plaats
Dorp
Coevorden
Drenthe

dalerpeel_plaatsnaambord_kopie.jpg

Dalerpeel is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Dalen.

Dalerpeel is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Dalen.

Dalerpeel

Terug naar boven

Status

- Dalerpeel is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Dalen.

- De inwoners werken op veel gebieden - bijvoorbeeld betreffende het verenigingsleven e.a. voorzieningen - samen met die van de Z gelegen buur-buurtschap Nieuwe Krim, die zelf geen voorzieningen (meer) heeft, en voor de postadressen 'in' Coevorden ligt, maar gezien de ligging en (samenwerkingsver)banden in de praktijk als buurtschap van buurdorp Dalerpeel kan worden beschouwd. Het dorp kent ook diverse samenwerkingsverbanden van verenigingen met het ZO gelegen buurdorp Steenwijksmoer.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Daolerpeel.

Oudere vermeldingen
1936 Dalerpeel.

Naamsverklaring
Betekent peel 'moeras, drassig land' bij Dalen. Het gebruik van peel wijst op een migratienaam uit het grensgebied van Brabant en Limburg, geïmporteerd door medewerkers van de Griendtsveen Maatschappij, opgericht in 1882 en via de familie Van der Griendt geliëerd aan de Maatschappij Helenaveen, die eerder de veenontginning van De Peel ter hand had genomen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Dalerpeel ligt NW van het dorp Steenwijksmoer en de stad Coevorden, N van de stad Gramsbergen, NO van het dorp De Krim, O van het dorp Elim, ZO van het dorp Nieuwlande, Z van de A37 en de dorpen Zwinderen en Geesbrug, ZW van het dorp Wachtum en WZW van het dorp Dalen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Dalerpeel heeft ca. 270 huizen met ca. 670 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Dalerpeel is van oorsprong een veenkolonie, ontstaan na ontginning van het Veenhuizerveen in het westen van de voormalige gemeente Dalen, waar het dorp tot de gemeentelijke herindeling van 1998 deel van uitmaakte. De oorspronkelijke bewoners kwamen vanuit de Peel in Noord-Brabant naar het noorden om het ruige veengebied te ontginnen. Vandaar deze plaatsnaam. De grootschalige ontginning van het Veenhuizerveen door de Griendtsveen Maatschappij is van start gegaan na de aanleg van het Kanaal Coevorden-Zwinderen (1935-1938).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Woningcorporatie Domesta en Plaatselijk Belang Dalerpeel hebben in voorjaar 2019 gesproken over een eventuele herbestemming van de seniorenwoningen aan de Oranjestraat. Tijdens dit overleg is ook ter sprake gekomen of deze woningen geschikt kunnen worden gemaakt voor jongeren. Domesta wil daarvoor natuurlijk eerst weten hoe groot de behoefte hieraan is en gaat daarover met de jongeren (18-35 jaar) uit het dorp in gesprek.

- Dorpsvisie Dalerpeel.

- Het fietspad tussen Dalerpeel en Steenwijksmoer heeft in mei 2018 niet alleen deels een nieuw wegdek gekregen, maar ook nieuwe verlichting over het gehele traject. Het gaat om ledlampen die in het wegdek zelf zijn geplaatst, zodat het fietspad zelf licht geeft. De verlichting werkt op zonne-energie. Het is voor het eerst dat deze techniek in de gemeente Coevorden is toegepast. Wethouder Jeroen Huizing wil deze vorm van verlichting in meer fietspaden toepassen, vooral op schoolroutes.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In 1918 kwamen hier voor de eerste keer een aantal gelovigen in een schuurtje bij elkaar. Dat er behoefte was aan een meer georganiseerde vorm van gemeente-zijn, werd duidelijk toen daarna al snel allerlei vormen van kerkenwerk ontstonden. Met de groei van kerkelijke activiteiten en de toename van gelovigen nam ook de behoefte aan een eigen kerkgebouw toe. In 1920 was de Hervormde Evangelisatievereniging Dalerpeel/Nieuwe Krim officieel een feit. Men realiseerde in dat jaar een zaalkerkje - met dakruiter - in neoromaanse vormen. Het is ons niet bekend of dit pand nog bestaat.

De opvolger, de huidige Hervormde (PKN) kerk (Dorpsstraat 80), dateert uit 1965. - Videoreportage van de Hervormde kerk, door Albert Metselaar. In september 2014 is een nieuw orgel in gebruik genomen. Het oude orgel vertoonde al enige tijd mankementen. Het geheel gereviseerde, elektronische Heyligers-orgel is afkomstig uit een rouwcentrum in Rotterdam. Tijdens de dienst waarin het orgel werd ingewijd, werd het bespeeld door Jan Teeuw (beroepsmuzikant en afgelopen jaren regelmatig bespeler van het orgel). Hij stelde over dit orgel: "Mede door de geweldige akoestiek in deze kerk komt het geluid van het orgel bijzonder goed tot zijn recht."

Het kleine dorp heeft nog altijd een eigen kerkelijke gemeente, de Hervormde Evangelisatievereniging Dalerpeel/Nieuwe Krim. "In de samenkomsten zijn jong en oud welkom. Er wordt uit verschillende soorten liedbundels gezongen (Liedboek v.d. Kerken 1973, Johannes de Heer bundel, Evangelische Liedbundel, Opwekking en het Nieuwe Liedboek voor Kerk en Gezin). Er wordt gebruik gemaakt van verschillende Bijbelvertalingen (NBG, NBV en Bijbel in Gewone Taal). Het gebruik van de beamer is gewoonlijk tijdens de erediensten. Door het gebruik van al deze middelen hopen wij het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen en uit te leggen zodat het voor een ieder verstaanbaar, te begrijpen is. Naast de zondagse erediensten zijn er nog een aantal momenten waar het onderlinge gesprek over leven en geloof centraal staan. We kennen de catechesegroep 4YOU! en de gespreksgroep FOLLOW!"

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Sinds mei 2019 is er de Wandelgroep Dalerpeel. Elke maandag gaan we sportief wandelen. Sportief wandelen is voor een ieder bedoeld die op een gezellige maar actieve wijze aan zijn/haar conditie en fitheid wil gaan werken. We starten elke maandag om 09:30 uur en vertrekken vanaf het dorpshuis. We wandelen elke week een afwisselende route van ongeveer 5 kilometer. Tijdens de wandeling gaan we aan de slag met diverse lenigheids- en krachtoefeningen. Oefeningen die een ieder op zijn/haar niveau kan uitvoeren. De wandelingen worden begeleid door twee gediplomeerde trainers. Deelname is gratis! Heb je vragen? Mail dan naar wandelgroepdalerpeel@gmail.com."

- "IJsvereniging Nooitgedacht uit Dalerpeel organiseert jaarlijks op een zondag half september een fietstocht voor al haar leden. Niet-leden zijn uiteraard ook van harte welkom, tegen een kleine vergoeding van € 2,00 p.p. Dit is inclusief koek en zopie onderweg! (je kunt ook ter plaatse lid worden van onze vereniging). Er is een prachtige route uitgezet met onderweg vele bezienswaardigheden en rustmogelijkheden. De afstand bedraagt zo`n 35 kilometer, dus goed te doen. Zeker ook leuk om samen met de kinderen te fietsen.We hopen op een goede opkomst en natuurlijk mooi weer! Het startpunt is bij de ijsbaan. Starten is mogelijk van 13:00-14.30 uur. Na de fietstocht is er nog gelegenheid om bij de ijsbaan gezellig na te zitten."

- In dorpshuis De Breiberg te Dalerpeel wordt jaarlijks in een weekend half november een grote vogelshow georganiseerd, van hoofdzakelijk kromsnavels en parkietachtigen, die in een 40-tal volières te bewonderen zijn. De organisatie ligt in handen van Vogelvereniging Vogellust (waarvoor zie het kopje Links) en de Parkieten Sociëteit van Drenthe. Vogellust zal tevens hun onderlinge vogelshow tentoonstellen, met een variatie aan vogels zoals kanaries, cultuurvogels, zebravinken, tropische vogels en parkieten. Voor vogelliefhebbers de moeite waard om een kijkje te nemen. Openingstijden: vrijdag van 20.00-22.00 uur, zaterdag van 10.00-21.00 uur en zondag van 10.00-16.00 uur. Gratis toegang.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je in dit dorp schaatsen op de ijsbaan van IJsvereniging Nooitgedacht.

Terug naar boven

Landschap, Natuur en recreatie

- Speeltuin De Speulkoel in Dalerpeel is in 1974 gerealiseerd.

- Omdat in deze omgeving sporen van alle stadia van turfwinning en ontgin­ning nog duidelijk zichtbaar zijn, is het sinds 1974 door Stichting Het Drentse Landschap beheerde, 165 ha grote natuurgebied Dalerpeel een monument voor de Drentse verveningsgeschiedenis. Het gebied is ook markant omdat hier 5 grote ontginningsgebieden - elk met hun kavelstructuur op een andere windrichting georiënteerd - elkaar ontmoeten. Het natuurge­bied maakt deel uit van een van de grootschalige veen­ontgin­ningen die voor grote delen van Drenthe beeldbepa­lend zijn. Het land­schap is samenge­steld uit een afwisseling van kleine verveningen met bijbeho­rende keuterijen (kleine boerderijen), hoofd- en zijwij­ken en half of geheel vergraven veenrestanten. Deze zijn soms met bos en heide be­groeid. Deelgebieden zijn de natuurgebieden Scheerse Veld Z van de weg Steigerwijk (W van de dorpskern) en Kleine Staarman N van deze weg.

De winning van turf is hier al lang geleden gestopt. Het gebied is te klein en, doordat het van alle kanten door sloten is aangesneden, niet meer in staat om voldoende regenwater vast te houden om de hoog­veen­vorming door te laten gaan. Toch bieden enkele kleinschalige veenputten nog enige leefruimte aan de oorspronkelijke plantengroei en zijn er nog veenvor­mende veenmossoorten waar te nemen. Deze veenmossen vormen het hoofdbestanddeel van turf. Tussen de veenmossen groeien onder meer dophei, veenpluis, kleine en ronde zonnedauw en blauwe zegge. Ook de fauna gedijt er goed; in natuurgebied Dalerpeel heeft men 77 soorten broedvogels geteld. Opvallende trekvogels in het waterrijke zuidwestelijke deelgebied Scheerse Veld zijn eendensoorten zoals wilde eend en wintertaling, brilduikers en tafeleenden. Grote aantallen graspiepers gebruiken dit gebied tijdens de trek als slaapplaats. In het gebied komen verder veel soorten libellen en juffers voor (o.a. koraaljuffer), vlinders als het hier erg talrijke heideblauwtje en de moerassprinkhaan.

Om te voorkomen dat een aantal karakteristieke wijken in natuurgebied Dalerpeel dichtgroeit, heeft Stichting Het Drentse Landschap in 2011 werkzaamheden uitgevoerd aan de Steigerwijk. Ook de laagte waar later de ijsbaan is gerealiseerd, is van opslag vrijgemaakt. Samen met Waterschap Velt en Vecht heeft Het Drentse Landschap een oplossing gevonden om de openheid van het gebied te waarborgen. Hiervoor is een aantal laagtes gegraven die blijvend open water zullen houden. Ook de aanwezige wijken zijn verbreed zodat deze niet volledig kunnen dichtgroeien en hierdoor aan het zicht worden onttrokken. De rest van het gebied zal spontaan dichtgroeien met (moeras)bos en vormt hiermee een welkome schakel tussen de diverse natuurgebieden van het dorp en die van het W gelegen bijna-buurdorp Hollandscheveld (alleen Nieuwlande ligt daar nog tussenin). Om het gebied weids en open te houden en een gevarieerde, vochtige veen- en heidevegetatie te ontwikkelen wordt het gebied ook begraasd door Schotse hooglandrunderen. Soms komt een kudde Veluwse landgeiten op bezoek. Rondom het reservaat heeft men, om de verdroging te beperken, smalle buffergebieden aangelegd.

Door de afwisseling in open- en beslotenheid van natuurgebied Dalerpeel is het een aantrekkelijk gebied om lopend te verkennen. De ruige gebieden zijn vrij toegankelijk en lenen zich bij uitstek voor een actieve wandeling, waarbij je zult ervaren hoe heel Noord-Nederland er voor de grote veenafgraving uit heeft gezien. Het dragen van goede wandelschoenen of laarzen en een lange broek is aan te bevelen. In het deelge­bied Kleine Staarman is een wandel­route uitgezet. In het begrazingsgebied is wandelen met honden niet toegestaan. (bron: Stichting Het Drentse Landschap)

- Naast het hierboven beschreven natuurgebied Dalerpeel, dat wordt beheerd door Het Drentse Landschap, liggen O van de dorpskern nog 3 natuurgebieden in het dorpsgebied, die worden beheerd door Staatsbosbeheer. Van N naar Z zijn dat de natuurgebieden De Witten N van de Berkmeerweg, Berkmeer Z van de Berkmeerweg, en het Dalerpeelse Veld direct O van de dorpskern, rond en O van de ijsbaan.

- Veldwerk Dalerpeel is een groep vrijwilligers die het natuurgebied van Staatsbosbeheer rond de ijsbaan onderhouden. Ze doen dit op de zaterdagochtenden. Ze starten om ca. 08.00 uur met koffie/thee in de kantine van de ijsbaan. Het onderhoud bestaat uit het begaanbaar houden van de wandelpaden, gras maaien, bomen snoeien etc. Iedereen is welkom om hieraan mee te doen en lekker in de buitenlucht bezig te zijn om dit natuurgebied in puike conditie te houden. Vrijwilligers van Het Stroomdal verzorgen de nestkasten in het gebied. Van april tot november lopen er enkele Drentse Heideschapen achter de ijsbaan. Begin april stoppen ze met de werkzaamheden in het veld i.v.m. het broedseizoen. Vanaf dan beperken ze zich tot het maaien van de wandelpaden en het zo nu en dan bepaalde gedeelten onderhouden met de bosmaaier (bijv. onder de bankjes), zodat het geen al te grote wildernis wordt. Begin september gaan ze dan weer verder met de wekelijkse werkzaamheden op de zaterdagmorgen. - Videoreportage van het RTV Drenthe-programma ROEG! over vrijwilligersgroep Veldwerk (oktober 2018). Lees hier de toelichting bij de videoreportage.

- "Dalerpeel is een dorp met veel openbaar groen en heeft een geweldig mooi natuurgebied. Door het nieuwe beleid van de gemeente Coevorden wordt er minder vaak onderhoud gepleegd aan het openbaar groen. Plaatselijk Belang (PBD) streeft er naar dat het dorp er qua groenvoorziening goed bij ligt, waarbij de primaire taak voor de gemeente is. Indien dit om welke reden ook onvoldoende is en de gemeente geen actie onderneemt, wil PBD daarbij de inzet van vrijwilligers stimuleren. Daarnaast wordt er gekeken of er voldoende parkeergelegenheid is, met name in de Prins Hendrikstraat. Het natuurgebied wordt door veel mensen - zowel inwoners als bezoekers - bezocht. Er loopt een fietspad door het natuurgebied, dat het dorp verbindt met buurdorp Steenwijksmoer. Het natuurgebied wordt tot volle tevredenheid onderhouden door een groep vrijwilligers in samenwerking met Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Drenthe en de ijsvereniging (gebruik accommodatie). PBD wil dit continueren en blijven stimuleren." Aldus een citaat uit de Dorpsvisie.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Dalerpeel en van buurtschap Nieuwe Krim op Facebook. "De beheerder van deze pagina, Klaas Veldhuis, is hier in 2013 mee gestart en beschikt inmiddels over meer dan 1.000 foto`s. De Facebookpagina is een verzamelplaats voor foto`s en video`s uit vervlogen tijden. De foto`s zijn onderverdeeld in albums met ieder hun eigen titel. De foto`s worden gecatalogiseerd aan de hand van de hoofdzaak die de foto weergeeft. Heb je foto`s of filmmateriaal wat je wilt delen? Gelieve niet zelf te plaatsen, maar deze op te sturen via het mailadres ouddalerpeel@gmail.com. Van daaruit worden de foto`s dan op de pagina geplaatst. Op deze manier kunnen de foto`s ook overzichtelijk geplaatst worden in de mappen zoals ze zijn gemaakt. Tevens kunnen de foto`s op deze manier ook gemakkelijker worden bewaard in geval van een eventuele uitval van de pagina."

- Via de dorpssite zijn 3 verschillende mooie ansichtkaarten van Dalerpeel te koop voor 1 euro per stuk.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Dalerpeel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Dalerpeel.

- Nieuws: - Nieuws uit het dorp op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Dalerpeel (PBD) behartigt de belangen van de inwoners van dit dorp.

In 2019 heeft PBD een vernieuwde flyer gemaakt, waarmee men nieuwe bewoners op de hoogte stelt van wat Dalerpeel en Nieuwe Krim te bieden hebben. Aan de hand van korte teksten, opgeluisterd met fraaie foto`s, kunnen de inwoners kennisnemen van de activiteiten en het verenigingsleven. In april 2019 is de eerste vernieuwde flyer aangeboden aan Mitchel Vonk en Lisette Vesters. Ze wonen sinds eind 2018 in het dorp. Wanneer iemand in het dorp komt wonen, voelt men zich al snel één met de inwoners. Er is genoeg vrijwilligerswerk te doen op allerlei gebied waardoor men gelijk de dorpsgenoten kan leren kennen, zoals veldwerk in het natuurgebied, het aanleggen van een feestterrein of het runnen van de dorpswinkel. "Door nieuwe bewoners te informeren via een flyer denk ik wel dat men zich net iets sneller thuis voelt. In de flyer wordt uitgelegd wat het dorp kan bieden en waar je als nieuwe bewoner zelf je steentje kunt bijdragen. Wij vinden deze welkom-actie dan ook een heel leuk gebaar van Plaatselijk Belang", aldus Lisette Vesters. De vernieuwde flyer is ook bij de inwoners huis-aan-huis bezorgd.

- Dorpshuis / MFA: - Dorpshuis De Breiberg is gevestigd in de fraaie multifunctionele accommodatie MFA Het Spectrum, die in 2007 is gerealiseerd (Oranjestraat 2). Naast het dorpshuis biedt de MFA onderdak aan een sporthal, de basisschool, de peuterspeelzaal en de dorpswinkel. De bar van het dorpshuis, dat geheel door vrijwilligers wordt gerund, is elke zaterdagavond vanaf 17.00 uur open, tenzij anders staat aangegeven op de deur (bijv. bij een privéfeestje). De sluitingstijd is mede afhankelijk van het aantal bezoekers. De - eveneens door vrijwilligers bemensde - snackbar is elke zaterdag geopend van 17.00-19.30 uur. Via het loket in de centrale hal kun je je bestelling doorgeven, of via tel. 0524-571305.

- Onderwijs en kinderopvang: - "De Willem-Alexanderschool is een samenlevingsgerichte school. Als enige school in Dalerpeel werkt zij vanuit verbinding samen met het dorp. Bijvoorbeeld de Beleeftuin en de Dorpswinkel worden ingezet binnen het onderwijs. Vanuit de nieuwe 21e-eeuwse vaardigheden die we de kinderen willen leren zijn we gekomen tot de volgende missie: Samen leven - Samen leren - Samen werken. Onderdelen van ‘Samen leven’ in ons onderwijs zijn de inzet van Klassekids en het doorvoeren van een Muziekimpuls. Onderdelen van ‘Samen leren’ zijn het portfolio-onderwijs en het inzetten van coöperatieve werkvormen. Onderdelen van ‘Samen werken’ zijn het ondernemend leren via de onderneming van de school, WA-at-WORK, en het inzetten van thematisch werken. Om onze visie en missie waar te kunnen maken is er aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling van teamleden.

- Peuterspeelzaal het Hummelhoes is open op dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 8.30-12.00 uur. Er zitten maximaal 14 kinderen in een groep. Ook kinderen met een VVE(Voor- en Vroegschoolse Educatie)-indicatie kunnen terecht op het Hummelhoes.

- Jeugd: - "Kinderclub Dalerpeel organiseert door het jaar heen allerlei leuke dingen voor de kinderen in het dorp zoals knutselmiddagen, carnaval, buitenspeeldag, tentenkamp en nog veel meer!"

- Muziek: - "De Breibergers zijn in 1962 opgericht onder de naam T.O.G. (Tot ons Genoegen). Rond 1975 is de naam gewijzigd in De Breiberger Muzikanten, omdat het ledental toen behoorlijk terug liep, en toevallig rond deze tijd de Tirolermuziek in opmars kwam en we hierdoor van de nood een deugd maaken, want er waren maar weinig leden benodigd voor een Tirolerkapel. We hadden geluk dat de dirigent destijds, Ton Stoker, een "begeisterde" Egerländer in hart en nieren was. Waar komt onze naam vandaan? Ten zuidoosten van Dalerpeel ligt de zogeheten Breiberg. Deze naam kwam voort uit een herder die vanaf de nattige Berkmeer naar de wat hoger gelegen heuvel (berg) zijn schapen hoedde. Bij het waken van de schapen besloot deze herder te gaan breien. Zo ontstond de naam de Breiberg (historie verkregen door o.a. overlevering van onze erevoorzitter Johannes de Jonge).

In de jaren die volgden na deze Tiroler periode is het repertoire geleidelijk aangepast. Tegenwoordig hebben we als orkest een veelzijdig en verrassend repertoire, van klassiek tot pop en van rock tot koraal. Omdat de naam ´De Breiberger Muzikanten´ niet meer past bij ons huidige muziekarrangement is in 2017 besloten deze naam te wijzigen in De Breibergers. Zo blijven we toch voor het publiek herkenbaar. Jaarlijks verzorgen wij onder leiding van onze dirigent Henk Kruimink ongeveer 15 optredens, zoals serenades, concerten o.a. Paas-, Koningsdag- en Kerstconcerten. Wij staan uiteraard ook klaar voor al jouw braderieën, zomermarkten, feesten en partijen. In 2010 is opleidingsorkest More Music gestart, dat onder leiding staat van Agnes Snippe."

- "De Dweilbergers is een vrolijk dweilorkest dat in 2017 is ontstaan uit het allround-orkest De Breibergers. Ons dweilorkest bestaat uit 15 enthousiaste muzikanten die gezamenlijk leuke en vrolijke muziek maken. Ons repertoire is veelzijdig: rock, pop, hollandse medleys, evergreens en volksmuziek. Wij repeteren 1x per maand op de maandagavond onder de muzikale leiding van Bob Vredeveld. Je kunt ons boeken voor al je evenementen, openingen, jubileua, sinterklaas, kerst, enz."

- In de rechterkolom van de dorpssite (hierboven gelinkt onder het kopje 'Algemeen') kun je het lied 'Ode aan Dalerpeel' beluisteren, destijds uitgevoerd door de band Scarmory, die in 2017 is opgevolgd door punkband HEFTIG.

- Sport: - Algemeen: "Dalerpeel heeft een bloeiend verenigingsleven. De visie van Plaatselijk Belang (PBD) is dat op korte termijn elke vereniging zich zelf nog wel kan voorzien. Op langere termijn echter voorziet PBD dat met name het vinden van bestuursleden steeds lastiger zal worden. Het streven is dan ook om zoveel mogelijk verenigingen bestuurlijk onder 1 paraplu te brengen in een Omnivereniging. Verder wordt er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een gezamenlijke accommodatie voor NKVV, TTV De Roppers en Stichting De Breiberg (voorlopig in de ijskast). In gezamenlijkheid met de gemeente Coevorden een goede oplossing zoeken voor wat betreft sportbeleid." Aldus een citaat uit de Dorpsvisie.

- NKVV, TTV de Roppers, ACD en PBD hebben in 2019 de handen ineen geslagen en met veel zelfwerkzaamheid van vrijwilligers het voormalig trainingsveld van NKVV omgebouwd tot een multifunctioneel sportterrein, waar ook de feesttent voor de feestweek kan worden geplaatst.

- Anno 2019 wordt tevens gewerkt aan de realisatie van een Outdoor Fitnesspark: "In samenwerking met de inwoners en verenigingen van Dalerpeel en Nieuwe Krim heeft een initiatiefgroep (werkgroep onder PBD bestaande uit bestuursleden van Voetbalvereniging NKVV, Touwtrekvereniging De Roppers, Activiteiten Commissie ACD en Plaatselijk Belang) het voortouw genomen om de PBD-doelstellingen van het verbinden en het bevorderen van vitaliteit met elkaar te combineren door het realiseren van een voor jong en ouder vrij toegankelijk Outdoor Fitnesspark op het sportterrein.

Vitaliteit is momenteel een veel besproken item in de samenleving, onder jong en oud. Er bestaat vanuit mensen, overheid en bedrijven steeds meer behoefte, gelegenheid of noodzaak om invloed uit te oefenen op een gezonde leefstijl. Daarnaast is het ook essentieel om in een vergrijzende samenleving zorg door derden zo lang mogelijk uit te stellen. Bovenal wordt gesteld dat een gezond en fit mens zich beter voelt, meer geluk ervaart en beter in staat is deel te nemen aan een veelheid van aspecten van de samenleving en een positieve bijdrage te leveren aan onderlinge verbinding van de mensen in de omgeving. Het doel van de werkgroep is om deze verbinding en vitaliteit in Dalerpeel een impuls te geven. De werkgroep ziet het realiseren van het Outdoor Fitnesspark als een effectief en passend middel om dit te doen.

Doordat het sportterrein vrij toegankelijk is en een uitdagend karakter heeft, blijft het fitnesspark laagdrempelig. Gebruik maken van de toestellen is gratis, ook onder begeleiding. Doordat verschillende leeftijdsgroepen tegelijk gebruik kunnen maken van het park, vindt er verbinding plaats tussen verschillende lagen en groepen van onze samenleving. Bedrijven als Norwell Outdoor Fitness en Nijha, leveranciers van fitnesstoestellen, kunnen ook zorgdragen voor de oefenprogramma’s die mensen kunnen volgen in het fitnesspark. Dit kan verschillen van karakter: een serieuze work-out of voorbereiding op een evenement, een sociale beleving of spel. De beoogde opzet van het park biedt ook de mogelijkheid aan lokale geïnteresseerden om intern opgeleid te worden tot trainingscoach, teneinde de begeleiding na verloop van tijd volledig door de inwoners zelf te laten verzorgen. Zo wordt het fitnesspark een park voor en vooral door de bewoners." (bron en voor nadere informatie zie de nota 'Outdoor Fitnesspark. Een sociaal en vitaal leven in Dalerpeel')

- Voetbalvereniging v.v. NKVV is opgericht in 1948 en is er voor het dorp Dalerpeel en de buurtschap Nieuwe Krim. - NKvvProtos is een in 2003 opgerichte samenwerkende jeugdafdeling, gevormd uit de verenigingen v.v. NKVV uit het dorp en v.v. Protos uit buurdorp Steenwijksmoer.

- Touwtrekvereniging TTV De Roppers.

- Vrouwen: - "Vrouwen van Dalerpeel/Nieuwe Krim is een gezellige groep van vrouwen, die elke laatste woensdag van de maand bij elkaar komen om te genieten van allerlei verschillende onderwerpen. Zo hebben we voor dit jaar sprekers over bijv. Bijen en planten, Feesten en gebruiken in Drenthe, Natuurreizen in India, Zorgboerderij de Eregast, Natuurreizen Afrika, Reisjes, en oganiseren we een Fietstocht."

- Vogels: - Vogellust is een vereniging van vogelhouders. Ze organiseren jaarlijks in november een grote vogelshow in het dorpshuis, waarvoor zie het hoofdstuk Jaarlijkse evenementen.

- Welzijn: - "Het dorpsteam bestaat uit een groep vrijwilligers die actief zijn in verschillende verenigingen of instanties. Samen bundelen zij de ideeën, aangevoerd vanuit het dorp. Als eerste is een Dorpsteam Dalerpeel in het leven geroepen, bestaande uit een actieve groep mensen van de verenigingen van de Plaatselijk Belangen van het dorp en buurdorp Nieuwe Krim, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en Domesta. De teamleden hebben korte lijnen naar hun achterban of organisatie en een goede ingang bij de gemeente. Het dorpsteam bespreekt alles wat er in het dorp gebeurt, kijkt naar wat soepeler of sneller kan en helpt bewoners met het oppakken van activiteiten."

- Dorpswinkel: - Nadat in 2012 uit een dorpsanalyse naar voren kwam dat een dorpswinkel toch wel erg gemist werd, is na 3 jaar voorbereiding in 2015 Dorpswinkel Trefpunt van start gegaan. De winkel is gevestigd in de MFA en wordt gerund door vrijwilligers, die bij toerbeurt dienst doen. Er is een commissie die zich bezig houdt met het dagelijks beheer van de winkel. In 2016 is de winkel winnaar geworden van de publieksprijs van de landelijke “Meer dan handen Vrijwilligersprijs“, waar de groep vrijwilligers terecht enorm trots op is.

- Weer: - Weerstation Dalerpeel.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Dalerpeel.

Reactie toevoegen