Oldeberkoop

Plaats
Dorp
Ooststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

oldeberkoop_de_geitefok_kopie.jpg

De Geitefok is de oudejaarsvereniging van Oldeberkoop. Zij organiseren diverse evenementen door het jaar heen, zoals met oud en nieuw en het paasvuur.

De Geitefok is de oudejaarsvereniging van Oldeberkoop. Zij organiseren diverse evenementen door het jaar heen, zoals met oud en nieuw en het paasvuur.

Oldeberkoop..jpg

De Bonifatiuskerk in Oldeberkoop, historisch middelpunt van het dorp

De Bonifatiuskerk in Oldeberkoop, historisch middelpunt van het dorp

oldeberkoop_willinge_prinsstraat_1778.jpg

Oldeberkoop, monumentaal pand uit 1778 aan de Willinge Prinsstraat (= de straat rond de kerk)

Oldeberkoop, monumentaal pand uit 1778 aan de Willinge Prinsstraat (= de straat rond de kerk)

Oldeberkoop

Terug naar boven

Status

- Oldeberkoop is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf.

- Onder het dorp Oldeberkoop vallen ook de buurtschappen Bekhof en Deddingabuurt.

Terug naar boven

Naam

Klemtoon
Oldeberkóóp.

In het Stellingwerfs
Berkoop.

In het Fries
Aldeberkeap.

Oudere vermeldingen
1232-1233 Brokope, 1320 Oldenbrockop, 1399 Oldebaercoep, 1408 Oldebercoop, 1539 Antiqua Bercoep.

Naamsverklaring
Etymologie onzeker. Brokope wijst volgens sommigen op brôk* 'broek' en apa* 'rivier, stroom', maar apa-namen zijn in Friesland uiterst schaars en belangrijker, hun productiviteit eindigde in de volksverhuizingstijd. Anderen zien hierin brôk-kope* 'gekocht broekland'**, een parallel van de cope-namen in de Utrecht-Hollandse laagvlakte. Een cope 'gekocht land' was een volgens een vooropgezet plan door de landsheer, hier de bisschop van Utrecht, ter ontginning uitgegeven stuk veen. Het later toegevoegde voorvoegsel Olde, Latijns antiqua 'oud' dient om het dorp te onderscheiden van buurdorp Nijeberkoop.(1)
* Gereconstrueerde vorm.
** Aan beide zijden van de riviertjes de Linde en de Tjonger waar Oldeberkoop aan ligt, lagen vroeger landerijen die een groot deel van het jaar onder water stonden.

Terug naar boven

Ligging

Oldeberkoop ligt ZW van Oosterwolde, NO van Wolvega.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oldeberkoop 109 huizen met 646 inwoners.Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met ruim 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
Dit is de oudste plaats in de Stellingwerven. Het dorp wordt voor het eerst schriftelijk vermeld rond 1230 als Friese strijders in 'Brokope' bij elkaar komen om Drenthe in te trekken. De nederzetting is ca. 900 jaar geleden ontstaan op de zandruggen tussen de riviertjes de Linde en de Tjonger. In 1320 is sprake van de dorpen Oldenbrockop, Westbrockop en Ostbrockop. Oldenbrockop is het huidige Oldeberkoop, Westbrockop hoort nu bij Nijeholtpade en Ostbrockop is Nijeberkoop geworden, maar oorspronkelijk hoorden ze alle drie bij Oldeberkoop.

Oorlogen / de Bekhofschans
In 1585, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, is Oldeberkoop aangevallen door de Spanjaarden. Om beter weerstand te bieden aan de Spanjaarden laat de Friese stadhouder Willem Lodewijk in 1593 aan de Linde, vlakbij het dorp, de Bekhofschans aanleggen. De schans speelt een belangrijke rol in het 'rampjaar' 1672 als verdedigingslinie tegen Franse en Munsterse vijanden. De Tjonger-Lindelinie was een onderdeel van de Friese waterlinie. De schans is een halfbastion. Het was een vierkant van 22,5 bij 22,5 meter, met stervormige punten. Van hieruit kon je de hele omgeving overzien.

Hoofdplaats
Van 1812 tot 1855 was het dorp de hoofdplaats van de gemeente Ooststellingwerf. Daarna is Makkinga dat geworden, en sinds 1886 is Oosterwolde de hoofdplaats.

Willinge Prins
In de tijd van de grootgrondbezitters heeft de familie Willinge Prins veel invloed gehad op de ontwikkelingen in het dorp, dat een zekere allure heeft. Dat is vooral te danken aan de vele monumentale panden die de familie Willinge Prins heeft nagelaten. Met name de broers Epke en Piet Willinge Prins stuwden Oldeberkoop eind 19e en begin 20e eeuw op in de vaart der volkeren. Epke betrok de familievilla Vredewoud en Piet ging wonen in Lunia, dat hij van boerderij ombouwde tot landhuis. Samen bezaten ze 800 hectare land en 23 pachtboerderijen. Het geld dat ze met hun kapitaal verdienden, staken ze in nieuwe ontwikkelingen in het dorp. Om de boerenstand te stimuleren werd in 1896 zuivelfabriek De Goede Verwachting opgericht, met Epke als voorzitter. Die functie bekleedde hij ook in het acht jaar later in het leven geroepen Coöperatieve Aankoop Vereniging (CAV). In 1924 kreeg het dorp op initiatief van de Willinge Prinsen bovendien de eerste landbouwschool van Nederland.

In 1902 was Epke de grondlegger van de Coöperatieve Voorschot- en Spaarbank die later de zelfstandige Bank Berkoop werd. De Berkopers klopten daarvoor ook al wel aan voor leningen bij Meneer Ep en Meneer Piet, zoals de welgestelde broers in het dorp met ontzag werden genoemd. Piet vertrok uiteindelijk naar de Randstad, Epke bleef tot zijn dood in 1949 in Oldeberkoop. Het familie-imperium brokkelde na de oorlog langzaam af. Epkes zoon Albert ging op Vredewoud wonen en beperkte zijn activiteiten tot de pachtboerderijen. Hij overleed in 1991, waarna het laatste stuk Prinsengrond in 1997 door de familie werd verkocht. Nu zijn er alleen nog twee grafkelders - bij de kerk en op de begraafplaats in het dorp - in het bezit van de familie. Als eerbetoon aan de familie heet de straat langs de kerk Willinge Prinsstraat. (bron en voor nadere informatie over de levensloop van de Willinge Prinsn de reportage in de LC d.d. 25-7-2020)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instantie en sites:

- "In 1963 is een commissie geformeerd, die tot doel had om de geschiedenis van Olde- en Nijeberkoop te bestuderen en te beschrijven. Dit is de basis geweest van het ontstaan van Stichting Dorpsarchief Oldeberkoop. Doel van de stichting is het verzamelen, beheren en exposeren van de geschiedenis van het dorpsgebied, afgebakend door de Tsjonger of Kuunder aan de noordkant, de rivier de Lende aan de zuidkant en de afgrenzing met de dorpsgebieden van Nijeberkoop en Nijeholtpade. De bezittingen bestaan uit documenten, akten, kadastrale kaarten, foto’s, dia’s, verenigingsarchieven en particuliere archieven. Meestal zijn het geschonken stukken, soms zijn ze in bruikleen afgestaan.

Ons archief is ondergebracht in het gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte (Willinge Prinsstraat 10 in Oldeberkoop). Het archief is niet publiekelijk toegankelijk, maar eventuele verzoeken kunnen wel in behandeling worden genomen. Van september t/m mei is er om de twee weken een werkavond. Naast het bestuur zijn nog vier medewerkers op deze werkavonden actief. De stichting heeft donateurs. Voor € 5,- contributie per jaar steunen zij hiermee belangeloos het werk van de stichting." - Dorpsarchief op Facebook. - Dorpsarchief op Twitter.

- Pagina over de geschiedenis van Oldeberkoop.

- De - inmiddels gesloopte - Blughut was een begrip in Oldeberkoop e.o. Vooral in de jaren tachtig en negentig hebben vele jongeren hier een geweldige tijd beleefd. Onder de link vind je een Facebookpagina waarop herinneringen aan de Blughut in tekst en beeld.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2003 heeft zorginstelling Talant de met sluiting bedreigde Meermarkt overgenomen en omgebouwd tot Attent Oldeberkoop. Een opmerkelijke en gedurfde stap, die al snel een succesformule blijkt te zijn. De winkel voorziet duidelijk in een behoefte: mensen met een beperking hebben zinvol werk en nemen deel aan de samenleving, en de inwoners kunnen op deze manier hun boodschappen blijven doen in het eigen dorp, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de leefbaarheid van het Friese platteland. Onder de naam Buurtsuper Speciaal is de formule vervolgens ook op verschillende andere plaatsen in Nederland ingevoerd. Naast Buurtsuper Speciaal is Attent vooral een gewone winkel met hetzelfde assortiment als andere supermarkten. Er zijn wel een aantal extra’s: een postagentschap en een bezorgdienst. Wie in het dorp woont, kan de boodschappen gratis thuisbezorgd krijgen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oldeberkoop heeft 12 rijksmonumenten.

- Oldeberkoop heeft 11 gemeentelijke monumenten.

- Het oude dorpscentrum is een beschermd dorpsgezicht.

- De deels uit de 12e eeuw stammende Hervormde (PKN) Bonifatiuskerk, in de loop der eeuwen in verschillende bouwstijlen uitgebouwd, is beeldbepalend voor het dorp. Op huisnr. 12 vind je de voormalige pastorie uit 1838.

- Landhuizen Lunia en Vredewoud.

- Bij binnenkomst van het dorp zie je een kanon. Dat is, zo stelt de lokale dorpssite gerust, "niet onvriendelijk bedoeld". Het is een herinnering aan de Bekhofschans, een verdedigingswerk op de grens van Oldeberkoop en Noordwolde. De inwoners zijn juist erg gastvrij en nodigen je van harte uit om het karakteristieke dorp eens te bezoeken, getuige ook de dichterlijke teksten op de fraaie borden bij de toegangswegen naar het dorp. Deze teksten zijn gemaakt door een van de bekendste en kleurrijkste dames uit het dorp, namelijk Lamkje Hof - de Boer. Geboren in 1908 en plotseling overleden in 1991 heeft ze heel veel kunnen doen voor het verenigingsleven. Tot aan de oprichting van de Stellingwarver Schrieversronte in 1972 was zij de enige die in het Stellingwerfs publiceerde. Een ware promotor van de plaatselijke taal dus. Dankzij haar vlijtige pen is er een groot aantal boeken en dichtbundels verschenen.

- Windmotor Oldeberkoop is een middelgrote Amerikaanse windmotor, die een windrad heeft met 12 bladen en een diameter van 3,5 meter. In welk jaar hij is gebouwd is niet bekend. De windmotor staat ruim een kilometer ten zuiden van het dorp aan de zuidelijke oever van de Linde in een natuurgebied.

- In 2017 is in het Koepelbos Z van de dorpskern van Oldeberkoop het kunstwerk De Coöperatieve Gedachte geplaatst. Mannen en vrouwen torsen met vereende krachten een koepel met daarin een blinkend gouden vrucht: de toekomst. Het kunstwerk in cortenstaal is een lofzang op menselijk samenwerken. In een koker onder de grond, die pas in 2052 mag worden opgegraven en geopend, zitten de verhalen van zo’n dertig mensen over hun ideeën over ‘de coöperatieve gedachte’. Het kunstwerk is een initiatief van vereniging De Kring van Bercoop, de rechtsopvolger van de lokale Coöperatieve Voorschotbank. Die bank zou in 2052 150 jaar oud zijn geworden. Vandaar het plan om de verhalen in dat jaartal weer op te diepen. In mei 2018 is een informatiezuil bij het kunstwerk onthuld, die bezoekers vertelt welke boodschap achter het monument van kunstenaars Beb Mulder en Peter Hiemstra schuilgaat.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Stichting Promotie Oldeberkoop houdt je op de hoogte van de evenementen en activiteiten in het dorp.

- Activiteitenagenda Oldeberkoop.

- De Geitefok is de oudejaarsvereniging van Oldeberkoop. Zij bestaan al sinds 1945 en zijn daarmee de oudste oudejaarsvereniging van het land. De Geitefok houdt zich bezig met het organiseren van verschillende activiteiten, zoals Kleintje Geitefok, het Nieuwjaarsfeest met oud en nieuw en het Paasvuur met pasen. Daarnaast proberen zij ieder jaar met Oud en Nieuw een leuke en vooral ludieke stunt uit te voeren. - Nieuws van De Geitefok op Twitter.

- De Stichting Muziek op Stapel, Stapel op Muziek organiseert regelmatig klassieke concerten in de Bonifatiuskerk.

- Theater Le Brocope biedt een podium voor klassieke muziek, wereldmuziek, americana, jazz en cabaret, met musici en artiesten die hun sporen verdiend hebben op zowel nationale als internationale podia. De naam is afgeleid van het oudste kunstenaarscafé in Parijs: Le Procope, een verzamelplaats voor kunstenaars, muzikanten en schrijvers, en eveneens een podium voor het uitdragen van vernieuwende initiatieven op cultureel en maatschappelijk gebied. Daarnaast verwijst het natuurlijk ook naar de oudste vermelding van het dorp als 'Brokope'. Het prachtige gebouw in Oldeberkoop, dat jarenlang bekend stond als gastvrije herberg, is een plek plek waar cultuur zichtbaar en voelbaar is. Een plek die mensen verbindt en uitnodigt tot het uitwisselen van nieuwe ideeën en gedachten. Le Brocope is in het bezit van een unieke pianola.

- Op de Friese Streekmarkt (1e zaterdag van de maanden mei t/m oktober) bieden enkele tientallen standhouders je een uitgebreid assortiment streekproducten. Allemaal (h)eerlijke en vaak ambachtelijke producten met een goed verhaal. Je vindt er een grote variëteit aan producten zoals vlees, biologische groente, gerookte vis, aardappelen, diverse soorten kaas, honing, ijs, chocolade, fruit en meel. Maar ook informatie over de streek ontbreekt niet.

- Hilde Groen onderhoudt met haar kudde van ca. 250 Schoonebeker schapen heidegebieden van Staatsbosbeheer in Ooststellingwerf. Op de 1e zaterdag van juni komt ze naar Oldeberkoop voor de Schaapscheerdersdag. De schaapscheerder laat dan zien hoe hij het schaap op traditionele wijze met de handschaar uit z'n jas helpt. Zijn collega kan het op de moderne manier natuurlijk veel sneller en heeft daarom tijd om jou van alles uit te leggen. Textielinstituut Hawar laat je ondertussen zien wat er met de wol wordt gedaan, wat er van kan worden gemaakt. Er zijn demonstraties vilten, spinnen, wolverven, breien, haken en nog veel meer. Je kunt met hulp van de aanwezige vakvrouwen en -mannen ook zelf meedoen. En voor de mensen die zelf een klein aantal schapen houden, is er een cursus schaapscheren met de handschaar.

- Sinds 2005 is er de Wandeldag Oldeberkoop (4e zondag van juni) met ieder jaar andere routes. Je kunt kiezen uit de afstanden 10, 15, 30 en 40 km. Het dorp is al vele jaren in trek als startpunt voor wandelliefhebbers. Het mooie dorp en de prachtige omgeving nodigen uit om er een kijkje te nemen. De organiserende commissie kiest voor het motto: genieten, rust en natuurschoon. Het is wandelen in een pure vorm waarbij de deelnemer onderweg al het moois op zijn of haar gemak in zich kan opnemen.

- Dorpsfeest (1e weekend van juli).

- Berkoper Markt (laatste woensdag van juli).

- De Kunstroute Open Stal (juli en augustus) is 4 weken lang genieten van kunst in Oldeberkoop. Op ca. 20 locaties in het dorp, variërend van (paarden)stal, schuur, garage en tuin tot school, multifunctioneel centrum en kerk, kun je een verscheidenheid aan kunst bekijken.

- Ringrijderij (augustus).

- Oktoberfest met opbrengst voor een goed doel.

- Spooktocht (op een zaterdag eind oktober).

- Sinterklaas.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Uutwiek is een passantenhaven aan de Turfroute, de bekende recreatieve en toeristische vaarroute door Drenthe, Fryslân en Overijssel. De vele voorzieningen in de haven maken het verblijf comfortabel.

- Oldeberkoop ligt tussen drie parkbossen in, namelijk het Koepelbos, het Molenbos en het Sterrenbos. Elk met hun eigen karakteristieke eigenschappen. Voor wandelaars valt er veel te ontdekken, want de bossen zijn oud en elk in een bijzondere stijl aangelegd. Tijdens je wandeling word je verrast door de gevarieerde beplanting, de waterpartijen en (in het Koepelbos) het hertenkamp.

- Naast de jaarlijkse kunstroute Open Stal is er sinds 2019 een Kunstroute van 7 km door de Parkbossen van het dorp waar o.a. beelden die ooit een andere plek hebben gehad maar nu verweesd zijn, een plek vinden. Deze wandeling is het hele jaar door te maken. Op de route staan vanaf 1 augustus 2020 20 beelden: 4 tijdelijke beelden die in augustus, september en oktober te zien zijn en 16 beelden, waaronder een aantal verweesde exemplaren, die een permanente plek hebben gevonden. Een gratis boekje met routebeschrijving is verkrijgbaar bij restaurant het Koepelbos, hotel-restaurant Lunia en de VVV. In dit boekje staat informatie over de bossen, de beelden en de geschiedenis van Oldeberkoop.

- De Delleboersterheide is een 195 ha groot natuurgebied, een beekdallandschap, beheerd door Staatsbosbeheer, met een bijzonder mooi ven: de Catspoele.

- De Meulereed is een relatief klein graslandgebied (35 hectare) W van Oldeberkoop, dat tussen twee belangrijke natuurgebieden - de Delleboersterheide en het Ketliker Skar - ligt. Het gebied is geschikt om er natte beekdalgraslanden en schone, stromende wateren te ontwikkelen, maar daarvoor was het gebied te droog en niet optimaal ingericht. Daarnaast was de sluis in de Tsjonger een grote barrière voor vissen. Daarom heeft It Fryske Gea in 2012 in de Meulereed het project 'Beekherstel en vismigratie' uitgevoerd. Twee oorspronkelijke meanders van de Tsjonger zijn in ere hersteld. Langs de zuidkant van de Tsjonger is een 1 kilometer lange natuurvriendelijke oever gekomen en het gebied is middels een vistrap naar de Tsjonger beter toegankelijk gemaakt voor vissen. Door de uitvoering van dit project wordt het gebied geschikt voor de specifieke planten en dieren die van oorsprong in dit gebied thuishoren. Naar verwachting vinden vissen zoals snoek, zeelt en paling er straks een paaiplaats. Daarnaast krijgen vissen zoals winde en riviergrondel de mogelijkheid via de vistrap stroomopwaarts door het natuurgebied te zwemmen.

- Nieuws van de winkeliers in Oldeberkoop.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Oldeberkoop, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Oldeberkoop van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oldeberkoop (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oldeberkoop, met uitvoerige informatie over het dorp en wat er allemaal te zien en te doen is. En dat is heel wat...

- Nieuws: - Nieuws uit Oldeberkoop op Twitter.

- Belangenvereniging: - Nieuws van Plaatselijk Belang Oldeberkoop op Facebook. - Nieuws van Plaatselijk Belang op Twitter.

- MFA: - In Multifunctionele accommodatie (MFA) MeJander hebben o.a. de Brandweer en de Peuterspeelzaal onderdak gevonden. Verder is er een volwaardige sporthal, een verhuurbare ruimte voor bijv. therapeuten, en diverse ruimtes voor dorpsactiviteiten zoals toneel- en muziekvoorstellingen, vergaderingen, en allerlei andersoortige bijeenkomsten.

- Onderwijs en educatie: - Basisschool De Tjongeling heeft ruim 130 leerlingen, verdeeld over 6 combigroepen. "De Tjongeling is een open huis, waar een ieder zich thuis voelt. Vriendjes en vriendinnetjes uit het dorp zitten met elkaar op school. De leerling staat centraal: we willen eruit halen wat erin zit. Samen met de ouders werkt het team aan de ontwikkeling van ieder kind. Er wordt veel geïnvesteerd in nieuwe ontwikkelingen om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden. Computers en nieuwe digitale borden ondersteunen ons onderwijs.

Alle groepen werken met dag- en weektaken om het zelfstandig werken te stimuleren. Er wordt veel tijd gestoken in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Godsdienst- en humanistisch vormende lessen worden aan leerlingen van belangstellende ouders aangeboden. Er wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de creativiteit van uw kind. Een goed contact en samenwerking met ouders is voor ons van cruciaal belang. Er wordt ruim tijd besteed aan sportactiviteiten en culturele uitstapjes." Aldus de site van de school.

- Harm Harms en Meinie Wardenier besluiten rond 1980 invulling te geven aan hun gedeelde passie voor textiel. Naast een baan in het onderwijs beginnen ze een zijdeatelier op een voormalig vrachtschip. Vanuit het zijdeschilderen is Hawar uitgegroeid tot een instituut dat zich bezighoudt met vrijwel alle textieltechnieken. Aan de basis van het succes ligt de drang om kennis en ervaring door te geven, iets dat de beide vakdocenten op het lijf geschreven is. Tegenwoordig is Hawar gevestigd in de voormalige landbouw-huishoudschool in Oldeberkoop. Daar ontwikkelen ze textieltechnieken met nieuw ontdekte materialen en maken ze accessoires voor winkels en modeontwerpers. Naast Harm en Meinie geven vele gastdocenten hun kennis en kunde door in masterclasses, workshops en labs. Het grote en lichte atelier samen met de zeer uitgebreide winkel, de inspirerende galerie en het prachtige Oldeberkoop met de rijke natuur er omheen, maken Hawar tot een geweldige leeromgeving.

- Muziek: - Het Berkoper Popkoor is opgericht in 2004 en bestaat uit ca. 40 enthousiaste leden uit Oldeberkoop en wijde omgeving.

- Sport: - Korfbalvereniging Lintjo. - Tennisvereniging Brocope in Oldeberkoop is opgericht in 1978 en heeft dus in 2018 het 40-jarig bestaan gevierd. Ze beschikken over twee hardcourtbanen met een toplaag van veerkrachtig rubber, zodat ze bijna het hele jaar bespeelbaar zijn. En er is een clubgebouw, dat van alle gemakken is voorzien. De leden kunnen er na het spelen wat drinken bij een ontspannen 'nazit'. Om de kosten voor het lidmaatschap zo laag mogelijk te houden, doen ze veel voorkomende werkzaamheden aan het clubgebouw en de banen met hun vrijwilligers. Voor de senioren is er een tossavond op de woensdagavond en er zijn seniorengroepen voor heren en dames. Ze hebben ook 2 teams die meespelen in de competitie. Zij spelen op de dinsdagavonden. Ze organiseren ook (mede) enkele gezelligheidstoernooien, zoals het bekende Stellingwerftoernooi. Daaraan nemen 8 verenigingen uit Oost- en Weststellingwerf deel.

- Overige verenigingen: - Toneelvereniging Rederijkerskamer De Hoek van Zevenwouden, in de volksmond kortweg De Hoek, is opgericht in 1867 en is nog altijd een levendige en bloeiende toneelvereniging. Al die jaren lang lukt het de vereniging om haar motto vast te houden; samen plezier hebben met het maken en opvoeren van toneelstukken. Jaarlijks brengt de vereniging in februari een nieuw stuk op de planken. Een avond vol toneel, dans, gezelligheid en muziek. Voor diegene die geen behoefte hebben aan een avondvullend toneelstuk, of juist veel meer willen zien, brengt De Hoek jaarlijks ook een of twee eenakters ten tonele. T.g.v. het 150-jarig bestaan van de vereniging in 2017 was het mooie dorpscentrum gedurende 5 uitverkochte avondvoorstellingen in oktober het decor voor het indrukwekkende openluchtspektakel Berkoop vol Vuur. Onder de link kun je er nog het e.e.a. over teruglezen en -zien.

- De B.R.O. (= Brommer Rieders Oldeberkoop) is opgericht op 11-11-2011, door een aantal enthousiastelingen, om zo af en toe een rondrit door de omgeving te maken op oude brommers. Verder organiseren ze jaarlijks op een zaterdag in juni het B.R.O. Feest waar de leden en sympathisanten van de B.R.O. zich kunnen vermaken.

- Zorg: - In Herbergier Oldeberkoop wonen mensen met een geheugenprobleem (een vorm van dementie) die, in een huiselijke omgeving, op een prettige manier willen leven en ouder willen worden. Zelfstandig wonen lukt deze mensen niet meer. Maar de Herbergier richt zich op wat de bewoners nog wél kunnen. En de inrichting, het dagelijks leven, de manier van omgang met elkaar is huiselijk en ongedwongen. De bewoners zijn niet gebonden aan het dagritme of de roosters van zorgverleners. Ieder doet zoveel mogelijk naar eigen kunnen en in eigen tempo: opstaan, wassen en aankleden, wandelen, familie ontvangen. De Herbergier is gevestigd in de eerste landbouwschool van Nederland (Wolvegasterweg 16), gebouwd in 1922 in de Interbellum-stijl. Het voorste gedeelte (gemeentelijk monument) is verbouwd. Het achterste gedeelte is opnieuw opgebouwd. Het pand beschikt over 16 kamers (8 op de begane grond, 8 op de eerste verdieping) en een logeerkamer.

- Welzijn: - Stichting Wel-Zijn op Dorpse Schaal zet zich in om een zelfredzaam betrokken dorp te creëren waarbij zij dorpsbewoners samenbrengen en activeren.

- Duurzaamheid: - Het is de intentie dat in of vanaf 2019 in Oldeberkoop Zonnepark Molenbosch wordt gerealiseerd (er liepen eind 2018 nog beroepszaken, dus wellicht is het nog niet definitief). Diverse organisaties hadden bezwaar aangetekend. Zo stelde Heemschut: "Heemschut Fryslân heeft in juni 2018 bij de gemeente Ooststellingwerf bezwaar gemaakt tegen de ontwerp-omgevingsvergunning voor zonnepaneelvelden ter grootte van 2 hectare in het Molenbos. Het is Heemschut een raadsel dat de gemeenteraad akkoord ging met deze ontwikkeling mits de zonnepanelen er voor maximaal 30 jaar liggen. Dat wil zeggen dat een hele generatie niet van het wandelgebied van It Fryske Gea in dit historische waardevolle parklandschap kan genieten.

Het parklandschap rond het vroegere bestuurscentrum kent een lange historie. Al sinds de 18e eeuw werden hier door de landheren buitenplaatsen en parkbossen aangelegd, die met lanen met elkaar in verbinding stonden. In het parklandschap dat deels in eigendom is van It Fryske Gea, wordt al enige tijd aan een cultuurhistorisch herstelplan gewerkt. De omringende parkbossen en cultuurgronden vallen dan wel niet binnen het Beschermd Dorpsgezicht Oldeberkoop (1987), maar maken daar historisch gezien wel degelijk deel van uit. Heemschut heeft dan ook bezwaar gemaakt tegen de aantasting van het cultuurhistorisch waardevol landschap door de aanleg van de zonnepaneelvelden met omringende hekwerken en benodigde bebouwing. Dit zou zwaar afbreuk doen aan de belevingswaarde van dit gebied." (bron: Heemschut, 18-6-2018) In oktober 2018 heeft de gemeenteraad het plan goedgekeurd. De gevolgen voor het landschap worden zoveel mogelijk beperkt door de aanleg van een houtwal aan de oostzijde van het terrein bij bungalowpark Het Molenbosch.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oldeberkoop.

Reactie toevoegen