Oosterbuurt

Plaats
Buurtschap
Castricum
Kennemerland Regio Alkmaar
Noord-Holland

Oosterbuurt

Terug naar boven

Status

- Oosterbuurt is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland en in de Regio Alkmaar, gemeente Castricum.

- De buurtschap Oosterbuurt valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Castricum.

- De buurtschap Oosterbuurt heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen. De buurtschap ligt binnen de bebouwde kom van het dorp Castricum, maar ligt zodanig afgescheiden van de dorpskern, dat lijkt te rechtvaardigen, het nog altijd als een op zichzelf staande plaats op te vatten.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oosterbuurt ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Doodweg, Kerkelaantje, Rollerusstraat (O zijde), Breedeweg (het gedeelte van deze weg O van het kruispunt met de Rollerusstraat), Heemstederweg (het gedeelte van deze weg N van het kruispunt met de weg Oosterbuurt) en Cronenburgerlaantje. De buurtschap ligt direct ZO van het dorp Castricum, NW van het dorp Uitgeest, N van het dorp Heemskerk, ZZW van het dorp Limmen en ZW van het dorp Akersloot.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Oosterbuurt 28 huizen met 192 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 50 huizen en een handvol verblijfsaccommodaties, met ca. 125 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Oosterbuurt is sinds de uitbreiding van Castricum in de 20e eeuw een onderdeel geworden van de dorpskern van Castricum. Toch kent het nog altijd een duidelijk eigen karakter uit de eeuwenlange periode dat het geheel loslag van Castricum. Dit geldt met name voor het zuidelijke deel. Het noordelijkste deel is onderdeel geworden van de nieuwbouw van Castricum, en loopt onder meer over in de Molendijk. Dit deel wordt daarom niet altijd meer tot de buurtschap gerekend. Het zuidelijk deel wordt nog als buitengebied gezien. Dat het zuidelijke deel toch in de toekomst mogelijk steeds meer bebouwd raakt bleek in 2009, toen de gemeenteraad met het plan kwam om de Rollerusstraat vol te laten bouwen. De Oosterbuurt vormt samen met Heemstee ook de wijk Castricum-Zuid.

Archeologie
"Unieke vondsten en nieuwe ontdekkingen die daadwerkelijk belangrijk bijdragen aan nieuwe beeldvorming over ons verleden, worden slechts bij hoge uitzondering gedaan. Dat ‘toeval’ daarbij een grote, misschien zelfs allesbepalende rol speelt, moge als een kenmerk van de archeologie worden beschouwd – hoewel dit ook voor veel andere wetenschappen geldt. Deze regel bleek heel goed van toepassing op het archeologisch onderzoek dat de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) in september 1995 startte in de Oosterbuurt van de gemeente Castricum (NH). Dit onderzoek zou in eerste instantie slechts een maand duren, maar nam uiteindelijk acht maanden in beslag. De complexiteit van de stratigrafie en de aantallen grondsporen die door langdurige en herhaalde bewoning waren ontstaan waren veel groter dan verwacht. Nog méér onverwacht kwamen er vondsten aan het licht die uniek zijn voor het westelijk kustgebied: bewoningssporen uit het laatste kwart van de 3e eeuw/eerste helft van de 4e eeuw en de resten van een grafveldje uit de Romeinse tijd.

Al tijdens de veldwerkzaamheden in de Oosterbuurt ontstond de behoefte aan expertise van verschillende specialisten. Tegelijkertijd rees ook de wens om het onderzoek te integreren in andere, lopende projecten, zoals het onderzoek naar conservering van metalen dat in een internationaal samenwerkingsverband en gefinancierd door de EEG vanwege de ROB werd verricht. De betrokkenheid en de inspanning van vele collega’s om het project tot een goed einde te brengen, de aandacht van de pers en de daaruit voortvloeiende roep van het publiek om informatie over de resultaten vormden voor ons aanleiding om het project anders in te richten dan aanvankelijk was gepland. De doelstellingen werden helder hergeformuleerd teneinde – naar wij hopen – recht te doen aan de betekenis van de nieuwe ontdekkingen. Zo werd besloten naast de wetenschappelijke verslaglegging ook een expositie over de Oosterbuurt in te richten. Deze was tussen november 1997 en maart 1998 te bezichtigen in het bezoekerscentrum van het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) te Castricum.

In het rapport 'Castricum-Oosterbuurt, bewoningssporen uit de Romeinse tijd en middeleeuwen' (320 pag., 1999) worden de resultaten van de opgravingen zo volledig mogelijk besproken. De nadruk ligt daarbij op de periodisering van de bewoningssporen, de dateringen, de grondsporen, het dierlijke en het menselijke botmateriaal en de zaden. De gevonden artefacten worden minder besproken. Gewoonlijk wordt in de rapportage over een opgraving weinig aandacht besteed aan de kwaliteit van de vindplaats. Met het oog op de nieuwe ontwikkelingen in de archeologische monumentenzorg is echter besloten om tijdens de opgravingen aandacht te besteden aan het bepalen van de staat van conservering van verschillende vondstcategorieën en het (verder) ontwikkelen van methoden en technieken daaromtrent. Ook deze resultaten komen in dit rapport aan de orde." Aldus de inleiding van het gelinkte rapport. - Nog een verslag van de archeologische opgravingen in de Oosterbuurt, met o.a. een fotoreportage met maar liefst 370 foto's.

Reactie toevoegen