Roggebotsluis

Plaats
Buurtschap
Dronten
Flevoland

roggebotsluis_wit_plaatsnaambord_en_50_km_bord_kopie.jpg

Roggebotsluis is een buurtschap in de provincie Flevoland, gemeente Dronten. De buurtschap valt onder de stad Dronten.

Roggebotsluis is een buurtschap in de provincie Flevoland, gemeente Dronten. De buurtschap valt onder de stad Dronten.

roggebotsluis_op_kaart_openstreetmap.jpg

Buurtschap Roggebotsluis ligt bij en is genoemd naar de Roggebotsluis in het Drontermeer. (© www.openstreetmap.org)

Buurtschap Roggebotsluis ligt bij en is genoemd naar de Roggebotsluis in het Drontermeer. (© www.openstreetmap.org)

roggebotsluis_brug_en_sluis_kopie.jpg

De Roggebotsluis, waar de gelijknamige buurtschap naar is genoemd, is overbodig geworden door het in 2021 gereedkomen van de Reevesluis. De sluis wordt afgebroken waardoor een hogere Roggebotbrug en een herinrichting van de N307 mogelijk wordt.

De Roggebotsluis, waar de gelijknamige buurtschap naar is genoemd, is overbodig geworden door het in 2021 gereedkomen van de Reevesluis. De sluis wordt afgebroken waardoor een hogere Roggebotbrug en een herinrichting van de N307 mogelijk wordt.

roggebotsluis_buurtschapsgezicht_kopie.jpg

Verscholen tussen de bomen ligt hier de kern van buurtschap Roggebotsluis, namelijk de vier voormalige sluiswachterswoningen.

Verscholen tussen de bomen ligt hier de kern van buurtschap Roggebotsluis, namelijk de vier voormalige sluiswachterswoningen.

Roggebotsluis

Terug naar boven

Status

- Roggebotsluis is een buurtschap in de provincie Flevoland, gemeente Dronten.

- De buurtschap Roggebotsluis valt, ook voor de postadressen, onder de stad Dronten.

- De buurtschap is in 2017 ontstaan. Inwoners van de vier voormalige sluiswachterswoningen op Vossemeerdijk 50-56 hebben in dat jaar namelijk een verzoek bij de gemeente ingediend om erkend te worden als buurtschap. Zij zien hun buurt niet als zomaar wat huizen in het buitengebied, maar als eenheid van sluiswachterswoningen en het sluiscomplex. Dat verzoek is gehonoreerd. "De nabijgelegen sluis gaat verdwijnen. Met het benoemen van deze woonomgeving tot buurtschap Roggebotsluis wordt een stukje historie op authentieke wijze vastgelegd", aldus het gemeentebestuur. In ieder geval in 2018, maar wellicht al eerder, is dat ter plekke kenbaar gemaakt door het plaatsen van witte plaatsnaamborden. "De buurt had voorgesteld ook het AZC, snackbar Roggebothouse en het volkstuinencomplex de nieuwe straatnaam te geven. Dit ging de straatnamencommissie van de gemeente echter te ver. Zij hebben dan ook voorgesteld om alleen de vier woningen een nieuwe straatnaam te geven. B en W hebben dit voorstel overgenomen." Dit laatste citaat stond zo vermeld in De Drontenaar d.d. 22-9-2017. Daar klopt echter iets niet aan; de straatnaam ter plekke heet namelijk nog altijd Vossemeerdijk. Wellicht bedoelt men dat men de plaatsnaamborden alleen bij de sluiswachterswoningen heeft willen plaatsen en dat de gemeente de andere hiervoor genoemde objecten er niet ook toe wilde rekenen.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving en naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar de nabijgelegen Roggebotsluis. De sluis is genoemd naar een vroeger in deze omgeving gelegen zandbank die Roggebot heette. Deze voormalige zandbank ligt nu in de polder Oostelijk Flevoland en is na de drooglegging vanaf 1958 bebost door Staatsbosbeheer (waarvoor zie verder het hoofdstuk Landschap etc.).

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap Roggebotsluis ligt O van Dronten, W van Kampen, aan het Vossemeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap Roggebotsluis omvat de hierboven reeds vermelde vier voormalige sluiswachterswoningen en zal derhalve ca. 10 inwoners omvatten. Verder is er nog een aantal omliggende objecten dat tot de buurtschap kan worden gerekend, zoals het onder Links beschreven asielzoekerscentrum AZC Dronten, dat ruimte heeft voor ca. 1.000 asielzoekers, Boomkwekerij Tonsel N van het AZC, een volkstuinencomplex, boswachterij Roggebotzand en Landgoed Roggebotstaete.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Oude en nieuwe sluis / brug / N307
De Roggebotsluis in de N307 verbond de dijkringen Flevoland en IJsseldelta, en voorkwam hoge waterstanden op de achterliggende Veluwerandmeren. Deze functie is medio 2021 overgenomen door de 3 km zuidelijker gelegen nieuwe Reevedam en het Reevesluiscomplex. Door de verbindende waterkering naar het zuiden te verplaatsen, heeft de sluis zijn functie verloren (onder de link aan het begin van deze alinea heeft iemand er in 2018 alvast een mooie 'afscheidsfilm' van gemaakt). Hierdoor komt de volledige afvoercapaciteit van de hoogwatergeul beschikbaar. Op de plek van de sluis komt in de nabije toekomst de Roggebotbrug te liggen.

De in oktober 2021 feestelijk geopende Reevesluis moet hoogwater vanuit het noorden kunnen keren. Bij stormen vanuit noordelijke richting treedt er een forse opwaaiing op vanaf het IJsselmeer. Naast de hoogwaterkerende functie houdt het sluiscomplex ook de peilscheiding tussen het Drontermeer en het Vossemeer in stand. Het sluiscomplex bestaat uit een schutsluis, een spuisluis en een vispassage. De schutsluis is geschikt voor beroepsvaart tot CEMT-klasse IV schepen (110 x 9,5 x 3,0 m) en recreatievaart. De schutsluis krijgt een onbeperkte doorvaarthoogte. De spuisluis kan water spuien vanaf het Drontermeer naar het Vossemeer. Bij vervallen groter dan 0,50 meter is de spuisluis gesloten en heeft deze alleen een waterkerende functie. De vispassage is zo ontworpen dat ook de minder sterke zwemmers goed in staat zijn om langs het sluiscomplex te gaan. (bron: project Ruimte voor de Rivier) Door de dam en de keersluis wordt tevens voorkomen dat er IJsselwater in het relatief schone Drontermeer komt.

Aan de oostzijde van de sluis is een kluunvoorziening over de Reevedam voor schaatsers gerealiseerd. Ook is aan de westzijde van de sluis een oversteekmogelijkheid over het land voor kanoërs aangelegd. Over de sluis loopt een looppad waar wandelaars en fietsers met de fiets aan de hand kunnen oversteken. Met deze fietsverbinding is via de zuidelijke Reevediepdijk en het fietspad aan de Flevolandse kant een nieuw 'rondje Kampen' mogelijk.

Juni 2021: project m.b.t. sluis / brug / N307 kan definitief doorgaan
"In juni 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de kwestie m.b.t. het verwijderen van de Roggebotsluis en het aanpassen van de N307 Roggebot-Kampen. In de uitspraak heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de twee ingediende beroepen over geluidoverlast langs de N307 en de bereikbaarheid van een strandpaviljoen aan het Drontermeer afgewezen. Eerder had kanovereniging Skonenvaarder haar ingediende beroep al ingetrokken. Hiermee zijn ook de bestemmingsplannen van de gemeenten Kampen en Dronten m.b.t. dit project vastgesteld. Daardoor is het mogelijk een nieuwe hogere brug over het Drontermeer te bouwen en de N307 rondom de Roggebotsluis aan te passen.

Geluidoverlast N307. Een inwoner van Wapenveld met onroerend goed langs de N307, vreest geluidsoverlast door het verleggen van de N307 en hij vindt dat de overheden meer maatregelen hadden moeten nemen om overlast te voorkomen. Ook zou de verkeersbelasting zijn onderschat en zou zijn woning in waarde dalen. Inmiddels heeft er een eigendomsoverdracht plaatsgevonden van het onroerend goed en is niet gebleken dat appellant schade heeft geleden ten gevolge van het vaststellen van het plan Kampen. De Raad van State geeft aan dat appellant geen belang meer heeft bij een beoordeling van zijn beroep. Gelet hierop is het beroep tegen het besluit tot vaststelling van het plan Kampen niet-ontvankelijk verklaard.

Bereikbaarheid Strandpaviljoen At Sea. Strandpaviljoen At Sea exploiteert een restaurant en huwelijkslocatie aan de Drontermeerdijk en is bezorgd dat haar locatie tijdens de werkzaamheden niet meer goed bereikbaar is. De Raad van State deelt dit standpunt niet. Door fasering in de uitvoering en slechts beperkte gedeeltelijke afsluiting van wegen blijft het strandpaviljoen in voldoende mate bereikbaar. De werkzaamheden nabij haar bedrijf worden uitgevoerd met zo min mogelijk beperkingen voor de bereikbaarheid van haar bedrijf en tevens zal de aannemer regelmatig in overleg treden met het strandpaviljoen om af te stemmen hoe de werkzaamheden verlopen. Onder deze omstandigheden geeft de Raad van State aan dat voldoende rekening is gehouden met de belangen van het strandpaviljoen. Hiermee is het beroep van Strandpaviljoen At Sea ongegrond verklaard.

Realisatie project N307. De benodigde besluiten voor de realisatie van project N307 zijn nu onherroepelijk en de Roggebotsluis kan verwijderd worden, nadat de nieuwe brug is gebouwd. De provincies Flevoland en Overijssel realiseren samen het project N307 Roggebot-Kampen, als onderdeel van het programma “Ruimte voor de Rivier IJsseldelta”. Het Rijk financiert de onderdelen die de waterveiligheid betreffen.

Gedeputeerden Boerman van Overijssel en De Reus van Flevoland zijn blij met de uitspraak van de Raad van State. De geplande werkzaamheden kunnen nu volledig worden uitgevoerd en daarmee is een belangrijke stap gezet naar verbetering van de waterveiligheid en bereikbaarheid in de regio. IJsseldelta Programma. Het weghalen van de Roggebotsluis is een van de laatste stappen in het verbeteren van de waterveiligheid in de IJsseldelta. Daarmee is het nieuwe watersysteem in werking en is de delta beter beschermd tegen hoge waterstanden in de rivier. Wat het verwijderen van de sluis en de aanleg van de nieuwe brug betekenen voor de verschillende gebieden kunt u terugvinden op de website IJsseldeltaprogramma.nl." (bron: gemeente Dronten, juni 2021)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Roggebotzand
Nabij Roggebotsluis bevindt zich de boswachterij van Staatsbosbeheer het Roggebotzand. Na drooglegging van Oostelijk Flevoland werd een 750 hectare grote, voor de landbouw minder geschikte voormalige zandbank, genaamd de Roggebot, vanaf 1958 beplant met naaldhout en populieren ten behoeve van de houtproductie. Tegenwoordig vormt deze samen met het even grote Reve-Abbertbos een natuurgebied, dat zich meer veelzijdig begint te ontwikkelen als gevolg van het deels vervangen van naaldbomen door loofbomen en het aanleggen van waterpartijen en bosweides. Sinds 2012 broedt er jaarlijks een paartje zeearenden. Op de boswachterij bevindt zich het Ontariobos, dat in 1958 werd geschonken door de horticulturele vereniging van de Canadese provincie Ontario. Ook is hier het Wilhelminabos. In dit gedachtenisbos zijn van 2000 tot 2015 in totaal 25.000 bomen geplant door nabestaanden van mensen die zijn overleden aan kanker.(1)

Schapen
Sinds maart 2020 heeft de kudde Drentse Heideschapen een nieuw onderkomen op Boomkwekerij Tonsel (Vossemeerdijk 30, N van het AZC). De ooien hebben een prachtige nieuwe kooi gekregen: Schaapskooi Tonsel. Zij begrazen de kwekerij, onder toezicht van de herders en hun honden.

Drontermeer en Vossemeer
De Roggebotsluis vormt de grens tussen het Drontermeer Z van de sluis en het Vossemeer N ervan.

Jachthaven
Jachthaven Roggebotsluis ligt O van de sluis, op grondgebied van de gemeente en stad Kampen.

Terug naar boven

Overnachten

- Camping Roggebotsluis ligt O van de sluis, op grondgebied van de gemeente en stad Kampen.

Terug naar boven

Links / voorzieningen

- AZC: - Nabij de Roggebotsluis was na de drooglegging vanaf 1958 tijdelijke behuizing gevestigd voor werkers in de Oostelijke Flevopolder. Tot 1966 woonden er in totaal 80 gezinnen in houten barakken. Hierna werd het terrein in gebruik genomen door vakantiepark Het Anker. Sinds 1994 is er een asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers: AZC Dronten. Het AZC is in 2012 duurzaam herontwikkeld. De oude Finse bungalows zijn vervangen door 134 duurzame huisjes die elk plaats bieden aan maximaal 8 asielzoekers. In 2014 zijn er tijdelijk woonunits bijgeplaatst voor 400 bewoners. Deze noodopvang is inmiddels afgebouwd.

Reacties

(2)

Getuige oudere versies van Street View heeft de buurtschap kennelijk al minstens sinds juni 2018 plaatsnaamborden i.p.v. genoemde 2020.

(goo.gl/maps/LwWzGVjB24TnirL77)

Dank voor de tip! Ik heb het aangepast.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen