Roodehaan (Engelbert)

Plaats
Buurtschap
Groningen
Groningen

Roodehaan (Engelbert)

Terug naar boven

Status

- Roodehaan is een buurtschap in de provincie Groningen, gemeente Groningen. T/m 1968 gemeente Noorddijk.

- De buurtschap Roodehaan valt in principe onder het dorp Engelbert (zijnde het dichtstbijzijnde dorp in de gemeente Groningen), maar omdat Engelbert geen eigen postcode en woonplaatsnaam heeft in het postcodeboek, liggen beide voor de postadressen 'in' Groningen.

- De buurtschap staat in de regio samen met nabijgelegen kernen bekend als 'de MEER-dorpen', wat staat voor Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan. Waarbij eigenlijk alleen de eerste twee dorpen zijn. Want Euvelgunne is een buurtschap, tegenwoordig grotendeels bedrijventerrein ZW van Middelbert, en Roodehaan is dus ook een buurtschap.

- NW van de buurtschap ligt nog een (voormalig) buurtschapje Oude Roodehaan, tegenwoordig ingeklemd tussen de bedrijven van bedrijventerrein Euvelgunne.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 (1) De Roodehaan, 1844 De Roode Haan. Ook in de decennia daarna komt de naam afwisselend los en aan elkaar voor.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk de naam van een herberg aan het Winschoterdiep. De haan is een bekend uithangteken en komt meestal voor als rode haan, soms ook als witte of blauwe.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Roodehaan ligt ZO van Groningen, Z van Engelbert, rond de Winschoterweg, en grenst in het Z aan het Winschoterdiep. Vlak na het huizengroepje van deze buurtschap (die helaas geen plaatsnaamborden heeft) begint de gemeente Hoogezand-Sappemeer (buurtschap Waterhuizen), waar de Winschoterweg opnieuw begint te nummeren, eveneens met de nrs. 1-30. Vlak na de buurtschap, vanuit Groningen gezien, ligt aan je linkerhand de Woortmansdijk al in de gemeente Hoogezand-Sappemeer, kern Westerbroek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Roodehaan 22 huizen met 152 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog slechts een 10-tal panden met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap lag oorspronkelijk aan de Hunze. Rond 1400 werd al een begin gemaakt met de aanleg van het latere Winschoterdiep tot aan de Hunze bij Roodehaan. De oude loop van de Hunze is sindsdien geheel verzand.

Tussen 1929 en ca. 1934 was hier een stopplaats in de Woldjerspoorweg (Groningen-Weiwerd). In tegenstelling tot in Engelbert is het 'stationsgebouw' van Roodehaan niet bewaard gebleven. Dit was een brugwachtershuisje bij de brug over het Winschoterdiep. Het is in 1996 afgebroken.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Z van de buurtschap, Z van het Winschoterdiep, is Bedrijvenpark Roodehaan in ontwikkeling. De infrastructuur daarvoor (bouwrijp maken van de grond e.d.) is in 2010 gerealiseerd. Door de economische crisis is het uitgifte-tempo van diverse bedrijventerreinen, waaronder ook deze, echter achtergebleven bij eerdere prognoses. Anno eind 2015 was hier nog geen bedrijf gevestigd. In afwachting van betere tijden wil de gemeente daarom in beperkte mate onderdelen van braakliggende bedrijventerreinen gaan gebruiken voor energieprojecten die de CO2-uitstoot reduceren. In 2014 zijn hier in dat kader op 10 ha grond 195.000 wilgen ingeplant. Dat is gerealiseerd op het achterste, nog niet bouwrijp gemaakte deel: fase 2 en 3. Fase 1 blijft gewoon in de reguliere verkoop. Na drie jaar worden de planten gerooid, versnipperd en opgestookt als duurzame brandstof voor moderne houtverbrandingsinstallaties. De energieopbrengst van deze biomassa­plantage is gelijkwaardig aan het jaarlijkse gasverbruik van zo’n 300 huishoudens. Zo kan bijvoorbeeld Sportcentrum Kardinge hier mee worden verwarmd. Het project heeft een looptijd van 10 jaar.

De bedrijventerreinen ZO van Groningen worden gezamenlijk Bedrijventerrein Zuidoost genoemd. Naast Bedrijvenpark Roodehaan vallen hieronder ook Winschoterdiep Euvelgunne, Eemspoort en vuilstort De Stainkoeln.

- Dorpsvisie MEER-dorpen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2009 zijn de werkzaamheden voor het toekomstige Bedrijvenpark Roodehaan gestart met het verplaatsen van de heikikkers. Speciaal voor deze zeldzame diersoort zijn poelen aangelegd in de groene Hunzezone. Kikkers die buiten dit gebied worden gevonden, worden verplaatst naar de poelen, waar ze zich hopelijk gaan voorplanten. Het is de bedoeling dat ook dit gedeelte van de Hunzezone, net als het deel op Eemspoort iets noordelijker, te zijner tijd wordt overgedragen aan Stichting Het Groninger Landschap, die voor beheer en onderhoud van dat gebied gaat zorgdragen.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Belangenvereniging MEER-dorpen*. De tweemaandelijkse dorpskrant MEER-nieuws is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).
* Wat deze afkorting betekent, kun je hierboven lezen onder het kopje Status.

- Duurzaamheid: - Sinds 2016 zijn plannen ontwikkeld om een deel van Bedrijvenpark Roodehaan te herbestemmen tot zonnepark. Dit zonnepark was aanvankelijk gepland op bedrijventerrein Westpoort W van de stad, maar die ruimte wilde de gemeente bij nader inzien liever inzetten voor bedrijfsvestiging. Het betreft een zonnepark met een oppervlakte van 22 hectare, waarop 81.000 zonnepanelen zijn geplaatst, met een totale capaciteit van bijna 12 megawatt, wat energie oplevert voor ruim 3.500 huishoudens. Zonnepark Roodehaan is in maart 2019 opgeleverd.

- Solarfields en Zon Direct Groningen hebben het voornemen om in samenspraak met de gemeente Groningen een zonnepark te ontwikkelen ter uitbreiding van Zonnepark Roodehaan op de naastgelegen gronden grenzend aan de A7 en de Woortmansdijk en de Winschoterweg aan de zuidzijde. Het voornemen is om een zonnepark te realiseren van ongeveer 40 hectare. Met de uitbreiding van dit park kunnen ongeveer 14.000 huishoudens van duurzame energie worden voorzien. Een deel van deze stroom zal rechtstreeks geleverd worden aan het UMCG-ziekenhuis en de overige opgewekte energie wordt terug geleverd aan het net. Het beoogde zonnepark levert hiermee een goede bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Groningen voor Groningen Energieneutraal 2035. Het park zal door gerenommeerde landschapsarchitecten landschappelijk worden ingepast, waarbij nauwe aansluiting wordt gezocht bij de vormgeving en landschappelijke inpassing het bestaande zonnepark en bij de oude Hunzeloop en de bestaande perceelgrenzen. De realisatie van dit zonnepark beoogt medio 2020 plaats te vinden.

Reacties

(2)

Deze vier dorpen kennen nu ook Meerstad (gemeente Groningen).

Volgens de bovenste kaart op deze pagina https://www.plaatsengids.nl/meerstad vallen Middelbert en Engelbert onder het gebied Meerstad, en Roodehaan en Euvelgunne niet. Bij Middelbert en Engelbert heb ik onder Status reeds vermeld dat ze tegenwoordig onderdeel uitmaken van het gebied Meerstad.

Reactie toevoegen