Schoondijke

Plaats
Dorp
Sluis
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

schoondijke_plaatsnaambord_kopie.jpg

Schoondijke is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Sluis. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-3-1970. Per 1-4-1970 over naar gemeente Oostburg, in 2003 over naar gemeente Sluis.

Schoondijke is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Sluis. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-3-1970. Per 1-4-1970 over naar gemeente Oostburg, in 2003 over naar gemeente Sluis.

gemeente_schoondijke_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Schoondijke anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Schoondijke anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

schoondijke_op_kaart_openstreetmap.jpg

Het dorpsgebied van Schoondijke blijkt 150 jaar later nauwelijks te zijn gewijzigd (wat best bijzonder is, gezien de grenscorrecties die er door de jaren heen bij gemeentelijke herindelingen vaak plaatsvinden).

Het dorpsgebied van Schoondijke blijkt 150 jaar later nauwelijks te zijn gewijzigd (wat best bijzonder is, gezien de grenscorrecties die er door de jaren heen bij gemeentelijke herindelingen vaak plaatsvinden).

schoondijke_dorpskern_op_kaart_openstreetmap.jpg

Close up van de dorpskern van Schoondijke (© van de beide actuele kaarten: www.openstreetmap.org)

Close up van de dorpskern van Schoondijke (© van de beide actuele kaarten: www.openstreetmap.org)

Schoondijke

Terug naar boven

Status

- Schoondijke is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Sluis. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-3-1970. Per 1-4-1970 over naar gemeente Oostburg, in 2003 over naar gemeente Sluis.

- Wapen van de voormalige gemeente Schoondijke.

- Onder het dorp Schoondijke vallen ook de buurtschappen Sasput, Tragel en Veldzicht.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1250 Sconendiic, 13e eeuw Sconendica, 1336 Sconendike, 1570 Schoondijck, 1573 Schondijck, 1664 kopie 1679 Schoondijcke.

Naamsverklaring
Samenstelling van schoon 'vrij van vuil, met name van onkruid' en dijk 'waterkering, bedijkt land'. Het dorp heette anno 1150 Wlendike, 1175 kopie 12e eeuw Uulendica, 1190 Veulendike, wat 'veulendijk' betekende, later gereïnterpreteerd als het Oudnederlandse vule 'van slechte kwaliteit, vuil', wat mogelijk tot de naamswijziging in tegenovergestelde zin heeft bijgedragen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Schoondijke ligt NO van de stad Oostburg, N van het dorp Waterlandkerkje, NW van de stad IJzendijke, ZW van het dorp Hoofdplaat, Z van het dorp Breskens en ZO van de dorpen Groede en Nieuwvliet.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Schoondijke 319 huizen met 1.845 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 286/1.648 (= huizen/inwoners), buurtschap Steenhoven 14/97 en buurtschap Sasput 19/100. Tegenwoordig omvat het dorp ca. 600 huizen met ruim 1.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
Tussen 1583 en 1585 is het oude Schoondijke door inundatie verdwenen. De plaats moet gelegen hebben op het thans zo genoemde oude kerkhof tussen de Sasputsestraat en de Groeneweg. In 1652 is het dorp opnieuw gesticht, volgens een geometrisch grondplan, op een kruising van belangrijke wegen (de Lange Heerenstraat en de Willemsweg). Het nieuwe dorp heette aanvankelijk Willemsdorp, maar uiteindelijk is toch de oude naam weer aangenomen. Het dorp ligt centraal in de Generale Prins Willempolder. Dorp en polder zijn in samenhang ontworpen en vertonen kenmerken van de renaissance. Zo valt het orthogonale assenkruis van de polder samen met het assenkruis in het dorp. Dorp en polder vormen daarmee een hechte ruimtelijke eenheid.

Kruiswegdorp of kruisdorp
Schoondijke is een duidelijk voorbeeld van een kruiswegdorp of kruisdorp, een dorpstype dat zich bevindt rond een kruispunt van wegen. Kruisdorpen ontstonden vooral vanaf de 17e eeuw in polders, waarvan de verkaveling langs geometrische lijnen verliep en de wegen loodrecht op elkaar stonden (op de oude gemeenteplattegrond elders op deze pagina is dat goed te zien). Kruisdorpen zijn dan ook gewoonlijk planmatig aangelegd, met op of nabij het kruispunt van wegen een aantal belangrijke gebouwen, zoals kerken, een raadhuis, een herberg en andere voorzieningen. Vooral in Zeeland zijn veel kruiswegdorpen te vinden.

Tweede Wereldoorlog en wederopbouw
Schoondijke is in 1944 tijdens de bevrijdingsgevechten grotendeels verwoest. Na de oorlog is het dorp weer opgebouwd en geldt thans als een fraai voorbeeld van ‘wederopbouwarchitectuur’. De gereformeerde kerk en de katholieke kerk zijn in 1950 herbouwd. Het assenkruis van het dorp is bij de wederopbouw gerespecteerd. Het aanwezige dorpsplein is echter wel van vorm veranderd. Van een relatief bescheiden en intiem vierkant renaissanceplein (50 x 50 meter) is het bij de wederopbouw omgevormd naar een veel groter rechthoekig plein (50 x 225 meter).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Herinrichting centrum
Het centrum van het dorp wordt gevormd door het dorpsplein (de Brink). Net naast het dorpsplein was er een rotonde, waar vier hoofdwegen samen kwamen. Hier bevond zich een hotel, oorspronkelijk voor handelsreizigers bedoeld. Dit is gemoderniseerd maar de oude gevelsteen is er nog altijd. Sinds de aanleg van de rondweg bij Schoondijke als deel van Rijksweg 61 in 2013, rijdt het doorgaande verkeer niet meer door het dorp. Omdat het hierdoor qua verkeer veel rustiger is geworden in het dorpscentrum, waren de wegen eigenlijk te breed, en was de rotonde op het Dorpsplein overbodig geworden.

In 2019 is de kruising daarom heringericht. De rotonde is verdwenen en is een plein geworden, het asfalt is vervangen door klinkers. “Het centrum moet een andere functie krijgen en aantrekkelijker worden, ook voor toeristen. Klinkers geven het dorpskarakter een heel ander aanzicht dan asfalt”, lichtte Mark Verhoosel van de gemeente Sluis toe bij de start van het project. Ook de oude N61 door het dorp is smaller gemaakt. Aan beide kanten van de Willemsweg lag een fietspad. Dat is er nu één, waar in beide richtingen over gefietst wordt. Het fietspad aan de oostkant is verwijderd. Vlakbij de komgrens is een nieuwe oversteekplaats voor fietsers aangelegd. De herinrichting van het centrum van Schoondijke is medio 2021 gereedgekomen.

Op de site van BoschSlabbers Landschapsarchitecten vinden wij het volgende verslag van dit project dat het dorpscentrum een heel ander aanzien heeft gegeven: "Van brede asfaltbaan naar ‘huiskamer’ van het dorp. Tot voor kort liep rijksweg 61 dwars door het dorp. Door de realisatie van een rondweg is het dorp autoluw geworden, maar de brede asfaltbaan van de rijksweg was velen een doorn in het oog. Een aantal bewoners maakte zich sterk voor de herinrichting en verenigde zich in de Centrum Plan Commissie. Door grote inzet van deze bewoners en de Dorpsraad is het gelukt geld vrij te maken voor de herinrichting van het centrum. Samen met de werkgroep heeft BoschSlabbers zich ten doel gesteld Schoondijke opnieuw in te richten en daarbij de geest van de wederopbouw van het dorp te respecteren. Het plein in het centrum moet de ‘huiskamer’ van het dorp worden.

Een groene drager. Door de reorganisatie van wegen, parkeerplaatsen en trottoirs is ruimte ontstaan voor een kwalitatieve invulling van de openbare ruimte. Het herinrichtingsplan voor het centrum van Schoondijke voorziet in een geleding van de ruimte door middel van twee krachtige bomenblokken. De bomenblokken definiëren op deze wijze drie open pleindelen en creëren gelijktijdig intimiteit. Onder de bomen door blijft de totale pleinruimte beleefbaar. De bomenblokken en het centrale grasveld geven het plein een groene drager.

De aanpak: open planproces. Het dorp kent een betrokken gemeenschap. Het plan is in een open planproces met een enthousiaste werkgroep tot stand gekomen. De grootste uitdaging was hoe een pleinruimte van maar liefst 225 x 50 meter intimiteit te geven. Dit als basisvoorwaarde om daadwekelijk als huiskamer te functioneren. Pleinen met vergelijkbare afmetingen zijn bekeken om te zien wat niet en wat vooral wél werkt. Op basis van deze bevindingen is een reeks modellen gemaakt. Alle ontwikkelde modellen hebben respect voor het unieke karakter van de wederopbouwarchitectuur die Schoondijke rijk is. Samen met de werkgroep is aan de modellen geschaafd om tot een voorkeursmodel te komen, dat verder vertaald is naar een fraai ontwerp.

Een reeks van pleinen. De ruimte is onderverdeeld in een reeks van pleinen. Op het assenkruis van het dorp (en polder) bevindt zich het eerste pleindeel. Dit plein wordt omgeven door voorzieningen, cafés en de katholieke kerk. De vierkante vorm verwijst naar het renaissanceplein van het vooroorlogse Schoondijke. Het middelste pleindeel houdt een ruimte vrij voor het voormalige gemeentehuis. Een lichte verhoging verbindt het bomenblok met het plein en biedt een podium dat gebruikt kan worden tijdens feesten en manifestaties. De derde open ruimte bevindt zich aan de noordzijde van het plein, en vormt een mooie pleinruimte voor de protestantse kerk. Als verwijzing naar de wederopbouwarchitectuur met kenmerkende betonaccenten zijn de pleinruimten tussen de bomenblokken uitgevoerd in stelconplaten.

Interessant detail: tastbaar duurzaam. Een groot aandeel verharding van het centrale plein en de toevoerwegen is vervangen door een groene invulling. Het beperken van verharding resulteert in tastbare duurzaamheid. In het centrale middengebied zijn grote delen ingericht als grasveld met een bomenraster. Bij de toevoerwegen heeft de laanbeplanting, het versmallen van de rijbaan en het gebruik van grasdoorgroeitegels bij het langsparkeren, gezorgd voor het verlagen van de vierkante meters verharding en een sterke vergroening van het beeld. Daarnaast is er tijdens extreme buien ruimte gereserveerd in het wegprofiel om water tijdelijk te bufferen." Dorpsraadvoorzitter Lau Oosthoek concludeerde in de PZC d.d. 23-5-2018: "Schoondijke is niet meer ‘het dorp met de rotonde’, het is nu dat gezellige dorpje met drie pleinen. Het is rustiger geworden en er is meer eenheid."

Nieuwbouw
"De dorpsraad kan zich nu, na het gereedkomen van de herinrichting van het centrum, concentreren op nieuwe plannen. Wat zou het mooi zijn als het grote tentzeil op het Dorpsplein verlicht zou worden. Maar belangrijker nog: nieuwe huizen. "Hier wonen veel jonge gezinnen. Ik heb met Sinterklaas nooit zo veel kinderwagens gezien. Maar doordat ouderen geen nieuw huis kunnen vinden, stokt de doorstroming op de woningmarkt. We zouden graag extra, levensloopbestendige woningen krijgen. Zo houden we Schoondijke leefbaar", aldus Lau Oosthoek, voorzitter van de Dorpsraad, in de PZC, december 2021 (wat gelinkt wordt aan het begin van het vorige artikel hierboven).

Landbouwverkeer
"Op de rondweg N676 is geen landbouwverkeer toegestaan. Doorgaand landbouwverkeer vanuit Oostburg en IJzendijke is daardoor gedwongen om door Schoondijke te rijden. Maar sinds de - hierboven beschreven - reconstructie van de dorpskern is deze route veel minder geschikt voor doorgaand landbouwverkeer. Daarom is in mei 2019 overleg over deze problematiek geweest tussen wethouder mevrouw Van de Vijver van de gemeente Sluis en vertegenwoordigers van CUMELA Nederland en ZLTO.

Een van de conclusies was dat landbouwverkeer in principe niet thuis hoort in de kern van een dorp of stad. Openstelling van de westelijke rondweg voor landbouwverkeer zal de dorpskern van Schoondijke sterk kunnen ontlasten van het landbouwverkeer en is een veel geschiktere route. De wethouder gaat daarom bij de provincie Zeeland pleiten voor openstelling van de rondweg voor landbouwverkeer. Dit zal de verkeersveiligheid sterk bevorderen en daarom wordt dit initiatief ondersteund door CUMELA Nederland." (bron: CUMELA Nederland, mei 2019)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Molen
Schoondijke heeft 1 rijksmonument, zijnde de Hulster's Molen (Lange Heerenstraat 71), een ronde stenen beltmolen, oorspronkelijk gebouwd in 1884 nadat zijn voorganger, een standerdmolen, was omgewaaid. In 1900 is de molen door brand getroffen en herbouwd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog loopt de oorspronkelijke hoge kap van de molen schade op. In 1948 is deze vervangen door een Hollands model. Tijdens de oorlog hebben zich in de kap twee Canadese militairen verscholen gehouden. In de molen is een plaquette te zien die daaraan herinnert.

Tot 1956 is de molen beroepsmatig op windkracht in gebruik geweest. De molen is lange tijd in eigendom geweest van de familie De Hulster, vandaar de naam van de molen. Begin jaren negentig is de molen geheel gerestaureerd. Tegenwoordig is de molen eigendom van Stichting De Hulster's Molen. Een vrijwillig molenaar laat de molen regelmatig malen. Op zaterdagen is de molen geopend voor meelverkoop. Tevens worden er dan rondleidingen gegeven.

Hervormde kerk
Schoondijke heeft sinds 1656 een Hervormde kerk. Dit betrof destijds een zaalkerkje op rechthoekige plattegrond, gedekt door een hoog tentdak waarop zich in het midden een achtkante dakruiter met uivormige spits bevond. Tijdens de bombardementen in het kader van de Slag om de Schelde eind 1944 is dit kerkje verwoest. De huidige Hervormde (PKN) kerk (Dorpsstraat 37), naar ontwerp van Adolph Eibink, komt gereed in 1950. Het is een bakstenen kerk en een voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. De vierkante, halfingebouwde, toren heeft een achthoekige lantaarn, voorzien van een tentdak. De kerk heeft een Flentrop-orgel uit 1951. In het toeristenseizoen worden er ook diensten in het Engels (Presbyteriaans), in het Duits (Evangelisch-Luthers) en in het Frans (Église protestante) gehouden.

RK kerk
Ook de voorganger van de huidige RK Sint Petrus Apostelkerk in Schoondijke, een door Piet van Genk ontworpen neoromaans bouwwerk uit 1884, is eind 1944 ten gevolge van bombardementen verwoest. De huidige Sint Petrus Apostelkerk (Prinses Beatrixstraat 5) komt gereed in 1950. Het is een eenbeukige bakstenen kerk in naar basilicastijl zwemende trant, met halfronde apsis en met een klokkengevel aangebouwd tegen de zijgevel van de kerk, waarin zich tevens de ingang van de kerk bevindt. De kerk is ontworpen door architectenbureau Siebers & van Dael.

Gereformeerde kerk
Schoondijke had sinds 1890 ook nog een Gereformeerde kerk, die in 1906 is omgebouwd tot school. Aan de Oostburgsestraat verrees een nieuwe kerk, ontworpen door Tjeerd Kuipers. Ook deze kerk is bij de bombardementen van eind 1944 verwoest. Vervolgens wordt de oorspronkelijke Gereformeerde kerk als noodkerk in gebruik genomen. In 1957 komt de nieuwe Gereformeerde kerk (Prinses Irenestraat 6) gereed, naar ontwerp van H. Eldering. Dit is een kerk in wederopbouwarchitectuur op achthoekige plattegrond, gedekt door een tentdak met in het midden een torentje en vier uitspringende vensters. Op weg naar de fusie tot PKN-gemeente, waarbij is besloten de Hervormde kerk te handhaven, is de Gereformeerde kerk in 2000 aan de eredienst onttrokken, verkocht en herbestemd tot woonhuis.

Playmuseum
De verzamelwoede van de anno 2019 67-jarige Wim Waleboer (gepensioneerd elektromonteur) uit Breskens begon met modelbouw containertreinen. Toen hij de collectie wilde uitbouwen met kranen liep hij een beetje vast omdat dergelijke kranen in dezelfde schaal lastig of niet te vinden zijn. Maar Playmobil had ze wél in het juiste formaat. Twaalf jaar later heeft Waleboer een unit in een boerenschuur in Breskens nodig om zijn hele collectie in op te bergen. De logeerkamer thuis is dan al lang te klein. Waleboer koopt zelf veel, maar krijgt ook geregeld Playmobil aangeboden. Zo blijft zijn collectie maar groeien.

Omdat de huur van de boerenschuur teneinde liep, moest Waleboer op zoek naar een andere stek. Eind 2018 stuitte hij op een op dat moment leegstaand kantoor aan de Dorpsstraat in Schoondijke. Een kelder voor opslag en een mooie ruimte om alle landschappen te exposeren. En toen wist Waleboer het: dit wordt het Playmuseum (als variant op de merknaam, want die mag hij van de Duitse fabrikant Geobra Brandstätter niet gebruiken). "Ik ging al jaarmarkten enzo af om mijn collecties te exposeren. Maar nu ik een vaste stek heb, wil ik steeds wisseltentoonstellingen houden. Zodat er het hele jaar door steeds iets anders te bewonderen is." Het Playmuseum (Dorpsstraat 8) is in maart 2019 geopend. Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 13.30-16.30 uur. (bron PZC en - beluister ook het interview met Wim Waleboer op - Omroep Zeeland, januari 2019)

Gevelstenen
Gevelstenen in Schoondijke.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

Lammetjesdagen
Lammetjes bewonderen en kroelen onder het genot van een kopje koffie, thee of zelfgeperst vruchtensap? Dat kan tijdens de jaarlijkse Lammetjesdagen (vr en za voor Pasen, beide dagen van 13.00-16.00 uur), in de schapenstal naast de Groene Polderwinkel in Schoondijke (Groeneweg Oost). Er zijn ooien en lammetjes van diverse schapenrassen te zien. Daarnaast zijn er diverse wolproducten verkrijgbaar en kun je meedoen aan een schapenquiz.

- Trekkertrek (mei).

- Moaneblussersfeesten (weekend in juni).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Schoondijke op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Dorpsraad Schoondijke is de schakel tussen de bewoners en de gemeente Sluis, een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente. Het is een van de manieren om de bewoners te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de gemeente Sluis. Door middel van overleg met instanties en bedrijven zorgen we ervoor de leefbaarheid in het dorp te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Als dorpsraad nodigen we de bewoners dan ook uit om mee te denken, we kunnen die inbreng goed gebruiken! Er kan altijd een mail gestuurd worden naar dorpsraadschoondijke@gmail.com. We proberen zo snel mogelijk een reactie te geven op de ingekomen mails. De Dorpsraad vergadert maandelijks. We willen dat graag elke keer doen bij een andere club, vereniging, bedrijf enz. die zich dan kort kan presenteren. Aan de ene kant kiezen we hiervoor om goed op de hoogte te zijn van alles wat er is en leeft in het dorp en anderzijds om ons te laten zien en horen bij zoveel mogelijk verschillende mensen. Er is natuurlijk ook ruimte voor vragen over en weer. Wilt u graag uw vereniging, bedrijf, club, stichting enz. aan ons presenteren, laat het dan weten via ons e-mailadres."

- MFC: - In januari 2020 is het nieuwe multifunctioneel centrum (MFC) in Schoondijke gereedgekomen, dat op de locatie van de in 2019 afgebroken Basisschool Prinses Irene is gebouwd. Het complex biedt onderdak aan de hieronder beschreven fusieschool, de kinderopvang en het dorpshuis. Het is een modern, energieneutraal en gasloos complex. Wel met een knipoog naar vroeger, want de monumentale gymzaal van de vroegere Basisschool Prinses Irene is in de nieuwbouw geïntegreerd. MFC De Rotonde, zoals het nieuwe complex heet, is in oktober 2021 alsnog feestelijk officieel geopend (enigszins verlaat door de coronacrisis).

Op de site van de firma Plastica, die de gevelbekleding heeft geleverd, vinden wij het volgende verslag over dit mooie project, waar het dorp trots op kan zijn: "MFC Schoondijke met ‘wasco-streepjes’ Cape Cod. Het dorp heeft een gloednieuw multifunctioneel centrum. Het is een bijzonder pand: duurzaam, modern, kleurrijk, compleet op de begane grond én met de bestaande, monumentale gymzaal erin opgenomen. Voor het unieke patroon in de gevelbekleding liet architect Herwig Minnen zich inspireren door de wasco-tekeningen uit zijn eigen jeugd.

Voor Schoondijke moest er een nieuw gebouw komen dat de basisschool, het dorpshuis en de kinderopvang samen konden delen. Gemeente Sluis koos hierbij voor het gezamenlijk plan van Architecten Alliantie en Leenhout’s aannemersbedrijf. Herwig Minnen: “We hadden al ervaring met multifunctionele centra en ons ontwerp kwam als beste uit de bus. De uitdaging was nog wel om de oude gymzaal goed te integreren. Die zaal staat op de monumentenlijst, dus die moest zeker blijven staan.”

Verbinding tussen gebruikers. Het nieuwe gebouw is rond de gymzaal aan de Prinses Irenestraat gebouwd. In totaal ging het om 1200 m2 nieuwbouw. Alles is op de begane grond; er zijn geen verdiepingen. Herwig Minnen: “Hier lag de praktische reden achter dat we niet wilden gaan heien. Er liggen op het terrein namelijk nog oude funderingen van het oude zwembad. Daarnaast is dit gebied in de Tweede Wereldoorlog flink gebombardeerd. As we wilden heien, moesten we eerst een uitgebreid en kostbaar bodemonderzoek laten uitvoeren. Het voordeel van de enkele laag is bovendien dat er meer verbinding is tussen de gebruikers van het gebouw.” Er is nu één hoofdingang aan de Prinses Irenestraat. De entree is het hart van het gebouw en daar zit ook het dorpshuis. Door het midden van het gebouw loopt de ‘ruggengraat’, een soort straat die de kinderopvang, school en het dorpshuis met elkaar verbindt. In het hart van het gebouw zit nog een multifunctionele ruimte.

Duurzaam en onderhoudsarm. MFC De Rotonde in Schoondijke is modern, energieneutraal en gasloos. Op het dak staan 190 zonnepanelen en er is gekozen voor warmtepompen en driedubbel glas. Herwig Minnen: “Duurzaam beperkt zich bij ons niet alleen tot energiebesparende maatregelen. Ook materiaalgebruik en levensduur maken deel uit van het begrip duurzaam. We ontwerpen altijd kostenbewust en daarbij kijken we ook naar de onderhoudskosten. Voor de gevelbekleding kozen we voor Cape Cod. We hadden er al vaker mee gewerkt en het past hier heel goed bij de gewenste uitstraling én de duurzame insteek. Hout is een mooi materiaal, maar het moet voor ons ook onderhoudsarm zijn.”

Spelen met kleuren. Cape Cod is een houten gevelbekleding van Noord-Amerikaans grenen uit duurzaam beheerde bossen. De gevelbekleding bewerkt volgens innovatieve procedures voor houtdroging en verduurzaming en is bijzonder onderhoudsarm. Het hout is bovendien leverbaar in alle mogelijke kleuren. Herwig Minnen: “De buitenzijde van het centrum is afgewerkt met Cape Cod in vrolijke kleuren zoals blauw, groen, geel en oranje. Die kleuren komen ook weer terug in het gebouw. We hebben een spel gemaakt van de kleuren, helemaal geïnspireerd op die tekeningen die je als kind maakt met wasco. Daarbij maak je eerst een laag met allemaal vrolijke kleuren en daarover breng je een zwarte laag aan. In die laag kras je vervolgens een tekening waarbij de kleuren weer zichtbaar worden. Als je nu schuin langs de gevel van het MFC kijkt, zie je zwart. Als je er recht voor staat, zie je de streepjes kleuren. Dat geeft een heel mooi effect. Mensen reageren dan ook erg positief op het totaalplaatje.”" (bron: fa. Plastica)

- Onderwijs en kinderopvang: - Openbare Basisschool Prinses Irene in Schoondijke (Prinses Irenestraat) is in 1939 gebouwd. In 2017 besluit men de school wegens de teruglopende leerlingaantallen te sluiten. In 2019 is het pand gesloopt. De twee andere scholen in het dorp - RK basisschool Sint Petrus en Prot.Chr. basisschool De Wegwijzer - zijn in 2009 gefuseerd tot aanvankelijk Basisschool Sint Petrus-De Wegwijzer. T/m 2019 waren ze nog op de twee oude locaties gevestigd (Julianastraat 21 en Irenestraat 18). In 2020 is de school ondergebracht in het dan opgeleverde nieuwe MFC en heeft zij haar huidige naam gekregen: Basisschool de Molenkreek. "In ons werk zetten wij ons in om de kinderen op het gebied van leren en leven wegwijs te maken. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van de creativiteit, op het verwerven van de noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

Ons onderwijs: gaat er mede van uit dat de leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving; is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie; en is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Ten aanzien van leerlingen die extra zorg nodig hebben, is het onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoefte van de leerling. Onze school is ook een leefgemeenschap. We willen daarom een sfeer scheppen waarin kinderen zich veilig, geborgen en gewaardeerd voelen. Respect voor elkaar is voor ons belangrijk om elkaar in de school tegemoet te treden. Begrip en waardering voor andermans mening en levenswijze, vooral voor mensen die zich onderscheiden door handicap, geloof, huidskleur of manier van leven. Dat houdt tegelijkertijd een houding in van zorg voor elkaar, samenwerken en samen spelen. Verder willen we de zorg voor materialen en onze omgeving benadrukken. En natuurlijk hoort verantwoordelijkheid dragen voor een goede gang van zaken daar ook bij. Wij willen ook een bijdrage leveren aan de leefgemeenschap in Schoondijke. Initiatieven en activiteiten waar wij voor worden gevraagd zullen wij met een positieve en actieve houding benaderen." Aldus de school in haar Schoolgids.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Schoondijke is opgericht in 1932.

- "STV Gravelsteps is een gezellige tennisvereniging in Schoondijke. De vereniging is opgericht in 1971 en heeft ruim 80 leden, die met veel plezier hun hobby uitoefenen. Onze vereniging biedt tal van mogelijkheden op recreatief en competitief gebied. Verder worden er door de vereniging tal van activiteiten georganiseerd, waardoor aan ieder lid de mogelijkheid geboden wordt om een balletje te slaan en nader kennis te maken met onze gezellige vereniging. Een aantal leden zijn al vanaf het prille begin lid en zijn dat nog steeds. Dit zegt wat over onze vereniging, waarop we zeer trots zijn. We hopen dan ook snel nader met je kennis te kunnen maken en dat je net zo enthousiast wordt over onze vereniging als onze huidige leden. De vereniging is volledig zelfvoorzienend. De banen en gebouwen zijn eigendom van de vereniging. De vereniging wordt volledig draaiend gehouden door de inzet van een groot aantal vrijwilligers en genereert haar inkomsten door het organiseren van toernooien en diverse activiteiten, de jaarlijkse contributie en de omzet uit de kantine.

Onze accommodatie bestaat uit 3 verlichte gravelbanen, een zeer gezellige knusse kantine, ruime kleedruimtes en een schitterend terras. Wij hebben tot nu toe steeds gekozen voor gravel als ondergrond voor onze banen. Deze ondergrond moet dagelijks intensief onderhouden worden. Dit wordt gedaan door onze “groundsman”, daarnaast moeten de banen na elke partij door de spelers geveegd worden. Om de banen in goede conditie te houden is het van belang dat er met het juiste schoeisel gespeeld wordt. ’s Nachts worden de banen automatisch beregend, tijdens warme en droge dagen kan het noodzakelijk zijn om de banen gedurende de dag extra te sproeien. Alle 3 de banen beschikken over verlichting, die door de kantinedienst kan worden ingeschakeld. Een paar jaar geleden hebben we als eerste vereniging in West Zeeuws-Vlaanderen een Minibaan aangelegd, vrij toegankelijk voor alle jeugd uit Schoondijke.

Kantine. Onze onlangs gerenoveerde kantine is iedere avond geopend vanaf 19.00 uur. In het weekend is de kantine geopend tijdens competitiewedstrijden en verschillende activiteiten. De kantinedienst wordt georganiseerd door de kantinecommissie samen met een groot aantal vrijwilligers die eens in de zes weken een kantinedienst draaien. Heb je als (nieuw) lid belangstelling om aan de kantinedienst een steentje bij te dragen, dan verzoeken we je contact op te nemen met Niek de Rijk. Terras. Na afloop van een potje tennissen is het gezellig vertoeven op ons vernieuwde terras. Het meubilair biedt ruimschoots de mogelijkheid om nog gezellig te loungen onder het genot van een bakje koffie/thee of een drankje. De ligging van het terras is zeer gunstig, zodat hier in de zomermaanden volop genoten kan worden van het zonnetje.

Welke activiteiten zijn er voor de seniorleden? Naast voldoende mogelijkheden om recreatief te spelen, bieden wij je als vereniging de volgende mogelijkheden voor deelname aan: - Jumbotoernooi; - Molenkreek 40+ toernooi; - Tennisles; - Dubbel en Mix Toss; - Competitie. Alle georganiseerde activiteiten zijn voor spelers van ieder niveau en zijn opgenomen in de evenementenkalender die elk jaar opnieuw verschijnt. Door aan een van deze activiteiten deel te nemen, maak je snel kennis met onze leden. Wat doen wij voor de jeugd? Mede dankzij een actieve jeugdcommissie die jaarlijks diverse activiteiten voor de jeugd organiseert, heeft de vereniging een groot aantal jeugdleden. Voorbeelden van activiteiten zijn: - Tennisles; - Bal- en slagvaardigheid; - Tienertraining; - Ladder; - Jeugdkam'; - Winteractiviteiten (niet alleen tennis).

Nieuwsgierig geworden? Graag nader kennismaken met STV Gravelsteps in Schoondijke? Dat kan, we ontmoeten je graag op een van onze tennisbanen, in de kantine óf op het terras. Ben jij eventueel die vrijwilliger die we zoeken? Om onze vereniging draaiende te houden hebben we veel vrijwilligers nodig. Wij hopen in de toekomst dan ook een beroep op je te kunnen doen om als vrijwilliger een steentje bij te dragen. Er zijn vele mogelijkheden hiertoe binnen onze vereniging. Nog vragen? Heb je na al deze informatie nog vragen, dan kan je contact opnemen met Anja van Damme of Kim Ringoot of per mail info@stvgravelsteps.nl. We helpen je graag om onze vereniging nader te leren kennen. Tot slot: Namens het bestuur en alle leden wensen we je veel plezier in onze vereniging."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Schoondijke.

Reactie toevoegen