Steggerda

Plaats
Dorp
Weststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

steggerda_collage.jpg

Steggerda is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Weststellingwerf. (© Jan Dijkstra, Houten)

Steggerda is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Weststellingwerf. (© Jan Dijkstra, Houten)

steggerda_groen.jpg

Mooi groen Steggerda

Mooi groen Steggerda

steggerda_dorpsgezicht.jpg

Dorpsgezicht van Steggerda

Dorpsgezicht van Steggerda

steggerda_kerk.jpg

Ook de kerk van Steggerda staat mooi in het groen.

Ook de kerk van Steggerda staat mooi in het groen.

steggerda_lindevallei.jpg

In het centrum van Steggerda kijken we over de Lendevallei.

In het centrum van Steggerda kijken we over de Lendevallei.

steggerda_lendevallei.jpg

Ook dit is de Lendevallei bij Steggerda.

Ook dit is de Lendevallei bij Steggerda.

Steggerda

Terug naar boven

Status

- Steggerda is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Weststellingwerf.

- Steggerda bestaat uit twee kernen: een kern aan de kant van Noordwolde, en een kern aan de kant van De Blesse, met sinds 1922 een eigen RK kerk (de St. Fredericuskerk), als opvolger van de Z gelegen kerk die te Overburen was gelegen.

- Onder het dorp Steggerda valt ook de buurtschap Overburen (deels). Volgens dit artikel is er op grondgebied van het dorp (-Oosteinde) ook een buurtschap Zevenroeden geweest ('richting de Lende'). Zo te zien is deze buurtschap er tegenwoordig niet meer.

Terug naar boven

Naam

In het Stellingwerfs
Steggerde.

Oudere vermeldingen
1408 Steggerden, 1448 Oldesteckerde, 1449 Oldesteggherde, 1542-1543 Steggerden.

Naamsverklaring
Onverklaard. Het is niet waarschijnlijk hierin gaarde 'tuin' of erde 'bouwland' te zien. In 1861 schreef men ook nog Steggerden. De vorm op a is analoog aan namen als Vinkega, Peperga en Wolvega. De toevoeging Olde- is opmerkelijk.(1)

Terug naar boven

Ligging

Steggerda ligt ZO van Wolvega, en grenst in het N aan het riviertje de Lende, in het O aan Vinkega, in het Z aan de provincie Overijssel (kernen Eesveen / Eese en Willemsoord) en in het W aan Peperga.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Steggerda 101 huizen met 560 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 450 huizen met ca. 1.050 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Kerkelijk
Steggerda is een van de katholieke 'enclaves' in het overwegend protestantse Fryslân. In 1759 wordt hier een RK schuilkerk gebouwd: een schuur met beneden paarden en boven kerkruimte. De priester woont in een klein aangebouwd woonhuis. De eerste echte RK kerk na de Reformatie komt hier pas in 1839, en wel in de buurtschap Overburen. Na nieuwbouw van de Sint-Fredericuskerk in het dorp in 1921 wordt de kerk in Overburen gesloopt.

Waterschap
Rond 1918 worden plannen ingediend om te komen tot de oprichting van een Waterschap Steggerda, van aanvankelijk ca. 1.000 ha, later ca. 3.000 ha. Deze plannen gaan niet door. In plaats daarvan is in genoemd jaar het veel grotere Waterschap De Linde opgericht, dat ca. 14.000 ha omvat, aan weerszijden van de Linde, van Oldetrijne tot Elsloo.

Postaal
In 1852 krijgt Steggerda zijn eerste postale inrichting. Dit is een 'bestelhuis' (een eenvoudige, basale vorm van postkantoor), dat Steggerdasloot wordt genoemd. Deze inrichting wordt in 1871 opgevolgd door een volwaardig hulppostkantoor.

- Enkele stukjes uit de geschiedenis van Steggerda.

- Commissie Dorpsarchief Steggerda (DAS) verzamelt herinneringen, zoals materialen en verhalen, over wat zich in het verleden in het dorp heeft afgespeeld, en legt dat vast zodat het voor volgende generaties bewaard blijft. De verzamelde materialen worden opgeslagen in een archief in het MFC. Op verzoek kunnen geïnteresseerden daar inzage in krijgen. Tijdens het winterseizoen is het archief iedere eerste zaterdagochtend van de maand geopend.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool Triangel is per 1 augustus 2019 opgeheven. De school had in schooljaar 2018-2019 nog maar 11 leerlingen. Dat is onder de landelijke absolute ondergrens van 23 leerlingen en onder de gemeentelijke opheffingsnorm van 33 leerlingen. Vóór de zomervakantie van 2018 stemden de medezeggenschapsraden van Dorpsschool De Blesse en OBS Triangel over het fuseren van de twee scholen. De medezeggenschapsraad van Dorpsschool De Blesse stemde tegen het voornemen tot fuseren. Hierdoor werd duidelijk dat het niet te verwachten was dat het op korte termijn tot een fusie zou komen. Wellicht hierdoor kwam het tot een aantal personele wisselingen in de personeelsstaf van basisschool Triangel. Voor een aantal ouders van basisschool Triangel was zowel het uitblijven van de fusie en daarmee een onduidelijke toekomst van de school als de personele wisselingen aanleiding om in de zomer van 2018 op zoek te gaan naar een andere basisschool, wat de 'krimp' van de school nog versterkte. De meeste leerlingen zijn naar Daltonschool Fredericus in Steggerda gegaan.

Na de sluiting van de school had de gemeente geen beleidsdoel meer voor het gebouw en had zij de intentie het pand te verkopen. Vanuit Dorpsbelang Steggerda is de Werkgroep Schoolgebouw opgericht, die de gemeenteraad heeft gevraagd het schoolgebouw onder acceptabele condities te mogen overnemen om er een multifunctioneel centrum van te maken. En dat is ook gebeurd. Dorpsbelang gaat voor behoud van de huidige functies van het gebouw (kinderopvang, fysiotherapie, logopedie, boekenstek, dorpsarchief en vergaderruimte). Het vrijgekomen gedeelte zou gevuld kunnen worden met een vorm van dagbesteding voor ouderen. De details m.b.t. dat plan worden nog uitgewerkt.

- "Hier ligt een document van en voor Steggerda. Iets wat voor de één een bundel papieren is, voor de ander een samenvatting van de keukentafelgesprekken of de bijeenkomsten en weer een ander noemt het de Dorpsvisie. Verschillende woorden voor een document dat zeker weten tot stand is gekomen met medewerking van vele inwoners, verenigingen en ondernemers van ons dorp. Dorpsbelang heeft hierbij begeleiding gekregen van Stichting Doarpswurk en is een aantal aandachtspunten op papier gaan zetten. Verschillende dorpsvisies van omliggende dorpen zijn bekeken en beoordeeld. Daarna is de werkgroep ‘Dorpsbelang Commissie Dorpsvisie’ gevormd en een plan van aanpak opgesteld.

In de periode november 2011 tot maart 2012 heeft een werkgroep van het dorpsbelang de keukentafelgesprekken georganiseerd. Leden van het dorpsbelang zijn de buurt op gegaan. De gesprekken gingen over ons dorp. We hebben in 15 bijeenkomsten met meer dan 90 dorpsgenoten gesproken over allerlei dingen die zij belangrijk vonden. Voor nu en voor in de toekomst. Wij hebben dit alles samengevat. Het resultaat is, onder grote belangstelling, gepresenteerd in dorpscafé ’t Steckie. Na een inleiding hebben de aanwezigen aan kunnen geven welke dingen men belangrijk vond. Dit gebeurde door middel van het plakken van stickers met een verschillende waarde. Elke aanwezige had 150 punten te verdelen door middel van stickers van 50, 40, 30, 20 en 10 punten. Het was een actief gebeuren waarin mensen met elkaar van gedachten konden wisselen. Hierna was er een ronde waarbij elke aanwezige 1 punt kon geven aan het onderwerp dat de hoogste prioriteit heeft voor hem en haar en wat men binnen 10 jaar in hun dorp Steggerda gerealiseerd wilde zien.

De informatie uit de keukentafelgesprekken en een samenvatting en foto-impressie van de bijeenkomst zijn de basis van dit stuk. Wij hebben geprobeerd de feiten en meningen op een juiste manier in deze Dorpsvisie te verwerken. Ook zijn voor een aantal onderwerpen oplossingsrichtingen gegeven. In deze visie staat centraal wat inwoners, scholen, verenigingen en ondernemers van elkaar, het dorpsbelang en de gemeente verwachten op dit moment en in de komende jaren. Wij hopen dat de sterke punten van ons dorp kunnen worden behouden en verwachtingen kunnen worden waargemaakt. We zijn er allen in ieder geval even weer bewust mee bezig en bedanken een ieder voor zijn of haar inbreng." Aldus Dorpsbelang Commissie Dorpsvisie (Jan Hornstra, Thijs Waldus, Theo Hofstee en Simone Hornstra) in de inleiding van de in 2013 verschenen Dorpsvisie Steggerda.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Steggerda heeft 4 rijksmonumenten, waarvan er 3 betrekking hebben op de Sint-Fredericuskerk, zijnde de kerk zelf, de naastgelegen pastorie op nr. 47 (eveneens uit 1921) en de calvariegroep op de begraafplaats. Het 4e rijksmonument is de boerderij uit 1731 van het Saksische langhuistype op Steggerdaweg 87.

- Steggerda heeft 2 gemeentelijke monumenten, zijnde de Hervormde kerk uit 1739 (verbouwd in 1903) met begraafplaats (Steggerdaweg 35), en de naastgelegen pastorie (huisnrs. 37-39). De kerk maakt sinds 2011 deel uit van de in dat jaar opgerichte Protestantse Gemeente Lindestreek.

- RK Sint-Fredericuskerk (Pepergaweg 45) uit 1921. "Op de plaats waar nu de Nederlands Hervormde kerk staat bevond zich het eerste, tufstenen, kerkje van het kleine dorp. Wanneer deze is afgebroken is niet bekend. Het kerkje komt nog voor op een prent uit 1722. Na de Reformatie werden de katholieke diensten gehouden in een schuur. Steggerda was een onderdeel van de missiestatie Steenwijkerwold. In 1693 werd het een zelfstandige statie met een eigen priester, die o.a. ook de dorpen Oldemarkt, Peperga, Noordwolde en Makkinga bediende. In 1759 werd een nieuwe schuilkerk gebouwd, een schuur waarin een verdieping: beneden paarden en boven kerkruimte. De priester woonde in een klein aangebouwd woonhuis. De eerste echte RK kerk van het dorp na de Reformatie kwam in 1839 in de buurtschap Overburen. Hier werd ook het eerste katholieke kerkhof van Fryslân aangelegd.

In 1853, bij het herstel van de kerkelijke hiërarchie, werd de statie Steggerda een parochie. Tot het gebied van deze parochie horen ook nu nog vijftien kleine dorpen en buurtschappen. In 1870 werd reeds een kerkfonds ingesteld om te zijner tijd de slecht gebouwde Overburenkerk te vervangen. Tot nieuwbouw kwam het eerst in 1920. Toen is naar ontwerp van architect Wolter te Riele de huidige kerk aan de straatweg gebouwd. Het is een voorbeeld van de laatste fase van de 19e-eeuwse neogotiek. De kerk in de Overburen is kort na de in gebruik name van de nieuwe kerk in 1921 afgebroken. Het oude kerkhof is gedeeltelijk nog aanwezig. Na de bouw heeft de kerk geen veranderingen ondergaan. Vrij kort geleden zijn de gewelven en de ramen schoongemaakt en zijn de leien van het dak vernieuwd.

Het exterieur van de driebeukige kerk met transept volgt nauwkeurig het interieur. De portaaltravee is verlaagd, de ingangspartij verdiept, rond de deur een geprofileerde omlijsting, hierboven smalle ramen. Het middenschip is hoog opgetrokken en heeft dakkapellen, de zijbeuken zijn verlaagd. De transeptarmen hebben een zadeldak. Op het middelpunt van het transept, de viering, staat de achtkante toren waarop een hoge spits. Het koor is afzonderlijk uitgebouwd. Metselwerk in donkere baksteen, eenmaal versneden steunberen. Achter de kerk bevindt zich het zeer grote kerkhof met een voor Friesland unieke Calvarieberg.

Vergeleken met kerken uit de bloeiperiode van de neogotiek is het interieur sober. Het schip heeft vier traveeën of raamvlakken, het transept twee. Metselwerk in zachte tinten. Aan de wanden zijn de dwerggalerijen een opvallend gotisch element. Op de kruisribgewelven van het middenschip bloemschilderingen, in de zijbeuken engelen met bijbelteksten, in het koor sterren met het Lam Gods op de sluitsteen. De ramen vertonen de acht zaligsprekingen, bij elke tekst een heilige met bij de tekst behorend attribuut. In het schip verder mooie koperen kronen en de kruiswegstaties, aan de wanden de wijdingskruisjes. Achterin vier beelden, resp. Gerardus Majella, Franciscus van Assisië, Anthonius van Padua en de heilige Jozef. Dit laatste bevond zich vroeger in de Jozefkapel in de zuider transeptarm. De doopkapel, op de liturgisch juiste plaats, is nu een Mariakapelletje. Het transept hoger dan schip en koor, heeft extra lichtinval door tweemaal drie roosvensters.

De ramen aan de zuidzijde tonen de heilige familie, St.Jozef en de patroonheilige van de kerk, Fredericus van Utrecht. Aan de noordzijde: Fredericus predikend in Friesland en zijn marteldood. In elke arm bevindt zich een biechtstoel, aan de triomfboog het vieringskruis met de vier evangelisten op de uiteinden. In de voormalige Jozefkapel is geen altaar meer aanwezig, wel ziet men nog de nis voor de ampullen. In de ramen: het huwelijk van Jozef en Maria, de vlucht naar Egypte en het sterfbed van Jozef. De twee doeken die hier staan opgesteld hebben deel uitgemaakt van het kleed over de communiebank. Zij beelden twee symbolen uit van de Eucharistie: de pelikaan en de drinkende herten. Hier bevindt zich ook de moderne koperen doopvont.

De beelden van Fredericus en Isidorus, patroon van de landbouwers, zijn, evenals de beelden achterin, vermoedelijk afkomstig uit de Overburenkerk. De Mariakapel heeft een modern altaar. De ramen tonen hier het huwelijk van Anna en Joachim, de geboorte van Maria, het terugvinden van Jezus in de tempel, de kroning van Maria. In het koor het hoogaltaar met een bronzen retabel van de Utrechtse edelsmid Leo Brom. In de mandorla de kruisiging, naast Christus engelen, Maria en Johannes. Onder de altaartafel, die vermoedelijk afkomstig is uit de oude kerk, het offer van lzaak en van Melchisedec. Op het tabernakeldeurtje twee wakende engelen. De ramen in het koor: twee engelen, de boodschap aan Maria, de geboorte val Christus, de Hof van Olijven, de kruisiging, de verrijzenis, de nederdaling van de Geest, twee engelen.

Het nieuwe altaar bestaat uit delen van de oude communiebank. Hierop vier reliëfs: het Lam Gods, vogels en druiven als symbool van het beloofde land, vissen en broden van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging, de eenhoorn als symbool van de Verlosser. De preekstoel is het werk van pastoor Johannes Schutte, die hier stond van 1859-1885. Vermoedelijk is ook de oude doopvont van zijn hand. Op de kansel de vier evangelisten, op het rugschot Willibrordus met hetzij Bonifatius hetzij Fredericus. Op de toren boven het klankbord Christus die de apostelen uitzendt naar alle volkeren. Het orgel is een incompleet instrument van onbekende herkomst. Mogelijk is het tijdens de bouw aangekocht, de Overburenkerk beschikte alleen over een harmonium." De RK Sint-Fredericuskerk te Steggerda is sinds 2014 onderdeel van de HH. Petrus en Paulusparochie, waaraan de beschrijving van de kerk is ontleend.

- Het kleurrijke en rijk versierde houten kerkje op Westvierdeparten 11 (aan de zuidgrens van het dorpsgebied van Steggerda, aan het bebouwingslint langs de grens met Drenthe) dateert uit 1935, is tot 1962 in gebruik geweest als Hervormde Evangelisatie en daarna tot 1979 als zondagsschool. Tegenwoordig is het een vakantieverblijf.

- "Stoom-zuivelmuseum Steggerda is in 2011 gerealiseerd. De stoommachine, die in de voormalige zuivelfabriek zijn diensten heeft bewezen, en daarna bewonderd kon worden toen de fabriek het veilinghuis van Henk Dijkstra werd, is destijds aan het dorp geschonken. Dorpsbelang riep een werkgroep in het leven, toen besloten werd dat het terrein beschikbaar kwam voor woningbouw en de fabriek gesloopt zou worden. Het idee werd geopperd om de zuivelfabriek, met pijp, in het klein na te bouwen en de stoommachine daar een plek te geven. Met behulp van vele vrijwilligers is op het terrein van de voormalige zuivelfabriek een replica verschenen.

In de jaren daarna zijn veel voorwerpen die oorspronkelijk bij de zuivelfabriek behoorden, aan het museum geschonken of in bruikleen gegeven. Veel mensen vinden op de zondagen hun weg naar de Vaartweg om de materialen in het kleine "zuivelfabriekje" te bewonderen. Elk jaar bedenken we een nieuwe expositie, naast datgene wat er vast in het museum tentoongesteld is. Zo pronkten in seizoen 2020 de kaaspers, vele "melkspreuken", een mini stoommachientje en het schetsboek uit 1905 in de expositie. De kaaspers is geschonken door de Oudheidkamer te Wolvega en het koeienschetsboek komt van H.L. Dedden, destijds boer op Steggerda en (loco)burgemeester van de gemeente Weststellingwerf."

- De net aan de andere kant van de provinciegrens gelegen buurdorpen Frederiksoord, Wilhelminaoord (beide Drenthe) en Willemsoord (Overijssel) zijn in de 19e eeuw ontstaan als koloniën van de in de regio bekende Maatschappij van Weldadigheid. Minder bekend is dat ook het gebied ten zuiden van de Leemweg en ten noorden van de Westvierdeparten door deze Maatschappij is gecultiveerd. In de 19e eeuw heette dat gebied 'Steggerda onder Willemsoord'. Verschillende inwoners van het dorp zijn nog zijn nazaten van 'kolonisten' uit die tijd. In vroeger jaren stonden er een school en een weverij, naast de vele koloniewoninkjes en boerderijtjes.

In 2018 is op vele manieren het 200-jarig bestaan van de nog altijd bestaande Maatschappij herdacht. Om ook het hierboven beschreven gebiedje in het kader van de 'koloniën' op de kaart te zetten, hebben (de toen 13-jarige) Bas Reinbergen, Nico Bollen en Jan Hornstra op 1 december 2018 in totaal vier borstbeelden van Johannes van den Bosch, oprichter van de Maatschappij, onthuld. Ze staan aan het begin van de Leemweg en op de kruising van de Leemweg met de Turfhoekweg. O.a. wethouder Jack Jongebloed, vertegenwoordigers van de Maatschappij en omwonenden waren erbij aanwezig. Genoemde Bas en Nico zijn nazaten van een kolonistengeneratie. Jan Hornstra vertegenwoordigde namens Dorpsarchief Steggerda de inwoners van het dorp, die vandaag de dag een vermenging zijn van 'kolonisten' en 'autochtonen'.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Feestcommissie Steggerda houdt je via haar Facebookpagina op de hoogte van evenementen en activiteiten door het jaar heen in het dorp. Het betreft o.a. het Steggerdafeest in juni.

- Steggerda is, zoals reeds vermeld bij Geschiedenis, een katholieke enclave in het doorgaans protestantse Weststellingwerf. Daarom is dit dorp een van de weinige plaatsen in de regio waar carnaval wordt gevierd. Daar kun je alles over lezen op de site van CV De Bûtenbieners.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsclub Vooruitgang. In de zomer worden er de Dorpsfeesten georganiseerd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Het bestaande fietspad langs De Lende, tussen de Domeinenweg bij Wolvega en de Kontermansbrug, tussen het dorp De Hoeve en de A32, grotendeels gelegen in het dorpsgebied van Steggerda, wordt in 2021 opgeknapt. Het pad wordt breder en volgt straks op een aantal locaties de oevers van opnieuw uit te graven beekmeanders. Naar verwachting is het pad voor de herfst van 2021 klaar. Tijdens de werkzaamheden is het fietspad afgesloten voor fietsers en voetgangers.

Oude beekmeanders. Het huidige, twee kilometer lange fietspad van asfalt NW van Steggerda is ongeveer 1,20 meter breed en maakt plaats voor een betonnen fietspad van twee meter breed. Ook worden op drie plaatsen oude meanders (beeklussen) van De Lende opnieuw uitgegraven. Het fietspad ligt nu nog strak tegen de beek De Lende aan, maar volgt straks op drie plaatsen de uit te graven meanders. Bij de Roordapolder komt er een lus door het natuurgebied van It Fryske Gea, zodat fietsers en wandelaars de afwisseling in het landschap kunnen beleven. Ook worden er kano- en visvoorzieningen aangelegd. De reconstructie van het fietspad is al lange tijd een wens van gemeente Weststellingwerf. Het is onderdeel van gebiedsontwikkeling Beekdal Linde. De totale kosten van de reconstructie bedragen ruim 1,5 miljoen euro.

Samenwerking. De Gebiedscommissie Beekdal Linde werkt in opdracht van de provincie Fryslân en in samenwerking met de streek aan plannen voor het gebiedsontwikkelingsproject. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf, natuur- en milieuorganisaties, Wetterskip Fryslân, LTO Noord, Vereniging kleine dorpen en de provincie Fryslân." (bron: Provincie Fryslân, januari 2021)

Roordapolder waterberging
"Wetterskip Fryslân heeft in 2021 de Roordapolder N van en vallend onder het dorpsgebied vam Steggerda ingericht als waterbergingsgebied. Bij extreem hoge waterstanden (30 centimeter hoger dan normaal) op De Lende stroomt het water uit de beek op een natuurlijk manier de polder in. Zo vangt de polder in extreme weerssituaties extra water uit de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten) op. We hebben de werkzaamheden in de Roordapolder uitgevoerd in nauwe samenwerking met It Fryske Gea, die de polder in eigendom heeft. De polder ligt pal naast De Lende, onderdeel van de Friese boezem. Hierdoor was het gebied heel geschikt om in te richten als waterbergingsgebied. De polder werkt als een natuurlijke overstromingsvlakte in de benedenloop van het beekdal.

Doel van het project. Door de klimaatverandering krijgen we vaker te maken met extreme neerslag en watertekorten door droogte. Daarom onderzoeken we voortdurend de mogelijkheden in de buurt van de Friese boezem om meer water te kunnen bergen. Met de herinrichting komt de Roordapolder bij Steggerda vrij voor de Friese boezem te liggen. Bij hoge waterstanden in De Lende stroomt het water van de beek via een zogenaamde ‘voorde’ (doorwaardbare plaats) de Roordapolder in. Daarna vindt het verder zijn weg in de polder via nieuw gegraven slenken. De natuur bepaalt dus zelf wanneer het water het gebied ingaat, er komt geen menselijk handelen aan te pas. Inzet polder als waterberging. Tijdens de inzet als waterberging komt er gemiddeld een halve meter water in de polder te staan. De polder kan ongeveer 130.000 m3 water opvangen. Dat komt overeen met 50 olympische zwembaden vol water. Als de waterstand van De Lende weer zakt, zakt automatisch ook het waterpeil in de polder. Het water in de polder zakt heel langzaam, omdat het door een smalle buis terugstroomt naar de beek.

Aanleg nieuwe waterkering. Bij de inrichting van de Roordapolder bij Steggerda als bergingsgebied is een nieuwe waterkering aan de zuidoostkant van het gebied aangelegd. Zo blijven de naastgelegen landbouwgronden droog als de polder wordt ingezet als waterberging. De bestaande waterkering rond de Roordapolder voldeed over een lengte van 1700 meter niet meer aan de veiligheidseisen en is met de nieuwe inrichting komen te vervallen als kering. Natuurontwikkeling. De nieuwe waterkering is gemaakt van grond uit het gebied zelf. Hiervoor hebben we over een grote oppervlakte de bovenste laag grond van 20 centimeter verwijderd. Met het afgraven van deze grondlaag zijn ook de overtollige voedingsstoffen door het voormalige landbouwgebruik afgevoerd.

Omdat het maaiveld nu dichter bij het grondwater ligt, kunnen zegges, riet en andere moerasplanten zich hier beter vestigen. Het gebied mag zich nu spontaan gaan ontwikkelen tot een afwisselend landschap met water, natte delen (moeras), rietruigtes en grasland. Hier profiteren onder andere de heikikker, grote modderkruiper, purperreiger, roerdomp, watersnip, otter en bruine kiekendief van. Bij de inrichting zijn belangrijke groeiplaatsen met zeldzame soorten als waterdrieblad gespaard. Kosten. De totale kosten voor het project bedragen 300.000 euro. Het project is gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3) en Wetterskip Fryslân." (bron: Wetterskip Fryslân, oktober 2021)

Terug naar boven

Beeld

- Foto's van Steggerda in de vorm van een diaserie/-animatie.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Steggerda.

- Nieuws: - De 1x per kwartaal verschijnende Dorpskrant is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenorganisatie: - Dorpsbelang Steggerda.

- Onderwijs: - "Basisschool Fredericus is een Daltonbasisschool, waarop iedereen welkom is. We vinden het belangrijk dat kinderen zich bij ons op school "thuis" voelen en dat ouders de school als gastvrij ervaren. De school is rustig gelegen in het kleine dorp Steggerda, met uitzicht over de weilanden. De school beschikt over een ruim en licht schoolgebouw. Wij werken vanuit de pijlers van Daltononderwijs. Dat betekent dat wij gericht aandacht besteden aan het leren samenwerken, zelfstandig werken, leren plannen, verantwoordelijkheid nemen, effectief werken en reflecteren. Onze school heeft een katholieke identiteit. Dit kleuren wij in door kinderen kennis te laten maken met rituelen en gewoontes van het open katholieke geloof. Daarnaast is er aandacht voor andere wereldreligies en levensbeschouwingen."

- Dorpsbelangen pleitte anno 2018 voor één grote(re), brede basisschool in het dorp, in plaats van de twee kleine schooltjes die er toen nog waren, en die het op den duur wegens de bevolkingskrimp niet zouden gaan redden. OBS De Triangel wilde fuseren met de basisschool in De Blesse, maar die zagen dat niet zitten. OBS De Triangel is na afloop van schooljaar 2018-2019 gesloten (waarvoor zie het hoofdstuk Recente ontwikkelingen). De fusie zou verkeersmatig ook niet ideaal zijn geweest wegens tussen de dorpen gelegen spoorlijn en snelweg (en het lijkt ons ook beter voor de sociale cohesie in een klein dorp als alle kinderen uit het dorp ook in het dorp naar één school gaan, in plaats van verspreid worden over meer dorpen of meer scholen in het dorp, red.).

- Sport: - Volleybalvereniging.

- Korfbalvereniging Forward.

- Duurzaamheid: - "Dorpsbelang heeft in 2017 een werkgroep in het leven geroepen: SEN - Steggerda Energie Neutraal. Deze werkgroep heeft de interesse van de dorpsbewoners gepolst middels een tweetal informatieavonden waar de We-Energy-Game is gespeeld. Vervolgens is Energiecoöperatie De Toekomst U.A. opgericht, die nu hard aan de weg timmert. Informeren. Behalve op de site, waar veel informatie te vinden is, geeft EC de Toekomst antwoorden op gestelde vragen. En soms een rondgang door het dorp langs drie verschillende warmtepompen: water-water warmtepomp met diepteboring. Water opgewarmd door aardwarmte is de bron; lucht-water warmtepomp. Lucht is de warmtebron; hybride lucht-water warmtepomp. Lucht is de warmtebron, maar als het echt koud wordt schakelt gas cv bij.

Besparen. We zijn bij inwoners langs geweest met de warmtecamera om in beeld te brengen waar er warmte uit de woning ontsnapt. Dit kan zijn doordat muren niet geïsoleerd zijn, isolatie ingezakt is in de spouw, kieren bij deuren, koude vloer. In vijf woningen is met behulp van dataloggers gekeken wat de binnentemperatuur is afhankelijk van de buitentemperatuur en hoeveel energie in de betreffende periode is verbruikt. Opwekken. EC de Toekomst heeft twee postcoderoosprojecten gerealiseerd. Een aan de Vaartweg in Steggerda met 198 zonnepanelen en een aan de Meenthe in Wolvega met 184 zonnepanelen. Deelnemers krijgen energiebelasting ter hoogte van ca. 11 cent per kWh terug over de opgewekte elektriciteit. Wij zoeken daken voor volgende projecten. Leveren. Inwoners kunnen ook energie (gas e elektriciteit) bij ons afnemen via EnergievanOns, de lokale noordelijke energieproducent. Hiermee zorg je er als inwoner tegen concurrerende tarieven voor dat het geld in onze regio beschikbaar blijft voor nieuwe projecten. Er is een jaarlijkse bonus van 70 euro. Lidmaatschap. Voor slechts 10 euro per jaar ben je lid van de energiecoöperatie en kun je een beroep doen op onze kennis en daadkracht. Meld je aan.

Energiecoöperatie De Toekomst was in 2019 genomineerd voor het Groene Lintje. In het kader van Wereld Milieu Dag werden drie genomineerden in het zonnetje gezet met bloemen en een oorkonde en werd namens GroenLinks Weststellingwerf het Groene Lintje 2019 uitgereikt aan Melkveehouderij Maatschap van Dijk-Landman uit Oldelamer. Geen lintje dus, maar wel een lovend juryrapport voor EC De Toekomst uit Steggerda. Uit het juryrapport het volgende citaat:

"Grote waardering heeft de jury voor de inzet waarmee vrijwilligers van het burgerinitiatief Energie Coöperatie De Toekomst, hun doelen proberen te realiseren en de wijze waarop zij actief en creatief de inwoners van Steggerda daarbij hebben betrokken. Zo is er ook een rondgang geweest in het dorp met behulp van een Warmtecamera en zijn beelden vastgelegd van de zwak geïsoleerde plekken van woningen aan de buiten- en binnenkant. Deze inzichten dragen bij aan de realisatie van volgende projecten, zoals maatregelen middels EPA, energieprestatieadviezen voor leden en niet-leden. De jury is van mening dat de vrijwilligers en de bewoners die bedrijfsmatig betrokken zijn dit met heel veel passie doen, waardoor zij een enorme bijdrage leveren aan een sociale en groene duurzame wereld. Een aantal enthousiastelingen heeft “simpelweg” veel energie gestoken in het bij elkaar trekken van en realiseren met het hele dorp. Dat je daarbij je “huiswerk” zo goed doet, maakt dit project anders dan veel andere - ook mooie - initiatieven voor gezamenlijke verduurzaming."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Steggerda alg., - idem oud RK en - idem RK.

Reactie toevoegen