Weende

Plaats
Buurtschap
Westerwolde
Westerwolde
Groningen

weende_plaatsnaambord.jpg

Weende is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 2017 gemeente Vlagtwedde. De buurtschap Weende valt onder het dorp Vlagtwedde. De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Weende is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 2017 gemeente Vlagtwedde. De buurtschap Weende valt onder het dorp Vlagtwedde. De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Weende

Terug naar boven

Status

- Weende is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 2017 gemeente Vlagtwedde.

- De buurtschap Weende valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Vlagtwedde.

- De buurtschap Weende ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1506 tho Wehnde, 1559 Weende.

Naamsverklaring
"De naam bestaat uit het element (Gronings) ween 'wilg (Salix)' met het verzamelsuffix -de uit -iþi* met als betekenis 'plaats waar wilgen staan'."(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt ZO van Vlagtwedde, rond een deel van de Weenderweg (de weg van Vlagtwedde naar Sellingen, een deel van de N976), uitgaande van de plaatsnaambordjes Weende en Ellersinghuizen, het deel tussen, van N naar Z, rond de huisnummers 65 en 66 en iets N van de kruising met de weg Lokstreek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Weende 11 huizen met 83 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In buurtschap Weende vind je nog veel fraaie oude boerderijen, waaronder de rijksmonumenten op nr. 46, 47 en 53.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Liefstinghsbroek (vaak ten onrechte als Lieftinghsbroek gespeld) is een bosgebied van 20 hectare. Het ligt ZO van Vlagtwedde, W van de buurtschap Weende. Het Lieftinghsbroek is het oudste bos van Westerwolde. Het is op Europees niveau als bijzonder gebied bestempeld, een zogeheten Natura 2000-gebied, omdat er op een relatief kleine oppervlakte verschillende typen natuurlijk bos met kenmerkende ondergroei voorkomen. Het Lieftinghsbroek is een loofbos op de dalflank van het riviertje de Ruiten Aa. Het bos behoort tot het eiken-haagbeukenbos, beuken-eikenbos en broekbos. De ondergroei is met name in de natte delen rijk ontwikkeld. Plaatselijk wordt de struiklaag gedomineerd door hulst. Natuurgebied het Lieftinghsbroek heeft in 2017 een eigen beheerplan gekregen. Hierin staat wat er nodig is om ervoor te zorgen dat het karakteristieke blauwgrasland en plantensoorten als de gevlekte orchis, blauwe knoop en moerasviooltje er kunnen blijven groeien.

"Een adviescommissie met vertegenwoordigers uit verschillende belanghebbende partijen gaat de provincie adviseren over het verminderen van de stikstofneerslag in Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek bij Vlagtwedde, W van buurtschap Weende. Samen met betrokkenen in de omgeving van Liefstinghsbroek gaat de commissie op zoek naar een integrale, gedragen aanpak. Deze zoheten gebiedsgerichte aanpak is een van de pijlers van de Groninger Aanpak Stikstof (GRAS). Stikstofgevoelige natuur. De commissie gaat onderzoeken welke oplossingen er zijn om de stikstofgevoelige natuur in het Lieftinghsbroek in stand te houden en tegelijkertijd toekomstperspectief te houden voor de landbouw. Het streven is dat het op afzienbare termijn weer beter gaat met alle stikstofgevoelige plantsoorten in het gebied, waardoor die daar behouden kunnen blijven. Wanneer dit gelukt is, kunnen er weer vergunningen voor bedrijven worden verleend.

Opdracht. De opdracht voor de adviescommissie bestaat uit drie fasen: gebiedsanalyse, verkenning van mogelijke maatregelen, afweging en advies. De planning is dat het advies in het voorjaar van 2022 aan het college wordt aangeboden. Groninger aanpak. De Groninger Aanpak Stikstof (GRAS) richt zich naast de gebiedsgerichte aanpak voor Lieftinghsbroek bij Weende op vernieuwingen binnen de sectoren, zoals de landbouw en industrie, en de vergunningverlening. Deze aanpak kan alleen slagen als er voldoende maatschappelijk draagvlak voor is er wordt samengewerkt met de betrokken sectoren. Landelijke aanpak. In Nederland wordt veel stikstof uitgestoten, dat vervolgens neerslaat, onder meer in natuurgebieden. Te veel stikstof is schadelijk voor de natuur. De uitspraak van de Raad van State van mei 2019 maakt duidelijk dat hier wat aan gedaan moet worden. Daarom werken Rijk en provincies gezamenlijk aan een integrale stikstofaanpak, waarmee de natuur in Nederland beter wordt beschermd en er tegelijkertijd ruimte wordt gemaakt voor economische en maatschappelijke initiatieven." (bron: Provincie Groningen, december 2020)

Reactie toevoegen