Bavinkel

Plaats
Buurtschap
Almelo
Twente
Overijssel

Bavinkel

Terug naar boven

Status

- Bavinkel is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Almelo. T/m 30-6-1818 gemeente Almelo. Per 1-7-1818 over naar gemeente Ambt-Almelo, in 1914 over naar gemeente Almelo.

- De buurtschap Bavinkel valt, ook voor de postadressen, onder de stad Almelo.

- De buurtschap Bavinkel heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat. Wel is er tussen de Bornsestraat en de spoorlijn, direct ZO langs het terrein van Urenco, sprake van een Bavinkelsweg (waaraan slechts 2 huizen liggen) en parallel O daarvan loopt de Grote Bavenkelsweg.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1830-1855 Bavinkel, 1899 Bavenkel.

Naamsverklaring
Misschien ontstaan uit Bavingelo* = lo 'licht, open bos' van Baving, een afleiding met het suffix -ing- van de persoonsnaam Bavo met als betekenis 'de lieden van Bavo', maar zonder oudere vormen is dat onzeker.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bavinkel ligt rond de Bornsestraat (de N743; de N zijde, daarvan het gedeelte vanaf rond het kruispunt met de Bolkshoeksweg, in ZO richting) en de in het Z verlengde daarvan lopende Almelosestraat. De buurtschap ligt rond de waterlopen Weezebeek en de Doorbraak en ligt direct ZO van de stad Almelo, NW van het dorp Zenderen en NO van het dorp Bornerbroek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Bavinkel omvat ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Christelijke Gemeente Nederland
"De christelijke geloofgemeenschap CGN (Christelijke Gemeente Nederland), ook bekend als de Noorse Broeders, gaat op het Elhorsterveld (ook wel 'Groenpark' genoemd) aan de Almelosestraat, in buurtschap Bavinkel, in het buitengebied tussen Almelo en Zenderen, een ontmoetingscentrum realiseren voor de leden van haar geloofsgemeenschap. Het ontmoetingscentrum met bijbehorende voorzieningen zal alle huidige en toekomstige activiteiten en behoeften van de christelijke gemeente faciliteren. Voorheen was CGN Almelo gevestigd op een nabijgelegen locatie aan de Bavinkelsweg 4/6. In het kader van ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijvigheid in de nabije omgeving (met name Urenco) is het wenselijk om de activiteiten van CGN Almelo te verplaatsen.

De invulling van het plangebied met de beoogde functie, in combinatie met forse investeringen in de ruimtelijk kwaliteit sluiten goed aan op de ambitie om ontwikkelingen in de stadsrandzone te verbinden met hun omgeving van landschappelijke structuren en routes. De basis van de nieuwe invulling bestaat uit een ruimtelijk casco van groenopstanden in combinatie met water. De locatie krijgt het karakter van een landgoed, waarbij het plan voorziet in de compensatie van 3,15 hectare groen in verband met de aanleg van de Nijreessingel.

Ligging en huidige situatie plangebied. Het plangebied is gelegen aan de Almelosestraat, ten zuidoosten van de stad Almelo, in het buitengebied van de gemeente Almelo. Belangrijke (ruimtelijke) structuurdragers in de directe omgeving zijn de Almelosestraat en de Grote Bavenkelsweg. Door de aanleg van de Doorbraak is een nieuwe structuurdrager in de omgeving toegevoegd. De kenmerkende structuren van het jonge ontginningslandschap zijn rondom het plangebied goed herkenbaar: de erven zijn als blokken aan de weg geschakeld, er is sprake van rommelige driehoeksstructuren en de wegen zijn lanen met lange rechtstanden. De functionele structuur van de omgeving van het plangebied wordt bepaald door verspreid liggende burgerwoningen, agrarische bedrijvigheid, infrastructuur (Almelosestraat – N347), bedrijvigheid (onder andere de vuilstortlocatie Elhorst-Vloedbelt ten zuiden van het plangebied) en (nieuwe) natuur in de vorm van de Doorbraak. De Doorbraak betreft een in totaal 13 kilometer lange beek die de stroomgebieden van de Lolee en de Azelerbeek (ten oosten van Almelo) verbindt met de Midden-Regge (ten westen van Almelo). Het plangebied wordt aan de oostzijde begrensd door de Almelosestraat en het woonperceel Almelosestraat 15-17, de Elhorsterveld aan de zuidzijde, agrarische cultuurgronden en de Grote Bavenkelsweg aan de westzijde en het tracé van de Doorbraak en agrarische cultuurgronden aan de noordzijde.

Het concept. De eerste stap bij het inrichten van de locatie is om deze zo stevig mogelijk te verankeren in het landschap. De reeds aanwezige structuur en richting van de locatie wordt verstevigt door naast de bestaande houtsingel een aantal nieuwe landschapselementen toe te voegen. Deze vormen gezamenlijk het ruimtelijke raamwerk. Behalve deze landschappelijke verankering wordt er een nieuw element toegevoegd: een bomenlaan. Deze laan vormt binnen de locatie een nieuwe as, waaraan het nieuwe programma wordt georganiseerd. De locatie krijgt hiermee het karakter van een landgoed. Het ensemble van CGN Almelo wordt gevormd door het ontmoetingsgebouw met bijgebouw, servicegebouw en beheerderswoning met bijbehorend terreinvoorzieningen zoals parkeervoorzieningen, terras, wandelpaden, speelvoorzieningen, speelvelden/sportvelden en soortgelijke voorzieningen.

Beeldkwaliteit. Het karakter van de locatie als totaal is die van een landgoed of een buitenplaats. Dat houdt in dat het niet zozeer gaat om de ontwikkeling van één of meerdere gebouwen, maar om de locatie als totaal. De landschappelijke structuur die gemaakt wordt vormt het kader voor de gebouwen (het 'buitenverblijf'). Gebouw en landschap zijn in symbiose met elkaar. De bebouwing versterkt de landschappelijke structuur door de gekozen locatie. De ligging wordt vervolgens maximaal benut, doordat vanuit de bebouwing het landschap maximaal beleefd kan worden.

Landschappelijke inpassing. Belangrijk uitgangspunt van dit plan is de hoeveelheid bos die gerealiseerd wordt (minimaal 3 hectare, in verband met de groencompensatie voor de aanleg van de Nijreessingel). In het landschapsontwerp is onderscheid gemaakt tussen 3 typen bos, die in totaal een oppervlakte van ruim 3,15 hectare beslaan. Deze bostypes worden hierna nader beschreven. Behalve deze bostypes worden er ook andere groenelementen toegevoegd. Deze zijn in de oppervlaktebepaling van de groencompensatie niet meegerekend.

Houtsingels. De houtsingels zijn gebaseerd op de aanwezige houtwallen in het gebied. Deze zijn oorspronkelijk gemaakt als veekering. Er werd een greppel of sloot gegraven, de vrijgekomen grond werd daarnaast opgebracht en ingeplant met hakhout. Door het veranderende gebruik in de loop der eeuwen zijn veel houtwallen of verdwenen, of niet langer onderhouden als hakhout. De nu nog aanwezige houtwallen zijn meestal uitgegroeid tot rijen met volwassen bomen. In het landschap zijn dit nu typerende elementen, lijnvormige structuren met onregelmatige rijen van zware eiken. Dit type singel wordt ook weer teruggebracht in het plan. Bosvakken, droog. De bosvakken hebben door de grotere breedte meer de ruimte om een opbouw met een echte zoomvegetatie te maken. De bosvakken worden aanvankelijk vrij dicht aangeplant met bosplantsoen, maar ontwikkelen zich door het beheer (dunnen) uiteindelijk tot een bos. Bosvakken, natte natuur. Gekoppeld aan De Doorbraak worden hier nattere bosvakken aangelegd. Het maaiveld loopt geleidelijk op, dus er zal een grote gradiënt ontstaan tussen 'open' en 'dicht'. De bosvakken worden ook hier aanvankelijk vrij dicht aangeplant, maar zullen een natuurlijker beheer krijgen, waardoor er uiteindelijk een ruigere bosvegetatie ontstaat." (bron: Bestemmingsplan Bavinkel m.b.t. CGN Almelo) - Nieuws m.b.t. de Noorse Broeders op Facebook.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Overzicht van waargenomen diersoorten in buurtschap Bavinkel (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten ziet, leg de datum dan een stuk, bijvoorbeeld een jaar, terug).

Reacties

(2)

Goedemorgen,

Ik lees op uw website een stukje over de buurtschap Bavinkel bij Almelo. Volgens u zou er geen plaatsnaambord bestaan (dat is correct) en ook geen straat zijn met een gelijkluidende naam. Dat is niet helemaal waar. Er ligt in die buurschap wel degelijk een Bavinkelsweg, tussen Bornsestraat en spoorlijn. Ik ben geboren aan die Bavinkelsweg, op nummer 5.

met vriendelijke groeten,

Johan Banis

Dank voor de tip! Ik heb het aan de beschrijving toegevoegd. Op de kaarten bestaat Bavinkelsweg 5 niet meer. Dat moest zeker worden afgebroken i.v.m. de bouw of uitbreiding van Urenco?
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen