Belfeld

Plaats
Dorp
Venlo
Noord-Limburg
Limburg

LB gemeente Belfeld in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Belfeld in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Belfeld in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Belfeld

Terug naar boven

Status

- Belfeld is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Venlo. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2000.

- Wapen van de voormalige gemeente Belfeld.

- Onder het dorp Belfeld vallen ook de buurtschappen Bolenberg, Geloo en Maalbeek.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Belvend.

Oudere vermeldingen
1326 Belven, 1364 Beblevelt, 1394-1398 Bollefelt, 1407 Belfelt, 1551 Belffen, Belffent, 1883 Belveld.

Naamsverklaring
Etymologie onbekend. Gesuggereerd is uit te gaan van een samenstelling van bel ontstaan uit het Germaanse bala* 'wit' en ven 'veen'. Vergeleken worden dan namen als Witteveen en het ter plaatse bekende Witveld, maar deze verklaring is niet waarschijnlijk. De meeste attestaties wijzen op een oorspronkelijk veld 'open vlakte' met ontwikkeling naar -end, te vergelijken met de uitspraakvariant Sjilvend voor Schinveld. Belven (België), 1266 dien hof van bellevatz, heeft een andere oorsprong en is ontstaan uit het Romaanse bellos* valles 'mooi dal'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Belhamelriek.

Terug naar boven

Ligging

Belfeld ligt Z van Venlo, Tegelen en Steyl, NO van Reuver en Offenbeek. De dorpskern grenst in het W aan de Maas en in het O aan de A73. O van de A73 ligt nog een even groot stuk buitengebied, dat in het O aan Duitsland grenst.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Belfeld 68 huizen met 409 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 18/107 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Geloo 31/197 en Bolenberg 19/105. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.200 huizen met ca. 5.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Belfeld, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal is opgericht in 1980. Voor- en nadien verdwenen namelijk historische gebouwen en landschapselementen, waarmee ook het dorpseigene verloren dreigde te gaan. De vereniging zet zich dan ook in voor behoud, herstel en bescherming van het cultureel erfgoed en het bestuderen en vastleggen van de eigen leefomgeving. Het werkgebied omvat de kernen Belfeld, Reuver, Offenbeek, Beesel, Swalmen, Asselt en Boukoul en omgeving.

- Op de site van Loe Giesen uit Reuver vind je o.a. een uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van de voormalige gemeente Belfeld plus duiding van alle mogelijke toponiemen in dit gebied.

- Inwoner Piet Simons heeft onder het pseudoniem Pidor een prachtige site gemaakt met veel verhalen over de geschiedenis van Belfeld, deels in het lokale dialect. Met ook een lijst van dialectwoorden en een dialectwoordenboek.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Belfeld heeft 3 rijksmonumenten, zijnde de boerderij uit 1769 op Rijksweg-Noord 33a, een archeologisch monument; een terrein waarin resten van een pannenoven uit de Romeinse tijd op de Krekelbergseheide, en Hoeve Maalbeek, die zich bevindt in buurtschap Maalbeek en daarom aldaar wordt beschreven.

- In 1558 wordt voor de eerste maal een kapel gemeld in Belfeld, die in 1571 de parochiekerk is geworden, in 1839 is opgevolgd door een neoclassicistisch kerkje, en in 1912 door de neoromaanse Urbanusbasiliek, ontworpen door architect Caspar Franssen. De eerste drie kerken stonden allemaal op de Markt, hoek Urbanusstraat. Eind 1944 en begin 1945 wordt de 3e kerk door geallieerd oorlogsgeweld verwoest. In 1950 wordt daarom de huidige St. Urbanuskerk (Kerkstraat 21) gebouwd. De nieuwe kerk, ontworpen door Stefan Dings, zou oorspronkelijk in de stijl van de verwoeste kerk worden opgetrokken, maar uiteindelijk is het een kerk in basilicastijl geworden, en bovendien op een andere plaats dan de neogotische voorganger. De toren is in 1958 aangebouwd. De kerk maakt tegenwoordig deel uit van de Parochiefederatie Tegelen - Steyl - Belfeld.

- Het Mariakapelletje bij de splitsing van de Reuverweg en de Patersweg is in 2011 elders gerenoveerd - wegens betonrot - en daarna herplaatst. Verder is de directe omgeving nog 'aangekleed' met enige beplanting, geleverd door Stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen).

- Het pand op Schoolstraat 40 met gevelopschrift 't Kloeëster is een kloosterkapel H. Theresia geweest van de Dienaressen van de Heilige Geest. Het pand is herbestemd tot woningen.

- Een belangrijke route van en naar de wereldhaven in Rotterdam gaat over de Maas langs onder meer de sluizen in Sambeek (Brabant) en Belfeld (Limburg), waar jaarlijks zo’n 50.000 schepen doorheen varen. De complexen zijn van 2011-2014 gereviseerd en aangepast om grotere schepen aan te kunnen, zodat ze weer decennia vooruit kunnen. Beide projecten samen hebben 48 miljoen euro gekost. Bouwer Heijmans noemde deze megaklussen "Een feest der specialismen" en "Vijf keer bijzonder" en wel hierom: "1. Multidisciplinair. Een grote hoeveelheid specialisten werkte integraal mee aan dit project. Van elektrotechniek tot hydrauliek. Van metalen sluisdeuren tot onderwaterbeton storten. Van monitoring van grondwater tot slimme logistiek. Het zijn maar enkele voorbeelden. 2. Flexibel samenwerken. Het werk was niet vooraf in beton te gieten. De samenwerking tussen opdrachtgever en -nemer vereistte flexibiliteit om onverwachte problemen, zoals de vondst van explosieven en vervuilde grond, aan te pakken.

3. Twee sluiscomplexen, één werkwijze. De twee sluiscomplexen stammen uit eind jaren twintig. De west- en middensluis zijn gereviseerd, de oostsluis is omgebouwd voor grotere schepen. Ervaringen opgedaan in Sambeek zijn toegepast bij Belfeld en omgekeerd, waardoor in kortere tijd hoge kwaliteit werd geleverd. 4. Plannen voor hoog water. Werken aan de sluiscomplexen was niet alleen een kwestie van de werkbare dagen op de bekende manier plannen, maar ook rekening houden met hoog water. Bij hoog water moest binnen 36 uur al het materiaal en materieel weg zijn en het terrein uitspoelbestendig worden gemaakt. 5. 40 ton op de millimeter nauwkeurig. De nieuwe sluisdeuren wegen 40 ton per stuk en het plaatsen van de giganten is millimeterwerk. De deuren van de puntsluizen openen en sluiten in stappen en dat vraagt veel nauwkeurigheid om alle krachten goed af te kunnen dragen. Nu is het net als een keukendeurtje dat soepel dichtvalt." (bron: Heijmans)

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- KOW (Kinder Ontspannings Werk) Belfeld houdt zich al 50 jaar bezig met het organiseren van activiteiten voor met name de kinderen van de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs. Te denken valt daarbij aan activiteiten zoals een survival, een kinderkermis, een dropping, een brandweermiddag en een weekendkamp. Maar ook de hobbymiddagen, waarbij er gedurende 14 woensdagmiddagen geknutseld wordt met de kinderen, worden door het KOW georganiseerd.Naast deze activiteiten organiseert het KOW voor de gehele gemeenschap het St. Maartensfeest met de bijbehorende troshoop, het St. Nicolaasfeest met de intocht en het carnaval voor de kleinste belhamels, compleet met een Prins(es) en een Raad van Elf.

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Belhamels heeft als doel: "...de folklore - die de vasteloavend vanoët gevestigde tradisie is - in Belfeld in stand haaije en daomeij ein aktieve beejdrage levere aan ut gemeinsjapslaeve". - Jeugdcarnaval.

- Grote braderie Belfeld Bruist (op een zondag half augustus, in 2019 voor de 26e keer, was vóór 2018 de Najaarsmarkt in september).

- De in 2010 opgerichte Stichting Cultuur en Sport Belfeld - een samenwerkingsverband van voetbalvereniging Belfeldia en Harmonie Kunst na Arbeid - organiseert door het jaar heen diverse evenementen voor jong en ouder binnen de Belfeldse gemeenschap, waaronder de Kermis (laatste weekend van september, in 2019 voor de 9e keer) met o.a. Oktoberfest-Party, live artiesten, Kermisloop en Wandeltocht. "Stichting Cultuur en Sport tovert het Muldersplein gedurende dit weekend om tot een uitgebreide kermis voor elk wat wils. Er wordt een mooi programma geboden in de Biergarten en op enkele andere plaatsen in het dorp. In 2018 is Stichting Cultuur en Sport een samenwerking gestart met Rock ‘n Rollercoaster. Dat is zo goed bevallen, dat dit jaar die samenwerking is uitgebreid en geïntensiveerd.

Er wordt samengewerkt om de kermis in het dorp verder uit te breiden. Hierdoor kan er 4 dagen een fantastisch kermisprogramma geboden worden met diverse activiteiten en artiesten. Vrijdag 27-09: vanaf 19.30 uur Oktoberfest, met o.a. DJ Thomas en een surpriseact in de Biergarten. Zaterdag 28-9: 08.00 uur van Lier Schoenen Kermis wandeltocht door Belfeld. Vanaf 18.00 uur Vinyl Saturday “u vraagt: de DJ draait!”, Och d’n Doedel en Kim Vulders in de Biergarten. Daarnaast vanaf 20.00 uur in De Hamar feestband “Net Oet Bèd” uit Reuver. Zondag 29-9: vanaf 11.00 uur de Fysio Fitness Kermisloop. Vanaf 14.00 uur Coverband Just Fun, Bianca Schnelle en Karel Verspaget in de Biergarten. Maandag 30-9: vanaf 14.00 uur Seniorenmiddag met gezellige muziek door DJ Danny in de Biergarten. Geen enkele reden dus om thuis op de bank te blijven zitten!" Aldus de aankondiging van de Belfeldse Kermis editie 2019.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Stichting Bel Arte zet zich in voor een aantrekkelijk cultureel aanbod in C.

- IVN 'De Steilrand' heeft als werkgebied de gemeente Beesel en de voormalige gemeenten Belfeld en Tegelen.

- "Een dijk moet veilig maar niet hoger dan noodzakelijk. Daarom kijken dijkenexperts altijd naar mogelijkheden om het ontwerp te verbeteren, passend binnen de Waterwet. Dit kan op een aantal momenten in het ontwerpproces van dijken.
Het dijkontwerp voor Belfeld is anno eind 2020 in de planuitwerkingsfase; dat is zo’n moment om te herijken. Uit deze herijking blijkt dat de hoogte van de dijk lager kan dan is opgenomen in het Voorkeursalternatief (VKA) uit de verkenningsfase. De ontwerphoogte van de groene dijken, gelegen tussen de Rijksweg en de Maas, kan circa 60 centimeter lager. De daar tussenin gelegen harde kering, parallel gelegen aan de Maas, kan 90 centimeter lager. Hiermee wordt ook tegemoetgekomen aan de Bestuursopdracht Waterveiligheid Maas van de Provincie Limburg. De dijkversterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Carla Brugman-Rustenburg, gedeputeerde Water van de Provincie Limburg: “In het voorjaar 2020 hebben Waterschap Limburg, Provincie Limburg, gemeenten en het Rijk naar aanleiding van onze Bestuursopdracht nadere afspraken met elkaar gemaakt over de vervolgaanpak van het Limburgse waterveiligheidsbeleid. Een van die afspraken was om voor vijf dijkversterkingen een aanvullend gezamenlijk ontwerpproces te doorlopen om te kijken of verlaging van de dijken een optie is. In Belfeld blijkt dit nu op een verantwoorde manier mogelijk te zijn.” Jos Teeuwen, portefeuillehouder hoogwaterbescherming en waterkeringen van Waterschap Limburg vult aan: “Dat de dijk hier lager kan, met behoud van financiering en veiligheid, is goed nieuws voor de omwonenden. Als waterschap willen we veilige dijken, maar niet hoger dan noodzakelijk.” Met de bewoners worden de mogelijkheden nog besproken van een glazen kering. Dit houdt in dat er gekeken wordt naar de locatie van het glas en de hoogte van de borstwering.

Waterveiligheid voorop. In de herijking die voor Belfeld heeft plaatsgevonden, zijn door het waterschap de meest recente inzichten toegepast. Het verschil in dijkhoogte ten opzichte van het VKA wordt vooral veroorzaakt door het beschikbaar komen van nieuwe uitgangspunten waarop dijken worden ontworpen, zoals windstatistiek, waterafvoercijfers, faalkansbegroting (bezwijken van een dijk). Daarnaast is op basis van de Bestuursopdracht, bij wijze van uitzondering, gekeken naar een kortere levensduur van de dijk. Verkorten van de levensduur van 50 jaar naar 25 jaar betekent dat de hoogte van de groene dijk alhier circa 20 centimeter lager wordt, omdat de verwachte waterstandstijging als gevolg van klimaatverandering ook maar voor 25 jaar wordt berekend. De benodigde grondoppervlakte voor de breedte van de dijk blijft wel op 50 jaar. De levensduur van de harde kering wordt volgens het beleid van Waterschap Limburg teruggebracht van 100 naar 50 jaar. In het ontwerpproces van de andere Limburgse dijkversterkingen worden de meest recente inzichten ook meegenomen. Per plek kan dat tot een andere uitkomst leiden.

Waterkering laten meegroeien. Voor de harde kering wordt een deel van de mindering in hoogte bereikt door het toepassen van ‘adaptief bouwen’. Adaptief bouwen is het door de tijd heen laten meegroeien van de waterkering met de benodigde waterveiligheidsopgave. De waterkering wordt niet direct volledig aangelegd op de hoogte die benodigd is aan het einde van de levensduur, maar wordt tijdelijk lager aangelegd. Op een later moment kan de kering, als dat nodig is, alsnog eenvoudig worden opgehoogd.

Wethouder Marij Pollux, gemeente Venlo: “Dijken versterken doen we om voor onze inwoners meer veiligheid te bieden tegen hoog water. Voor de direct omwonenden heeft dat natuurlijk de meeste impact. Daarom is het belangrijk dat een landschapsarchitect, samen met de omwonenden bespreekt hoe de inpassing van de waterkering het best kan worden gedaan. Daarbij krijgt het toepassen van glas in deze kering extra aandacht.” Hoogwaterbeschermingsprogramma. De dijkversterking bij Belfeld maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarin werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren." (bron: Waterschap Limburg, november 2020)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Belfeld, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Belfeld.

Terug naar boven

Links/voorzieningen

- Algemeen: - Site van en over Belfeld.

- Nieuws: - Nieuws uit Belfeld op Facebook.

- Dorpsraad: - "Dorpsraad Belfeld behartigt de belangen van het dorp en zijn inwoners en houdt zich gevraagd en ongevraagd actief bezig met alle zaken die het dorp aangaan. De Dorpsraad heeft ten doel een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en bevordering van de leefbaarheid, de veiligheid en de sociale samenhang in het dorp, zulks in samenwerking met andere verenigingen, organisaties en burgerinitiatieven. De Dorpsraad heeft tevens als doel het ontwikkelen, opzetten, ondersteunen en begeleiden van activiteiten die passend zijn voor het dorp en zijn inwoners en die kunnen vallen onder de doelstelling van de Dorpsraad."

- Dorpshuis: - "Gemeenschapshuis de Hamar is gerealiseerd in 1976. De naam Hamar is een met name in het Noord-Limburgse in diverse vormen en schrijfwijze voorkomende aanduiding voor een aanlegplaats of aanlegsteiger voor schepen. Symbolisch betekent dit het eindpunt/rustpunt waar het goed toeven is voor de mens, die zich moet kunnen ontspannen en ontplooien na de dagelijkse en vaak intensieve bezigheden op het werk. Begin 21e eeuw was het pand verouderd. Gemeente Venlo en Woonservice Urbanus besloten tot sloop en nieuwbouw. In juni 2013 is het nieuwe Gemeenschapscentrum de Hamar feestelijk geopend. We kunnen nu met trots zeggen dat Belfeld over een prachtig gemeenschapscentrum beschikt, aangevuld met een volwaardig ingerichte sporthal, een Gezondheidscentrum, een Bibliotheek en een Dierenkliniek. Het stichtingsbestuur stelt zich tot doel om de huurprijzen en tarieven zo laag mogelijk te houden zodat iedereen van de Hamar gebruik kan maken.

We kunnen je ontvangen in een gezellig café met terras, een concertzaal met zitplaatsen voor ca. 300 personen, diverse vergaderlokalen, beugelbaan, inpandige openbare bibliotheek, en toegang tot internet via wifi. De sporthal bestaat uit 3 separate sportzalen, squashbanen en op de eerste etage van de sporthal biedt de tribune plaats aan ca. 150 personen, diverse vergaderlokalen en een sportcafé langs de tribune. Wij faciliteren vergaderingen, cursussen, repetities, presentaties, beurzen, conferenties, voorstellingen, volksfeesten en sportevenementen. Daarnaast is er een fietsroute verkrijgbaar die je langs de mooiste plekjes van Belfeld en omgeving voert. Wij serveren een kleine kaart, verzorgen lunches, koude en warme buffetten voor grote en kleine groepen, bereid in eigen keuken. Je bent van harte welkom in Gemeenschapscentrum de Hamar."

- Huis van de Wijk: - "Het Huis van de Wijk is een inlooppunt voor iedereen in het dorp. Je treft hier buurtgenoten, vrijwilligers en indien nodig ook beroepskrachten van zorginstanties en maatschappelijke instellingen. Oftewel, alles wat nodig is om zo lang en veilig mogelijk in je eigen dorp te kunnen blijven wonen. Dat kan de open inloop zijn, het eetpunt, gezellig een praatje maken onder het genot van een kopje koffie of het Informatie & Adviespunt. Het Huis van de Wijk is echter meer dan een fysieke plek. Het is ook de verzameling van activiteiten die in het dorp en wijken ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een Buurtbus, het Buurtbedrijf en buren die samen de openbare voortuintjes onderhouden. Waar we naar toe willen, is dat het weer normaal wordt iets voor elkaar te betekenen. Het concept Huis van de Wijk draagt daar aan bij. Gedragen door bewoners, daar waar nodig met ondersteuning van professionals.

Belfeld heeft ontzettend veel inwoners die hun steentje bijdragen om van hun dorp een nóg fijner dorp te maken. In het buurt- en bewonersnetwerk kunnen deze inwoners hun ervaringen nu delen en samenwerking opzoeken. Ze delen er tips, geven elkaar suggesties en wisselen namen en adressen uit. Door deze samenwerking krijgen initiatieven een vliegende start en ontstaan er weer vele nieuwe projecten. Heb je zelf nieuwe ideeën of initiatieven? Ken je andere bewoners die nieuwe initiatieven hebben en even niet vooruit kunnen? Dan kunnen ze ondersteuning vinden in dit buurt- en bewonersnetwerk. Je bent van harte welkom. Aanmelden kan via Herman v.d. Eertwegh, opbouwwerk Stichting Wel.kom, e-mail h.vandeneertwegh@welkom.nu of tel. 06-52562893.

Bij de vrijwilligers van Informatie en Advies kun je terecht met vragen op het gebied van wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd en zorg. Denk bijv. aan uitleg geven over een moeilijke brief. Tips en uitleg geven over bijv. financiële regelingen, hulp bij schulden, echtscheiding, aanvraag mantelzorgwaardering of vrijwilligerswerk. Informatie geven over ontmoetingsmogelijkheden in de buurt en andere zorgvragen. Zij zijn bekend met het netwerk aan hulpverleners en voorzieningen waar ze je naar kunnen doorverwijzen of mee in contact kunnen brengen. De vrijwilligers volgen training en zijn geïnformeerd maar zijn vooral gemotiveerd om jou als dorpsgenoot op weg te helpen. Het informatie- en adviespunt in Belfeld is elke donderdag open van 10.00-12.00 uur in ’t Pronk Eppelke, Pronkhof 21.

Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en andere mensen kunnen blijven ontmoeten. Dat is een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dagbesteding is een ondersteuningsvorm die dat mogelijk maakt. Dagbesteding in het Huis van de Wijk noemen we open inloop. De open inloop is voor iedereen: jong en ouder, bewoners uit de wijk, maar ook voor mensen die nu nog hun dagbesteding elders hebben. Op de open inloop in het Huis van de Wijk zorgen vrijwilligers en professionals voor begeleiding en ondersteuning. Locatie: ‘t Pronkeppelke, Pronkhof 21, Belfeld. Openingstijden: ma t/m vr 9.30-16.30 uur.

Heb je een probleem dat je even niet zelf op kunt lossen? Is het lastig om boodschappen te gaan doen? Of lukt het je niet meer om zelfstandig het huishouden te verzorgen? Het Sociaal Wijkteam helpt je met het vinden van een passende oplossing. Dit Sociaal Wijkteam vind je ook in het Huis van de Wijk. Het is een team van beroepskrachten met kennis van wonen, werk, welzijn en zorg. In zo’n team zit bijvoorbeeld een buurtcoördinator, een maatschappelijk werker, een wijkverpleegkundige en een werkcoach. Samen met dit team zoek je naar de oplossing waar jij (en je gezin) je het prettigst bij voelt. De leden van het Sociaal Wijkteam kennen de wijk en alle netwerken van professionele en vrijwillige hulpverleners. Dat betekent dat ze altijd kunnen en zullen zoeken naar de beste oplossing, dichtbij en passend bij jouw persoonlijke situatie."

- Onderwijs en kinderopvang: - Centrum voor Onderwijs en Zorg KOM.MIJN in Belfeld biedt onderdak aan Basisschool KOM.MIJN, Peuterspeelzaal KOM.MIJN en Kindercentrum KOM.MIJN, dat in het kinderdagverblijf opvang biedt aan baby’s en peuters in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar. De Buitenschoolse opvang (BSO) is er voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

- Jeugd: - Bij Scouting besteden kinderen en jongeren op een actieve en uitdagende manier hun vrije tijd in de natuur. Ze hebben veel plezier met elkaar en leren om samen te werken en respect te hebben voor de ander. Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren zich op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om te ontdekken en te leren. Binnen Scouting Belfeld (ca. 100 leden) zijn er verschillende speltakken waarin kinderen en jongeren uit één leeftijdsgroep hun spel spelen. De leeftijdsgroepen zijn 7-11 jaar (Kabouters en Welpen), 11-15 jaar (Gidsen en Verkenners), 15-18 jaar (Explorers) en 18 jaar en ouder (De STAMM). Verenigingsgebouw De Kozakkenhut ligt midden in het dorp, op ruim bosachtig terrein, hierdoor zijn alle scouting spellen mogelijk.

- Muziek: - "In Belfeld vormden zich rond de eeuwwisseling twee zangkoren. De zangverenigingen konden elkaar echter niet luchten of zien. Aan deze onverkwikkelijke toestand kwam een einde toen beide koren fuseerden en daaruit in 1909 Fanfare Kunst na Arbeid ontstond. Vanaf het moment dat er voldoende instrumenten voorhanden waren, ging het crescendo met de fanfare. Reeds in 1912 werd op een concours in Thorn een tweede prijs behaald. In 1916 werd de heer Felten dirigent. Hij zou 45 jaar (!) lang het dirigeerstokje bij Kunst na Arbeid hanteren. Omdat het de fanfare voor de wind ging, werd begin jaren twintig besloten er een harmonie van te maken. Daar Harmonie Kunst na Arbeid over een groot aantal jeugdige leden beschikt, werd in 1994 besloten om een jeugdharmonie op te richten. Deze vormt nog altijd een goede kweekvijver voor de harmonie. Onder het motto: Discipline - Saamhorigheid - Ontspanning brengt Harmonie Kunst na Arbeid tegenwoordig een breed repertoire ten gehore van toch enig niveau. Het korps komt reeds jarenlang uit in de 2e Divisie (voorheen Ere-afdeling)."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Belfeldia is al sinds de oprichting in 1924 prominent aanwezig in de gemeenschap van Belfeld en is door de jaren heen een bindende factor binnen die gemeenschap. Met voetbal natuurlijk als het belangrijkste element, maar ook volop aandacht voor het sociaal maatschappelijke karakter. Daarnaast is er bij zowel de senioren, veteranen en jeugd ook aandacht voor nevenactiviteiten, voor gezelligheid, voor vorming van de jeugd en ook aandacht voor meer algemene Belfeldse belangen. Kortom de voetbalclub is voor veel Belfeldenaren door de jaren heen een belangrijke ontmoetingsplaats (geweest).

- Zorg: - Belfeldse huisartsen.

- "Zorgboerderij 't Jaegershoës is een kleinschalige zorgboerderij en ezelmelkerij, die activiteiten aanbiedt aan cliënten met een beperking. Wij wonen in het buitengebied van Belfeld in een groene en rustige omgeving. We liggen aan de rand van een groot natuurgebied. Rust, ruimte, dieren en een groene omgeving zijn vaak een uitstekende combinatie voor een optimaal welbevinden. De activiteiten bestaan uit: paarden, ezels, kamelen, waterbuffels en kleinvee verzorging, ezels melken, koetstochten en ezeltochten door de natuur, fruitboomgaard onderhouden, onderhouden van moestuin en verwerken van eigen producten, natuurbeheer door in het bos te snoeien en te kappen. Onze ezels lopen voornamelijk op natuurweides op diverse locaties in de regio. Uiteraard zijn er binnen ook tal van activiteiten zoals helpen in de B&B, knutselen en het maken van de soep. Doordat 't Jaegershoës kleinschalig van opzet is kan er optimaal rekening gehouden worden met de individuele wensen en mogelijkheden van de cliënt."

- Veiligheid: - Brandweer Belfeld biedt hulp bij brand en ongevallen in het dorp en omgeving. Sinds 2011 maakt de brandweerpost onderdeel uit van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Voorheen was zij onderdeel van de gemeente Venlo.

- Weer: - Weerstation Belfeld.

Reactie toevoegen