Dale

Plaats
Buurtschap
Aalten
Achterhoek
Gelderland

Dale

Terug naar boven

Status

- Dale is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Aalten.

- De buurtschap Dale valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Aalten.

- 't Villeken staat in de Topografische atlas Gelderland (1) als aparte buurtschap, maar dat lijkt ons een beetje 'overdone'. Wij komen het verder nergens als buurtschap tegen. Volgens ons - en volgens het filmpje onder de link aan het begin van deze alinea - maakt dit buurtje onderdeel uit van de buurtschap Dale.

- De buurtschap Dale heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1386 Dalen.

Naamsverklaring
De oude vorm wijst op een datief meervoud van dal ´laagte, inzinking´, de huidige vorm is een datief enkelvoud.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Dale ligt NW van Aalten, rond de wegen Welinkweg en 't Villeken.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Dale 54 huizen met 547 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 70 huizen met ca. 175 inwoners.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjefeest (weekend eind augustus).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Aaltense Goor, NW van Dale, is een voorbeeld van een landschapsreservaat waar 'goorontginning' heeft plaatsgevonden. Het gebied was van nature erg nat, waardoor de boeren pas in mei en juni konden hooien. In de 18e eeuw is gestart met het ontginnen van het goor. Het gebied is nu een natuurreservaat van ca. 200 hectare groot. Het heeft een kleinschalige structuur, waarbij graslandpercelen zijn omrand met sloten en elzen. In het goor is een hoge dichtheid broedvogels.

- Het Aaltense Goor en het Zwarte Veen, gelegen NW van buurtschap Dale, rond de grens ter plekke tussen de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek, worden heringericht tot een gebied waar de natuur een impuls krijgt, de landbouwstructuur verbetert, en tegelijk ruimte wordt gecreëerd voor recreatief medegebruik en waterberging. Het herinrichtingsplan is opgesteld door agrariërs e.a. bewoners van het gebied, natuurorganisaties, Staatsbosbeheer, LTO Noord afdeling Oost Achterhoek, de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek, provincie Gelderland en het Waterschap Rijn en IJssel, dat trekker is van het proces, waarbij partijen zelf onderdelen zullen oppakken. Het project beoogt medio 2018 van start te gaan.

Het plan bestaat uit de volgende onderdelen: op het voormalig perceel Luiten wordt ca. 25 ha nieuwe natuur gecreëerd, en komen waterinlaten voor het vasthouden en bergen van water; in het Aaltense Goor (ca. 170 ha) komen waterinlaten voor het vasthouden en bergen van water en wordt de kwaliteit verbeterd van de bestaande natuur; in het Zwarte Veen komt een strook nieuwe natuur langs de Vennebulten. Ook wordt de kavelstructuur van de landbouwgronden verbeterd door het verleggen en aanleggen van watergangen; op de Vennebulten wordt een deel van het bestaande bos omgevormd naar heide; door extra recreatieve routes en (eenvoudige) parkeergelegenheden wordt het gebied beter toegankelijk.

Ook zijn in het nieuwe plan onder andere afspraken gemaakt over: het beheer van natuurgrond met mogelijkheden voor een rol van agrariërs in natuurbeheer alsmede de monitoring van effecten; de verbetering van de water- en bodemkwaliteit in het omliggende gebied. LTO en waterschap Rijn en IJssel gaan dit gezamenlijk oppakken. Daarnaast wordt door - en op eigen initiatief van - de gemeente Oude IJsselstreek nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor natuurbegraven op de Vennebulten, windmolens in het Zwarte Veen en het toekomstig gebruik van het Zwarte Veen.

Eind 2016 ging een streep door een eerste schets voor het herinrichtingsplan Aaltense Goor en Zwarte Veen. Aan dat plan bleken te grote juridische risico’s te kleven. Ook stonden er per saldo te weinig baten tegenover de kosten. Ook maakten natuurorganisaties bezwaar tegen de landschappelijke aantasting van het gebied. Mede daardoor was er niet genoeg maatschappelijk draagvlak. Het nieuwe plan dat nu is gemaakt kan wél rekenen op brede steun. Alle partijen hebben zich maximaal ingespannen binnen de speelruimte die er was met respect voor elkaars belang en positie. (bron: Waterschap Rijn en IJssel, 29-6-2017)

Terug naar boven

Beeld

- Filmpje met een impressie van de buurtschap Dale.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over buurtschap Dale.

- Belangenorganisatie: - De Vereniging voor Algemene Daalse Belangen zet zich in voor het verenigingsleven en de belangenbehartiging in de buurtschap Dale. Met als doel de leefbaarheid in de buurtschap op peil te houden. Een belangrijke taak is het faciliteren en onderhouden van buurtschapshuis ‘t Romienendal. Hier vinden veel lokale verenigingen onderdak, waarmee het buurtschapshuis een centrale rol speelt in de gemeenschap. De vereniging beoogt ook de algemene Daalse belangen zo goed mogelijk te behartigen. Voor de gemeente Aalten en andere instellingen en organisaties is de vereniging het aanspreekpunt en omgekeerd worden wensen en problemen door de vereniging op de agenda gezet. Een belangrijk gegeven is dat nagenoeg alle werkzaamheden en activiteiten door vrijwillige inzet worden gerealiseerd. Veel inwoners van de buurtschap voelen zich betrokken bij de vereniging. De vereniging telt meer dan 500 leden, waarmee zij een groot draagvlak heeft in de buurtschap en een bindende factor is voor de inwoners.

Reactie toevoegen