Harlingen

Plaats
Stad en gemeente
Harlingen
Fryslân

gemeente_harlingen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Harlingen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Harlingen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

harlingen_collage.jpg

Harlingen, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Harlingen, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Harlingen.JPG

Op de hoek van de Scheerstraat in Harlingen

Op de hoek van de Scheerstraat in Harlingen

Harlingen (2).JPG

Op de Leeuwenbrug in Harlingen

Op de Leeuwenbrug in Harlingen

Harlingen (5).JPG

Grote Kerk in Harlingen

Grote Kerk in Harlingen

Harlingen (6).JPG

Hoek Rozengracht, bij het brandspuithuisje

Hoek Rozengracht, bij het brandspuithuisje

Harlingen (3).JPG

Stadsgezicht Harlingen

Stadsgezicht Harlingen

Harlingen (8).JPG

De hele Rozengracht in Harlingen in beeld

De hele Rozengracht in Harlingen in beeld

Harlingen (4).JPG

Stadsgezicht Harlingen

Stadsgezicht Harlingen

Harlingen (7).JPG

De RK kerk, aan de haven in Harlingen

De RK kerk, aan de haven in Harlingen

Harlingen (9).JPG

Op weg naar het station, nog even omkijken naar het mooie Harlingen

Op weg naar het station, nog even omkijken naar het mooie Harlingen

harlingen_ungabuurt_kopie_kopie.jpg

De vroegere Midlumer buurtschap Ungabuurt is opgegaan in de bebouwing van de stad Harlingen, en wel van bedrijventerrein Oostpoort. Deze - anno 2020 - vervallen boerderij in de Ungabuurt zal ook wel gesloopt worden t.b.v. het bedrijventerrein.

De vroegere Midlumer buurtschap Ungabuurt is opgegaan in de bebouwing van de stad Harlingen, en wel van bedrijventerrein Oostpoort. Deze - anno 2020 - vervallen boerderij in de Ungabuurt zal ook wel gesloopt worden t.b.v. het bedrijventerrein.

Harlingen

Terug naar boven

Status

- Harlingen is een stad en gemeente in de provincie Fryslân. Het is een van de Friese 11 steden.

- De gemeente is per 1-5-1933 vergroot met een deel van de gemeente Barradeel (zijnde het gebied om de stadskern heen, dat bekend stond als Almenum), per 1-7-1971 wederom vergroot met een deel van de gemeente Barradeel (zijnde het dorp Midlum met omgeving) en in 1984 wederom vergroot met een deel van de dan opgeheven gemeente Barradeel (zijnde het dorp Wijnaldum met omgeving).

- De gemeente Harlingen omvat naast de gelijknamige stad verder nog de dorpen Midlum en Wijnaldum, en de buurtschappen Almenum, De Blijnse, Foarryp, Kiesterzijl (deels), Koningsbuurt en Roptazijl (deels). Bij elkaar zijn dit 1 stad, 2 dorpen en 6 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Harlingen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Harlingen.

- De gemeenteraad van Harlingen heeft in juli 2013 tegen een fusie met de gemeenten Het Bildt, Menameradiel en Franekeradeel gestemd. Tien raadsleden kozen ervoor door te gaan als gemeente, vier leden voelden meer voor een herindeling. De andere genoemde gemeenten zijn in 2018 gefuseerd tot de nieuwe gemeente Waadhoeke.

- Onder de stad Harlingen valt ook de buurtschap Koningsbuurt en een klein deel van de buurtschap Kiesterzijl (2 panden).

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Harns.

Oudere vermeldingen
1232-1233 Herlinge, 1323 Harlinge, 1374 Harns, 1426 Herlenze, 1456 Harnze.

Naamsverklaring
Betekent 'bij de lieden van de persoon Harilo'. De 17e-eeuwse Friese kroniekschrijver Winsemius meende dat Harns en Harlingen twee verschillende plaatsen waren. Een tijdgenoot van hem, Schotanus, herkende dezelfde klankontwikkeling bij de naam van de stad Groningen, die de Friezen Grins noemen. De geleidelijke ontwikkeling van Harlingen tot Harns is af te lezen aan de oude vormen. Hieruit blijkt overigens ook dat de huidige Nederlandse naam feitelijk een oude Friese vorm is van voor de klankverandering.(1)

Terug naar boven

Ligging

Harlingen ligt W van Franeker en grenst in het W aan de Waddenzee. Z en ZW van de gemeente ligt de Afsluitdijk (de A7).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Harlingen 1.861 huizen met 8.364 inwoners, verdeeld in 1.838/8.248 (= huizen/inwoners) voor de stad en 23/116 voor de buurtschap Buitenbuurt. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 6.500 huizen met ca. 16.000 inwoners, waarvan ca. 6.000 huizen met ca. 15.000 inwoners in de stad (de overige inwoners wonen in de dorpen Midlum en Wijnaldum).

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad en gemeente, kun je terecht bij de volgende instanties:

- "Vereniging Oud Harlingen staat sinds 1954 op de bres voor het het monumentale karakter van de stad. Aan het begin jaren vijftig van de 20e eeuw kampten veel monumentale panden in de Harlinger binnenstad met achterstallig onderhoud en zelfs verval. Dat was voor een groepje verontruste burgers aanleiding om de vereniging op te richten, met als doel het monumentale karakter van de stad in stand te houden. De vereniging wil de geschiedenis van de stad een plaats geven in de toekomst. Dat doel wordt inmiddels gesteund door ruim 1500 leden, waarvan enkele tientallen binnen diverse werkgroepen actief zijn.

Zo kunnen we als vereniging allerlei activiteiten ontplooien: van archiefonderzoek tot advisering, van het voeren van rechtsgedingen tot het uitgeven van publicaties. Je kunt hier meer over lezen in de jaarverslagen op de pagina Downloads. Het lidmaatschap van de vereniging kost slechts € 15,00 per jaar. Leden hebben gratis toegang tot de gezellige bijeenkomsten in voor- en najaar, ontvangen tweemaal per jaar een Nieuwsbrief en in november het jaarlijkse Magazine Oud Harlingen. Aanmelden als lid kan via dit formulier.

De rijke historie van onze stad is een onuitputtelijke bron van verhalen. Daardoor geïnspireerd ondernemen we uiteenlopende activiteiten. Daarbij is altijd ruimte voor nieuwe ideeën. Oud Harlingen ziet 't breed. Niet alleen oude gevels zijn het waard beschermd te worden, ook interieurs. Bovendien willen we als stad niet stilstaan. Hoe houden we de stad bij de tijd, zonder de historische waarde daarvan geweld aan te doen? Dat vraagt aandacht voor architectuur, materiaal- en kleurgebruik - maar ook voor het onzichtbare. Onze Harlinger taal bijvoorbeeld, geuren (of stank...) van vroeger, of de sporen van de geschiedenis die ondergronds te vinden zijn.

Een kleine greep uit de initiatieven die de vereniging de afgelopen jaren heeft genomen: 2017: oprichting van een stichting die schade aan erfgoed door zoutwinning moet voorkomen; 2015: oprichting Monumentenstichting Harlingen, voor o.a. bruggen en sluizen; 2014: tien lustrumactiviteiten in het kader van het 60-jarig bestaan; 2013: lancering van een plan voor het terugbrengen van de Zuiderbrug; 2012: restauratie van het toegangspoortje en gevelsteen van het oude Weeshuis; 2011: subsidiefonds 'Klein maar Fijn' t.b.v. kleine restauraties; 2010: oprichting van een Werkgroep Bouwzaken die (ver)bouwplannen kritisch bekijkt.

In de loop der jaren heeft de vereniging behalve het jaarlijkse tijdschrift ook een flink aantal andere uitgaven van de persen laten rollen: ansichtkaarten, boeken en wandelroutes bijvoorbeeld. Ook zijn enkele monumenten geplaatst, onder andere ter herinnering aan de Harlinger molens en aan weggevoerde Harlinger Joden. Verder pleit Oud Harlingen regelmatig bij de gemeente voor het behoud van het stadsschoon, en voor een weloverwogen (her)ontwikkeling van de stad. Wie suggesties voor nieuwe activiteiten heeft, is welkom die te melden bij het bestuur."

- Het Hannemahuis huisvest het gemeentemuseum en het gemeentearchief van Harlingen.

- S. Elsinga inventariseert en beschrijft op zijn website Kleine Kerkstraat al sinds 2001 alle mogelijke aspecten van de geschiedenis van Harlingen. Zeer uitvoerige site met o.a. vele overzichten uit archieven, waaronder de overgang van wijkletters naar straatnamen in 1905, overzichten van huiseigenaren, adresboeken, huisnamen, gevelstenen, ansichtkaarten, plattegronden, prenten etc. etc.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De N31 is onderdeel van de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk. Deze weg is bij Harlingen van 2015 tot medio 2018 opnieuw aangelegd om de bereikbaarheid van Fryslân te verbeteren. De nieuwe weg is bovendien veiliger en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in en om de stad. De nieuwe N31 is een autoweg met twee keer twee rijbanen en is grotendeels verdiept komen te liggen. Voorheen zorgde de N31 voor een tweedeling van de stad. Met de verdiepte ligging van de nieuwe weg tussen het Van Harinxmakanaal en de Kimswerderweg is die ‘visuele tweedeling’ verdwenen: je kijkt niet meer tegen de weg aan maar er overheen. De stad wordt weer één geheel. De weg kruist in de nieuwe situatie het Van Harinxmakanaal in de vorm van een aquaduct. Wachttijden bij de Koningsbrug voor het autoverkeer zijn hiermee verleden tijd. De spoorlijn wordt ‘ongelijkvloers gekruist’, waarbij het spoor over de N31 heen loopt.

De vrijgekomen grond in de directe omgeving van de N31 wordt ingericht als groene omgeving met onder andere bomen, heggen, struiken, waterpartijen en volkstuintjes. Het gaat in totaal om ca. 15 hectare. Doelstellingen zijn: een continue bloemrijke grasweide waar vooral bijen en vlinders op af komen; waterpartijen die parallel lopen met de N31 of met de straten en bebouwing van de stad; bomen, struiken en hagen die aansluiten op de inrichting van de stad. Deze drie elementen hebben allemaal als doel het open gebied aan te laten sluiten op de stad, waardoor de ruimtelijke tweedeling van de oude N31 wordt opgeheven.

Bij het opstellen van het inrichtingsplan zijn omwonenden en andere geïnteresseerden gevraagd mee te denken. Uit deze meedenksessies is veel waardevolle input gekomen. Zo zijn er in het inrichtingsplan volkstuintjes ingetekend aan de Kimswerderweg. Ook is er gekozen voor continue bloemrijke grasweides zodat het Elfstedenbijenlint langs de N31 kan worden gerealiseerd. Daarnaast is het archeologisch monument (terp) langs de Oude Trekweg extra herkenbaar gemaakt door deze te omzomen met een wandelpad. Tot slot is een aanzet gemaakt om het in de toekomst mogelijk te maken een rondje Midlum te maken. Hiervoor wordt nabij Midlum een aantal wandelpaden aangelegd. De routes van de reeds geplande fietspaden worden ingericht. Voor nadere informatie over dit project zie de speciale projectwebsite N31 Harlingen.

- Verder is de Nieuwe Willemshaven in ontwikkeling.

- Een paar kilometer voor de kust van Harlingen wordt van 2020 tot 2050 zout uit de zee gehaald. Het bedrijf Frisia verwacht er veel van, maar omwonenden zijn bang voor verzakking. Frisia en vertegenwoordigers van bezorgde burgers hebben in maart 2019 een convenant getekend over toezicht op de effecten van de zoutboringen. Verontruste inwoners hebben de Stichting Bescherming Historisch Harlingen (SBHH) opgericht en onderhandelden een jaar met Frisia over een systeem dat de trillingen en bodemdaling door de zoutwinning zou kunnen vastleggen. Het resultaat is de aanleg van een extra meetnetwerk van trilmeters in de stad, die uiterst nauwkeurig meten wat er onder de grond gebeurt. Niet alleen bodemdaling door zoutwinning is ermee te constateren, maar ook of er scheefstand dreigt of effecten van droogte. Het toezicht is in handen van het onafhankelijke Staatstoezicht op de Mijnen. De zoutwinning wordt verminderd of stopt als de bodem teveel daalt of de natuur in en rond de Waddenzee wordt aangetast. Hiervoor voert Frisia een monitoringsprogramma uit. Het Ministerie van Economische Zaken is blij met de ontwikkelingen en noemt het een voorbeeld van goede samenwerking bij delfstofwinning.

In dit kader is ook afgesproken dat er een 'nulmeting' zou worden uitgevoerd, oftwel metingen van bestaande situaties, om eventuele latere veranderingen daarin meetbaar te maken. De Auditcommissie Zoutwinning Waddenzee heeft de nulmeting voor de zoutwinning door Frisia beoordeeld en in augustus 2020 geconcludeerd dat deze van goede kwaliteit is. Het is een goed startpunt om de ontwikkelingen in de Waddenzee op dit gebied te volgen, aldus de Auditcommissie. Ministers Wiebes van Economische zaken en Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hadden de Auditcommissie om advies gevraagd over de nulmeting. De afgelopen jaren is de nulmeting verbeterd. Frisia gaat de meetaanpak van droogvallende wadplaten nog verder verbeteren. Ook de monitoring van de natuur wordt nog aangepast, door het toevoegen van andere, al getelde, vogelsoorten. Hiermee ontstaat een beter beeld van trends en natuurlijke variatie in het gebied. Rekening houdend met deze verbeteringen vindt de Auditcommissie dat er een goed en samenhangend beeld van de natuurlijke ontwikkelingen in het gebied ontstaat en daarmee een goed startpunt voor de monitoring in de winningsfase van de zoutwinning bij Harlingen. Voor nadere informatie zie het Advies Auditcommissie over de nulmeting en het meetjaar 2019 Zoutwinning Waddenzee. (bron: Auditcommissie Zoutwinning Waddenzee)

- In 2010 is het Inrichtingsplan voor het gebiedsontwikkelingsproject Franekeradeel en Harlingen gereed gekomen. Het is opgesteld omdat in het gebied ten noorden en westen van Franeker de bodem daalt door de zout- en gaswinning. De kern van het plan is wateroverlast voorkomen door de afvoercapaciteit te vergroten. Dit gebeurt door 70 kilometer sloten te verbreden en gemalen te vernieuwen. Daarnaast wordt ruimte gezocht voor tijdelijke waterberging op ongeveer 170 hectare landbouwgrond, wordt er (extra) drainage aangelegd en vindt er verziltingbestrijding plaats. Verder levert herverkaveling en het vergroten van het bouwblok van agrarische bedrijven een verbetering op voor de landbouwstructuur.

De natuur profiteert van de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages bij gemalen. Er komt onderzoek naar de oprichting van een Skriezekrite en de ontwikkeling van de kwelders. Op het gebied van landschap en cultuurhistorie gaat de aandacht onder andere uit naar laan- en erfbeplanting. De leefbaarheid moet een stimulans krijgen door verbetering van de verkeersveiligheid, aanleg van wandel- en vaarroutes en aanlegsteigers. Tot slot worden de mogelijkheden van verschillende vormen van duurzame energie in het gebied onderzocht, zoals biomassa, wind- en zonne-energie en aardwarmte. Het project is medio 2010 gestart en is als alles volgens plan is verlopen in 2017 gereedgekomen. Voor nadere informatie zie de site Gebiedsontwikkeling Franekeradeel - Harlingen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Harlingen heeft 517 rijksmonumenten.

- Harlingen heeft 98 gemeentelijke monumenten.

- De Hein Buisman Stichting heeft als doel het oude stadsschoon van de gemeente zo veel mogelijk zeker te stellen.

- De 4 stenen leeuwen met gemeentewapen op de Leeuwenbrug over de Noorderhaven (zie foto) zijn in 2013 gerestaureerd. De leeuwen zijn minstens 350 jaar oud.

- Gemeentelijke begraafplaats annex Joodse begraafplaats.

- Een Elfstedentocht over het ijs is een steeds grotere zeldzaamheid geworden: de schaatstocht van ca. 200 km over natuurijs is voor het laatst in 1997 gereden. Praktisch als de Friezen zijn, maken ze dan gewoon een nieuwe Elfstedentocht. Je kunt hem tegenwoordig ook wandelen of rijden met een motor, auto, trike, Solex, step of fiets. En sinds 2018 zijn er in het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 ook de 11 fonteinen, gemaakt door internationale topkunstenaars uit 11 verschillende landen. Bij de VVV's en TIP's kun je voor 2 euro een routekaartje ervan kopen. In Harlingen staat fontein 'De Walvis' van kunstenaars Jennifer Allora en Guillermo Calzadilla uit Puerto Rico.

- Gevelstenen in Harlingen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De HT Sloepenrace of HT Roeirace (Hemelvaartsdag) is een van de grootste sloepenraces van Nederland en wordt in de roeiwereld dan ook wel de Koninginnetocht genoemd. Tijdens de race roeien ca. 130 teams, zowel mannen als vrouwen, door weer en wind over de Waddenzee van Harlingen naar Terschelling. Iedere sloep heeft een eigen volgschip, met als gevolg dat de Waddenzee tijdens het evenement behoorlijk druk is met sloepen, zeilschepen, motorboten, rondvaartboten, reddingboten, schepen van Rijkswaterstaat en de Politie. Veerboten worden door schepen van de Politie begeleid door het deelnemersveld.

- Enkele onderdelen van de Harlinger Stadsfeesten (gedurende een week eind mei of begin juni) zijn het Lanenkaatsen, en het Straatfestival (op zaterdag).

- Tijdens de Harlinger Visserijdagen (gedurende 4 dagen eind augustus) kun je genieten van ca. 70 eventementen op het gebied van muziek, zang, dans, kunst, gastronomie, cultuur en sport. Het is qua aantal bezoekers (meer dan 150.000) het grootste evenement in de provincie.

- 2 km Zeezwemtocht (op een zaterdag begin september).

- Harlingen Ongeschut (op een zaterdag in september) heet zo omdat de vloeddeuren die dag gesloten blijven en daardoor een prachtig rondje door de pittoreske stad gevaren kan worden zonder dat er geschut hoeft te worden. Honderden bootjes nemen eraan deel. Varend zie je de stad op een geheel andere manier dan wanneer je langs de grachten loopt. Overigens is het ook als toeschouwer natuurlijk leuk om mee te maken. De vaartocht wordt opgeluisterd door diverse live bands. - Voor een impressie zie de videoreportage van editie 2014.

- Zoutsloter Kerstmarkt (op een zaterdag in december).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is onz stad een stoere magneet voor wie houdt van wind en water. Maar nét zo aantrekkelijk voor liefhebbers van een roemrijk, nautisch verleden. Ga op ontdekkingsreis langs prachtige pakhuizen, bekijk de wonderschone gevels, struin langs levendige binnenhavens en door sfeervolle straatjes. Vind op de site 'Harlingen Welkom aan Zee' jouw inspiratie voor een bezoek aan Friesland haar enige zeehavenstad. Met dit merk zetten de gemeente, het Toeristisch Informatiepunt (TIP, voorheen VVV) en ondernemers de stad binnen en buiten de regio op de kaart. Zo vergroten we de aantrekkingskracht van onze mooie gemeente.

Hoe kun je als lokale ondernemer bijdragen aan een goede zichtbaarheid van de stad en jouw onderneming? Allereerst moedigen we je aan jouw bedrijf of evenement (mits toeristisch of recreatief interessant) aan te melden, zodat wij deze op onze website kunnen aanbieden. Daarnaast hopen wij jou en onze toeristen/bezoekers te enthousiasmeren met onze verhaallijnen Zeehelden en Schatkamers. Producten, accommodaties of arrangementen die deze verhalen kracht bij zetten, maken wij graag extra zichtbaar op de website. Denk bijvoorbeeld aan een speciaal zeeheldenmenu in je restaurant of een schatzoektocht (puzzeltocht) door de stad. Wij zijn ervan overtuigd dat de verhalen voldoende creativiteit zullen oproepen bij de Harlinger ondernemers. We kijken daarom met plezier uit naar jouw input. Voor vragen of hulp kun je altijd bij ons terecht."

- Natuurgebied Hegewiersterfjild.

- Het strand van Harlingen bestaat pas sinds 1997 en is gemaakt met zand afkomstig uit het - toen verdiepte - kanaal naar de zoutindustrie. Het strand is geschikt voor zwemmen, (kite)surfen en kanoën. Er is ook een vrij te gebruiken trailerhelling aanwezig.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Harlingen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Harlingen.

- Op de site Webcam Harlingen kun je met een 10-tal webcams verschillende locaties in de stad en in de havens live bekijken.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Harlingen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Harlingen.

- Gemeentegids: - In de gemeentegids Harlingen vind je overzichten van de verenigingen, stichtingen en andere instellingen in de gemeente.

- Nieuws: - De in 1849 opgerichte Harlinger Courant bestaat ondanks alle digitale revoluties nog altijd, is ook van plan om het nog wel even vol te houden, en gaat daarom, zonder experimenten omdat daar nu eenmaal geen budget voor is bij een kleine krant, wel met de tijd mee.

- Nieuwssite m.b.t. Harlingen.

- Peuterdans: - "Mijn naam is Lian Schoot ik ben een ervaren pedagogisch medewerkster. Ik richt mij met BeweegKriebels Peuterdans - in de gymzaal van OBS 't Wad in Harlingen - op het kind dat in ontwikkeling is. Een kind dat in een levensfase is waarin lopen, taal en denken zich ontwikkelen. Met de denk- en handelswijze, de bewegingstaal van de peuters, ga ik aan de slag. Tijdens de dans-/beweeglessen staat de verbeelding centraal. Het biedt ruimte voor een peuter om te reageren op het dansverhaal. Een divers gebruik van muziek en attributen maakt de beleving van de dansles af. De dansles biedt herhaling. Door veel herhaling leert een kind nieuwe bewegingen. Het kind gaat zijn lichaam ontdekken, verbetert de motoriek en eventuele taalachterstand wordt verbeterd. Taal en beweging zijn met elkaar verweven. Peuterdans is voor kinderen vanaf 18 maanden t/m 4 jaar. Wat belangrijk is bij peuter- en kleuterdans dat kinderen op een ontspannen manier leren zonder dat ze het door hebben. Voor ouders is het ook leuk; even een uur geen telefoon of internet. Niet afgeleid kunnen worden, maar samen met je kind ondernemen!"

- Muziek: - "Stedelijke Muziekvereniging Harlingen is opgericht in 1876. Ooit een fanfare, maar in de jaren '80 overgegaan naar harmoniebezetting. Een groot aantal jaren voorzien van drumband, trompetterkorps en majorettes, die vele successen hebben geboekt. Tegenwoordig is enkel het harmonieorkest hier nog van over. Met ruim 30 enthousiaste leden wordt er iedere maandagavond gerepeteerd in het gebouw op Hoogstraat 55 en worden door het jaar heen diverse evenementen in de stad opgeluisterd."

- "Al vanaf de leeftijd van 6 jaar kun je bij Muziekvereniging Hosanna Harlingen starten met AMV (Algemene Muzikale Vorming). Hier leer je op speelse wijze met muziek om te gaan door middel van het bespelen van verschillende instrumenten of met dans bij de Colorguards. De Jeugdband van Hosanna is een groep vol enthousiaste kinderen in de leeftijd tot ongeveer 16 jaar. De Showband van Hosanna is helaas wat aan het uitdunnen, hierdoor doen zij tegenwoordig alleen straatoptredens. Wil je ons versterken, kijk dan voor meer informatie onder het kopje Showband. Bij de Cadet Guards worden de beginselen op de vlag aangeleerd. Bij de Junior Guards worden deze beginselen met de vlag uitgebreid. Daarnaast komt het wapen aan bod. Hierbij moet je denken aan de rifle en de sabel. Ook leren ze hierbij verschillende nieuwe technieken en draaien, die in de show kunnen worden toegepast. Deze show wordt tijdens het winterguard seizoen en de jaarlijkse uitvoering uitgevoerd. Daarnaast doen de meiden ook mee aan straatoptredens."

- "Zeemanskoor De Skúmkoppen is in 1994 opgericht in de havenstad Harlingen. Het koor is begonnen met 16 leden en een dirigent rond het biljart van een plaatselijk café. In de loop der jaren is het koor uitgegroeid tot een vereniging met circa 55 koorleden. De leden komen niet alleen uit de stad zelf maar uit Franeker, Wommels, Sneek, Bolsward en Makkum, oftewel uit de gehele Noordwesthoek van Friesland. Spontaniteit en plezier in het zingen zijn de belangrijkste kenmerken van ons koor. Het koor wordt begeleid door drie accordeonisten en een violist. De muzikale leiding is in handen van dirigent Sjoerd de Boer."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Harlingen en - idem RK.

Reacties

(4)

Jullie hebben Koningsbuurt in Harlingen niet opgenomen als buurtschap, terwijl deze ter plekke met aparte borden wordt aangeduid. Is dit met een reden gedaan?

Edit 28-8-2020: aanvankelijk had ik de Koningsbuurt niet opgenomen als aparte pagina, omdat het tegenwoordig binnen de bebouwde kom van de stad Harlingen ligt. Maar het ligt tegelijkertijd toch nog wel zodanig geïsoleerd van de eigenlijke stad, dat het nog altijd wel als buurtschap kan worden beschouwd. Ik heb er daarom onder https://www.plaatsengids.nl/koningsbuurt alsnog een pagina voor aangemaakt.
M.vr.gr, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Op de toeristische website 'Harlingen Welkom aan Zee' vind je alle relevante informatie voor een bezoek aan deze stad. Wellicht interessant om te vermelden?

Dank voor uw tip! Dat is zeker een nuttige site om te vermelden. Ik heb hem toegevoegd in het hoofdstuk Landschap etc.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen