Hout-Blerick

Plaats
Dorp
Venlo
Noord-Limburg
Limburg

hout-blerick_blaaskapellenfestival.jpg

Jaarlijks organiseert Blaaskapel Judaska uit Hout-Blerick op de 1e zondag van oktober een Internationaal Blaaskapellenfestival. Hiermee wil zij de böhmisch-mährische blaasmuziek promoten in Noord-Limburg. Daarom is dit festival gratis toegankelijk.

Jaarlijks organiseert Blaaskapel Judaska uit Hout-Blerick op de 1e zondag van oktober een Internationaal Blaaskapellenfestival. Hiermee wil zij de böhmisch-mährische blaasmuziek promoten in Noord-Limburg. Daarom is dit festival gratis toegankelijk.

hout-blerick_dorpsfeest.png

Het Dorpsfeest Hout-Blerick is jaarlijks op een zondag eind augustus

Het Dorpsfeest Hout-Blerick is jaarlijks op een zondag eind augustus

Hout-Blerick

Terug naar boven

Status

- Hout-Blerick is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Venlo. T/m 30-9-1940 gemeente Maasbree. Per 1-10-1940 is het dorp middels een grenscorrectie samen met Blerick en Boekend van de gemeente Maasbree overgegaan naar de gemeente Venlo.

- Het dorp Hout-Blerick valt onder het Venlose stadsdeel Blerick.

- Het dorp Hout-Blerick heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom - net als Blerick - sindsdien 'in' Venlo. Het dorp heeft wel officiële blauwe plaatsnaamborden en heeft dus een eigen 'bebouwde kom'.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Houblierik.

Oudere vermeldingen
1396 Holtbleryck, 1455 Holtblerick, 1659-1680 Holt Blerick, 1752 tot Holtblerick, 1838-1857 Holdblerick.

Naamsverklaring
Betekent hout, holt 'hoogopgaand loofbos' bij Blerick.(1)

Terug naar boven

Ligging

Hout-Blerick ligt direct Z van Blerick en grenst in het Z aan de Maas.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Hout-Blerick heeft ca. 1.200 huizen met ca. 3.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Nr. 20 in de reeks Venlose Katernen (verschenen in 2014, ruim 100 pag.) heeft de titel: 'Hout-Blerick, een dorp met karakter'. Diverse artikelen belichten de geschiedenis van het dorp. Chrit Klerken bespreekt een bevolkingslijst uit 1803, die veel gegevens bevat over het dorp, zijn inwoners en de huizen waarin zij woonden. Bij dit artikel is een kaart gemaakt van het dorp en omgeving in 1803. Louis Reutelingsperger beschrijft de geschiedenis van het landschap rondom het dorp. Sander van Daal gaat in op de geschiedenis van de markante Sint-Josephkerk uit 1934.

Archeologen Xavier van Dijk en Maarten Dolmans schrijven een artikel over diverse belangrijke vondsten uit de Romeinse tijd. Al in de 19e eeuw werd de beroemde Medusa gevonden in een beek; later werd vlakbij die plaats een Romeinse villa aangetroffen. Jan Wijnhoven geeft een beschrijving van het rijke verenigingsleven. Gerard Mertens haalt persoonlijke herinneringen op, die worden aangevuld met gegevens en anekdotes die worden ontleend aan interviews die de redactie van het katern hield met een groep oudere inwoners van Hout-Blerick. Een fragment uit het oorlogsdagboek van Jan Smets en een korte beschouwing over de bijzondere ligging van de Sint-Josephkerk in het landschap besluiten het katern. Het katern is rijk geïllustreerd en kost € 9,95. De losse kaart kost €2,00. Het is verkrijgbaar bij boekhandel Koops in Venlo, het gemeentearchief Venlo, winkel Plus Benders in Venlo en Blerick, Bakkerij Fleuren en Slagerij Rutten in Hout-Blerick.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Sinds 2004 heeft het dorp de beschikking over het moderne activiteitencentrum Zalzershaof, wat de opvolger is van het destijds verouderde gemeenschapshuis Holtheim uit 1970. De Zalzershaof is een multifunctioneel gebouw (met sporthal), waar de verenigingen (ca. 40!) van Hout-Blerick hun activiteiten op sport- en sociaal gebied kunnen beoefenen.

- Dorpsplan Hout-Blerick. Een dorp in de stad is in 2008 verschenen.

- Bestemmingsplan Hout-Blerick.

- Nieuwbouwplan Helmusweg.

- De sanering van verspreid liggende kassen bij Hout-Blerick (Vaerbroek) is door de Provincie Limburg voorgedragen bij het ministerie van VROM als voorbeeldproject voor het innovatieprogramma ‘Mooi Nederland’. Het betreft een project in het stroomvoerend winterbed van de Maas. Het project heeft een meerledige doelstelling. Belangrijk doel is hoogwaterveiligheid van de gebieden langs de Maas te vergroten. Door de belemmeringen van de kassen weg te nemen krijgt de rivier meer ruimte.

In de ontstane ruimte kunnen maatregelen worden genomen, zoals het aanleggen of verbreden van hoogwatergeulen. De te verplaatsen bedrijven krijgen op hun nieuwe locatie meer mogelijkheden om zich duurzaam verder te ontwikkelen. Het laatste, maar zeker niet minst belangrijkste doel is een kwaliteitsverbetering van natuur en landschap in het projectgebied, waardoor het ook een grotere toeristische en recreatieve waarde krijgt. De Provincie hoopt hierdoor meerdere vliegen in een klap te slaan. (2009)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Op 9 mei 2018, de dag dat de in Hout-Blerick geboren bekende wetenschapper Chriet Titulaer 75 jaar zou zijn geworden, is in het dorp het monument 'Virtual Memorial for Chriet' onthuld. Initiatiefnemers Daan de Haan (vormgever) en Tim Arts (reclameman) bedachten het monument, in nauwe samenwerking met KPN, animatiestudio Job, Joris & Marieke en de nabestaanden.

Het is een grote retro televisiekast, met daarin een hologram van de geanimeerde versie van Titulaer. In de tv zijn verschillende fragmenten te bekijken waarin Chriet vertelt over wetenschap en techniek. De 10 fragmenten zijn gebaseerd op archiefbeeld. Het animatiefiguurtje spreekt met de echte stem van Titulaer. "Op deze manier is Chriet vereeuwigd op een manier die hij zelf passend had gevonden; niet ouderwets met een bronzen beeld, maar eigentijds en innovatief", aldus De Haan bij de aankondiging van de onthulling.

Terug naar boven

Evenementen

- KVW Hout-Blerick organiseert door het jaar heen een 5-tal evenementen voor de jeugd (voorjaarsactiviteit, kindervakantiewerk-week, najaarsactiviteit, Sintermerte, Sinterklaas).

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Poerker. - Videoreportage Poerker Optocht 2018.

- Dorpsfeest (oftewel Dörpsfiës zoals ze het lokaal noemen) (op een zondag eind augustus).

- Jaarlijks organiseert blaaskapel Judaska op de 1e zondag van oktober een Internationaal Blaaskapellenfestival. Judaska organiseert dit festival om de böhmisch-mährische blaasmuziek te promoten in Noord-Limburg. Daarom is dit festival gratis toegankelijk voor het publiek. Inmiddels is het festival uitgegroeid tot een toonaangevende activiteit in de Nederlandse blaasmuziek.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Dorpsommetje 't Brook.

- De tuin van Loek en Anne-Marie Gubbels, de Brookergarden, is een zelf ontworpen tuin van 5500 m2 groot met als specialisatie 3 grote vijvers in verschillende stijlen. De tuin is gevarieerd van opzet met romantische hoekjes en loopt vloeiend over in verschillende thema's uitgebalanceerde beplanting met voldoende hoeken en hagen om het geheel spannend te houden. Van eind april tot begin september is de tuin gedurende een aantal dagen te bezichtigen. Voor dagen en tijden zie de link.

- Langs de Maas tussen Baarlo en Venlo ligt Rivierpark Baarlo-Blerick; een vrijwel aaneengesloten lint van rivieroeverreservaten met grasland en ruigtes: Raayweiden, Blericker Nak, Romeinenweerd in Venlo-Blerick en het Berckterveld in Baarlo. Enkele plassen met eromheen wilgenbos bieden variatie. Zuidelijk van Hout-Blerick ligt de Tangkoel, een plas omringd door elzenbroekbos, als binnendijkse uitloper van het rivierpark.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hout-Blerick (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws van Hout-Blerick op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Hout-Blerick is in 2007 ontstaan uit de Wijkoverleggen Venlo en is daar nog immer nauw aan verwant. De leden van de Dopsraad houden zich bezig met diverse thema's die van belang zijn voor alle inwoners van het dorp.

- Dorpshuis: - Stichting Gemeenschapshuis Hout-Blerick is opgericht in 1970. Het doel was destijds het bouwen en beheren van gemeenschapshuis Holtheim aan de Hoverhofweg. Holtheim is in 2004 opgevolgd door activiteitencentrum Zalzershaof (Zalzerskampweg 64), waarna Holtheim is gesloopt. De eerste plannen voor nieuwbouw zijn reeds ontstaan in 1994, en kwamen voort uit het feit dat het oude gemeenschapshuis in vele opzichten niet meer voldeed. Activiteitencentrum Zalzershaof is een multifunctioneel gebouw waarin de inwoners van Hout-Blerick de door hun gewenste activiteiten op sport- en sociaal gebied kunnen beoefenen. In de volledig ingerichte sportzaal kunnen vele sporten worden beoefend. In de zalen kunnen repetities en vergaderingen plaatsvinden. Ook kan een kaartje worden gelegd of de biljartkeu worden gehanteerd in het gezellige café. Het gevelbord van Holtheim is in 2016 van de ondergang gered, is door de Dorpsraad opgeknapt en heeft vervolgens een plekje gekregen in de Zalzershaof.

- Onderwijs: - De belangrijkste pijlers van Basisschool De Springbeek in Hout-Blerick zijn: 1) vakmanschap en passie; 2) professionele cultuur; 3) resultaten bij kinderen; 4) waarderend en veilig schoolklimaat; 5) een doorleefde visie; 6) erkenning en waardering van de omgeving. Toelichtingen op deze pijlers:

1) Vakmanschap en passie gaan over invulling en beleving van het werk; van gelukkige leerkrachten leren kinderen het meest. De school biedt onderwijs aan waarbij elk kind telt en waarbij wordt aangesloten bij de mogelijkheden en betrokkenheid van ieder kind. Sleutelwoord hierbij is eigenaarschap. Eigenaarschap impliceert o.a.: verantwoordelijkheid nemen en dragen, aanspreekbaar zijn op het eigen handelen en resultaten, mee ontwikkelen en innoveren, open staan voor anderen en hen erbij betrekken, optimist zijn (denken en handelen vanuit kansen en mogelijkheden), oog hebben voor de eigen uniciteit en die van anderen. Eigenaar zijn houdt ook in: anderen eigenaar laten zijn.

2) Ze dragen actief bij aan de ontwikkeling van een professionele cultuur; ze zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Ze zijn eerlijk, ook als de boodschap lastig is, en spreken rechtstreeks aan. Je realiseert dit het best door het te doen en goed voorbeeld doet goed volgen.

3) Onderwijs gaat over opbrengsten, zowel in didactische zin de resultaten als in sociaal-emotioneel opzicht, het welbevinden. Het volgen van de ontwikkeling van ieder kind vinden ze belangrijk om zodoende voor elk kind de optimale opbrengst te kunnen realiseren. Het kind is eigenaar van zijn of haar ontwikkeling en geeft samen met de leerkracht aan: 'Wat wil ik leren, hoe kan ik dat leren, wanneer ga ik dat leren en wat of wie heb ik daarbij nodig.' Deze ontwikkeling wordt vastgelegd in het portfolio.

4) Kinderen moeten zich veilig, gewaardeerd en erkend voelen. Ze zijn alert op pestgedrag en spreken kinderen en ouders aan als het plaatsvindt. De Springbeek wil werken vanuit waarden. Deze waarden zijn universeel en hebben sterke verbinding met de christelijke traditie, zoals respectvol zijn naar leerlingen, ouders en collega’s in en rond de school, vertrouwen uitstralen en eerlijkheid, gezamenlijkheid (samen is het sleutelwoord) , verwondering en verantwoordelijkheid.

5) Het team van De Springbeek is een team dat passie aan nuchterheid wil koppelen. Duidelijk stelling nemen in waar ze voor staan en wat ze kunnen. De doorleefde visie betekent dus: heldere taal, begrijpelijke taal voor ouders en personeel waarbij het kind en zijn of haar leerproces centraal staat.

6) Het team ervaart hun werk als niet-vrijblijvend. Ze willen verantwoording afleggen over wat ze doen en hoe ze het doen. Ze willen dat het schoolbestuur, de ouders, inspectie en alle andere betrokkenen in en rond de school zien wat ze goed doen en daar waardering voor hebben. Maar ook vinden ze het belangrijk dat de buurt tevreden is met hoe zij als school en met de kinderen “goede buren” zijn. En ze doen graag mee met de gemeenschapsactiviteiten die in Hout-Blerick belangrijk worden gevonden, of het nu gaat om feestdagen of om acties als schoonhouden van de straten van het dorp.

- Muziek: - "Fanfare De Echo staat sinds haar ontstaan in 1912 al meer dan 100 jaar midden in de samenleving van Hout-Blerick. Een muziekvereniging waar het hart op de tong ligt en hard werken samengaat met een bourgondisch leven. Wij zijn geen hoogvliegers maar gestage groeiers. Binnen onze vereniging zijn we volop bezig met de toekomst. Dit houdt in dat wij meer dan het traditionele fanfare orkest willen gaan bieden. In de toekomst is er binnen onze vereniging ook plaats voor zang, dans en theater", aldus de site van de fanfare. - Gemengde zangvereniging Vivace is opgericht in 1976.

- Sport: - HBSV is de voetbal- en korfbalvereniging van Hout-Blerick. - Bridgeclub.

- Freerun is een sport die steeds populairder wordt onder de jeugd. Het is een sport die de jeugd aanzet tot bewegen. Minded Motion zet zich in om jongeren kennis te laten maken met de basis van freerun. Tijdens de lessen werken zij aan een optimale samenwerking tussen lichaam en geest. Met hun team geven ze ook spectaculaire freerun shows. Dit doen ze met een uitgewerkte choreografie en leuke thema’s. Hou je van uitdaging en wil je ook coole tricks leren? Dan is freerunning de sport voor jou! Freerunning is een sport waarbij je je zo soepel en creatief mogelijk verplaatst over en tegen obstakels. Bij freerunning is het de kunst om je hele lichaam en geest onder controle te krijgen. De lessen worden in een uitdagende omgeving binnen een veilig klimaat aangeboden. Minded Motion geeft haar lessen op diverse locaties in Brabant en Limburg. Ook in Hout-Blerick verzorgen ze wekelijks lessen.

- Welzijn: - "De website Utdorp.nl is er voor inwoners van stadsdeel/wijk Blerick en de bijbehorende dorpen Hout-Blerick en Boekend, en wordt beheerd door 'buurtverbinders'. Buurtverbinders zijn vrijwilligers die er voor zorgen dat iedereen in de buurt of de wijk met dit platform uit de voeten kan. En, nog belangrijker: Buurtverbinders brengen mensen met elkaar in contact, zowel via utdorp.nl als daarbuiten. Dat kan gewoon op straat zijn, maar ook via social media. In onze rol als Buurtverbinders stimuleren we buurtbewoners, organisaties en bedrijven gebruik te maken van de vele mogelijkheden die utdorp.nl biedt om vooral zelf berichten te plaatsen. Daarnaast houden we ook een oogje in het zeil. Wij doen dit vrijwillig omdat we allemaal graag in deze wijk wonen en een bijdrage willen leveren aan het nog leuker en aangenamer maken van de wijk. We geloven er ook in dat er zo een 'sociale kaart' ontstaat waarmee mensen dingen makkelijk zelf, met en voor elkaar, kunnen regelen." - Nieuws van Utdorp.nl op Facebook.

Reactie toevoegen