Huijgevoort

Plaats
Buurtschap
Oirschot
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

Huijgevoort

Terug naar boven

Status

- Huijgevoort is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Oirschot. T/m 1996 gemeente Oost-, West- en Middelbeers.

- De buurtschap Huijgevoort valt onder het dorp Middelbeers, maar omdat dat dorp in 1978 geen eigen postcode en postale plaatsnaam in het postcodeboek heeft gekregen, liggen beide voor de postadressen 'in' de formele 'woonplaats' Oost-, West- en Middelbeers (die in de praktijk dus helemaal niet bestaat maar alleen een voormalige gemééntenaam is...).

Terug naar boven

Naam

Spelling
In de Topografische atlas Noord-Brabant (1) staat de naam nog gespeld als Huygevoort. Kennelijk is dat een verouderde spelling. Huijgevoort heeft weliswaar geen plaatsnaamborden en de plaatsnaam (en daarmee haar spelling) is ook niet formeel vastgesteld (omdat het geen 'woonplaats' is in de zin van het postcodeboek of de BAG), maar in recente publicaties wordt de naam als Huijgevoort gespeld en ook de 'hoofdstraat' ter plekke wordt zo gespeld, dus gaan wij ervan uit dat ook de plaatsnaam tegenwoordig kennelijk zo gespeld moet worden.

Oudere vermeldingen
1331 kopie 17e eeuw Hugenvoort (?), 1390 Hugenvoirt, 1542 Hugevoirt, Hoegevoert, ca. 1870 (Kuijperkaart) Huigvoort.

Naamsverklaring
Eén van de vele plaatsnamen die is samengesteld met voorde 'doorwaadbare plaats', met als eerste deel waarschijnlijk de persoonsnaam Hugo.(2)

Lokale benaming
In de volksmond wordt de buurtschap De Huivert genoemd.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Huijgevoort ligt rond de gelijknamige weg en de wegen Heiakkerweg, Leeuwenakker en Paardseheide, W van Middelbeers.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840(3) worden de buurtschappen van de gemeente Oost-, West- en Middelbeers, waaronder Huijgevoort, helaas niet apart gespecificeerd. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ergens in de 16e eeuw vestigde de Abdij van Tongerlo zich met een aantal Norbertijnen aan de Huijgevoort. Het gebied moet vooral hebben bestaan uit vennetjes, hei en stuifzand. Deze zandgronden werden langzaamaan ontgonnen door de paters die op die manier niet alleen de armen wilden helpen aan voedsel, maar ook hun boodschap wilden verkondigen.

Vanuit de nog altijd bestaande Rakelhoeve werd het land bewerkt. Tegenover die hoeve moet een klooster hebben gestaan, hoewel je je daar niet al te veel bij moet voorstellen. De heemkundekring denkt dat je je een veredelde schuur moet voorstellen waar de paters onderdak hadden.

Door de Reformatie medio 17e eeuw raakte de abdij in verval. De Rakelhoeve houdt wel stand. Het is vanuit die prachtige boerderij dat Antonius Eltink in de Huivert aan het werk gaat in 1919. Samen met de familie Kolsters staken de van oorsprong Gelderse boeren de handen uit de mouwen. Het gebied kreeg het karakter dat het eigenlijk nog steeds heeft.

Van deur tot deur gingen de mensen boeren. Met kleine gemengde bedrijfjes konden de bewoners van de Huijgevoort overleven. De Kolsters trouwden natuurlijk, de dochters kregen de naam van hun man en die nieuwe gezinnen bleven in hun oude buurt wonen. Zo komt het dat tot op de dag van vandaag allerlei vertakkingen van de Kolsters op de Huivert wonen. Boeren doen ze allemaal niet meer. De Eltinken waren echte ondernemers. Een aantal zonen ging begin jaren vijftig zelfs naar Brazilië om te boeren.

De grote omslag kwam met de ruilverkaveling. Toen die in 1961 van start ging, woonden er alleen agrariërs in het gebied. Nadat in 1970 land was geruild en verdeeld in keurig rechte kavels, veranderden het landschap en de samenstelling van de buurt. Sloten werden recht, houtwallen omgekapt en wat nog over was aan wilde natuur is grotendeels verdwenen. Sinds 1970 kwamen er geleidelijk steeds meer burgers wonen, vaak in boerderijen van boeren die stopten en in Middelbeers gingen wonen, en vaak nakomelingen van de boerenfamilies in de buurtschap. (bron: site Tussen Boer en Buur)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In o.a. de provincie Noord-Brabant is afgesproken om (vooral nieuwe en uitbreidende, maar ook bestaande die 'in de weg zitten') intensieve veehouderijen te concentreren in zogeheten Landbouwontwkkelingsgebieden (LOG's). Het paradoxale is dat Huijgevoort niet als LOG is aangewezen, maar dat de intensieve veehouderij zich er toch danig heeft uitgebreid. Zodanig dat omwonenden er steeds meer (o.a. stank)overlast van ondervonden. In november 2012 hebben 3 boerenfamilies en 7 omwonende families in Huijgevoort een convenant gesloten dat een einde moet maken aan de overlast, of die in ieder geval moet verminderen tot aanvaardbaar niveau.

In de beoogde situatie verbetert het leefklimaat wat betreft geurhinder van een overwegend slecht naar goed tot redelijk goed volgens de normen van het RIVM. Hiervoor verhuist het varkensbedrijf aan de Heiakkerweg 6 naar een duurzame locatie elders. Heiakkerweg 6 wordt gesaneerd en de agrarische bestemming vervalt. De varkenshouderij aan Heiakkerweg 4 ziet af van de verleende ontheffing voor het vergroten naar 2,48 ha. De varkenshouderij aan de Leeuwakker 2 voegt 2 locaties samen tot 1 bouwblok van 1,5 hectare. De varkenshouders die in Huijgevoort blijven rusten de nieuwe stallen uit met biologische luchtwassers die de stank sterk beperken.

De omwonenden zien af van bezwaar tegen de bouw van nieuwe stallen. Per saldo verdwijnt er 0,94 ha agrarisch bouwvlak in de buurtschap. - Pagina over de intensieve veehouderij-ontwikkelingen in Huijgevoort, met kaartje en interviews met inwoners. - Reportage over het convenant van Huijgevoort door Omroep Brabant. - Verslag van de Provinciale Raad Gezondheid over Huijgevoort, m.b.t. hoe het proces verlopen is om uiteindelijk tot het convenant te komen, ook voor soortgelijke situaties elders om van te leren.

- Anno 2016 gaat geitenhouder Van Hoof toch nog flink uitbreiden, ondanks het eerdere convenant. Buurt, college en raad zijn akkoord gegaan, omdat de overlast per saldo vermindert, omdat bedrijfswoning Heiakkerweg 1 vervalt (dat wordt een burgerwoning) en hij alleen verder gaat op nr. 2b, waardoor het overlastgevende transport tussen beide locaties vervalt. Van Hoof kan nu groeien naar 2250 melkgeiten, 14 bokken, 650 opfokgeiten en 500 lammeren.

Reactie toevoegen