Kloosterveen

Wijk
Buurtschap
Assen
Drenthe

kloosterveen_loopgroep_kopie.jpg

Bij Loopgroep Kloosterveen kun je als Kloostervener hardlopen dicht bij huis. Gezellig in een groep. Nieuwe mensen leren kennen. De omgeving beter leren kennen. En je conditie op peil brengen. Ideaal toch?

Bij Loopgroep Kloosterveen kun je als Kloostervener hardlopen dicht bij huis. Gezellig in een groep. Nieuwe mensen leren kennen. De omgeving beter leren kennen. En je conditie op peil brengen. Ideaal toch?

Kloosterveen

Terug naar boven

Status

- Kloosterveen is tegenwoordig een nieuwbouwwijk en voor een klein deel nog een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Assen. Tot in ieder geval 1930 was het tevens de naam van het dorp dat sindsdien Smilde heet (tussen beide kernen in heeft zich nog het dorp Bovensmilde ontwikkeld).

- Buurtschap en wijk Kloosterveen vallen, ook voor de postadressen, onder de stad Assen.

- Weliswaar is de nieuwbouwwijk Kloosterveen voorzien van welkomstbordjes, maar de gelijknamige buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat. Beide, nieuwbouwwijk en buurtschap, liggen binnen de bebouwde kom van de stad Assen.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Het gebied dat nu Kloosterveen is, maakte ooit onderdeel uit van een uitgestrekt gebied, dat ongeveer 10.000 jaar geleden is ontstaan. Het veengebied behoorde vroeger tot het bezit van de omringende dorpen. Het deel waar nu Kloosterveen ligt, was eeuwenlang eigendom van de boeren van Witten. Deze situatie veranderde in 1260 na de stichting van het klooster Maria in Campis in Assen. Dat klooster verwierf in de loop der tijden veel bezittingen en vanaf 1487 behoorde ook het hele dorp Witten tot de kloosterbezittingen. Daardoor kwamen ook de veengebieden in het bezit van het klooster, waarmee deze plaatsnaam is verklaard. (bron: J.T. Battjes)

Terug naar boven

Ligging

De wijk Kloosterveen ligt in het W van Assen, W van de A28. De gelijknamige oude buurtschap loopt door deze wijk en W ervan, langs beide zijden van de Hoofdvaartsweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Kloosterveen in de gemeente Assen 45 huizen met 389 inwoners. De gelijknamige buurtschap in de toenmalige gemeente Smilde (= het huidige dorp Smilde) omvat in dat jaar 238 huizen met 1.675 inwoners. De gelijknamige wijk is de afgelopen jaren gerealiseerd en omvat ca. 5.000 huizen met ca. 11.000 inwoners. (bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2017)

Terug naar boven

Geschiedenis

De 'kloostervenen' liepen oorspronkelijk vanaf de huidige wijk Kloosterveen tot aan de Hijkervenen W van het dorp Hijken. Langs het verticale deel van de Drentse Hoofdvaart, die hier doorheen is gelegd, ontstaan van Z naar N de dorpen Hoogersmilde, Hijkersmilde, Smilde en Bovensmilde. In 1834 koopt de gemeente Assen een stuk van dit veengebied van Smilde. De vervening hiervan vindt met name plaats in de tweede helft van de 19e eeuw, waarbij de grond wordt omgezet naar landbouwgrond. Door de ontginning van de gronden neemt de bevolking snel toe. Dit leidt in 1841 tot de vestiging van een 'bijschool', in 1881 gevolgd door een volwaardige lagere school. Dit gebouw bestaat nog altijd (achter Hoofdvaartsweg NZ 96). Een groot deel van de bevolking leeft in die tijd overigens in plaggenhutten. Veel van de (lint)bebouwing langs de Drentse Hoofdvaart dateert uit de 19e eeuw en uit het begin van de 20e eeuw.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De gemeente Assen groeit naar verwachting de komende jaren door tot 75.000 inwoners in 2030. Om de vraag naar nieuwe woningen op te vangen, wordt onder meer de woonwijk Kloosterveen uitgebreid. In het gebied tussen de huidige wijk en de Norgervaart is ruimte voor ca. 2250 nieuwe woningen. De eerste bouwfase betreft het zuidoostelijke deel van het gebied. Hier komen ongeveer 500 woningen. Het nieuwbouwgebied zal bestaan uit ruim opgezette groene zones van oost naar west, waarin ook ruimte is voor waterpartijen. Met een gemiddelde breedte van 50 meter vormen deze groenzones rustige plekken in de wijk die geschikt zijn voor recreatie. Een ommetje lopen, stukje fietsen, een balletje trappen, genieten van de dieren in en rond het water. Langs de Norgervaart komt extra water met mooie plas-dras plekken. Door het hele gebied kunnen wandelpaden worden aangelegd. Dit wordt de nieuwe stadsrand van Assen. Naar verwachting kan medio 2020 de bouw van de eerste fase van start gaan." (bron: gemeente Assen) Voor nadere informatie zie de link aan het begin van deze alinea, de video-animatie Kloosterveen groeit en de gelijknamige Facebookpagina.

"Assen kan beginnen met de bouw van extra woningen in Kloosterveen. De gemeente heeft daarover afspraken gemaakt met de provincie, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Drenthe. De kern van deze afspraken is dat de woonwijk geen extra stikstofuitstoot veroorzaakt op het Fochteloërveen en dat negatieve effecten aan de natuur, zoals het verlies aan leefgebied van toendrarietganzen, wilde en kleine zwanen en kraanvogels, worden voorkomen of gecompenseerd. Provincie en gemeente zetten zich samen met de natuurorganisaties in voor maatregelen om de natuurwaarden te versterken.

Assen heeft nieuwe woningen nodig voor haar inwoners. Het oog is daarbij gevallen op een uitbreiding van de wijk Kloosterveen. Die is gepland vlakbij het hoogveengebied Fochteloërveen, Natura 2000-gebied en onder andere vermaard als broedgebied van de zeldzame kraanvogel. Juist daar waar de wijk zou moeten komen zoeken overwinterende toendrarietganzen, kleine en wilde zwanen hun voedsel. Door de toename van de recreatie in het Fochteloërveen zullen broedende kraanvogels bijvoorbeeld sneller worden verstoord. Beroep tegen vergunningverlening ingetrokken. Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Drenthe en Vogelbescherming Nederland hebben tegen de oorspronkelijke vergunning voor de eerste 500 woningen beroep aangetekend bij de rechtbank, op grond van de stikstofdepositie en de aantasting van het foerageergebied van ganzen en zwanen. Naar aanleiding daarvan zijn nu goede afspraken gemaakt op grond waarvan de natuurorganisaties hun beroep intrekken.

Akkoord maakt bouwen en natuurverbetering mogelijk. De vergunning is door de provincie op het onderdeel stikstof aangepast. Om de ontstane impasse te doorbreken zijn de provincie, de gemeente Assen en de natuurbeschermingsorganisaties verder overeengekomen dat Assen de eerste 500 van de geplande woningen mag bouwen, en dat er tegelijk een aanvullend onafhankelijk onderzoek door een ecologisch bureau wordt uitgevoerd naar de verstoring van de foerageergebieden én naar maatregelen om de problemen te verhelpen. De provincie Drenthe zal als verantwoordelijke instantie voor het Natura 2000-gebied vervolgens de uit het onderzoek naar voren komende maatregelen uitvoeren. Provinciaal ambassadeur Jan Gorter van Natuurmonumenten is blij dat we zo het traject ingaan waarbij we alle belangen rechtdoen, en heeft er vertrouwen in: “We kunnen aan het werk, voor de stad, het uitloopgebied en de ganzen, zwanen en kraanvogels.” (bron: gemeente Assen, oktober 2020)

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Winkelcentrum Kloosterveste is in 2010 gerealiseerd.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Kloosterveen.

- Nieuws: - Nieuws uit Kloosterveen op Facebook.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Kloosterveen organiseert door het jaar heen allerlei evenementen en activiteiten. De buurtvereniging heeft als werkgebied de oudere lintbebouwingen aan de Hoofdvaartsweg, Asserwijk, en Vaart N.Z. (dus niet de nieuwbouwwijk).

- Onderwijs: - "Basisschool Kloosterveen ligt centraal in de gelijknamige nieuwbouwwijk. Het deskundige en enthousiaste schoolteam zorgt ervoor dat rond 600 kinderen zich dagelijks welkom voelen. Ze geven goed onderwijs in een veilige omgeving vanuit de kernwaarden van het Daltononderwijs. Daltononderwijs biedt een brede vorming (cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Onderwijs dat leerlingen uitnodigt om op basis van vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. Een leerstofaanbod dat is afgestemd op de behoeften, interesses en competenties van het kind. Samenwerken in een veilig opvoedkundig klimaat.

Wat maakt Basisschool Kloosterveen uniek?: Daltononderwijs; een open, rustige sfeer; Engels vanaf groep 1; begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen; keuzeworkshops in de bovenbouw; Wetenschap- en Techniekweken; ondernemend onderwijs; ouderbetrokkenheid; alles in 1 school."

- Sport: - "Bij Loopgroep Kloosterveen kun je als Kloostervener hardlopen dicht bij huis. Gezellig in een groep. Nieuwe mensen leren kennen. De omgeving beter leren kennen. En je conditie op peil brengen. Elke maandagavond van 19.30 tot ongeveer 20.30 uur is er trainen voor zowel de beginnende als gevorderde hardloper. We starten vanuit het centrum van de Kloosterveste tegenover de ingang van de roltrappen."

- Zorg: - In Gezondheidscentrum Kloosterveen (Transportweg 8) zijn verschillende disciplines aanwezig. Alle zorg- en hulpverleners van het gezondheidscentrum werken in een samenwerkingsverband. Hierdoor kan een breed aanbod van zorg worden geleverd, goed op elkaar afgestemd en van hoge kwaliteit Het gezondheidscentrum is elke werkdag geopend van 08.00-17.00 uur. Enkele disciplines bieden een avondspreekuur.

- Duurzaamheid: - "De toekomstige uitbreiding van deze woonwijk wordt in principe gasloos. Dit staat in de Structuurvisie Kloosterveen 2017-2035 (zie ook de Bijlagen Plan MER), die het college van Burgemeester & Wethouders eind 2017 heeft vastgesteld. In het ontwerp van de wijk wordt tevens rekening gehouden met kansen voor duurzame energie. Hiermee geeft het college invulling aan de wens van de gemeenteraad. Landelijk worden de energienormen voor nieuwbouw steeds verder aangescherpt. Het Rijk streeft ernaar dat in 2050 alle Nederlandse woningen van het aardgas zijn afgekoppeld. Dit maakt het minder vanzelfsprekend om aardgas aan te leggen in de uitbreiding van de wijk. Daarnaast wordt in het ontwerp van de wijk rekening gehouden met kansen voor duurzame energie. Zo wordt de straatverlichting voorzien van LED. Bewoners worden uitgedaagd om energieneutraal te bouwen. De gemeente stimuleert dit door extra voorlichting en ondersteunt initiatieven zoals gezamenlijke inkoop van zonnepanelen." (bron: gemeente Assen)

Reactie toevoegen