Ledeacker

Plaats
Dorp
Land van Cuijk
Noordoost- Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

Ledeacker

Terug naar boven

Status

- Ledeacker is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente (en streek) Land van Cuijk. T/m 1993 gemeente Oploo, St. Anthonis en Ledeacker. In 1994 over naar gemeente Sint Anthonis, in 2022 over naar gemeente Land van Cuijk.

- Onder het dorp Ledeacker vallen ook de buurtschappen Toven en Ullingen.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
't Leker.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Ledeacker grenst in het W aan Landhorst, in het NW aan Wanroij, in het NO aan Rijkevoort en in het O en Z aan Sint Anthonis, en ligt W van Boxmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Ledeacker 36 huizen met 221 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 280 huizen met ca. 700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Bedevaartsplaats
Van 1891 tot 1973 stond Ledeacker in de wijde omgeving bekend als bedevaartsplaats, omdat in 1860 kort na elkaar twee branden waren ontstaan door blikseminslagen. Het jaar daarop kreeg men toestemming tot reliekverering en werd een devotiebeeld aangekocht. In 1891 kwam het tot een georganiseerde verering en kon men voortaan een volle aflaat op Donatusdag (30 juni) en in het octaaf verdienen. Tegenwoordig is de mis, nu op de 2e zondag van juli, vooral een parochiële viering. Het devotiebeeld wordt op een troon gezet en met bloemen versierd en er worden kaarsen bij geplaatst. De Heilige Donatus wordt in de viering gememoreerd.

- Geschiedenis van Ledeacker.

- Verhalen over de geschiedenis van Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Het initiatief 'Wonen in Ledeacker' is gestart vanuit Dorpsvereniging ’t Leker samen met enkele enthousiaste buurtbewoners van de wijk Den Dries en in overleg met de gemeente Sint Anthonis. Het doel is om de beschikbare bouwkavels in het dorp te promoten en de geïnteresseerden vrijblijvend te informeren. Met dit initiatief is vanuit de Dorpsvereniging geen commercieel belang gemoeid. Tevens willen we geïnteresseerden in halfvrijstaande of meer-onder-1 kapwoningen vrijblijvend met elkaar in verbinding brengen. Op onze website vind je informatie over de beschikbare bouwkavels, de prijzen en de mogelijkheden voor starters.

Nieuws augustus 2018: eind juni zijn de laatste kavels uitgegeven op het bouwplan op Den Dries. De werkgroep en de dorpsvereniging hebben in goed overleg met de gemeente een verkavelingsvoorstel gemaakt. Op het laatste moment zijn de kavels nog eens goed ingemeten. Naar we van de gemeente hebben vernomen was de belangstelling voor de beschikbare kavels enorm groot. “Ongekend en uitzonderlijk” was de reactie die we van de gemeente te horen kregen. Wij snappen dat wel: wie wil er nu niet in ons mooie Ledeacker wonen! We wensen de mensen die zijn ingeloot veel succes met hun voorbereidingen en we hopen dat er fijne “stekkies” worden gebouwd. Nu zul je wellicht denken: “Als de laatste kavels op Den Dries bijna zijn vergeven, wordt er dan straks in de toekomst nog verder gebouwd?” De dorpsvereniging, de werkgroep en de gemeente Sint Anthonis hebben overleg t.b.v. de samenstelling van een “woonvisie”. Hierin worden onder meer de mogelijkheden voor nieuwe bouwkavels besproken, en ook de ontsluiting van Den Dries, en het opknappen van de “bouwweg” vanaf de Hoenderstraat. Dit zal een breed meerjarenplan worden, maar de eerste intenties zijn positief!"

- In december 2019 heeft de gemeente een perceel grond aan ontwikkelaar Jan Oosterhout Ontwikkeling verkocht voor de bouw van 12 woningen aan Den Dries in Ledeacker. In het tweede kwartaal van 2020 gaan de woningen in de verkoop. De verwachting is dat eind 2020 met de bouw kan worden gestart. De woningen zijn levensloopbestendig en worden gebouwd in de vorm van een woonhof. Daarmee zijn ze uitermate geschikt voor senioren. Iedere woning heeft een eigen parkeerplaats op het binnenterrein en daarnaast worden een aantal openbare parkeerplaatsen aangelegd. Wethouder Bollen: “Ik ben heel erg blij met dit project. Het sluit aan bij de vraag en de uitwerking van het plan ziet er goed uit. De ontwikkelaar heeft goed geluisterd naar opmerkingen vanuit de gemeenschap.”

"Met het ontwerp van de bestrating in de wij Den Dries fase 2 in Ledeacker, dat gemaakt is door Rain(a)Way ontwerpster Fien Dekker, gaat de gemeente Sint Anthonis een nieuwe richting in wat straatinrichting betreft. Door niet meer in strakke lijnen te ontwerpen willen ze groen de ruimte geven die het nodig heeft. Dit groen biedt een (deel)oplossing voor hittestress en wateroverlast. Het regenwater kan door de grond infiltreren, wat de omgeving afkoelt. Omdat er geen strakke lijnen zitten in de straat kunnen de bomen en plantvakken overal geplaatst worden. De Rain(a)Way Flood Bold-tegels zijn half-open en in de open ruimtes gaat groen groeien. Hierdoor kan regenwater door de tegels naar de grond infiltreren, wat wateroverlast voorkomt. Het overtollige water wordt afgevoerd naar de verschillende groenplekken en wadi die zich langs de straat bevindt, om ook bij piekbuien wateroverlast tot een minimum te beperken. Door het regenwater te infiltreren naar de grond worden de riolen ontlast én koelt de omgeving af, wat hittestress vermindert.

Een bijkomend voordeel dat Gemeente Sint Anthonis ziet in de Flood Bold-tegels is de verkeersremmende werking. Het verkeer langzamer laten rijden was, naast klimaatadaptatie, een belangrijk doel in deze woonwijk van Ledeacker. Om Den Dries wel makkelijk bereikbaar te maken voor voetgangers, rollator- en rolstoelgebruikers en fietsers is er een strook dichte Rain(a)Way Ebb-tegels aangelegd. Deze tegels maken de waterstroom zichtbaar en geven een extra dimensie aan het ontwerp." (bron: Rain(a)way klimaatadaptieve tegels)

- Basisschool de Willem Christiaansschool is in 2016 gefuseerd met een basisschool in Sint Anthonis, waar de kinderen uit Ledeacker in het vervolg naar school gaan. Het schoolgebouw is daarmee leeg komen te staan. Stichting Exploitatie Voormalige Basisschool Willem Christiaans heeft in nauw overleg met de dorpsvereniging een initiatief bedacht waarbij het gebouw opnieuw een positieve invloed zal hebben op de leefbaarheid van het dorp, door het pand te herbestemmen tot bedrijfsverzamelgebouw. Diverse huurders met bijbehorende werkgelegenheid zullen het gebouw betrekken.

Een dergelijk initiatief past volgens het college van Burgemeester en Wethouders van Sint Anthonis binnen de gedachte van zelfsturing. De voormalige basisschool in het dorpshart van Ledeacker krijgt weer een zinvolle invulling, waarmee leegstand van dit gebouw op een prominente plek in het dorp wordt voorkomen. Een win-win situatie voor zowel de gemeente als het dorp en de diverse bedrijven die als huurder het gebouw willen betrekken. De gemeente heeft daarom positief op het plan van de stichting beschikt en het pand in 2017 aan de stichting verkocht.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ledeacker heeft 2 rijksmonumenten, zijnde het keuterboerderijtje uit 18e of 19e eeuw op Nullen bij 1D, en de Catharinakerk.

- De RK Sint-Catharinakerk (Dorpsstraat 19) is gebouwd op basis van de 15e-eeuwse kapel van Sint Kathrijnen in den Broecke. In 1837 met een travee en een kleine toren westwaarts uitgebreid. Na blikseminslag is in 1896 een nieuwe voorgevel gebouwd. Het gedeelte daarachter bestaat uit een eenbeukig schip van twee traveeën, waarachter zich een koor bevindt van één travee met 5/8 sluiting. Van dit gedeelte is een travee en het torentje uit 1837, toen ook het schip een stucgewelf kreeg. De zijbeuken zijn toevoegingen uit omstreeks 1900. Het koor heeft een stenen kruisribgewelf. In de kerk bevindt zich een Calvariegroep, bestaande uit een 18e-eeuws kruisbeeld en 19e-eeuwse beelden van Johannes en Maria. Voorts zijn er in het priesterkoor 18e-eeuwse beelden van de heilige Donatius en Catharina te vinden. In de toren hangen twee klokken. De klok uit 1695 is gegoten door Alexis Jullien en die uit 1791 door Henricus Petit.

Sinds 2010 valt de kerk onder de streekparochie Maria Moeder van de Kerk, die 14 locaties/kerken omvat(te). In 2012 maakt de parochie bekend dat wegens het teruggelopen kerkbezoek 9 kerken moeten sluiten. Gehandhaafd blijven volgens dit plan de 4 kerken te Sint Anthonis, Wanroij, Overloon en Oeffelt, en de kapel te Groeningen. De kerk in Ledeacker is in 2015 gesloten. Een actieve werkgroep liet het daar niet bij zitten en begon met het omvormen van de sacristie tot een kapel, die vanaf het kerkhof toegankelijk zou zijn. Dat bleek geen gelukkige locatie. In 2017 kwam men met het voorstel voor een kapel achter in de kerk. In september 2018 is deze Catharinakapel door pastoor Van der Sluis ingezegend. De kapel is elke dag geopend voor een bezoekje, een moment van stilte en/of het opsteken van een kaarsje bij Maria en Catharina.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Hanen.

- Kermis (eind mei).

- Het Internationaal Pinkster Toernooi Activia (Dutch Open Outdoor Volleyballchampionships) is voor het eerst gehouden in 1957 als een regionaal volleybaltoernooi. In de daarop volgende jaren heeft het zich ontwikkeld tot een professioneel georganiseerd, werldwijd bekend evenement, met gerenommeerde internationale deelnemers. Zo waren er in het verleden de winnaars Ulbra Diadora, Belo Horizonte en Frangosul uit Brazilië, Fuji en Nippon Denso uit Japan, Automobilist St. Petersburg en Odintsovo uit Rusland, Aurora Riga uit Letland, en de nationale teams van Canada en Egypte.

Het Pinkstertoernooi geniet internationale naam en faam als een soort Grand Slam-toernooi voor club-teams op gras velden. Gezelligheid, ontspanning, ontmoeting en volleybal op niveau zijn de sleutelwoorden voor dit prachtige evenement. Een kampioenschap in Sint Anthonis (Open Nederlands Kampioen op gras) wordt door velen gezien als de kroon op het seizoen. Het sportpark waar het evenement plaatvindt, ligt weliswaar tegen de kern Sint Anthonis aan, maar valt formeel (voor het postadres) nog net onder het dorp Ledeacker, vandaar dat wij het hier vermelden.

Naast het volleybalspektakel is er in hetzelfde weekend ook de Pinksterparty; 3 avonden lang live bands en artiesten in de enorme feesttent op het sportpark.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Tovense Beek, NW van Ledeacker in deels gemeente Sint Anthonis, deels gemeente Boxmeer, is in 2016 omgevormd naar een natuurlijke beek. De beek ontspringt in het St. Anthonisbos en mondt uit in de Lage Raam nabij Rijkevoort. Het hoogteverschil over dit traject beslaat 10 meter waarbij het verval in het Sint Anthonisbos het grootst is. De beek was voorheen een brede waterloop met bijna stilstaand water en aan beide zijden hoge steile oevers met eentonige flora en fauna. De beek is heringericht tot een smal stromend beekje met flauwe oevers en ruimte voor natuur. Langs de beek zijn ook amfibieënpoelen aangelegd. Dit zorgt voor grotere biodiversiteit in en langs het water. Beoogd wordt een geschikte leefomgeving te creëren voor o.a. struweelvogels, drijvende waterweegbree en diverse soorten amfibieën.

Verder is 4,1 kilometer van de beek ingericht als ecologische verbindingszone. Deze zone verbindt het Sint Anthonisbos met de Lage Raam. Ook aan de mens is gedacht door de aanleg van wandelroutes langs de beek. Met het project is zo ook een bijdrage geleverd aan een nog aantrekkelijker recreatief buitengebied. Tevens is hiermee ook de landbouwkundige structuur verbeterd.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Actualiteiten uit Ledeacker op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsvereniging 't Leker heeft ten doel het bevorderen van de leefbaarheid van het dorp Ledeacker en het bevorderen van het welzijn van de inwoners, en ontplooit daartoe de door haar noodzakelijk geachte initiatieven.

- Sport: - Voetbalvereniging s.v. DSV.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ledeacker.

Reactie toevoegen