Nunhem

Plaats
Dorp
Leudal
Midden-Limburg
Limburg

nunhem_plaatsnaambord_kopie.jpg

Nunhem is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Leudal. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-9-1942. Per 1-10-1942 over naar gemeente Haelen, in 2007 over naar gemeente Leudal.

Nunhem is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Leudal. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-9-1942. Per 1-10-1942 over naar gemeente Haelen, in 2007 over naar gemeente Leudal.

LB gemeente Nunhem in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Nunhem in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Nunhem in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Nunhem

Terug naar boven

Status

- Nunhem is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Leudal. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-9-1942. Per 1-10-1942 over naar gemeente Haelen, in 2007 over naar gemeente Leudal.

- Onder het dorp Nunhem valt ook een deel van de buurtschap Op de Bos.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Nûnem.

Oudere vermeldingen
1224 Nunem, 16e eeuw Nuenen, 1840 Nunheim, 1846 Nunheim of Nunhem.

Naamsverklaring
Samenstelling van nieuw en heem, betekent dus 'nieuwe woonplaats'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Nunhem ligt NW van Roermond, N van Haelen en grenst in het O aan de provincialeweg N273 (Napoleonsweg) en in het W aan de weg van Haelen naar Roggel. De Maas loopt niet ver O van het dorp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Nunhem 46 huizen met 208 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 39/166 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen St. Elisabeth 5/31 en Leu-Molen 2/11. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 270 huizen met ca. 670 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Plaatsnaam en parochie worden voor het eerst vermeld in 1224. In dat jaar worden het patronaat en personaat door Dirk van Altena en zijn vrouw Ymaina overgedragen aan de abdij van Averbode. De parochie was verbonden met de kloosters van Keizerbos (Neer) en Sint-Elisabethsdal (Nunhem). Het dorp maakte van 1450 tot 1568 deel uit van het toenmalige Graafschap Horn (soms ook als Horne of Hoorne gespeld). Dit was een zelfstandig ministaatje vlakbij Roermond met als centrum het kasteel van Horn.

Sint-Servaasverering
De oudste vermelding van een Sint-Servaasverering alhier is van 1492, toen de belangrijkste kerkklok van de Nunhemse Sint-Servatiuskerk werd gegoten, met opschrift: sante servaes. In de 18e eeuw moet het dorp al een bedevaartplaats zijn geweest voor Sint-Servaas, en in 1835 schrijft de pastoor over een jaarlijkse processie van de parochiekerk naar de kapel, welke processie alsdan door een zeer grote menigte gelovigen wordt bijgewoond. In 1874 werd geschreven: "De godsvrucht van den godsdienstigen Limburger jegens den H. Servatius, die zich zoo schoon en treffend in diens aloude bisschopsstad Maastricht openbaart, vindt ook te Nunhem hare ontboezeming." Daaraan werd toegevoegd dat zulks sinds onheuglijke tijden reeds had plaatsgevonden. Uit 1921 stamt een bericht omtrent vele genezingen en "de schoonste gebedsverhooringen door de voorspraak van St. Servaas verkregen". Ook tegenwoordig vindt jaarlijks nog een Sint-Servaasprocessie plaats.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De sirenemast op het Herman Meddensplein in Nunhem beoogt medio 2021 te worden vervangen. Het dorp heeft plannen om dit plein op te waarderen, en ziet hierin een mooie kans om de vervangende mast elders in het dorp te situeren en niet langer het dorpsplein te laten ontsieren. Maar anno januari 2021 houdt de gemeente vooralsnog toch vast aan vervanging op dezelfde locatie. De inwoners zijn daar 'not amused' over en hebben dat, met argumenten onderbouwd, op 28 januari 2021 aan de gemeente laten weten.

- Het kleine dorp Nunhem geniet wereldwijd bekendheid in agrarische kringen, vanwege de vestiging van de firma Nunhems, een wereldwijd opererend bedrijf in zaadveredeling. In 2013 is een akkoord gesloten over een forse uitbreiding van Nunhems, wat landschappelijk in de omgeving is gecompenseerd.* De firma was jarenlang eigendom van het Bayer-concern. Bayer wilde echter wereldleider in groentezaden Monsanto kopen, en dat zou samen met de toen nr. 4 in deze sector, de firma Nunhems, volgens de 'kartelwaakhond' van de EU een te dominante marktpositie opleveren. Zij besloot daarom in 2018 de firma Nunhems te verkopen. Koper is geworden de firma BASF. Bij Nunhems werken wereldwijd meer dan 2.000 mensen.

* "De uitbreiding van Nunhems Netherlands/Bayer op 45 ha in het Buggenumse Veld betekent een ingrijpende verandering van het ruimtelijk beeld. Een aanmerkelijk deel van het cultuurhistorisch gave en grootschalig ruimtelijke veld verandert door deze ontwikkeling in een industrieel bebouwd gebied. Deze ingrijpende verandering in ruimtelijke kwaliteit vraagt om passende maatregelen om het verlies aan ruimtelijke kwaliteit te compenseren." Kennelijk zijn daar 'compensatiegelden' voor beschikbaar gesteld. In het rapport 'Tussen Servaas en Maas. Besteding van de Bayer compensatiegelden' worden hier door Dorpsraad Buggenum, Dorpsraad Nunhem, Heemkundevereniging Oos Naer, Stichting 'Buggenum door de eeuwen heen' en Molenstichting Friedesse Molen voorstellen voor gedaan. Zie ook de 'ondersteunende documenten' op deze pagina.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp heeft 10 rijksmonumenten, met naast de kerk en molen o.a. kasteel Nunhem (Voort 4), voormalig klooster Maria Schoot (Voort 6), de Mariakapel (Servaasweg bij nr. 4) en de Sint Job-kapel (Servaasweg bij nr. 7).

- Nunhem heeft 5 gemeentelijke monumenten.

- De mergelstenen toren van de RK Sint-Servatiuskerk in Nunhem (Kerkstraat 18) is 14e-eeuws. Deze is mogelijk in de 18e eeuw nog verhoogd. De huidige kerk, die tegen de toren is aangebouwd, dateert uit 1894 en is ontworpen door architect Jacques van Groenendael. De toren is in 1924 gerestaureerd. Na de aardbeving van 1992 is de toren hersteld. De kerk is een neogotisch bouwwerk, gebouwd in baksteen met mergelstenen speklagen. Het is een eenbeukige kerk met drievoudig gesloten koor. De kerk wordt omgeven door een ommuurd kerkhof.

Tot de inventaris behoren een aantal laatgotische houten beelden: Sint-Anna, Sint-Ursula, Heilige Magdalena en Johannes de Doper. Het hardstenen doopvont is mogelijk 17e-eeuws. Twee klokken stammen uit 1492. Op het kerkhof bevindt zich een grafkruis uit 1664, en ook de zerk voor Jacques van Groenendael (1912) bevindt zich op deze begraafplaats. De kerk valt onder parochie Sint Servatius. - Op deze site vind je uitvoerige informatie over verleden en heden van de Servaaskerk en de Servaaskapel, in tekst en beeld, opgezet en onderhouden door J.P. Adams. Iedere zondag om 9.30 uur en woensdag om 9.00 uur kun je hier de H.Mis live meekijken.

De kerktoren is in 2020 gerestaureerd. De toren is opnieuw gevoegd en enkele mergelblokken zijn vervangen. De restauratie is uitgevoerd door Mergelbouwsteen Kleijnen uit Sibbe. Dit onderdeel van de restauratie is tevens het einde van een periode van 6 jaar van restauratie. In deze periode zijn vele restauraties uitgevoerd, zowel in als buiten aan de kerk. De totale restauratie heeft ongeveer € 73.000,- gekost. De restauratie is voor 50% bekostigd door het Ministerie van Cultuur, voor 20% door de provincie Limburg en voor 30% door de parochie.

- De Sint-Servaaskapel in Nunhem (bij Servaasweg 46) is een bedevaartskapel. De aan Sint-Servatius gewijde kapel ligt op een heuvel (de Servaasberg) aan de rand van het Leudal vlak bij de Haelense Beek. Achter de kapel ligt de Sint-Servaasput die - naar verluidt - door de heilige zelf zou zijn geslagen teneinde de bron, die 15 meter boven het peil van de beek ligt, te gebruiken om de eerste lokale christenen te dopen. Een Sint-Servaaskapel op deze plaats wordt voor het eerst vermeld op een landkaart uit 1744. In 1891 is een grotere, neogotische kapel - de huidige kapel - gebouwd naar ontwerp van architect Hubert van Groenendael. In 1917 is aan de koorzijde een natuurstenen overkapping aangebracht met daarin een reliëf dat een dopende Servatius voorstelt. In 1972 en 1994 is de kapel gerestaureerd. De kapel oogt als een kerkje met een driezijdig gesloten koor. Aan beide zijden zijn toegangsdeuren onder topgevels, zodat het geheel op een kruiskerkje lijkt, met in het midden een vieringtorentje.

- De Sint-Jobskapel in Nunhem (bij Voort 7) is een uit 1886 daterende neogotische wegkapel. Het is een rechthoekig kapelletje uitgevoerd in rode baksteen met speklagen van gele baksteen en met natuurstenen versieringen, vooral aan de toegangsgevel, die twee opvallende pinakels bevat. Het geheel heeft een zadeldak, gedekt met leien. Het interieur betreedt men door een rechthoekige poort, die met een smeedijzeren hek kan worden afgesloten. Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf en bevat een soort altaartje in rode en gele baksteen, waarop zich een Sint-Jobsbeeld bevindt. De Sint Jobkapel is van bovenregionale cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een culturele en geestelijke ontwikkeling in de architectuur van devotiekapellen in het laatste kwart van de 19e eeuw. Architectuurhistorische waarden ontleent de kapel aan de toegepaste bouwstijl; het toegepaste bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek. De kapel is tenslotte van algemeen belang wegens de gaafheid van in- en exterieur en de typologische en functionele zeldzaamheid.

- De Zusters van Onze-Lieve-Vrouwe van Ommel waren oorspronkelijk gevestigd in het gelijknamige dorp. Na de Vrede van Münster (1648) moesten zij uitwijken naar elders, waar kloosterleven nog wel was toegestaan. In 1732 vertrokken zij naar Nunhem. Daar herstichtten ze hun klooster, op het huidige adres Voort 6. Omstreeks 1795 is het klooster, genaamd Maria Schoot, door de Fransen opgeheven en de bezittingen werden verbeurd verklaard. Het nog bestaande gebouw stamt uit 1735. Het is een hoeve met een gebouw met schilddak, waarop loodrecht een gebouw met wolfsdak staat. Ook is er een eveneens 18e-eeuws poortgebouwtje. Het pand staat tegenwoordig op het terrein van Nunhem's Zaden en is ook bij deze firma in gebruik.

- De Leumolen en de voormalige Leuhof liggen geïsoleerd en diep in het bos van natuurgebied Leudal, NW van de dorpskern van Nunhem. De watermolen, die uit een koren- en oliemolen bestaat en de enige vrijwel complete oliemolen in Limburg is, wordt door een houten waterrad aangedreven met water uit de Leubeek. Tegenwoordig wordt de molen ook Sint Ursulamolen genoemd, maar dat kwam doordat de katholieke minister Cals daar in 1956 op aandrong (voor nadere informatie zie de link). Vanouds was de naam altijd Leumolen en kleine varianten daarop. In de molen is een informatiecentrum met o.a. een expositie over de cultuurhistorie van het Leudal.

Een mooie opsteker voor de (bekendheid van de) molen is dat zij in 2013 is verkozen tot PrachtPlek van Nederland. Staatsbosbeheer ging in 2013 namelijk op zoek naar de PrachtPlek van Nederland. De organisatie wilde met de verkiezing laten zien wat Nederlanders met de natuur hebben en wat Nederland in huis heeft. Ook de Leumolen streed mee om de eretitel. Uit ruim 50 voordrachten door Staatsbosbeheer-medewerkers werd de waterradmolen met de omringende beekdalen genomineerd, samen met elf andere kandidaten. Daarna volgde twee maanden lang de eindstrijd om de titel. Wie de meeste aandacht voor het YouTube-filmpje over de plek wist te verwerven, zou de titel ‘De PrachtPlek van Nederland’ veroveren. Er waren bij de sluiting van de stemtermijn op 19 mei 2013 in totaal 16.366 stemmen uitgebracht op de finalisten, waarbij een view van het filmpje telde als een stem. De Leumolen won met glans; de watermolen was goed voor een kwart van de stemmen - 4093 views - en sleepte ook veruit de meeste ‘leuks’ en reacties in de wacht. De Leumolen met het beekdalengebied rondom mag zich daarom met recht de 'PrachtPlek van Nederland' noemen. De trofee is uitgereikt aan de beheerder van de molen en boswachter van het Leudal, Piet Zegers.

- "Het Wehrmachtshuisje in Nunhem is een restant uit de Tweede wereldoorlog. Het staat op Landgoed Goor. Het is door de Duitsers in 1940 gebouwd en heeft deinst gedaan tot eind 1942. In 1944 trouwden de heer en mevrouw Sieben en gingen wonen in het Wehrmachtshuisje, want een reguliere woning was niet beschikbaar. Het huisje was klein, we moeten dan denken aan ongeveer 5,50 m bij 3,50 m. Er zat één deur in en een aantal ramen. In het huisje was geen aansluiting op water en licht. In de donkere dagen zorgde een petroleumlamp voor wat licht en water kwam uit een handpomp aan de buitenkant van het huisje. Die pomp moest ’s winters goed worden ingepakt, anders zou deze bevriezen. Het toilet of liever de poepdoos, een houten aanbouwsel boven een gat in de grond, was aan de buitenkant tegen het huisje aangebouwd. In dit kleine bouwsel woonden de heer en mevrouw Sieben met zeven kinderen tot eind 1956. Toen kregen ze een huis in Neer. Van 1957 tot 1960 woonde er het echtpaar Janssen. Nadien heeft het huisje vele jaren leeggestaan en is het in verval geraakt.

Toen de Haelense aannemer G. Graef boerderij Ghoor in Nunhem kocht verwierf hij daarmee ook het Wehrmachtshuisje. Helaas overleed hij voor hij zijn herstelplan voor het huisje kon uitvoeren. Drie leden van Studiegroep Leudal e.o. te weten Grad Custers, Leon Teepen en Bart van de Venne hebben toen het plan opgevat om het huisje in zijn oude glorie te herstellen. Met financiële steun van de gemeente en diverse lokale instanties en particulieren en de handjes en de vakkennis van een 10-tal inwoners hebben we in anderhalf jaar tijd voornamelijk op de vrijdag en zaterdag gemetseld en getimmerd om alles weer goed onder de pannen en ingericht te krijgen. Op 18 september 2015 was de officiële heropening van het huisje. Het Wehrmachthuisje kan door groepen van minimaal 5 personen op afspraak worden bezocht. Je krijgt dan uitleg over de geschiedenis van het huisje. De entree bedraagt € 2,00 per persoon. Reserveringen kunnen geboekt worden via tel. 06-53269417. Op zaterdagen áls het fietsterras bij Neyenghoor open is, kan het Wehrmachtshuisje ook worden bezocht. Ook dan voor zo’n bezoek graag aanmelden op het vermelde telefoonnummer." (bron en voor nadere informatie zie het artikel over de geschiedenis van het Wehrmachtshuisje, door Bart van de Venne, 2016)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - CV De Bosuule.

- Het dorp is in de regio bekend om zijn verering van Sint Servatius, die hier gedoopt zou hebben. Jaarlijks trekt hier in de week voor Hemelvaart nog een processie naar de Servaaskapel. De inwoners leggen dan een bloementapijt naar de kapel. Pastoor Dieteren heeft zich 13 jaar ingezet voor het telkens weer slagen van de jaarlijkse Servaasprocessie. In 2020 is pastoor Dieteren vertrokken naar zijn nieuwe parochie in Schin op Geul. Dat liet men natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. Stichting Servaasbroederschap bezocht de pastoor op 23 oktober 2020. Voorzitter Pere Adams richtte zich tot hem met de volgende woorden: "In uw herderlijke werkzaamheden voelde gij u nauw verbonden met de Servaasverering en dus met Nunhem. Dertien jaar lang hebt gij u volledig gegeven om de jaarlijkse Servaasprocessie mede te doen slagen! Als drager van het H. Sacrament maar ook door uw woorden tijdens en na de processie was u een lichtend voorbeeld voor allen die geloven in Servaas als grote voorspreker bij God.

Woorden als Verbinden en Verbondenheid zijn stokpaardjes in uw toespraken. Maar niet alleen als woorden maar ook als daad. Want, door uw betrokkenheid en aanwezigheid bij de organisatie van de jaarlijkse Servaasprocessie en het bloementapijt, was u nauw verbonden met ons en verbond u mensen onderling. Maar specifiek door uw aanwezigheid als pastoor/herder van onze parochie Nunhem, toegewijd aan de heilige Servatius, verbond u ons tevens met God de Schepper van alles wat leeft. Vanwege onze erkentelijkheid willen we u benoemen tot Weldoener voor het leven van de Servaasbroederschap. Tevens nodigen wij u uit, en zouden het zeer waarderen, om indien mogelijk, uw opvolger pastoor Patrick Lipsch te assisteren in de jaarlijkse Servaasprocessie. Veel succes en alle goeds in uw nieuwe uitdaging in Schin op Geul." - Videoreportage waarin pastoor Dieteren wordt geïnterviewd (januari 2021).

Veel inwoners van de 7 parochies tellende gemeente Leudal waren overigens niet blij met het vertrek van pastoor Dieteren. 'We gaan proberen om deze aardige, liefdevolle, zorgzame man te behouden als pastoor. Na twaalf jaar is het nog steeds niet genoeg', zo stond in de door ca. 280 mensen getekende petitie voor behoud van de pastoor. Maar priesters wisselen tegenwoordig nu eenmaal na ongeveer twaalf jaar van parochie. Dat beleid heeft bisschop Harrie Smeets geïntroduceerd. Doel daarvan is onder meer om vacatures op te vullen. Zo ging in een van de nieuwe parochies van pastoor Dieteren een priester met emeritaat en is een andere priester overleden. Priesters moeten bij hun inwijding bovendien gehoorzaamheid beloven. Daar moeten ze zich aan houden. Als ze overgeplaatst worden, is het de bedoeling dat ze dat accepteren. Als iemand echt niet wil verhuizen, dan is dat bespreekbaar. Daar moeten dan wel goede redenen voor zijn. De petitie had dan ook niet het door de initiatiefnemer gewenste resultaat. Pastoor Dieteren reageerde: "De kogel is door de kerk en ik heb al kennis gemaakt op mijn nieuwe plek. Ik heb me bij mijn vertrek neergelegd en begin met frisse moed in Zuid-Limburg." Daarnaast heeft hij er vertrouwen in dat zijn opvolging goed is geregeld. De kapelaan die hem altijd bijstond, Patrick Lipsch, is bevorderd tot pastoor.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De anno 2016 90-jarige mevrouw Bertie Hendriks-Klerken en haar broer Jan zijn de eigenaren van een direct N van de dorpskern gelegen stuk bos, met daarin een ven. Het gebied is sinds 1922 in eigendom van de familie. Gelukkig hebben ze er geen hek omheen gezet, maar vinden ze dat inwoners, toeristen en recreanten er ook van moeten kunnen genieten. Het ven heeft geen specifieke naam. Het wordt gewoon 't Ven van Nunhem of het Nunhems Ven genoemd.* Bertie en Jan hadden de wens om het ven op te knappen, onder meer door al te 'opdringerige' bomen en andere begroeiing aan de rand van het ven, die het ven dreigden te gaan overwoekeren, te verwijderen, waardoor dieren en vegetatie in het ven tevens een betere leefomgeving ('biotoop') krijgen.
* "Op de begin 19e-eeuwse kaart staat de plek aangegeven als "Vinne"; in de legger staat de aanduiding "Venne" met de nadere omschrijving: "poel en hakhout" en behoorde toen tot de eigendommen van de erven J.E. Wagemans." (bron: inwoner Sef Adams)

Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) heeft die uitdaging opgepakt, en onder de noemer 'Natuurlijk voor elkaar' op 25 februari 2016 de nodige werkzaamheden uitgevoerd, samen met een ploeg vrijwilligers, bestaande uit familie, Nunhemmers en werknemers van - toen nog - Bayer (tegenwoordig BASF). Naast het kortwieken van de omringende flora, heeft kunstenaar en ontwerper Jonathan Wanders op de genoemde dag een speciaal voor deze locatie vervaardigd kunstwerk geplaatst, én heeft IKL de wandelroute 'Ommetje 't Ven Nunhem' aangelegd, om de medewerkers van BASF de mogelijkheid te geven tijdens een korte pauzewandeling van de omgeving te genieten. Natuurlijk is de route ook bestemd voor inwoners, toeristen en recreanten. De route van 2 km komt onder meer langs het ven. Op het bankje bij het ven kun je even pauzeren en genieten van het rustgevende uitzicht. Voor nadere informatie zie de informatieve videoreportage van IKL over het project 'Nunhems Ven'.

- Nunhem heeft medio 2020 een Pluktuin gekregen, bij de locatie van Care+ oftewel de voormalige basisschool. Het is een initiatief van Care+ , dat wordt uitgewerkt samen met de gemeente Leudal en Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL).

- Het gaat niet goed met de bijen en vlinders in ons land. Gelukkig worden er steeds meer initiatieven ontplooid om hier iets aan te doen. Zo heeft de gemeente Leudal op initiatief van een inwoner in het voorjaar van 2020 de berm in de Caulitenstraat (die langs de zuidrand van het dorp Nunhem loopt) gefreesd en ingezaaid met een bloemrijk akkerranden-mengsel, dat geleverd is door de in de vorige alinea vermelde stichting IKL. Goed voor de bijen en insecten, biodiversiteit en mooi voor het uitzicht! Helaas was er door de aanhoudende droogte eind mei 2020 nog geen plantaardig leven te bekennen, maar later in het jaar is dat alsnog goed gekomen, want op de dorpssite lezen wij d.d. oktober 2020: "Door de dit voorjaar ingezaaide wilde bloemen is de berm in de Caulitenstraat een echt visitekaartje geworden. Duim omhoog voor dorpsgenoot Huub Hermkens, het IKL en de gemeente Leudal dus. Maar het wordt er nog mooier! In de planning staan namelijk een insectenhotel (ook wel bijenhotel genoemd), een aantal speciale op insecten gerichte bomen én een verdere uitbreiding van de met wilde bloemen ingezaaide berm. De plaatsing van het insectenhotel (ter hoogte van de burgemeester Mertensstraat) en enkele extra bomen staat nog voor 2020 gepland. Het verder inzaaien van de berm richting Kampweg en de Burgemeester Peetersstraat staat voor voorjaar 2021 op de rol."

- "In oktober 2020 is een nieuw hotel geopend in Nunhem. Een bijen-/insectenhotel om precies te zijn. Het staat aan de Caulitenstraat op de kruising met de Meester Mertensstraat. Het bijen-/insectenhotel is geplaatst door Ron Janssen van IKL Limburg, geasisteerd door de geestelijke vader van de wildebloemenberm Huub Hermkens. Ook wethouder Robert Martens en een vertegenwoordiging van de Dorpsraad waren aanwezig. T.z.t. worden nog een aantal voor insecten interessante bomen aan het hotel toegevoegd. Voor een uitleg over de waarde van zo’n insectenhotel en de daaraan gekoppelde biodiversiteit, verwijzen wij je graag naar een mooi artikel inclusief een video met betrokkenen op de website van DeltaLimburg.nl."

- Het buitengebied N en W van het dorp is grotendeels bedekt met bos van natuurreservaat Leudal, dat bekend is door zijn rijke flora en fauna. De O helft van dit 900 ha grote gebied valt onder Nunhem, de W helft valt onder buurdorp Haelen. In 2013 zijn in het Leudal loopplanken onder bruggen en kleinwildrasters langs wegen aangebracht. Doel hiervan is het verminderen van verkeersslachtoffers onder zoogdieren als otter, das en bunzing. Door het aanbrengen van loopplanken kunnen landgebonden zoogdieren veilig onder bruggen door lopen in plaats van dat ze de weg over hoeven te steken. Door het plaatsen van rasters worden de dieren richting de loopplanken geleid.

- Bij het oversteken van het bos naar de beek in Nunhem worden jaarlijks veel padden, kikkers en salamanders doodgereden. Om zoveel mogelijk reptielenlevens te sparen, is er in het dorp een Paddengroep, die jaarlijks in het voorjaar tijdens de paddentrek de reptielen de weg overzet.

Terug naar boven

Beeld

- "De Dorpsraad vatte begin 2019 het plan op om de bewoners van Nunhem te vragen hun dorp te fotograferen. De foto’s zouden dan op de site van de Dorpsraad gezet worden. Aan het eind van de zomer zou een jury dan de mooiste foto's uitkiezen. Deze oproep was niet aan dovemansoren gericht, want gedurende de zomer hebben de Nunhemmers vele foto’s ingestuurd. Na een kleine voorselectie bleven er 110 foto’s over die op zaterdag 28 september te bezichtigen waren in ons gemeenschapshuis Servaas. De belangstelling voor deze expositie was bijzonder groot. Ook hier kun je alle mooie foto's nog bekijken."

- Reportage van het L1-programma Óngerwaeg over 'de bonte huishouding van Ans en Leike Hermans' in Nunhem (maart 2020).

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Nunhem, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Nunhem.

- Nieuws: - Nieuws uit Nunhem van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Nunhem is opgericht in 2006, in verband met de destijds aanstaande gemeentelijke herindeling, en zet zich in voor behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid van het dorp.

- Dorpshuis: - "Op 1 oktober 19xx werd priester/kunstenaar Jean Adams benoemd tot pastoor van Nunhem. De Nunhemmers zouden weldra ervaren dat ze een uiterst actieve en kunstzinnige pastoor hadden gekregen. Hij stelde zich tot taak het geestelijk en cultureel welzijn van de Nunhemmers en anderen uit de streek naar een hoger niveau te tillen. Hij miste in het dorp een ruimte waarin hij zijn idealen zou kunnen verwezenlijken. Daarom bouwde hij vlak naast de kerk de Servaaszaal. Het was voor die tijd een moderne zaal met een echt podium en stoelen die zoals dat tegenwoordig ook het geval is rond stonden opgesteld. Door slecht onderhoud moest de zaal in 19xx worden afgebroken en kregen de Nunhemmers door een grondruil met de gemeente Haelen waartoe het dorp toen nog behoorde een nieuwe gemeenschapszaal, die ook St. Servaaszaal heet. De gemeenschapsruimte bevat ook een gymzaal en enkele vergaderruimtes. Nunhemse verenigingen maar ook verenigingen van buiten het dorp maken wekelijks gebruik van de verschillende ruimtes." (bron: Dorpsraad)

- Jeugd: - SJAN (Stichting Jeugd Activiteiten Nunhem) organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten voor de jeugd uit het dorp.

- Muziek: - Muziekvereniging Nunhem is opgericht in 1981 en heeft als doelen het opluisteren van allerlei festiviteiten in het dorp met fanfaremuziek, zoals de jaarlijkse St. Servaasprocessie, jubilea en volksfeesten. Daarnaast verzorgt ze jaarlijks een dorpsconcert, een uitwisselingsconcert met zusterverenigingen, de opluistering van de Caeciliamis, kerstliederen op Kerstavond, en sinds een aantal jaren een themaconcert.

- Senioren: - Seniorenvereniging.

- Zorg en welzijn: - Sinds 2019 zijn Care+ en De Verbinding gevestigd in de voormalige basisschool (later kinderopvang) aan de Mariënschootstraat in Nunhem. Voor Care+ is dit in eerste instantie voor de periode van een jaar met een optie tot verlenging van maximum twee jaar. De Verbinding. De training KRAGT, die De Verbinding geeft, geeft kinderen inzicht in het sociaal handelen. Het kind leert zichzelf beter kennen, waardoor ook het contact met anderen verbetert. Dit vergroot weerbaarheid, sociale vaardigheid en het zelfbewustzijn. Het kind krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen. De KRAGT-training bestaat uit 5 lessen van bijna 2 uur, in groepjes van maximaal 6 kinderen. Daarnaast gaat deze ruimte Petra Jacobs de mogelijkheid bieden meerdere activiteiten te ontplooien voor een bredere doelgroep. Care+. Care+ biedt begeleiding en zorg aan jongeren en volwassenen met psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking. Het is de drijfveer van Care+ deze jongeren en volwassenen te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij. Door middel van het volgen van dagbesteding ontwikkelen/behouden ze een gezonde dagstructuur, leren ze hun praktische vaardigheden te vergroten, werken ze aan hun sociale contacten en hebben ze de mogelijkheid om via de dagbesteding de maatschappelijke participatie te vergroten.

In september 2020 is in dit pand ook een Huis van de Wijk gerealiseerd. Inwoners kunnen er wekelijks op donderdagmiddag terecht voor ontmoeten en jezelf ontplooien, informatie en advies, samen leuke dingen doen. Er is ook een financieel informatiepunt (FIP). De kofie staat altijd klaar. - Nieuws van Huis van de Wijk Nunhem op Facebook.

- Vrijwilligers: - "De Regiobank in Nunhem wilde begin 2021 iets doen voor alle vrijwilligers in het dorp, om hen op deze wijze te bedanken voor hun belangeloze inzet voor het verenigingsleven in het dorp. Op Vastelaoveszondag, die in 2021 op Valentijnsdag viel, werd bij diverse dorpsgenoten een prachtig en lekker pakket bezorgd, vergezeld van de volgende brief: "Beste vrijwillig(st)er, Helaas is het afgelopen jaar anders gelopen dan gepland en is de pandemie ook niet ongemerkt aan het verenigingsleven in ons dorp voorbij gegaan. Zelf ben ik ervan overtuigd dat u als vrijwilliger, zodra het mag en kan, weer aan de slag gaat voor uw vereniging. Onze verenigingen kunnen uiteraard niet zonder vrijwilligers.

Het saamhorigheidsgevoel in ons Nunhem is groot, juist dankzij het groot aantal vrijwilligers wordt dit extra versterkt. Trots kijk ik als inwoonster wat hier allemaal mogelijk is, samen gaan we ervoor! Namens het team van Regiobank Hendriks&Nijssen willen we u, als vrijwilliger, graag bedanken voor uw inzet voor onze verenigingen. Als Regiobank in uw buurt, willen we graag de buurt leefbaar houden, vandaar dit initiatief. Onder het motto 'Hert väör Nûnem' bieden we u daarom graag deze tas aan (mede gesponsord door Bakkerij Koolen). Geniet van de inhoud van deze tas en uiteraard mag het speldje met trots door u worden gedragen! Namens 'Hert väör Nûnem', Tiny Nijssen, Hendriks&Nijssen."

- Duurzaamheid: - "Leudal Energie wil op de voormalige stortplaats achter de voormalige steenfabriek Corubona in Nunhem een coöperatief zonnepark van ruim 2 hectare ontwikkelen. Het park zal ruim 7000 panelen groot worden en een vermogen hebben van ruim 2MW. Dit is voldoende energie voor ongeveer 600 huishoudens. Op 28 april 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het zogeheten Beleidskader Zon en Wind. Hierin zijn de regels en mogelijkheden voor toekomstige grootschalige ontwikkeling van zonne- en windparken in onze gemeente vastgelegd. Tegelijkertijd is hiermee ons zogeheten “principeverzoek” voor planologische medewerking aan het te ontwikkelen zonnepark goedgekeurd.

Dit betekent dat we nu kunnen gaan werken aan de “ruimtelijke onderbouwing” van ons plan en daarmee de vergunningaanvraag. Het streven is om die aanvraag nog voor de zomervakantie van 2020 in te dienen. Omwonenden zullen geïnformeerd worden over de plannen, onder meer over de mogelijkheden om mede-eigenaar te worden van het zonnepark door middel van een investering met een aantrekkelijke rente. Een andere mogelijkheid is om deel te nemen in een "zonnestroom-project" waarbij de zonnepanelen niet op je eigen dak liggen, maar in het zonnepark. Je kunt dan 15 jaar lang de energiebelasting van opgewekte stroom verrekenen met de door jou zelf verbruikte kWh’n."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Nunhem kerk.

Reacties

(1)

Nunhem wordt reeds in 1224 vermeld in officiële aktes. Het is o.a. bekend vanwege zijn verering van Sint Servatius die hier gedoopt zou hebben. Ieder jaar trekt hier in de week voor Hemelvaart de processie nog naar de Servaaskapel. De bewoners leggen een bloementapijt naar de kapel.
Het dorpsgebied is grotendeels bedekt met bos dat grotendeels in eigendom is van Staatsbosbeheer. Het bosgebied is een beschermd natuurgebied dat bekend is door zijn rijke flora en fauna. Ondanks het geringe aantal inwoners telt ons dorp 4 cafés waarvan 3 in combinatie met een restaurant. Het is er goed eten en drinken. Binnen ons grondgebied ligt het bedrijf Nunhems Zaden, een internationaal bedrijf in zaadveredeling.
Op de kaart ziet u verschillende meanderende beken, kloosters en kastelen ingetekend. Tekenen van een rijk verleden.

Red.:
Dank voor uw aanvullingen! We hebben e.e.a. verwerkt. Nunhem is inderdaad gelukkig nog altijd een water- en bosrijk landelijk gelegen dorp.

Reactie toevoegen