Ooijen

Plaats
Buurtschap
Horst aan de Maas
Peelland
Limburg

Ooijen

Terug naar boven

Status

- Ooijen is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Horst aan de Maas. T/m 2000 gemeente Broekhuizen.

- De buurtschap Ooijen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Broekhuizenvorst.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1835 Oyen, 1866 Oijen.

Naamsverklaring
Meervoud van ooi ´land aan een waterloop´.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ooijen ligt NNW van Broekhuizenvorst, O van Meerlo, in de uiterwaarden van de Maas, waar de buurtschap in het N en O aan grenst.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Ooijen omvat ca. xx huizen met ca. xxx inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Site met uitvoerige historische informatie over de kernen Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Ooijen en Stokt, alsmede genealogieën van tientallen uit deze kernen afkomstige families, eigendom van en aangeboden door Stichting Familie Van Broeckhuysen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap heeft 2 rijksmonumenten, zijnde het Sint Annakapelletje uit 1733 bij Blitterswijckseweg 12, en Kasteel Ooijen (Blitterswijckiseweg 2)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Paaszaterdag is de dag waarop de schooljongens ratelend hun rondgang door onze dorpen en de buitengebieden houden. Pinksterzaterdag is de beurt aan de meisjes; de Pinksterbloem trekt dan zingend en ratelend door de straten van Broekhuizenvorst, Heide en Ooijen en sinds 1990 ook weer door Broekhuizen en de Stokt. De Pinksterbloem heeft niets te maken met de langs de sloten en in weilanden groeiende bloem die deze naam draagt. De rondgang van de Pinksterbloem, ook wel de Pinksterbruid genaamd, is een nabootsing door de kinderen van feesten die door de ouderen bij het begin van de meimaand gevierd werden. Wij noemen het hier meiboom planten, het meitak steken. Het soort tak dat door de jongemannen aan de woningen van de meisjes werd gestoken gaf aan hoe men over de meisjes dacht en het uitroepen van de meikoningin met de daarbij behorende feesten. De feesten voor de ouderen zijn hier goeddeels verdwenen."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgebied de Galgenberg,

- De Gubbelsvijver is een regionaal bekende visvijver.

- Fiets- en wandelroutes.

- De ca. 10 kilometer lange oude Maasarm tussen Wanssum en Ooijen is de afgelopen jaren heringericht. De oude Maasarm is na het hoogwater van 1993 en 1995 - waarbij de buurtschap grotendeels blank kwam te staan en afgesloten was van de buitenwereld - afgesloten om wateroverlast te voorkomen. Als het water in de Maas te veel stijgt, kan de oude Maasarm een deel van de waterafvoer overnemen. Hiertoe is bij Ooijen een nieuwe aansluiting gegraven. Het weer laten meestromen van de oude Maasarm maakt deel uit van de Integrale Verkenning Maas (IVM). Daarin staan maatregelen voor ruimte voor de rivier om voldoende waterafvoer te garanderen. Deze maatregelen zijn onderzocht na de hoogwaterperikelen in de jaren negentig.

De projectorganisatie heeft naast hoogwaterbestrijding oog voor het verbeteren van het omringende gebied. Daar kan een bijzonder landschap ontstaan en is tevens ruimte voor economische ontwikkeling. De gebiedsontwikkeling bestaat dan ook uit een aantal met elkaar samenhangende deelprojecten, zoals uitbreiding van de haven in Wanssum, de aanleg van een rondweg langs deze plaats en woningbouw. In 2009 zijn deze ontwikkelingen vastgelegd in een gebiedsplan. Voor nadere informatie zie de site van Projectbureau Ooijen-Wanssum.

De gebiedsontwikkeling geeft een nieuwe economische impuls aan het gebied van Ooijen tot Wanssum. Het terrassenlandschap wordt versterkt en een belangrijk deel van de agrarische gebruikswaarde blijft behouden. Met de heropening van de Oude Maasarm en alle andere ingrepen ontstaat er een uniek, voor de bewoners en bezoekers toegankelijk waterrijk natuurlandschap. En door de reconstructie van wegen en de aanleg van 5 beeldbepalende bruggen verbeteren de veiligheid en bereikbaarheid. (bron: Arcadis)

"Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is een integraal project van de provincie Limburg, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeenten Venray en Horst aan de Maas en Waterschap Limburg. De uitvoering is in handen van Mooder Maas, een aannemerscombinatie van Dura Vermeer en Ploegam. Tot eind 2020 worden van Broekhuizen tot Geijsteren tal van maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren. De Oude Maasarm is 10 kilometer lang. Het Maaswater kan er bij hoogwater instromen tussen Broekhuizenvorst en Ooijen en het water stroomt er weer uit bij Wanssum en bij Blitterswijck. De Oude Maasarm zal zich regelmatig met Maaswater vullen. De verwachting is dat hij eens in de 10 jaar echt meestroomt. Er zijn 4 bruggen over de Maasarm aangelegd. Door deze bruggen blijven de dorpen, ongeacht de waterstand, goed bereikbaar. Nieuwe dijken beschermen de dorpen. Na afronding van de werkzaamheden ontstaat een aaneengesloten, waterrijk en vrij toegankelijk natuurgebied van ruim 500 hectare waarmee de regio er een nieuwe recreatieve en toeristische trekpleister bij heeft. De werkzaamheden in het gebied duren nog tot eind 2020. Na afloop van de werkzaamheden is een waterstanddaling van 35 centimeter gerealiseerd bij hoogwater." (bron: Provincie Limburg, mei 2020)

- In het gebied tussen Ooijen en Meerlo-Wanssum is in 2013 een klimaatbuffer gerealiseerd. Dit is een vrij brede geul die bij hoogwater in de Maas zal vollopen. De klimaatbuffer moet overvloedig regenwater afvoeren, maar in tijden van droogte het water juist vasthouden. De geul is 3 kilometer lang en licht kronkelend. Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer en ligt in een oude Maasarm. Door de klimaatbuffer kan het de gevolgen van de klimaatverandering opvangen. Door de geul ontstaan er voor Staatsbosbeheer nieuwe mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Planten- en diersoorten krijgen de ruimte zich uit te breiden. Bovendien wordt het mogelijk nieuwe recreatieve wandelpaden aan te leggen. - Verslag booronderzoek Klimaatbuffer (2013).

- Eind 2016 heeft Rijkswaterstaat in de uiterwaarden van Blitterswijck en Ooijen bomen en struiken verwijderd die bij hoogwater een vlotte doorstroming van het water in de weg staan. Dit komt de waterveiligheid van 4 miljoen mensen die in het rivierengebied wonen ten goede. Er is rekening gehouden met de beverburchten in de omgeving. Daar is extra groen blijven staan.

Reactie toevoegen