Oosteinde

Plaats
Dorp
De Wolden
Drenthe

Oosteinde

Terug naar boven

Status

- Oosteinde is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. T/m 1997 gemeente Ruinerwold.

- Het dorp Oosteinde heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien ´in´ Ruinerwold. Daardoor is het lastig voor het dorp om statistieken te verkrijgen over hun kern, omdat cijfers over hun dorp doorgaans in die van Ruinerwold begrepen zijn (wánt gebaseerd op de postcode).

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Oosterd. Een inwoner van dit dorp is een Oosterse.

Terug naar boven

Ligging

Oosteinde ligt NO van Meppel en Ruinerwold.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840(1) wordt Oosteinde nog niet als aparte kern onder de gemeente Ruinerwold vermeld. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met ca. 750 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oosteinde is een uitgestrekt streekdorp, ontstaan door vervening. Het zal ongeveer in de 11e eeuw zijn geweest dat de eerste pioniers zich in dit gebied vestigen. Komende vanuit Ruinen was het gebied waar nu het Oosteinde ligt een woest en ruig gebied. Door de ontwatering d.m.v. kavelsloten in de richting van de Wold Aa ontstaan er langgerekte percelen met lengten van 4 á 5 km, vanaf de Leisloot tot over de Wold Aa. Dan begint ook de vervening en wordt het land in cultuur gebracht. Langs de Dr. Larijweg, het vroegere Pad, ontstaan de eerste boerenhoeven. Men bouwt de huizen op een hogere zandrug lopende door het gebied van Oost naar West.

Het moet naar maatstaven van toentertijd een zeer vruchtbaar gebied zijn geweest. Met gronden op de hogere zandrug en gronden liggende in de stroomdelen van de Leisloot en de Aa ontstaan groenlanden waar uitstekend vee kan worden gehouden. Zo ontstaat een streekdorp met een weg van Ruinen naar Meppel en evenwijdig daaraan ‘het Pad’. Met de ontginning, maar ook bij het latere gebruik van het land, heeft men vaak te kampen met het water. Op veel manieren is geprobeerd het water af te voeren. Dit probleem is pas bij de Ruilverkaveling van 1990 opgelost.

Zuivel
Rond 1600 is er op het Oosteinde een bloeiende landbouw, met veel bebouwing langs de genoemde wegen en ‘het Pad’. Het dorp is zelfvoorzienend door veehouderij en deels wat akkerbouw voor de teelt van graan, vlas en andere producten. Door meer vee te houden dan nodig voor de eigen lokale behoefte, ontstaat er een overschot aan boter (gemaakt van melk) die verkocht wordt op de markt in Meppel. Rond 1850 is er een bloeiende handel in zuivelproducten, vooral boter. Doordat de melkwinning een steeds grotere omvang krijgt, wordt in 1903 de Coöperatieve Stoomboterfabriek Oosteinde opgericht. Ze zijn verzekerd van de melk van 500 koeien op het Oosteinde. De fabriek was gevestigd in het pand waar nu het bedrijf van W. van Dijk is gevestigd. Daarvoor was dit het filiaal van de landbouwbank. In het eerste jaar wordt 1.450.000 liter melk geleverd. Hier wordt ca. 52.000 kg. boter van gemaakt. De fabriek heeft gedraaid tot 1925 en is toen gefuseerd met de grotere fabriek Algemeen Belang Ruinerwold.

Onderwijs en school
Rond 1600 komt het onderwijs eigenlijk pas op gang. Het schoolgaan is in die tijd nauw verbonden met de kerk. Zo ontstaat de zogeheten boerschool aan het midden van ‘het Pad’, en ook verschillende bijscholen. Een ervan staat aan de tweede helft van het Pad, nu het land van de familie Hoorn. Later is over die plek de Larijweg aangelegd. In 1862 wordt voor fl 1.000 een stuk grond gekocht van de familie Weideman, voor de nieuwe hoofdschool langs het Oosteinde. De oude bijschool aan het Pad wordt afgebroken. Bij deze nieuwe school komt een speelterrein en er wordt een woning voor het hoofd van de school naast gebouwd. In de Tweede Wereldoorlog is de school aan het Oosteinde door een bom getroffen en verwoest. In 1946 is de school weer opgebouwd met materialen van het vliegveld te Havelte.

In 1972 besluit de raad van Ruinerwold een nieuwe school te bouwen aan de Schoolstraat te Oosteinde, die later wordt omgebouwd tot de huidige basisschool. Rondom deze school komen ook verschillende bouwplannen tot stand, in totaal 3 bestemmingsplannen. Zo groeit de kern van Oosteinde. In 1966 zijn de schoolgrenzen afgeschaft. De ouders doen de kinderen sindsdien naar dezelfde school, men houdt zich niet meer aan de voorheen geldende ‘schoolgrenzen’. (bron: Jaap Jonker in de Dorpsvisie Oosteinde)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Uit de buurtvereniging, de plattelandsvrouwen en de oudercommissie is in 1980 Belangengroep Oosteinde ontstaan, die sindsdien al vele voor het dorp belangrijke zaken heeft opgepakt, zoals woningbouw, verkeersveiligheid, onderhoud van wegen en fietspaden, kruisingen van wegen en de aanleg van de rotonde Oosteinde.

- In de Dorpsvisie Oosteinde verwoorden de inwoners de door hen gewenste ontwikkelingen voor het dorp in de komende jaren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oosteinde heeft 1 rijksmonument, zijnde het in oorsprong 18e eeuwse boerderij-complex bestaande uit boerderij met achterbaander, aangebouwd stookhok, potstal en hooischuur op Dr. Larijweg 124. Het hoofdgebouw is opgetrokken uit baksteen en wordt gedekt door een rieten wolfdak met uilebord; topschoorsteen. Twee 24-ruitsschuifvensters met halve luiken, strokendeur met 12-ruitsbovenlicht en hardstenen stoeptree, 15-ruits opkamerschuifvenster boven melkkelder, vierruits-zoldervenster in de voorgevel; twee getraliede melkkeldervensters en 12-ruitsschuifvenster met vast bovenlicht in de rechterzijgevel.

Het bedrijfsgedeelte, dat zich naar achteren toe met een krimp verbreedt, is voorzien van mestdeuren waarnaast strokendeur met 9-ruits bovenlicht; staldeuren; vensters met gietijzeren tracering; vlechtingen; staafankers. Inwendig betegelde wanden en haard aan de voorgevel en beddeschot in de keukenkamer. Te rechterzijde later aangebouwd stookhok onder pannen gedekt zadeldakje met windveren; strokendeur; twee vierruitsvensters en venster met luik; staafankers. Op het deels met klinkers bestrate erf en deels uit baksteen, deels uit hout opgetrokken en met hout beschoten potstal, onder met pannen belegd zadeldak en een hooischuur die eveneens deels uit baksteen, deels uit hout is opgetrokken en daarmee is beschoten onder rieten kap. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

- Eén van de punten in ons land die je als middelpunt van Nederland kunt beschouwen, ligt in dit dorp. Voor nadere informatie zie de link. Of het echt een bezienswaardigheid is, weten wij niet, omdat ons niet bekend is of het punt ter plekke herkenbaar is middels een monumentje o.i.d. In de in 2010 verschenen Dorpsvisie is wel aangegeven dat men de mogelijkheden daarvoor wil onderzoeken: "Om ons dorp landelijk op de kaart te zetten, kan aandacht worden besteed aan Oosteinde als “Het Snijpunt van Nederland.” Door een kunstwerk en een bankje op dit punt te plaatsen kan een rustpunt worden gecreëerd voor wandelaars, fietsers en toeristen. Ons dorp ligt op het snijpunt van de uiterste Noord-Zuid en Oost-West punten van Nederland. Dit kenmerk is leuk om onder de aandacht te brengen, ook voor toeristen. Door het plaatsen van bijvoorbeeld een informatiebord over het snijpunt wordt dit punt herkenbaar voor inwoners en toeristen. Leden van de projectgroep hebben een bezoek gebracht aan een plaatselijke beeldhouwer om te informeren naar mogelijkheden. Het idee is om op het snijpunt een monument neer te zetten, een informatiebord en een bankje. Het is een gemiste kans dat dit onderwerp niet is meegenomen in de vragenlijst om de bewoners naar hun mening te vragen. Om deze reden heeft de projectgroep besloten dit project niet verder uit te werken tot er meer onderzoek is gedaan naar draagvlak."

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- In het laatste volledige weekend van juni is er het Zomerfeest Oosteinde of Oosterse Feest (beide namen zijn hiervoor in gebruik), in 2018 alweer voor de 67e keer. Van vrijdag t/m zondag is er een afwisselend programma met voor elk wat wils. De vrijdag staat overdag in het teken van de schoolkinderen met spelletjes, pannenkoekenfeest en kinderplaybackshow (met in 2017 ook een mooie performance van de leraren!). 's Avonds bingo. Zaterdag is er een feestelijke optocht van versierde wagens en individuelen. Zondag is er de Zeskamp. Gedurende het hele feest is er Kermis en iedere avond is er ook een optreden van een band of DJ.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuwssite Oosteinde. - Nieuws uit het dorp op Twitter.

- Buurtvereniging: - Sinds 1951 is er Buurtvereniging Oosteinde en viert het dorp ook zijn eigen Zomerfeest / Oosterse Feest. Naast dit Zomerfeest organiseert de buurtvereniging door het jaar heen ook nog allerlei andere zaken, zoals activiteiten voor kinderen, kaartavonden en fietstochten.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Kolonie in Oosteinde is in 2017 verbouwd, zodat hij de komende jaren weer helemaal aan de eisen des tijds en de behoeften van de gebruikers voldoet; alle drempels zijn aangepast of verwijderd; de berging is vergroot naar 40 m2; de twee toegangsdeuren kunnen elektrisch worden geopend; er zijn zonnepanelen geplaatst; en er is snel internet (1000 Mbit) aangelegd. 5 fondsen hebben hier in totaal €46.500 aan bijgedragen. En vrijwilligers en bestuur hebben er ook nog 800 uur zelfwerkzaamheid in geïnvesteerd. Het bestuur wil graag de leefbaarheid in Oosteinde behouden of verbeteren door activiteiten te organiseren. De mogelijkheden daartoe zijn groot: kaarten, gamen, bijeenkomsten organiseren voor particulieren en bedrijven. Door alle aanpassingen zijn er geen belemmeringen meer voor ouderen of mindervaliden.

- Onderwijs: - Basisschool De Wezeboom in Oosteinde heeft professionele leerkrachten die leerlingen coachen en begeleiden in het zelfstandig, zelfredzaam en zelfverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces, zodat zij zich optimaal kunnen ontplooien. Via stimulerende interactie leren zij de leerlingen om hun eigen gedrag te sturen en het beste uit zichzelf te halen. De voorwaarden die zij hiervoor scheppen zijn: leerkrachten die in ontwikkeling blijven; uitdagende en inspirerende leeromgeving; een veilige (leer)omgeving; respectvol gedrag op school. Hieronder verstaan zij: zelfrespect hebben, in dialoog gaan met elkaar, waardering hebben voor elkaar (empowerment), aandacht hebben voor elkaar, nieuwsgierig zijn naar elkaar toe, en in kunnen leven in anderen.

- Vrouwen: - Vrouwen van Nu afd. Oosteinde heeft ca. leden. Ze komen elke 3e woensdag van de maand bij elkaar, van september t/m april. Op de ledenavonden zijn er o.a. interessante lezingen, creatieve avonden en spelavonden. Ook organiseren ze fietstochten.

Reactie toevoegen