Panheel

Plaats
Buurtschap
Maasgouw
Midden-Limburg
Limburg

panheel_plaatsnaambord_kopie.jpg

Panheel is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Maasgouw. T/m 1820 gemeente Pol en Panheel. In 1821 over naar gemeente Heel en Panheel, in 1991 over naar gemeente Heel, in 2007 over naar gemeente Maasgouw.

Panheel is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Maasgouw. T/m 1820 gemeente Pol en Panheel. In 1821 over naar gemeente Heel en Panheel, in 1991 over naar gemeente Heel, in 2007 over naar gemeente Maasgouw.

Panheel

Terug naar boven

Status

- Panheel is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Maasgouw. T/m 1820 gemeente Pol en Panheel. In 1821 over naar gemeente Heel en Panheel, in 1991 over naar gemeente Heel, in 2007 over naar gemeente Maasgouw.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Heel.

- Buurtschap Panheel is groot genoeg dan wel dichtbebouwd genoeg bevonden om een 'bebouwde kom' te hebben en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden), in plaats van de voor - de doorgaans dunner bebouwde - buurtschappen gebruikelijker witte 'buiten de bebouwde kom'-borden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Panheel ligt W van het dorp Heel en NO van de stad Thorn en grenst in het Z aan de A2 en in het N aan de Boschmolenplas.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Panheel 20 huizen met 175 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Panheel, kun je terecht bij Geschied- en Heemkundige Kring Het Land van Thorn.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Panheel heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- De eerste Kapel Onze-Lieve-Vrouwe van het Heilig Hart (Thornerweg 2) werd gebouwd in 1875, ten behoeve van de inwoners van Panheel, die voor het bijwonen van de Mis voordien waren aangewezen op de Sint-Stephanusparochie te Heel. Vooral in de wintertijd werden er in deze kapel Missen opgedragen. De kapel is in de laatste maanden van 1944, toen het tijdens de bevrijdingsgevechten in de vuurlinie lag, vrijwel geheel verwoest. Na geldinzamelingen te hebben georganiseerd, kon in 1947 de nieuwe, huidige Kapel Onze-Lieve-Vrouwe van het Heilig Hart, naar ontwerp van architect Pierre Weegels, worden ingewijd. Pas in 1964 werd de kapel verheven tot hulpkerk van Heel. Sindsdien konden er het gehele jaar Missen worden opgedragen.

De huidige kapel is gebouwd met bakstenen van de verwoeste kapel, aangevuld met bakstenen van andere verwoeste gebouwen. Het eenbeukig gebouw met neoromaanse stijlkenmerken heeft een driezijdig afgesloten koor en steunberen. De voorgevel is voorzien van een torenachtig risaliet, waarvan de top uitgevoerd is als clocher-arcade. Boven de ingang bevindt zich een reliëf in geëmailleerd keramiek dat Maria met Kind als Sterre der Zee toont, evenals het opschrift 'Maria geleidt ons'. In de apsis is de eerste steen van de voorgaande kapel van Panheel ingemetseld. Het interieur heeft wanden van schoon metselwerk en wordt overwelfd door een steekgewelf. De glas-in-loodramen zijn vervaardigd door Max Weiss.

- Het oude gedeelte van de imposante uit 2 delen bestaande Sluis Panheel in het kanaal Wessem-Nederweert is in 1928 gereedgekomen. Deze schutkolk is in1997 gerestaureerd. In november 1944 is hier een felle strijd gestreden door een onderdeel van het Britse Royal Queen's Regiment. De nieuwere en grotere schutkolk, aan de kant van Thorn, is in 1992 gereed gekomen. - Filmpje van de sluis in werking.

In 2016 is groot onderhoud aan de oude schutkolk uitgevoerd, waardoor deze weer aan de huidige en toekomstige technische eisen. Dit draagt bij aan een goede en veilige doorstroming van de scheepvaart en de levensduur van de sluis wordt ermee verlengd. De werkzaamheden omvatten o.a. betonreparaties, vervangen van stalen onderdelen, het verwijderen van roest en het schilderen van de (stalen) constructie en reservedeuren. Rijkswaterstaat heeft tegelijkertijd ook een verbetering aangebracht voor de recreatievaart. Sluis Panheel heeft met 8 m verval een groot verschil in waterniveau. Om het schutproces voor de recreatievaart te vergemakkelijken, zijn op 12 plekken verticaal over de schutkolkwand zogeheten haalbuizen aangebracht. Een haalbuis wordt gebruikt om het schip aan vast te leggen in de sluis. Tijdens het zakken en stijgen van het water wordt het touw langs de buis geleid. In tegenstelling tot de situatie voorheen met haalkommen, is het hierdoor niet meer nodig om tijdens het schutten het touw geregeld over te slaan naar een andere haalkom.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De 1e editie van de Nieuwjaarsduik in Panheel in 2016 trok 60 dappere deelnemers en 500+ toeschouwers. - Video Nieuwjaarsduik 2018.

- Panheel Maritiem (weekend in juni).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Duiklocatie Boschmolenplas ligt aan de Bosmolenweg in buurtschap Panheel, aan de zuidkant van de Boschmolenplas. De Bosmolenweg is een doodlopende weg, die eindigt bij de entree van de duiklocatie. Ten oosten van het terrein van de duiklocatie ligt restaurant Boschmolenplas. Aan de zuid- en zuidoostzijde stroomt de Panheelderbeek. De Boschmolenplas ligt ten westen van Heel en is net als de overige Maasplassen een voormalig grindgat. De plas, met een diameter van ruim 1 km, wordt gevoed met grondwater dat op een natuurlijke wijze is gefilterd. Hierdoor is sprake van bijzonder helder water, waarbij een zicht van 12 meter niet ongewoon is. Door de uitstekende waterkwaliteit is de Boschmolenplas het toneel van een zeer rijke onderwaterflora en -fauna, die er in combinatie met de aanwezige kunstmatige objecten voor zorgt dat het een ideale duiklocatie is, die duikers uit binnen- en buitenland aantrekt.

Het terrein van de duiklocatie zelf bestaat in de huidige situatie uit een verhard parkeerterrein met daarop enkele containers. Het terrein is afgesloten met bouwhekken, wat het geheel een rommelige aanblik geeft, dit in tegenstelling tot de kwalitatief hoogwaardige uitstraling van restaurant Boschmolenplas. Ook vanuit de recent aangelegde wandelroute langs de Panheelderbeek heeft de locatie van de duikclub niet de gewenste uitstraling. De huidige voorzieningen zijn niet meer toereikend om plaats te bieden aan de huidige behoefte die onder duikers bestaat om de Boschmolenplas te bezoeken. Het is daarom noodzakelijk om permanente voorzieningen te realiseren die enerzijds recht doen aan de huidige behoefte en anderzijds aan de uitstraling die binnen het toeristisch-recreatieve Maasplassengebied gewenst is.

Duiklocatie Boschmolenplas in Panheel past volledig in de gemeentelijke en regionale visie voor toeristisch-recreatieve mogelijkheden in het Maasplannengebied. Het is daarom wenselijk om te voorzien in een permanente voorziening om de exploitatie ook op de lange termijn mogelijk te maken. Het voornemen bestaat dan ook om permanente bebouwing te realiseren, waarbinnen diverse functies worden verenigd. Zo is onder meer voorzien in een vulstation voor ademgassen ten behoeve van onder meer het vullen van duikflessen, ruimte voor detailhandel in duik- en watersportgerelateerde en aanverwante producten (verkoop en verhuur), een werkplaats voor het onderhoud aan duikmaterieel, een kantoor en een keuken ten behoeve van ondergeschikte horeca (uitsluitend geopend tijdens de openingsuren van de duiklocatie). Om zo efficiënt mogelijk met de toekomstige bebouwing om te gaan, is verder gekozen voor een opzet waarbij naast de bovengenoemde ruimtes, gebruik wordt gemaakt van een multifunctionele ruimte, die zowel zal dienen als horecagelegenheid, educatieve doeleinden (theorie- en praktijklessen duiken) en bijvoorbeeld watergerelateerde exposities. Op deze wijze wordt de hoeveelheid bebouwing zoveel mogelijk beperkt en wordt efficiënt met de beschikbare ruimte omgegaan.

Naast de hoofdbebouwing wordt verder vanuit praktische overwegingen voorzien in een afzonderlijk bijgebouw aan de noordzijde van de parkeerplaatsen waar duikers zich direct voor en na het duiken kunnen omkleden en tevens gebruik kunnen maken van sanitaire voorzieningen. Door een optimale situering van dit bijgebouw ten opzichte van de plaatsen waar duikers toegang hebben tot het water, wordt enerzijds voorkomen dat duikers een sanitaire stop maken op plaatsen die hiervoor niet bedoeld zijn en wordt anderzijds voorkomen dat de sanitaire voorzieningen in de hoofdbebouwing door duikers die net uit het water komen worden bevuild met water en modder. Om de openheid van het gebied zoveel mogelijk te behouden en daarnaast een directe verbinding met het water te maken, is ervoor gekozen om de bebouwing direct aan het water te situeren, waarbij middels vlonders en een steiger toegang tot het water kan worden verkregen.

Aan de westzijde van de toekomstige bebouwing zal worden voorzien in extra parkeergelegenheid. In totaal worden 210 parkeerplaatsen gerealiseerd. Hiervan worden er 32 op de bestaande verharding gesitueerd, 131 middels halfverharding en 47 op gras. Deze laatste parkeerplaatsen zullen uitsluitend op de piekdagen nodig zijn. Op deze dagen zullen verkeersgeleiders aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat de parkeerplaatsen optimaal worden benut. Direct ten westen van de parkeerplaatsen wordt de mogelijkheid opengehouden om beperkte bootcampvoorzieningen met een natuurlijke uitstraling te realiseren. Het westelijke deel van het plangebied zal worden bestemd tot ‘Natuur’ en ook als zodanig worden ingericht." (bron: Bestemmingsplan Duiklocatie Boschmolenplas te Panheel, 2018)

- Foto's van natuurgebied Leerke Ven bij Panheel.

Limburg kent na een afwezigheid van twee eeuwen weer een beverpopulatie. De eerste bevers bereikten rond 1995 het Leerke Ven vanuit de Duitse Eifel. Om de genetische basis van de populatie te versterken, zijn in 2002 en 2004 nog 30 bevers op diverse locaties uitgezet. "Bevers worden in Nederland slechts incidenteel aangereden, maar in de gemeente Maasgouw was een locatie waar in 2009 in korte tijd (23 maart, 19 april, 5 mei en 26 juni) meerdere bevers zijn verongelukt. Dat was voor de Zoogdiervereniging reden om aan de bel te trekken. De vereniging vroeg om maatregelen en is blij dat die nu ook genomen zijn; de gemeente Maasgouw heeft een bevertunnel gerealiseerd. Op 12 maart 2010 is de bevertunnel bij natuurgebied Leerkeven, gelegen onder de Pater Jac. Schreursweg tussen Panheel en Grathem, feestelijk geopend. De bevertunnel is aangelegd om te voorkomen dat er bevers worden doodgereden bij het oversteken naar een andere waterplas.

Bevers zijn echte waterdieren. Zij verplaatsen zich bijna alleen via water. Het gebied Leerkeven is hierop een uitzondering. Steeds opnieuw bleken de dieren de Pater Jac. Schreursweg en Thornerweg over te steken. In de afgelopen jaren zijn in totaal 11 bevers doodgereden. Om hier een einde aan te maken is speciaal voor de bevers een bevertunnel onder de Pater Jac. Schreursweg aangelegd. De eerste van Nederland. De tunnel is zo ingericht dat ook andere bedreigde diersoorten zoals bunzingen en in de toekomst ook otters, er gebruik van kunnen maken. Om te voorkomen dat de bevers die door de tunnel trekken, worden doodgereden als ze vervolgens de Thornerweg tussen Panheel en Thorn oversteken, zijn hier rasters geplaatst. Het is de bedoeling dat op termijn ook hier een tunnel wordt aangelegd. Daarmee wordt bereikt dat de dieren van Leerkeven contact houden met de rest van de Limburgse beverpopulatie. De aanleg van de tunnel is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van provincie Limburg (Platteland in uitvoering), Rijkswaterstaat, Ark Natuurontwikkeling en de gemeente Maasgouw." (bron: Zoogdiervereniging, 2010)

Reactie toevoegen