Zeegse

Plaats
Dorp
Tynaarlo
Drenthe

Zeegse

Terug naar boven

Status

Zeegse is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Tynaarlo. T/m 1997 gemeente Vries.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Zees. Een inwoner van dit dorp is een Zeeser of Zeegser.

Oudere vermeldingen
Ca. 1225 kopie 1330 kopie Otto de Segese, 1426 Zegese, 1498 dat halve erve toe Segese, 1634 Seegese, ca. 1660 Seegese.

Naamsverklaring
Naar de vorm een zeer oude naam. Wel verklaard als een waternaam Sigiso* voor wat nu het Zeegserdiep heet, bij het Middelnederlandse sîgen 'druppelen, afvloeien', maar de uitspraakvariant Zees en een Germaanse werkwoordelijke afleiding met -s- suffix leveren problemen op. Daarom heeft men ook op prehistorische waternamen als het Franse Suze, ontstaan uit Segusia* en Segura* gewezen. Anderen vergeleken Zeegse met de Westfaalse plaatsnaam Segeste (wisseling -s- en -st-suffix komt dikwijls voor bij oude plaatsnamen), waarvoor zie Zeist.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Zeegse ligt ZW van Zuidlaren.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Zeegse 9 huizen met 51 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 140 huizen met ca. 350 inwoners (Dorpsbelangen spreekt op haar site van ca. 550 inwoners, maar voor zover ons bekend heeft het postcodegebied van het dorp ca. 350 inwoners).

Terug naar boven

Geschiedenis

- Artikelen over de geschiedenis van Zeegse door inwoner Arend Arends.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute Drentse Aa rond Zeegse en Schipborg (7 km). Deze wandeling brengt je in een bijzonder fraai deel van een van Nederlands nieuwste Nationale Parken: het stroomdalgebied van het riviertje de Drentse Aa. Grote delen van dit riviertje zijn in de oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Je kunt de grote lussen zien waarmee de Aa door het natte stroomdalgebied slingert.

- "Knapzakroute K21 Tynaarlo - Zeegse is ongeveer 14 kilometer, maar je kunt deze route ook gemakkelijk in twee lussen lopen: een van 9 kilometer en een van 6,5 kilometer. Een aangelijnde hond kan op deze route mee. Tijdens deze route kom je verschillende wetenswaardigheden tegen. Bijvoorbeeld het Maatschappijgat. Deze waterplas is in de tweede helft van de 19e eeuw gegraven omdat er veel zand nodig was voor de aanleg van de spoorlijn Assen - Groningen. Direct na het oversteken van deze spoorlijn zie je aan de linkerkant hunebed D6. Het is haast niet voor te stellen dat dit hunebed midden op een heideveld stond. Een mooie schoolplaat hiervan staat afgebeeld in het routeboekje.

Verderop ga je door een bossingel langs het Zeegserloopje, om daarna naar de Zeegser Duinen te lopen. Dit mooie gebied maakt deel uit van Nationaal Park Drentsche Aa. Deze route blijft aan de westkant van het Schipborgse Diep dat verderop Westerdiep heet en na de provinciegrens van Groningen Drentsche Aa. Er ligt in deze duinen een mooi veentje (Siepelveen, afgeleid van het Drentse woord ‘siepelgras’ oftewel zegge) en heeft een paar forse dennen en jeneverbessen aan de kant staan. Hierna gaat de route door een beekdallandschap dat gelukkig aan de ruilverkaveling ontkomen is.

Na het oversteken van de weg Tynaarlo - Zuidlaren gaat de route langs oude groenlanden die allemaal bijzondere oude namen hebben. Bijvoorbeeld Zwijnmaden en Koebroeken. In het routeboekje worden de verklaringen van de namen vermeld. Later steek je de spoorlijn over en gaat de route verder naar het Akenveen, waar het soms best nat kan zijn. Na dit veengebiedje kom je langs Natuurbad Tynaarlo om verder terug te lopen naar het startpunt. Wil je meer weten van de omgeving en van de dorpen, download dan de route. Je kunt de route online lopen (als je bereik heb), met GPX, de route uitprinten waar de routetekst bij staat of het PDF-boekje met routeinformatie en kaarten downloaden." (bron: BOKD)

- "Een van de mooiste plekjes in Drenthe is de zandverstuiving van Zeegse, met daarin het Siepelveen. De bloeiende gagel in het voorjaar met de eeuwenoude bomen en jeneverbes maken dit een bijzonder landschap, dat jaarlijks dan ook door veel toeristen wordt bezocht. Het stuifzandlandschap de Zeegserduinen is ontstaan doordat dekzand, dat in de laatste ijstijd door de wind was afgezet, opnieuw in verstuiving kwam en stuifzandgebieden vormde. De ligging van de stuifzanden laat zich dus fysisch-geografisch verklaren, maar het ontstaan is vooral door de mens veroorzaakt. De stuifzanden in Drenthe zijn waarschijnlijk in de late middeleeuwen ontstaan, toen er grote schaapskuddes werden gehouden voor de textielindustrie. Vanaf de 15e eeuw kwam de plaggenbemesting op gang, waarbij schapenmest vermengd met heideplaggen werd gebruikt om de arme drentse akkers van de nodige bemesting te voorzien.

Het ontplaggen van de hei zorgde voor een aanslag op de vegetatie en ook door transport van paard met wagen (boerenkarren en postkoetsen) is zand gaan verstuiven. Daarnaast werd op veel plekken veen gestoken, waardoor het grondwaterpeil zakte, aanliggende gebieden verdroogden en de wind vat kreeg op het zand. De Zeegserduinen is een mooi voorbeeld van de stuifzandgronden die er nu nog in Drenthe zijn. De zandverstuiving bij Zeegse is tegenwoordig grotendeels bedekt met bos. Alleen bij het Siepelveen aan de noordkant is de zandverstuiving nog goed ontsloten. Het bos was er niet altijd. Op foto’s van begin vorige eeuw is goed te zien hoe weinig bomen er toen nog stonden. Pas vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw zijn de stuifzanden beplant met naaldbomen.

In de middeleeuwen liep een belangrijke route van Groningen, via Zuidlaren en Schipborg over de zandverstuiving en de hei ten oosten van Zeegse via Oudemolen naar Assen. De brede bundel karrensporen zijn nog goed zichtbaar op de hei tussen de twee laatstgenoemde dorpen. Deze route kwam tot stand na de ontwikkeling van Assen tot een bestuurscentrum vanaf de 16e eeuw. Dat veranderde begin 19e eeuw toen het opstuivende zand de zuideres van Zeegse bedreigde en de doorgaande weg van Assen naar Groningen overstoven raakte. Het ‘verkeer’, dat toendertijd voornamelijk uit boerenkarren en postkoetsen bestond, moest om gaan rijden en kon niet langer rechtstreeks aan de oostkant van de Zeegser zandverstuiving van Oudemolen naar Schipborg rijden.

Om verdere bedreiging van de landbouwgronden te voorkomen werden op de open zandvlakte houtwallen aangelegd met daarop grove dennen. Ook bij Norg heeft men op deze wijze het oprukkende zand proberen te stoppen. Deze houtwallen raakte op den duur ondergestoven en vormden langgerekte zandwallen, die nog duidelijk in het landschap terug zijn te vinden. Op deze wijze zijn de zandruggen aan de zuidkant van Zeegse ontstaan, die nog goed te zien zijn langs o.a. de Schapedrift. Meer onderzoek is nodig om details van de geschiedenis van deze stuifzandbestrijding te achterhalen." Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Theo Spek (professor Landschapsgeschiedenis RUG), Sibert Hoekstra (Landschapsbeheer Drenthe) en door raadpleging van de volgende literatuur: Th. Spek, 'Landschapsbiografie van de Drentsche Aa' en R. van Heumen, 'In de sporen van het verleden. Aldus Frank Pardoel, gids van Nationaal Park Drentsche Aa. (bron: site Nationaal Park Drentsche Aa)

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Nieuws: - Dorpsblad Zeegser Loopje (1x per kwartaal) is via de link ook online te lezen.

- Belangenorganisatie: - Dorpsbelangen Zeegse stelt zich ten doel: het bevorderen van de sociale samenhang van de inwoners, alsmede het behartigen van het algemeen belang van het dorp en zijn inwoners. Dat doel tracht zij te bereiken door: het organiseren van festiviteiten, sport- en spelevenementen; het beleggen van vergaderingen en contactavonden; het als spreekbuis fungeren namens de buurt naar verschillende instanties.

- Fotogroep: - Bij Fotogroep Zeegse delen ze hun kennis en denken op het gebied van de fotografie. 'Af van de automatische piloot' was de slogan. Ze laten elkaar ervaren hoe leuk het kan zijn om je digitale fototoestel op een meer professionele manier te gebruiken. Leren omgaan met diafragma, sluitertijd en vooral wat betekenen al die knopjes op het toestel. Om dat te ondervinden trekken ze er regelmatig op uit in deze prachtige omgeving met genoeg mooie locaties. Ze bespreken de gemaakte foto’s en geven feedback op elkaars werk. Dit werkt soms verrijkend. Ze beogen verschillende aspecten van de fotografie aan bod te laten komen, zoals dichtbij/veraf, compositie, snelheid, lichtval, avondfotografie enz.

- Zorg: - Zorgboerderij Veldzicht in Zeegse richt zich op: kinderen met ASS, of een andere ontwikkelingsstoornis; kinderen met klassiek autisme; moeilijk opvoedbare kinderen of andere gedragsproblemen; seksueel misbruikte en/of mishandelde kinderen; kinderen met een lichte beperking op verstandelijk niveau. Ze bieden: logeren; tijdelijk en langdurig verblijf; dagbesteding en respijtzorg; naschoolse opvang, en individuele begeleiding.

Reactie toevoegen