Baexem

Plaats
Dorp
Leudal
Midden-Limburg
Limburg

baexem_fanfare_aurora.jpg

Fanfare Aurora in Baexem is opgericht in 1886 en dus al 'antiek', maar nog altijd bruisend, alive and kicking

Fanfare Aurora in Baexem is opgericht in 1886 en dus al 'antiek', maar nog altijd bruisend, alive and kicking

LB gemeente Baexem in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Baexem in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Baexem in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Baexem

Terug naar boven

Status

- Baexem is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Leudal. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990.

- Wapen van de voormalige gemeente Baexem.

- Onder het dorp Baexem vallen ook de buurtschappen De Beekkant, De Horck en Vestjenshoek.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Baoksem, Boakse.

Oudere vermeldingen
1244 Baxen, 1273 Baxem, 1299 Baex, 1314 Baxhen, 1320 Baxhem.

Naamsverklaring
Wordt gezien de vormen Baxem en Baxhem verklaard als een samenstelling van heem 'woonplaats' van de persoon Bako.(1)

Terug naar boven

Ligging

Baexem ligt NW van Roermond, ZW van Heythuysen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Baexem, die slechts het dorp omvat, 93 huizen met 576 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.300 huizen met ca. 2.900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de in 2009 opgerichte Heemkundevereniging Baexem. De doelstellingen van de vereniging zijn: het behouden, herstellen en beschermen van heemkundig, cultuurhistorisch erfgoed van het dorp en directe omgeving; het vergaren van geschied- en heemkundige kennis van het dorp en directe omgeving, het stimuleren daartoe en het toegankelijk maken van de vergaarde kennis voor een breed publiek; het vastleggen en bestuderen van leefomstandigheden, gewoonten en gebruiken van (huidige en vroegere) inwoners van het dorp en directe omgeving; het ondersteunen van activiteiten van onderzoekers en beoefenaars van heemkunde van het dorp en directe omgeving en het bevorderen van de contacten tussen deze onderzoekers en beoefenaars onderling en tussen hen en het publiek.

Ze beogen deze doelen te bereiken door het inventariseren en verzamelen van gegevens, foto’s, boeken, publicaties en andere zaken op heemkundig gebied en deze toegankelijk te maken voor publiek. Daarnaast organiseren ze lezingen, exposities en excursies. Waar mogelijk en gewenst vindt samenwerking plaats met gelijkgerichte verenigingen of organisaties. Thuisbasis van de vereniging is 't Baexheimerhuuske aan het Mgr. Kierkelsplein.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Baexem, kun je terecht bij Geschied- en Heemkundige Kring Het Land van Thorn.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Baexem heeft 7 rijksmonumenten.

- Baexem heeft 19 gemeentelijke monumenten.

- RK kerk van parochie St. Johannes de Doper.

- Klooster Mariabosch is vanwege de Duitse Kulturkampf in 1877 in Baexem gesticht. Het betreft hier na kasteel Exaten een tweede vestiging van Duitse Jezuïeten in dit dorp. In 1918 bleek Mariabosch te klein te zijn geworden. De paters en de internen verhuisden naar het Collegium Maximum, het Sint Ignatiuscollege, in Valkenburg. Het klooster werd verkocht aan de Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest. Voor het dorp en omgeving is dit klooster van grote sociale betekenis geweest vanwege de diverse zorg- en onderwijsactiviteiten, zoals een vooropleiding voor ziekenverpleging, een missieschool, een huishoud- en meisjesschool en een opleiding voor kleuterleidsters. In 2015 is het klooster gerestaureerd en verbouwd. Het complex is daarbij voorzien van starterswoningen, nultredenwoningen, vrije sectorwoningen en appartementen.

- Korenmolen Aurora is een halfgesloten standerdmolen uit 1845. In 1972 is de molen naar de huidige, geschiktere plek verplaatst en gerestaureerd, maar ook daar is het landschappelijke karakter en de windvang inmiddels verminderd.

- Gevelstenen in Baexem.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Plekploasters. - Jeugdcarnaval Baexem.

- Stichting Kindervakantiewerk Baexem is opgericht in 1966 en is er voor alle kinderen van Basisschool Harlekijn die het komende schooljaar naar groep 3 gaan tot en met de kinderen die de basisschool gaan verlaten, maar ook voor alle kinderen die in Baexem wonen maar elders naar school gaan (bijv. speciaal onderwijs). De vrijwilligers die meewerken aan de Kindervakantieweek (zowel voor als achter de schermen) maken er elk jaar weer een onvergetelijke tijd van.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Kringloop Leudal.

Terug naar boven

Beeld

- Oude en recente foto's en ansichtkaarten van Baexem.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - De in 2014 opgerichte Dorpscoöperatie Hart voor Baexem zet zich in om de leefbaarheid in het dorp duurzaam te waarborgen. Het 'droombeeld' voor de toekomst is dat Baexem een dorp is en blijft waar mensen 'lekker leven' omdat ze met elkaar in gesprek zijn en samen activiteiten organiseren en beleven. Een dorp waar pro-actief en positief met (nieuwe) uitdagingen wordt omgegaan door de bewoners. Een dorp waar jeugd, werkenden en ouderen aandacht hebben voor elkaars belangen en behoeftes en waar de bewoners er als groep(en) zelf voor zorgen dat deze behoeftes ook daadwerkelijk ingevuld (kunnen) worden.

- Dorpshuis: - Gemeenschapshuis Baexheimerhof.

- Onderwijs: - Basisschool Harlekijn.

- Muziek: - Fanfare Aurora is opgericht in 1886. - Gemengd koor Con Amore.

- Sport: - Beugelclub DOS is opgericht in 1933. - Schutterij en Drumband St. Jan.

- Zorg: - "Hoeve de Kaolder in Baexem is een jeugdhulpverlener voor kinderen en jongeren met ADHD, autisme en aanverwante stoornissen. Hoeve de Kaolder is van mening dat ieder kind recht heeft op een mooie en zorg(e)loze toekomst. Ons doel is om ervoor te zorgen dat jongeren zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven. Wanneer dit niet meer mogelijk is, zorgen wij voor een passende oplossing voor onze jongere en het gezin. Ons zorgaanbod bestaat uit dagbesteding, tijdelijk verblijf (logeeropvang), ambulant gespecialiseerde begeleiding, behandeling en wonen.

Hoeve de Kaolder levert optimale zorg en staat voor zorg op maat. Vanuit Hoeve de Kaolder wordt door de verschillende vormen van begeleiding in een continu proces gewerkt aan sociale vaardigheden binnen een veilige, vertrouwde en gestructureerde omgeving. We werken met onze jongere aan een positief zelfbeeld en het bevorderen van de sociale- en communicatieve ontwikkeling, gebaseerd op de basis communicatievaardigheden. We werken er naar toe dat de jongere een positieve spiraal ervaart in het eigen leerproces met betrekking tot het eigen functioneren en standvastig kan zijn in groepsverband met leeftijdsgenoten. Door middel van onze begeleiding leren wij onze jongere gevoelens op een adequate wijze te uiten en om te zetten in een positieve instelling."

- Ouderen: - "Seniorenvereniging St. Joseph Baexem is opgericht in 1964 en is dus zelf al bijna 55+, maar blijft jong van hart. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet; in onze snel veranderende maatschappij is het goed te weten dat er een laagdrempelige vereniging is die openstaat voor elke 50-plusser, en die bij de tijd blijft. Natuurlijk bieden wij onze leden een veelheid aan leuke activiteiten. Sport en spel, cultuur en gezelligheid, je vindt het allemaal bij ons in een rijke variatie. Maar dat niet alleen. Wij zijn aangesloten bij de KBO, de grootste ouderenbond in Nederland. Je kunt daarom gebruik maken van allerlei KBO-diensten.

De KBO is ook gesprekspartner van overheden op zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau. Dat betekent dat je als lid van onze vereniging prima op de hoogte blijft van wijzigingen in de zorg, ons pensioen- en belastingstelsel en van vele andere ingrijpende veranderingen voor de 55-plusser. Het gratis maandblad de Nestor vertelt je er meer over. Bovendien betrekken wij onze leden actief bij nieuwe technologie. Ouder worden betekent immers niet onmondig of onwetend worden. Waar nodig helpen we elkaar; samen houden we de vinger aan de pols. En jouw interesses worden ongetwijfeld gedeeld met leeftijdsgenoten. Wanneer je nog geen lid bent nodigen wij je graag uit om de sfeer eens vrijblijvend te komen proeven. Alvast een hartelijk welkom."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Baexem crematorium en - idem Kasteelweg.

Reactie toevoegen