De Glind

Plaats
Dorp
Barneveld
Veluwe
Gelderland

De Glind

Terug naar boven

Status

- De Glind is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Barneveld.

- Onder het dorp De Glind vallen ook de buurtschap Havikhorst en een klein deel van de buurtschap Moorst.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Glind, Glinden, Glinthorst, Glindhorst, 1429 Glinde, 1492 dat Glynt, 1533 dat Gelind, 1658 Glindt, 1840 Glinde.

Naamsverklaring
De naam stamt van het Middelnederlandse gelende 'omheining, afrastering en het daarbinnen gelegen terrein'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De Glind ligt ZW van Barneveld en grenst in het W aan de provincie Utrecht (kern Achterveld).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft De Glind 86 huizen met 498 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 250 huizen met ruim 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De nederzetting maakte vanouds deel uit van het kerspel Barneveld, dat het dorp Barneveld en de buurtschappen Esveld, De Glind en Kallenbroek omvatte. In de buurtschap lag de havezate De Glinthorst, een forse woontoren met een aantal bijgebouwen. De havezate is in 1797 gesloopt. De naam is overgegaan op een nabijgelegen boerderij. In 1854 krijgt de buurtschap haar eerste (openbare) lagere school.

In 1911 start ds. R.J.W. Rudolph (1862-1914), een sociaal zeer bewogen predikant uit Leiden, hier met Stichting De Glindhorst een instituut om kinderen op te vangen die om uiteenlopende redenen niet in het ouderlijk milieu kunnen opgroeien. Hij noemde dat ook wel 'sociale schipbreukelingen'. Met behulp van ingezamelde gelden van Gereformeerde notabelen wordt grond aangekocht, die vervolgens aan boeren in pacht wordt gegeven. De boeren, die zo op een redelijk goedkope manier een eigen bedrijf kunnen starten, worden wel verplicht om kinderen in hun gezin op te nemen en hen 'naar vermogen' mee te laten werken op het land. Ook worden er paviljoens gebouwd waarin kinderen worden gehuisvest.

Ds. Rudolph is de eerste predikant/directeur van Stichting De Glindhorst. Helaas overlijdt hij reeds op 10 mei 1914, zodat hij nooit het resultaat van zijn inspanningen heeft kunnen zien. In 1927 is deze stichting opgevolgd door de naar deze dominee genoemde 'Vereniging tot verzorging van kinderen De Rudolphstichting'. Tegenwoordig zijn er nog altijd gastgezinnen in Jeugddorp De Glind en vooral voor de oudere jeugd is er groepshuisvesting. Overigens is het dorp als zodanig ook nog steeds een 'gewoon' dorp en is het daarnaast vooral bekend van het Jeugddorp. Het dorp is dus meer dan alleen het Jeugddorp (het is een veel voorkomend misverstand dat dit synoniemen zouden zijn).

Kennelijk is het Jeugddorp formeel ontstaan in 1914, want in 2014 is het 100-jarig bestaan gevierd. Op de Verhalenwebsite Ouddorpsbewoners Jeugddorp De Glind zie, hoor en lees je van alles over mensen die in het Jeugddorp hebben gewoond of gewerkt. Zij woonden hier als kind, als gezinshuisouder, als groepsleider, als onderwijzer of waren op een andere manier betrokken bij het Jeugddorp. Door foto's, filmpjes en verhalen kun je op deze site de geschiedenis van het Jeugddorp van de afgelopen 100 jaar bekijken.

Buurtschap De Glind wordt een dorp door de stichting van de Gereformeerde Kerk in 1916.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In De Glind bestaan sinds 2016 ambitieuze plannen voor de bouw van de eerste waterzuiverende botanische kas voor huishoudelijk afvalwater in Nederland. Het concept van kassenzuivering is ontwikkeld in Hongarije. Het is wereldwijd al veelvuldig toegepast, maar nog zeer beperkt in West-Europa (alleen in Frankrijk). Het mooie van deze manier van zuiveren is dat het een meerwaarde creëert voor de omgeving (in plaats van een zuivering ‘wegwerken' naar de rand van de stad achter een rij bomen, zoals doorgaans gebeurt). Dit concept lijkt voor zowel stedelijke gebieden als buitengebieden goede mogelijkheden te hebben. Bacteriën op plantenwortels in de kas zouden het rioolwater van huishoudens in het dorp en buurdorp Achterveld moeten gaan zuiveren.

Voordelen ten opzichte van een traditionele zuivering zijn dat deze aanpak minder oppervlakte nodig heeft en geen stank produceert. Ook is gekeken naar mogelijkheden om grondstoffen uit het water terug te winnen en medicijnresten te verwijderen. Naast de kas was een recreatiegebied met waterplanten gepland, om het water verder te zuiveren voordat het wordt geloosd op de nabijgelegen Modderbeek. Nog een voordeel zou de educatieve en recreatieve functie zijn: kinderen en jongeren uit Jeugddorp De Glind zouden de planten kunnen verzorgen of kunnen helpen in bijvoorbeeld een theehuis voor bezoekers van de botanische kas, aldus adviesbureau Tauw in een haalbaarheidsstudie, die zij in 2018 samen met de gemeente Barneveld heeft afgerond. In navolging hierop is in 2018 door ontwerpbureau NOHNIK de landschappelijke vormgeving en inpassing van het beoogde 'zuiveringspark' nader uitgewerkt. Vervolgens zijn de financieringsmogelijkheden onderzocht en of het model rendabel te krijgen is.

In april 2019 heeft Waterschap Vallei en Veluwe naar aanleiding daarvan geconcludeerd dat de plannen op dat moment financieel en technisch niet haalbaar waren. Het zuiveren van afvalwater volgens het beoogde plan zou per huishouden enkele malen duurder uitpakken dan in de huidige situatie, en het is niet zeker of de beoogde methode het water voldoende zuivert. Volgens het plan zou het rioolwater in De Glind met natuurlijke processen en zo weinig mogelijk energie moeten zuiveren, maar dat is in deze situatie een knelpunt. In deze omgeving zijn namelijk strenge lozingseisen, omdat de Modderbeek onder de Kaderrichtlijn Water (Europese regelgeving voor de waterkwaliteit) en met de voorgestelde methode kunnen de strenge lozingseisen niet met zekerheid worden gehaald. Dan zou moeten worden teruggevallen op bestaande technieken, die meer chemicaliën gebruiken en meer energie vragen. En een van de doelstellingen van het waterschap en van het project is nu juist om te zuiveren met minder energie en chemicaliën.

Daarom heeft het waterschap een pauze van vijf jaar ingelast. Dat wil zeggen dat ze het dan - of wellicht eerder indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen - graag opnieuw beoordelen, omdat ze het niet uitgesloten achten dat het plan dan, gezien de voortschrijdende zuiveringstechnieken, technisch en financieel wél haalbaar is. (bron: Waterschap Vallei en Veluwe, april 2019) Belangenvereniging De Glind is uiteraard teleurgesteld dat het plan - vooralsnog - niet doorgaat: "Het leek allemaal zo perfect: de locatie, het plan en het draagvlak ervoor."

- "De Rudolphstichting, Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Barneveld willen het afvalwater in De Glind op duurzame wijze gaan verwerken. Een belangrijke stap hierbij is het afkoppelen van regenwater. Regenwater wordt dan afgevoerd naar nabijgelegen water of de grond in. Regenwater komt niet meer in het rioolstelsel terecht. Om een duurzaam afvalwatersysteem te realiseren is het nodig om het rioolstelsel te verbeteren. Dat kan onder meer door te zorgen dat regenwater niet meer bij het afvalwater in het riool komt. Het regenwater wordt afgekoppeld van het rioolstelsel. Regenwater voeren we af naar een in de buurt gelegen sloot of in een apart regenwaterriool. Zo belasten we het rioolstelsel minder en dat komt de verwerking van het afvalwater ten goede.

In oktober 2018 zijn we gestart met het afkoppelen van regenwater bij woningen aan de Postweg en Ringlaan. In 2019 hebben we De Glindhorst afgekoppeld, in de Rudolphlaan een nieuw regenwaterriool aangelegd en nieuwe bestrating aangebracht. In De Glind liggen 2 rioolstelsels in de grond: 1 van de gemeente en 1 van de Rudolphstichting. De Rudolphstichting en de gemeente hebben afspraken gemaakt om het beheer van het rioolstelsel bij 1 partij neer te leggen: de gemeente gaat het gehele rioolstelsel in het dorp beheren en onderhouden." (bron: gemeente Barneveld)

- Toekomstvisie De Glind naar 2020 (2010).

- Het Bestemmingsplan Zwartebroek / Terschuur / De Glind is in 2012 geactualiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Glind heeft 9 gemeentelijke monumenten.

- Vanaf 30 augustus 1914 worden er al regelmatig godsdienstige bijeenkomsten gehouden in huis bij de medewerkers van 'de Stichting'. Aangezien ds. Rudolph een predikant was geweest van de Gereformeerde Kerken in Nederland, worden deze huisdiensten ook gehouden onder toezicht van deze kerken. Vanuit de omgeving komen er al gauw verzoeken om de huisdiensten ook voor omwonenden open te stellen. Dit wordt ingewilligd, zodat de huiskamer al snel te klein wordt en er na een paar weken verhuisd moet worden naar de zaal van het meisjespaviljoen. Deze wordt gevuld met een steeds toenemend aantal kerkgangers. Dit aantal wordt zo groot dat er op een gegeven moment voldoende mensen zijn voor het stichten van een eigen officiële kerkelijke gemeente. Op 26 december 1916 wordt de kerk van De Glind / Achterveld geïnstitueerd, zoals dat officieel heet.

In de jaren twintig raakt de Stichting in moeilijkheden; een faillissement dreigt, en dan zouden zowel de stichting als ook de kerk ophouden te bestaan. Gelukkig verklaren de diakenen tijdens de landelijke diaconale jaarvergadering in 1927 dat zij het werk van de stichting als binnenlands diaconaal werk van de Gereformeerde Kerken in Nederland willen voortzetten. Zo wordt op 22 december 1927 de 'Vereniging tot verzorging van kinderen De Rudolphstichting' opgericht. Dit verklaart de betrokkenheid die er ook nu nog is van de diaconieën in het land met het Jeugddorp. De kerk wordt vanaf dat moment losgemaakt van de stichting en gaat dan heten: "Gereformeerde Kerk van De Glind / Achterveld". In 1930 krijgt de gemeente een eigen predikant. Deze is niet meer ook de directeur van de stichting, maar wel tegelijk de geestelijk verzorger van pupillen en medewerkers.

De oorlogsjaren zijn moeilijk, ook al wordt er in 1940 begonnen met de bouw van de huidige kerk. De bewoners van De Glind worden in de meidagen van 1940 geëvacueerd naar Groot Emaus in Ermelo. In het dorp is ook gevochten aan het eind van de oorlog omdat het front in de dagen vlak voor de wapenstilstand dwars door het dorp liep. Enkele mensen zijn omgekomen. Nog steeds worden de doden jaarlijks herdacht tijdens de dodenherdenking op 4 mei bij het monument aan de Postweg.

"De Protestantse Dorpskerk De Glind / Achterveld is nog altijd een zeer open gemeente, waarin ruime aandacht is voor kinderen en jongeren. Vanuit haar achtergrond als missionaire gemeente was zij in sommige opzichten de Protestantse Kerk al ver vooruit. Zo konden mensen met een andere kerkelijke achtergrond niet alleen (gast)lid, maar ook kerkenraadslid worden. Inmiddels is de gemeente rond de Dorpskerk officieel Protestantse Gemeente, maar wel een met een oecumenische instelling, waarin nog steeds iedereen welkom is. Die open instelling zorgt er voor dat er ook mensen uit de regio komen, omdat ze zich in de Dorpskerk-gemeente thuis weten.

Gedurende de laatste jaren is de rol van de Rudolphstichting veranderd. Het grootste deel van de opstallen in het dorp is eigendom van de stichting, zo ook het kerkgebouw. In het dorp zijn nu meerdere instellingen op het gebied van de Jeugdhulpverlening gevestigd en zij gebruiken de faciliteiten, die de Rudolphstichting hen biedt. Voor de kerkelijke gemeente heeft dat ook een aantal aanpassingen met zich meegebracht. De inrichting van het kerkgebouw is zo aangepast, dat het ook voor congressen en voorstellingen gebruikt kan worden. En veel meer nog dan voorheen is De Glind nu een doorgangsoord voor trekvogels. Maar ook huismussen horen er thuis. Daarom hoort Psalm 84 helemaal bij ons als gemeente." Aldus de site van de kerk.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Evenementen- en activiteitenagenda De Glind.

- Op een zaterdag begin januari (in 2020 voor de 30e keer) is er de traditionele Snertloop De Glind. De jeugd en de recreanten gaan eerst van start om een ronde van 2,7 kilometer af te leggen, de ‘kleine Ringlaan’. Daarna is het de beurt aan de senioren. Zij lopen een afstand van 6,4 kilometer, tweemaal de ‘grote Ringlaan’. Na afloop staat er voor iedereen een kom lekkere erwtensoep klaar en krijgen alle deelnemers een herinneringsvaantje.

- De eerste Winterwandeling De Glind (op een dinsdagavond in de 1e helft van december, in 2019 voor de 5e keer) was in 2015 en meteen al een succes. Het mooie van dit evenement is dat vele bewoners van het jeugddorp incl. kinderen en jongeren meehelpen bij de voorbereiding en uitvoering van het evenement. De wandeling neemt de bezoekers mee langs honderden lichtjes en mooie taferelen om met elkaar in kerstsferen te komen. Herders begeleiden de groepen langs de verschillende taferelen. Ieder jaar willen ze weer nieuwe elementen neerzetten met een sfeervolle aankleding, lichteffecten en vuur. Editie 2018 trok 348 deelnemers. Vooraf aanmelden noodzakelijk!

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het Glindhorsterpad, door de omgeving van De Glind, lengte 10 km, is één van de tientallen zogeheten Klompenpaden in de provincies Gelderland en Utrecht. - Brochure Glindhorsterpad.

- Zwembad De Glind (geopend van medio mei tot eind augustus) is een kleinschalig, verwarmd buitenbad gelegen in het gelijknamige Jeugddorp. Het beschikt over een diep bad met duikplank, een ondiep bad met glijbaan, een grote speelweide en ligveld, een afgeschermd peuterbad met speeltoestellen en een snoepkiosk. Door haar bescheiden omvang en overzichtelijke inrichting is dit zwembad zeer geschikt voor jonge gezinnen en jeugd.

- Het doel van Kinderboerderij Jeugddorp De Glind is mensen kennis te laten maken met de dieren en de werkzaamheden op een boerderij. De activiteiten zijn vooral gericht op de doelgroep ‘kinderen’ en zijn van educatieve en voorlichtende aard. Door het spel komen de kinderen in contact met de verschillende dieren en mensen. Op deze manier komen de kinderen en het dier dichter bij elkaar, waarbij het respect voor de dieren en de natuur worsdt opgewekt. Niet alleen de kinderen, maar ook de volwassenen kunnen genieten van de rustgevende sfeer en loslopende dieren op de kinderboerderij. Het is een mooie plek om even aan de drukte van het alledaagse leven te ontsnappen.

Kinderboerderij Jeugddorp De Glind is tevens een particuliere zorgboerderij. Het doel hiervan is om de kinderboerderij met haar dieren in te zetten als middel voor: integratie van geïsoleerde individuen/groepen; het bieden van arbeidsmatige werkzaamheden/activiteiten; herstel van gewone leven; kennisoverdracht d.m.v. het gezel-leermeester principe. Subdoelen: ecologische basisvorming; agro socialisatie (de kinderboerderij als ontmoetingsplaats); agro vrijetijdsbesteding. = Videoreportage over de kinderboerderij en hun verzorgers.

- Naast de kerk is samen met het waterschap in 2017 een natuurspeelplaats aangelegd. Het water is afkomstig van het dak van de dorpskerk. "De regenpijpen van de kerk komen niet langer uit op het riool, maar het regenwater stroomt nu door deze mooie plek", aldus Nick Evers van de Rudolphstichting. Water vasthouden, bergen en afvoeren dankzij het afkoppelen van regenwater levert een belangrijke bijdrage aan de aanpassingen die nodig zijn vanwege klimaatverandering. Evers: "Dit was nog maar het begin, want in 2018 en 2019 hebben we ook de andere gebouwen aangepakt en hebben we al het regenwater in het dorp van het riool afgekoppeld." Voor nadere infomatie daarover zie het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

Bij het verduurzamen van het Jeugddorp gebruiken ze de 'regenboogstrategie' waarbij de kleuren symbool staan voor de sporen: het gaat om het verbeteren van de gebouwen (rood), het versterken van het groene karakter (groen), het verbeteren van de waterhuishouding (blauw), het opwekken van energie (geel) en om educatie (paars). "Onze ambitie is om in 2050 energieneutraal te zijn en ook bij te dragen aan biodiversiteit", aldus Evers. Hij benadrukt ook het belang van educatie rond duurzaamheid, juist in een jeugddorp als De Glind: "Elke zaterdagochtend zijn alle jongeren welkom bij workshops over duurzaamheid en water. En regelmatig organiseren we een regenboogwandeling." (bron: Waterschap Vallei en Veluwe, juli 2018)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving De Glind, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van De Glind en Havikhorst van fotograaf Martin Stevens.

- Videoreportage van Jeugddorp De Glind door de Rudolphstichting.

- Videoreportage van Lokaal Belang Gemeente Barneveld met Kees van der Werf, voorzitter Plaatselijk Belang De Glind, over 'duurzame jeugdzorg' in het dorp en de wensen die er op dat gebied - anno eind 2017 - nog zijn.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over De Glind (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over De Glind.

- Nieuws: - Nieuws uit De Glind op Facebook.

- Media: - "Het idee voor Glindradio ontstond vanuit de vraag van jongeren in het dorp om een Glazenhuis te organiseren. Die vraag werd steeds vaker gesteld en toen hebben we de stoute schoenen aangetrokken om het een en ander te realiseren. We hebben in no time een online radiostation uit de grond gestampt en hebben een Glazenhuis georganiseerd met opbrengt voor KiKa. Na het Glazenhuis hebben we de koppen bij elkaar gestoken en konden we een doorstart maken door van het radio maken een activiteit te maken, speciaal voor de in De Glind opgenomen jongeren. Het begon als activiteit van een uur per week, maar inmiddels heeft een groep van 13 jongeren uit het Jeugddorp zijn eigen radiostation waarop elke dag wordt uitgezonden.

GlindRadio is 24 uur per dag online te beluisteren. Overdag is er muziek en in de avonden hebben vier jonge dj’s hun eigen radioshow, waarbij zij worden ondersteund door een jongere die in diverse programma’s met zijn GlindUpdate de laatste nieuwtjes op showbizzgebied laat weten. Op de dinsdag om 12.00 uur is er de Lunchbox, waarbij een jongere als sidekick meedraait. Ook voor dit programma werken er jongeren achter de schermen als redactie. Bij alle lokale evenementen en activiteiten in Jeugddorp De Glind zien we jonge verslaggevers met de microfoon van GlindRadio. De activiteiten worden begeleid door een enthousiaste en ervaren volwassene uit het radiovakgebied. GlindRadio is dus meer dan alleen een online radiostation. De jongeren leren er om samen te werken. Leren er om zaken voor te bereiden. Contact te maken met inwoners in en buiten het Jeugddorp. En zo nog meer persoonlijke doelen. Dus radiomaken is voor deze jongeren meer dan alleen plaatjes draaien."

- Belangenorganisatie: - De doelen van Belangenvereniging (BLV) De Glind zijn: behartiging van de belangen van het dorp en zijn inwoners; het geven van advies in het belang van de bevolking; het onderhouden van contacten tussen de plaatselijke overheid en het dorp. 4 x per jaar vinden er Wijkplatformbijeenkomsten plaats. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk. De leden van de BLV, een afvaardiging van de gemeente en de wijkagent zijn hier te spreken. Heb je vragen of ideeen over je leefomgeving, laat het hen weten op een van de bijeenkomsten. Wil je de vergadering niet afwachten, neem dan eerder contact met een van hen op.

- MFC: - Multifunctioneel centrum MFC de Glindster - waar wij geen website of -pagina van hebben kunnen vinden - heeft een breed aanbod van activiteiten voor kinderen en jongeren uit De Glind, waaronder leerwerkplekken voor jongeren van de plaatselijke Donnerschool. Tijdens hun stage in de Glindster doen jongeren praktijkervaring op in de horeca en werken zo aan hun sociale vaardigheden. Kerkenraden en/of colleges van diakenen van PKN-kerken kunnen in de Glindster gratis een dagdeel gebruik maken van een van de ruime, lichte vergaderruimten.

- Onderwijs: - Rond 1858 wordt de openbare lagere school aan de Postweg in buurtschap De Glind gebouwd. Er zijn dan nog maar twee lokalen. De leerlingen komen uit de verre omtrek: Achterveld, Woudenberg, Scherpenzeel, Renswoude en Lunteren. De school heeft een rieten dak. Rond 1914 wordt een lokaal en een "schaftlokaal" bijgebouwd. Een van de andere lokalen verandert in gymnastieklokaal. Rond 1920 stelt ds. v.d. Wal vast dat de cathechisanten uit de buurtschap weinig Bijbels onderricht genieten. Hij stelt daarom voor om een christelijke school te stichten. Na onderzoek blijkt dat veel ouders christelijk onderwijs wensen. Gevolg: in 1921 wordt de school als christelijke school heropend.

Net voor de oorlog wordt de school intern verbouwd: het gymnastieklokaal wordt weer leslokaal en het schaftlokaal wordt bestuurskamer. In de loop der jaren vinden nog meer interne verbouwingen plaats. Er wordt toestemming gegeven om de school 'Prinses Beatrixschool' te noemen. Deze naam wordt maar even gebruikt i.v.m. de oorlog. Na de oorlog wordt de naam in ere hersteld. In de jaren zeventig komt er een vierde lokaal bij en komt er een kamer voor de hoofdmeester. Al snel is het vierde lokaal niet meer nodig, omdat veel leerlingen van de Gereformeerde Gemeente naar een eigen school gaan. Het lokaal wordt dan gebruikt als kleuterschool. De kleuterschool krijgt de naam "De Glindhorst". In 1982 wordt een kleuterschool aangebouwd en een van de lokalen wordt gemeenschapsruimte. Aldus de geschiedenis van de huidige Hervormde Basisschool Prinses Beatrix.

- "Op de J.H. Donnerschool in De Glind kunnen leerlingen van 4 tot 18 jaar onderwijs volgen. De leerlingen op onze school komen in het regulier onderwijs niet tot hun recht. De leerlingen zijn over het algemeen vastgelopen in hun schoolse en sociale ontwikkeling. Hierdoor kan een situatie ontstaan die, door verschillende redenen, voor de leerling, maar ook voor de ouders, gespannen en stressvol is. Ze hebben een andere aanpak of omgeving nodig. Alle leerlingen hebben met elkaar gemeen, dat zij meer begeleiding nodig hebben dan zij in het reguliere onderwijs kunnen ontvangen. Leerlingen van onze school kunnen verschillende ontwikkelingsstoornissen hebben. PDD-NOS en ADHD zijn hiervan voorbeelden. Bij ons op school laten we alle leerlingen zo goed mogelijk tot ontwikkeling komen, door maximaal aan te sluiten bij hun sociaal-emotionele behoeften en onderwijsbehoeften. We denken in mogelijkheden en halen het maximale uit alle leerlingen. De J.H. Donnerschool biedt reguliere lesstof met speciale aandacht voor elke leerling. Leerlingen kunnen doorstromen naar het regulier onderwijs of een andere vorm van speciaal onderwijs. Voor iedere leerling is er een passend uitstroomperspectief.

Circa honderd leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 18 volgen hier onderwijs in de leerwegen VMBO basis, kader en gemengd theoretische leerweg of het Entree onderwijs (niveau 1 van het MBO). In het speciaal onderwijs is veel aandacht voor de leerstofoverstijgende gebieden. Door lessen sociale vaardigheden en leren leren en de directe begeleiding door mentoren is er veel aandacht voor de gebieden waarop onze leerlingen vast zouden lopen in reguliere vormen van onderwijs. De docenten op de afdeling VSO hebben door scholing en ervaring veel kennis en kunde op het gebied van gedragsproblematiek en ontwikkelingsproblematiek. Daarnaast wordt het docententeam ondersteund door een Commissie van Begeleiding waarin een orthopedagoge en een maatschappelijk werkster een centrale plaats innemen. De afdeling VSO biedt modern onderwijs dat gericht is op vaardigheden en competenties die nodig zijn in het vervolgonderwijs op het ROC.

- Sport: - Voetbalvereniging s.v. De Glind is opgericht in 1972 en opgeheven na afloop van seizoen 2012/2013. De afgelopen jaren is ook de supermarkt uit het dorp verdwenen. En dat waren toch de punten waar de mensen uit het dorp elkaar ontmoetten en een praatje maakten. Dat werd gemist. Het zou mooi zijn als er weer wat meer reuring kwam in het dorp, en er met name door de jeugd weer gevoetbald zou kunnen worden. Dankzij initiatiefnemers en trainers Ifè Oduguwa en Jelle Neumann is er sinds seizoen 2018-2019 weer jeugdvoetbal in het dorp, onder de vlag van SV Achterveld.

- Zorg: - "De Glind is een gewoon klein groen dorp in de buurt van Amersfoort. Het wordt pas bijzonder als je weet dat in 1 op de 6 huishoudens uithuisgeplaatste kinderen wonen. Deze 120 kinderen en jongeren kunnen niet opgroeien waar ze zijn geboren. Zij vinden een veilig thuis in 1 van de 25 gezinshuizen in het dorp. Gezinshuisouders zijn professionele opvoeders die 24 uur per dag structuur en veiligheid bieden aan 3 tot 6 kinderen, in een gewone gezinssituatie. Ook zijn er in het dorp woongroepen en logeer- en vakantiehuizen.

Doordat er zoveel uithuisgeplaatste kinderen in het Jeugddorp wonen, zijn alle leefgebieden (wonen, leren/werken, vrijetijd) afgestemd op wat zij nodig hebben. Dat maakt de situatie in Jeugddorp De Glind uniek. In het dorp zijn verschillende zorgaanbieders actief en er wordt nauw samengewerkt met onder meer de J.H. Donnerschool voor speciaal (voortgezet) onderwijs. Er is een ruim vrijetijdsaanbod, gericht op sociaal-emotioneel leren en talentontwikkeling. Diverse (sociale) ondernemers in het dorp bieden leerwerktrajecten aan jongeren. Verder zijn er actieve vrijwilligers die dorpse evenementen organiseren met en voor de jeugd. Zo draagt de hele dorpsgemeenschap, professionals en bewoners, bij aan het herstel en de ontwikkeling van kinderen en jongeren." (bron: Gezinshuis.com)

- Duurzaamheid: - "In De Glind zijn ze al langere tijd bezig met duurzaamheid. Zo is er in 2018 een zonnepanelenactie geweest bij agrarische bedrijven en bij woningen. Ook de Donnerschool heeft recentelijk haar dak vol gelegd met zonnepanelen. Daarnaast wordt nagedacht over een dorpsmolen, willen zorginstellingen hun bedrijfsvoering verduurzamen en zijn er verschillende drukbezochte buurtavonden geweest over het thema duurzaamheid. De gemeente en het dorp willen nu vervolgstappen maken met een pilot “Wijk van de Toekomst”. Vertegenwoordigers van de Belangenvereniging, de Donnerschool, Stichting Jeugddorp, de Rudolpstichting, Pluryn en de gemeente Barneveld hebben daartoe in zomer 2019 een intentieverklaring ondertekend. Daarnaast is de gemeente in gesprek met agrariërs in het dorp over duurzaamheid en energie in hun sector. Want bij agrarische bedrijven komen daar weer hele andere aspecten bij kijken dan bij een woonhuis of een schoolgebouw.

De Rijksoverheid heeft als doel dat in 2050 iedereen in Nederland zijn huis zonder aardgas kan verwarmen en dat er net zoveel duurzame energie wordt opgewekt als dat er wordt verbruikt. Hoe we daar samen komen, is wat we de “Wijk van de Toekomst” noemen. Geen vooropgezet plan, maar samen bedenken hoe. De uitkomst is een plan dat aan de gemeente wordt aangeboden. Dit uitvoeringsplan wordt ook wel een 'wijktransitieplan' genoemd. Voor de gemeente zijn deze plannen belangrijk, omdat ze ook de warmtetransitie kunnen helpen uitvoeren. In de warmtetransitie worden huizen en bedrijven zodanig geïsoleerd en van duurzame energie voorzien dat ze helemaal geen aardgas meer nodig hebben. Alle gemeenten in Nederland moeten uiterlijk in 2021 een Warmtevisie hebben vastgesteld, waarin de gemeente aangeeft hoe zij dat voor alle wijken en dorpen denkt aan te pakken en op welke plekken dit als eerste gaat gebeuren.

In januari 2019 heeft de gemeenteraad van Barneveld al de uitgangspunten en kaders voor de Warmtevisie vastgesteld (zie punt 17 onder de link). Als vervolg is medio 2019 het pilot-project Wijk van de Toekomst in de kern van De Glind van start gegaan. Het is daarmee de eerste wijk/kern van de gemeente die aan de slag is gegaan met het maken van een wijktransitieplan. De gemeente wil samen met de betrokkenen in het dorp ervaring opdoen met de participatieve Wijk van de Toekomst-aanpak en het maken van een wijktransitieplan, zodat deze vevolgens in meer wijken en buurten kan worden ingezet bij de uitvoering van de (op te stellen) warmtevisie." (bron: gemeente Barneveld)

- Veilligheid: - WhatsApp Buurtpreventiegroep De Glind is in 2012 gestart en is daarmee naar eigen zeggen een van de eerste WhatsApp Buurtpreventiegroepen in Europa.

- Openbaar vervoer: - Vereniging Buurtbus De Glind en Omstreken (lijn 511) is opgericht in 1986. Momenteel zijn er ca. 30 chauffeurs, die vrijwillig en met veel plezier de bus besturen, die een dienst onderhoudt tussen Barneveld en Scherpenzeel via het Jeugddorp.

- Kledingruil: - "Ik ben Nicole Gerritsen en woon in de mooie omgeving van De Glind, met mijn man en 3 kinderen op een boerderij. In 2013 vroeg Ada Fransen (initiatiefnemer) een aantal mensen om samen een kinderkledingruilpunt van Krijg de Kleertjes op te starten. Dat vond ik toen en nog altijd een super idee! Kleding ruilen met elkaar die nog mooi is om gebruikt te worden. Zo sparen we samen het milieu en de portemonnee. Mensen blij maken met de kleding van elkaar: een win-win situatie. Krijg de Kleertjes word steeds groter en bekender en dat is heel mooi." Wanneer de eerstvolgende keer is (het is ca. 1x per maand) kun je lezen op de Facebookpagina onder de link.

Reactie toevoegen