Drechtsteden

Streek
Drechtsteden
Zuid-Holland

drechtsteden_kaart.jpeg

Kaart van de Regio Drechtsteden. In 2018 is de gemeente Hardinxveld-Giessendam (gelegen O van Sliedrecht) ook ook tot deze Regio toegetreden. (© www.rom-d.nl)

Kaart van de Regio Drechtsteden. In 2018 is de gemeente Hardinxveld-Giessendam (gelegen O van Sliedrecht) ook ook tot deze Regio toegetreden. (© www.rom-d.nl)

Drechtsteden

Terug naar boven

Status

- Drechtsteden is de naam van een regionaal intergemeentelijk samenwerkingsverband in de provincie Zuid-Holland. Het samenwerkingsverband omvat de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht en sinds 2018 ook de gemeente Hardinxveld-Giessendam (het besluit daartoe is in november 2015 genomen). Tegenwoordig wordt de regio, getuige bijvoorbeeld het onder Landschap etc. vermelde, ook als regio in bredere zin, bijvoorbeeld op toeristisch gebied, geprofileerd.

- De gemeenten profileren zich met de slogan 'Samen stad aan het water'. De Drechtsteden-gemeenten hebben alle een oorsprong aan het water en zijn van oudsher specialisten in de maritieme sector. Water is de verbindende factor: de drie rivieren Beneden-Merwede, de Noord en de Oude Maas komen samen in het hart van de regio bij het drierivierenpunt. Na Rotterdam en Amsterdam is deze regio het derde maritieme knooppunt van Nederland. De regio is dan ook toonaangevend in de maritieme sector.

Drechtsteden is vanouds een belangrijke regio voor de maritieme maakindustrie (inclusief off-shore) en de waterbouw. Er zijn ca. 800 maritieme bedrijven gevestigd, met ca. 7.500 werkzame personen, waaronder tal van internationaal toonaangevende bedrijven, zoals Boskalis, IHC Merwede, Heerema, Bakker Sliedrecht, Bosch Rexroth, Pon Power, Oceanco en Slob. Daarnaast zijn er nog veel kleinere bedrijven in deze sector en in de aanverwante maritieme dienstverlening actief. Er is sprake van een hecht cluster met veel onderlinge relaties, zowel op het gebied van toeleveranties als innovatie, co-creatie en opleidingsfaciliteiten voor personeel.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Ín de praktijk is alleen Dordrecht een stad. Maar ook de overige kernen zijn sterk verstedelijkt. En de namen van de meeste gemeenten eindigen op -drecht. Dat tezamen maakt dat men dit kennelijk een geschikte naam vond voor aanvankelijk alleen het samenwerkingsverband, later ook voor de regio in bredere zin.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In het gebied van deze samenwerkende gemeenten wonen in totaal ca. 270.000 inwoners. Hiermee vormen zij een stedelijk gebied dat qua omvang vergelijkbaar is met steden als Eindhoven en Utrecht. De site Kerncijfers Drechtsteden zet per thema de belangrijkste en meest recente cijfers en ontwikkelingen in de regio op een rij. De infographics op de site hebben achterliggende tabellen met cijfers naar jaar en op gemeenteniveau, zodat je bijvoorbeeld op je eigen gemeente kunt inzoomen.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1995 verschijnt de landelijke nota 'Vernieuwing bestuurlijke organisatie' van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze nota leidt tot discussies over de taken van een gemeente en de mogelijkheden om samen te werken. In Dordrecht en de omliggende verstedelijkte kernen ontstaan nieuwe ideeën om de krachten te bundelen. De gemeenten spreken met elkaar over een meer intensieve vorm van samenwerken. Nog datzelfde jaar start het project 'Drechtsteden', een project waarbij woningbouw en ruimtelijke ordening op regionaal niveau worden opgepakt. In 1996 wordt Bureau Drechtsteden opgericht. Deze kleine organisatie geeft de samenwerking een meer structureel karakter. Het Bureau ondersteunt de bestuurlijke besluitvorming en coördineert de regionale samenwerking op verschillende beleidsterreinen. Sinds 2006 is er de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Drechtsteden-samenwerking doet het niet slecht op het gebied van sociale kwesties en de bedrijfsvoering, maar boekt nog weinig resultaten op het ruimtelijk-economische vlak. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport 'Verstandig Versterken. Rapport onderzoek en adviezen doorontwikkeling regionaal arrangement gemeente Dordrecht' van organisatieadviesbureau Berenschot (februari 2018). De deelnemende gemeenten wordt geadviseerd om in te zetten op meer onderlinge samenwerking. Blijkt dat niet haalbaar, dan dienen ze de samenwerking juist lichter te maken om elkaar meer ruimte te geven.

Van stroperig naar flexibel
Het Eindadvies commissie Deetman inzake Toekomst Regionale Samenwerking Drechtstedengemeenten (februari 2019) bood verschillende mogelijkheden om de slagkracht van het samenwerkingsverband Drechtsteden te vergroten. De eerste optie was verdere integratie en overdracht van taken, bevoegdheden en investeringsmiddelen naar de regio, maar daarvoor ontbrak draagvlak bij de gemeenten. De tweede optie beviel beter. De ruimtelijk-economische taken worden daarbij losgeweekt uit de structuur van de Gemeenschappelijke Regeling. De gemeenten blijven wel samenwerken, maar voortaan in gelegenheidscoalities, onder leiding van de betrokken wethouders van de deelnemende gemeenten.

“We werken samen op de thema’s wonen, economie, bereikbaarheid, duurzaamheid en energie. Per thema hebben de wethouders van de zeven Drechtsteden-gemeenten samen een agenda opgesteld met de te bereiken ambities”, aldus de Dordrechtse gemeentesecretaris Martien van der Kraan. “In het najaar van 2019 geeft elke gemeenteraad antwoord op de hoe-vraag: hoe snel wil je het regelen? Hoeveel geld wil je hieraan besteden? Die verantwoordelijkheden liggen nu bij de gemeente zelf en dat maakt een groot verschil. Vroeger deed de Drechtraad hierover uitspraken en gingen we uit van het evenredig verdeelmechanisme; we wilden in alle opgaven een gelijke positie voor iedereen. Dat zorgde voor lange processen om te bepalen welke gemeente bijvoorbeeld wat gingen bouwen en voor welke segmenten. We volgen nu the art of travelling light en maken de samenwerkingsstructuur minder zwaar. Je hoeft niet alles met iedereen te doen; je kunt ook selectief of tijdelijk samenwerken of zaken alleen oppakken, zoals Dordrecht en Zwijndrecht doen in de Spoorzone. Zo gaan we stroperige overleggen uit de weg en nemen we onze verantwoordelijkheden.”

Verantwoordelijkheid als centrumgemeente
Binnen de meer flexibele samenwerkingsregeling wil Dordrecht haar rol beter oppakken. “Als centrumstad ben je vaak koploper. Wanneer het hier niet goed gaat, komen de problemen vanzelf naar de regio. In de oude opzet moesten we altijd op de laatste wachten; alle gemeenten moesten mee. Maar als anderen de urgentie niet voelen en je blijft wachten, benadeel je jezelf als centrumstad. Daarom moet je verschillen duiden, zakelijk zijn en elkaar durven aanspreken bij niet handelen. Je moet daarbij begrip hebben voor andere gemeenten. We willen volgens onze gemeenschappelijke Groeiagenda Drechtsteden 2030 bijvoorbeeld ruim 30.000 extra banen en 25.000 extra woningen realiseren. Hoe gaan we dat samen regelen? Wanneer jij zeven keer zoveel personeel hebt als bijvoorbeeld Alblasserdam, kun je ook bedenken dat zij misschien wel jouw ambtelijke capaciteit bij deze opgave nodig hebben. Dan moet je niet bekrompen doen, maar bedenken hoe je kunt faciliteren zodat je samen verder komt. Zo stellen wij bijvoorbeeld onze experts op economie, bereikbaarheid en lobby regionaal beschikbaar.”

Een spiegel voor de bubbel
Nieuwe en verder reikende connecties zijn onderdeel van de nieuwe aanpak van de Drechtsteden, vertelt Van der Kraan. “We willen juist voorbij de gebruikelijke oplossingen en samenwerkingen kijken en goed nadenken over wat we nu eigenlijk echt willen bereiken, wie we daarbij nodig hebben en op welke schaalniveaus we dan het verst komen. Dat betekent dat we ook voorbij onze bestuurlijke grenzen moeten kijken, want die sluiten niet altijd meer aan op onze daily urban systems. We gaan daarvoor meer private stakeholders erbij betrekken, vanuit het onderwijs en het bedrijfsleven: waar moeten we naartoe? En hoe pakken we dat aan? We kijken nu bijvoorbeeld met Rotterdam hoe we kunnen aansluiten en bijdragen op onderwijsvlak en kunnen inspelen op de behoeften van ons bedrijfsleven.

Ook verkennen we strategische positioneringsopties met partners in Zuidelijk Zuid-Holland. Je hebt die partners nodig om samen kracht te maken, maar ook om kritisch naar je eigen vraagstukken te blijven kijken. Zo houd je je bubbel de nodige spiegel voor. Doordat we nu scherper blijven op wat we als gemeente willen bereiken, op wat onze taak is en welke waarde wij willen toevoegen, kunnen we nu fundamenteler toetsen of onze samenwerkingsverbanden helpen bij realisatie van onze maatschappelijke opgaven. Dat is ook mijn tip aan andere gemeenten: laat je niet verleiden door mooie modellen, waarbij de structuur leidend is. Blijf liever scherp op je hoofdtaak: brengt dit model jouw gemeente waar je wilt zijn? De inhoud staat voorop.” (bron: Platform31)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De regio Drechtsteden omvat de stad Dordrecht als centrum van de regio met daaromheen 5 kleinere gemeenten. De regio wordt omringd door de Alblasserwaard, de Hoeksche Waard en de Biesbosch. Deze gebieden bieden inwoners en bezoekers van de regio prachtige natuur en vele mogelijkheden voor recreatie.

Wandelnetwerk Drechtsteden biedt bijvoorbeeld 190 km wandelplezier. Van Werelderfgoed Kinderdijk tot aan de meest zuidelijke punt van het Eiland van Dordrecht. Geniet van historisch erfgoed in Dordrecht, de ongerepte natuur in Nationaal Park De Biesbosch, polderlandschappen en sfeervolle dorpskernen in de Alblasserwaard en het bijzondere molencomplex van Kinderdijk. Ook kun je als wandelaar prima uit de voeten met de waterbus. De vele haltes van deze veerdienst stellen je in de gelegenheid om meer kilometers te maken, terwijl je van het uitzicht op de rivieren geniet.

Terug naar boven

Links

- (organisaties t.b.v.) Bestuurlijke samenwerkingsverbanden: - Site van het samenwerkingsverband Drechtsteden.

- Servicecentrum Drechtsteden is een shared service-centrum die de Drechtstedenorganisaties ondersteuning biedt bij zowel beleidsvorming en advisering als bij uitvoerende taken op de ICT, Facilitaire zaken & Documentaire Informatievoorziening, P&O, Financiën en Inkoop, Juridische zaken, en Communicatie. Met hun vakmanschap, klantkennis en synergievoordelen ondersteunen ze de gemeenten integraal met de bedrijfsvoering, zodat zij hun kerntaken nog beter kunnen uitvoeren.

- Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) is ‘partner voor beleid’ voor de Drechtstedengemeenten en de aanverwante regionale organisatieonderdelen. Ook voeren ze onderzoek uit voor andere gemeenten en non-profit organisaties. Het OCD ondersteunt gemeenten en organisaties bij de ontwikkeling en uitvoering van hun beleid met onderzoek, advies en informatie. Op hun site vind je veel informatie, cijfers en publicaties m.b.t. de (gemeenten in de) regio.

- De Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden (ROM-D) is de grondontwikkelingsmaatschappij van de regio. Belangrijkste opgave is de versterking van de regionale economie met als belangrijkste activiteiten: uitgifte van kavels; ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen; revitalisering van bestaande bedrijventerreinen; promotie van de regio. Daarmee krijgt het gebied een modern aanbod aan bedrijven- en kantorenlocaties op een aantrekkelijke locatie tussen de Randstad, Breda en Duitsland. De komende jaren ontwikkelt de regio 110 hectare nieuw bedrijventerrein, zoals Langeweg-Zuidwende in Hendrik-Ido-Ambacht en Dordtse Kil IV. Circa 250 hectare verouderd terrein, zoals Groote Lindt in Zwijndrecht en Oosteind in Papendrecht, wordt opgeknapt.

- De Drechtstedengemeenten hebben een aantal beleids- en uitvoeringstaken gedelegeerd aan de Drechtraad. - Reportage m.b.t. het functioneren van de Drechtraad (Binnenlands Bestuur, januari 2013).

- Nieuws: - Nieuws en uit-agenda voor de Drechtsteden.

- Onderwijs: - In het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden werken ruim 40 basisscholen, 2 scholen voor Speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor Speciaal Onderwijs samen aan passend onderwijs voor meer dan 12.000 leerlingen. De scholen verzorgen onderwijs dat aansluit bij de talenten en mogelijkheden van de leerlingen. Het Samenwerkingsverband ondersteunt de scholen, ouders en leerlingen hierbij.

- Muziek: - Het Drechtsteden Bachkoor is een initiatief van het Bach Festival Dordrecht, dat in 2012 voor de tweede maal heeft plaatsgevonden. Het koor richt zich op de scholing van amateurzangers en (semi-) professionele zangers. Noord-Europese muziek uit de periode 1600-1750, met speciale aandacht voor Bach en zijn directe voorgangers staat centraal. Jaarlijks worden drie tot vier kortlopende projecten georganiseerd, waarbij op twee zaterdagen gerepeteerd wordt, gevolgd door de presentatie ervan in de vorm van een uitvoering (al dan niet in liturgisch verband) in een van de Drechtsteden.

Het Drechtsteden Bachkoor beoogt de bestaande koorcultuur in de regio te versterken door leden van de koren in de regio extra uitdaging en educatie te bieden. De leden van het koor vervullen hun lidmaatschap dan ook naast hun huidige lidmaatschap bij een van de koren in de regio. Er is geen leeftijdsbeperking, echter een auditie maakt wel deel uit van de selectieprocedure. Leden mogen maximaal vier jaar deel uitmaken van het projectkoor. Dit om ook aan anderen de kans te bieden mee te werken en te leren wat er te leren valt.

- Werkgelegenheid: - Baanbrekend Drechtsteden maakt het voor werkgevers aantrekkelijk om mensen met een uitkering of arbeidsbeperking in te zetten. Ze selecteren de juiste kandidaten en geven kosteloos advies over regelingen en voordelen waar je als werkgever gebruik van kunt maken.

Reacties

(2)

Mijne heren,
Wij willen alle gemeentes benaderen om te kijken of wij bij de gemeentes een aanbieding kunnen maken om hun gebouwen te verduurzamen met het Roofflex dak systeem u kunt zien wat wij ze aan kunnen bieden op f.bol@roofflex,.nl wij verduurzamen bestaande gebouwen tegen ongewenste warmte tevens verlengen wij d levensduur van de onderliggende dak bedekking met 20 jaar dus reden genoeg om de adressen en mailadressen van de gemeentes even door te geven misschien is het mogelijk om de contact personen er bij te vermelden.
Wij danken u voor de te nemen moeite.Vriendelijke groet
Fred Bol Dir Roofflex
0653744926

Mooi initiatief hr. Bol, maar ik beschrijf alle plaatsen en streken in ons land (waaronder Drechtsteden) en heb geen adressen, mailadressen en/of contactpersonen van gemeenten met een druk op de knop beschikbaar. Dat zult u toch zelf van hun sites moeten halen.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen