Zwijndrecht

Plaats
Dorp en gemeente
Zwijndrecht
Drechtsteden
Zuid-Holland

ZH gemeente Zwijndrecht in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Zwijndrecht in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Zwijndrecht in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Zwijndrecht

Terug naar boven

Status

- Zwijndrecht is een dorp en gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de regio Drechtsteden.

- De gemeente is per 1-9-1855 vergroot met de gemeente Meerdervoort, per 6-9-1881 met de gemeente Groote Lindt en in 2003 met de gemeente Heerjansdam. In totaal zijn er in de loop der jaren (soms indirect na eerdere fusie met een andere gemeente) 6 gemeenten opgegaan in de huidige gemeente Zwijndrecht.

- Tegenwoordig omvat de gemeente Zwijndrecht naast het gelijknamige dorp nog het dorp Heerjansdam en de buurtschappen Achter-Lindt, Kleine-Lindt en Kijfhoek. In totaal zijn dit 2 dorpen en 3 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Zwijndrecht.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Zwijndrecht.

- Onder het dorp vallen ook de buurtschappen Achter-Lindt en Kijfhoek.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1028 kopie ca. 1530 Zvindrecht(wert), 1282-1285 Suindrecht, 1528 Zwidrecht alias 't Feer.

Naamsverklaring
Het eerst lid slaat waarschijnlijk op zwin (ontstaan uit het Germaanse swin-*) 'geul of kreek in buitendijkse gronden', met expressieve rekking, of anders een ablautsvorm swîn* (bij het Germaanse swînan* 'verdwijnen'). Ook een verklaring zwijn 'varken' is mogelijk. Het grondwoord drecht gaat terug op het Germaanse dragti*, een dentaalafleiding bij de woordstam van het Germaanse dragan*, dat 'dragen, tillen', maar ook 'trekken' betekent (vergelijk het Nieuwengelse to drag).

Mogelijk duidde het oorspronkelijk een ondiepte in een vaarwater aan. Dergelijke ondieptes waren geschikte plaatsen om over te steken, zodat handelswegen hier de rivier kruisten, terwijl boten soms verladen moesten worden om te kunnen passeren. Dit bevorderde het ontstaan van nederzettingen, wat soms weer aanleiding gaf het vaarwater te verdiepen (dan wel de nederzetting - met behoud van naam - iets te verleggen), waarna de handelsweg over de rivier heen door een veer werd onderhouden. De naam van de nederzetting, aanvankelijk gebaseerd op een ondiepe plek in het water, kon in de loop der tijd overgaan op het water zelf.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

- Nog een betoog over de naamsverklaring van Zwijndrecht.

Terug naar boven

Ligging

Zwijndrecht ligt W van Dordrecht, in de Zwijndrechtse Waard (onderdeel van het Eiland van IJsselmonde) en grenst in het Z aan de Oude Maas, in het O aan de Oude Maas en de Noord, in het N aan Hendrik-Ido-Ambacht en in het W aan Heerjansdam. In het NO van het dorpsgebied ligt een drierivierenpunt, tevens het drukst bevaren punt in Nederland: de rivieren Noord, Oude Maas en Beneden-Merwede komen hier samen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Zwijndrecht, die op dat moment nog slechts het dorp omvat, 207 huizen met 2.016 inwoners. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 20.000 huizen met ca. 44.500 inwoners (waarvan ca. 1.400 huizern en ca. 3.500 inwoners in Heerjansdam).

Terug naar boven

Geschiedenis

Zwijndrecht is van oorsprong een tuindersdorp, tussen de steden Dordrecht en Rotterdam. In de 17e eeuw is het dorp vooral door de vruchtbare grond de moestuin van deze steden. Later heeft het dorp een van de grootste veilingen. Die bevond zich direct langs de spoorlijn. De gunstige ligging van het dorp, met een enorme afzetmarkt in de directe omgeving, was en is van grote betekenis voor de handel. Halverwege de 19e eeuw komen enkele industriebedrijven naar het dorp, waaronder een glasfabriek, een bierbrouwerij en een chocoladefabriek. Er zijn in die tijd 3 scheepstimmerwerven. Eind 19e eeuw komen er grotere industrieën, onder andere rijstpellerij Euryza, een flessenfabriek en een aantal chemische fabrieken, waaronder Van de Bergh en Jurgens (het tegenwoordige Unimills) en de chemische industrie Hercules. Dit is vooral te danken aan de goede bereikbaarheid over het water.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de in 1982 opgerichte Historische Vereniging Zwijndrecht. De sloop van de boerderij van de gebroeders Van Wingerden aan de Kerkstraat zou (mede) aanleiding zijn geweest. Deze boerderij was de 'ambachtsheerlijke' boerderij van het dorp en dateerde uit de 16e eeuw. Op voorspraak van een actiegroep werd het pand destijds op de tijdelijke monumentenlijst geplaatst. Het complex (er waren toen inmiddels zes woningen in) is in 1977 op advies van gemeentewerken toch gesloopt omdat het niet zou passen in het ontwikkelde bouwplan ter plaatse; economische belangen wogen zwaarder dan het cultureel erfgoed. Nadat de vereniging in de eerste decennia na de oprichting een 'zwervend bestaan' leidde, werd in 2001 een eigen onderkomen gevonden in het pand De Vergulde Swaen (Rotterdamseweg 53-55). Het pand wordt door de gelijknamige stichting gehuurd van Woonkracht10 en Stichting De Vergulde Swaen stelt dit vervolgens ter beschikking aan de HVZ. In De Vergulde Swaen organiseert de HVZ haar activiteiten, zoals exposities, lezingen en workshops, wintervoorleesavonden en studieavonden. Tevens worden diverse publicaties uitgebracht.

Sinds 1987 kent de Historische Vereniging Zwijndrecht een werkgroep Genealogie. De genealogie-inventaris van de HVZ wordt beheerd door werkgroepleden Bert van Es en Géke Hams. Voor leden en overige belangstellenden wordt door de werkgroep in de studieruimte maandelijks een interessemiddag en -avond gehouden. Met uitzondering van de zomermaanden zijn de genealogie-werkgroepleden elke 3e dinsdagavond van de maand vanaf 19.30 uur aanwezig in De Vergulde Swaen. Zij bestuderen en documenteren dan allerhande zaken wat betreft Zwijndrechtse families. Op verzoek kunnen zij ook bepaalde detailstudies uitvoeren, zoals het samenstellen van een parenteel (afstammelingenoverzicht). Je kunt dan specifieke gegevens m.b.t. je stamboom na (laten) zoeken. Er is vrije inloop en er hoeft geen afspraak vooraf te worden gemaakt. De werkgroep Genealogie is ook bereikbaar via het e-mailadres genealogie@swaen.org.

Veel mensen in Zwijndrecht zijn zich er niet van bewust dat er ook in hun eigen woonplaats aan archeologie werd gedaan. Al in 1839 kwamen bij het afgraven van het terrein van het voormalige klooster Eemstein vondsten en muurwerken naar boven die bestudeerd werden door historici en antropologen. Sindsdien is archeologisch onderzoek niet meer uit het dorp weg te denken. Hoewel veel organisaties en verenigingen onderzoeken hebben uitgevoerd, was de Archeologische Werkgroep van de Historische Vereniging tot in de beginjaren van deze eeuw een van de meest actieve werkgroepen. Dat we in de verleden tijd over de werkgroep spreken komt omdat de werkgroep in 2011 is opgeheven, nadat deze al jaren niet meer actief was geweest. Door overheidsbeleid was het verrichten van eigen opgravingen door 'amateurs' niet meer toegestaan. Besloten is een groot deel van de vondsten over te dragen aan het archeologisch depot van de Provincie Zuid-Holland. Verder is een klein deel van de vondsten achtergebleven in De Vergulde Swaen. Deze zijn te zien in enkele vitrinekasten in de bovenzaal. Daarnaast zijn de diverse opgravingen gedocumenteerd op de website van de Historische Vereniging. Zie deze pagina voor uitgebreidere informatie over de diverse opgravingen.

- Oudheidkamer De Vergulde Swaen van de historische vereniging houdt de geschiedenis van het dorp levend. Doorlopende expositie van oudheidkundige voorwerpen. Ontmoet elkaar in de sfeervolle gelagkamer. Op de site van de vereniging en Oudheidkamer vind je ook al heel veel informatie over de geschiedenis van het dorp.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Steeds meer gemeenten stevenen af op een zakencollege: alle partijen doen hun zegje en de meerderheid bepaalt. In Zwijndrecht zit er al zo een en burgemeester Dominic Schrijer is positief: "Coalitie en oppositie bestaan niet meer." In deze gemeente is dankzij een van de voormalige oppositiepartijen jaren geleden het college open geselecteerd en dat is uniek, zegt Schrijer: "Er waren vier wethoudersposities en alle partijen konden kandidaten aanleveren." Een selectiecommissie deed de sollicitatiegesprekken en de rest is geschiedenis. Zo hoeft een partij niet de verkiezingen te winnen om in het college te komen en is er ook nooit meer sprake van een coalitie of een oppositie. "De voorstellen van het college worden door de raad bekeken of er meer- of minderheden voor zijn. Of je nou een wethouder levert of niet, de fractie is vrij om voor of tegen te stemmen voor het voorstel. Dan zit de politiek in de raad en tussen coalitie en oppositie." Voor nadere informatie beluister het interview met burgemeester Schrijer op BNR, 30-3-2018.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp Zwijndrecht heeft 7 rijksmonumenten en geen gemeentelijke monumenten (in tegenstelling tot Heerjansdam).

- "Er wordt aangenomen dat aan het einde van de 14e eeuw of het begin van de 15e eeuw het oudste gedeelte van de tegenwoordig Hervormde (PKN) Oude Kerk in Zwijndrecht (Kerkstraat 49) tot stand kwam. De omvang was toen aanzienlijk kleiner. Het was een kapel ter grootte van bijvoorbeeld het kerkje van Kijfhoek. Het oudste gedeelte van de kerk is daar waar de toren en het orgel zich bevinden. Gedurende de restauratie in de jaren zestig van de vorige eeuw was het mogelijk om meer inzicht te krijgen in de verschillende bouwfasen.

Het 15e-eeuwse kerkje had slechts geringe afmetingen en was rechthoekig. De zuidelijke en westelijke muur dateren uit de 16e eeuw en hebben gedeelten uit de 17e eeuw. In 1658 brak men de noordgevel af om daar een uitbreiding, in feite in de vorm van een tweetal naast elkaar gelegen koren, te kunnen realiseren. In 1877 moest het kerkgebouw opnieuw worden vergroot. De oostgevel werd afgebroken en naast de bestaande twee koren verrees een nieuw koor; het gehele gebouw is dus doorgetrokken in de richting van de Kerkstraat. De buitenhoeken zijn daarbij enigszins 'afgeschuind'.

Van de toren wordt voor het eerst melding gemaakt in 1708. Een uurwerk is nooit aangebracht. Dat was ook niet nodig, omdat de inwoners van Zwijndrecht vrijwel allemaal zonder al te veel moeite het uurwerk van de Grote Kerk van Dordrecht konden zien en horen. Tijdens de restauratie in 1965 is het interieur aanzienlijk veranderd en is ook de westelijke muur vernieuwd. Bij het verwijderen van de houten vloer is een aantal eeuwenoude grafzerken gevonden, die in de nieuwe stenen vloer zijn ingemetseld. Bij de restauratie van 1991/1992 zijn een aantal oorspronkelijke elementen weer in de oude staat teruggebracht. Zo is het koorhek weer rond de preekstoel geplaatst. Dr. C.R. van den Berg heeft de geschiedenis van onze Hervormde Gemeente vastgelegd in het boek “Als door vuur”.

Orgel. In 1884 is er voor het eerst een orgel in de Oude Kerk geplaatst. In 1959 besloot de kerkenraad in de oude historische kas een nieuw orgel te laten bouwen. De keuze viel daarbij op de firma Verweijs uit Amsterdam. Het nieuwe orgel kreeg een electro-pneumatisch systeem. Het orgel heeft 28 stemmen en bestaat uit ruim 1.700 pijpen. Orgelconcerten. Het orgel is geliefd bij vele organisten. En mede door de prachtige akoestiek van de kerk, worden er jaarlijks vele orgelconcerten gehouden in de Oude Kerk. Iedere zondag is de Oude Kerk van 14.00-16.00 uur open om deze te bezichtigen. Gemeenteleden kunnen je meer vertellen over het gebouw, de mooie glas-in-loodramen, het orgel, enz. Koffie en thee staan klaar en ook is er foldermateriaal over de kerk en geloven aanwezig. Vaak is er iemand die het orgel bespeelt. Veel te zien en te horen dus in de Oude Kerk. Van harte welkom!" (bron: Hervormde wijkgemeente Oude Kerk Zwijndrecht) Zie ook het artikel over de geschiedenis van de Oude Kerk op de site van de Historische Vereniging.

- Gereformeerde (PKN) Bethelkerk (Rotterdamseweg 73).

- Eben-Haëzerkerk van de Gereformeerde Gemeente (Burg. Jansenlaan 37).

- Rehoboth kerk van de Christelijke Gereformeerde Kerk (Dr. Plesmanstraat 20).

- De Develhof, kerk van de Gereformeerde Kerk (PKN) Zwijndrecht - Groote Lindt.

- Vaste Burchtkerk (Gereformeerde Kerk vrijgemaakt) (Orchideestraat).

- Maranathakerk (Gereformeerde Kerk vrijgemaakt) (Koninginneweg 1A).

- De Pietermankerk (Burg. Pijl Hogeweglaan 1) is in gebruik als Onderwegkerk, d.w.z. in de zomermaanden voor o.a. toeristen.

- De watertoren (Ringdijk 192) is in 1898 gebouwd in opdracht van de gemeente, naar een ontwerp van architect F.A. de Jongh. De toren is gebouwd in eclectische, aan de Hollandse renaissance verwante bouwstijl. De watertoren is sinds 2011 geein eigendom meer van drinkwaterbedrijf Oasen. De watertoren heeft een hoogte van 41 meter en heeft een waterreservoir van ca. 200 m3.

- Gevelstenen in Zwijndrecht.

- Begraafplaatsen in de gemeente Zwijndrecht.

- In 2015 zijn in het dorp de eerste Stolpersteine geplaatst, ter herdenking van de joodse inwoners die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - 't Satte Erremenieke is het enige dweilorkest van Zwijndrecht, al in 1971 ontstaan uit de vroegere carnavalsvereniging De Peebossers. Sinds 1984 heet de kapel 't Satte Erremenieke, wat verwijst naar de Limburgse Zaatte Hermeniekes, oftewel zatte harmonie, de Limburgse benaming voor dweilorkest.

- Kermis en Koningsdag worden in Zwijndrecht gecombineerd (de Kermis is de week voorafgaande aan Koningsdag). Ze maken er met de KoningsKermis gelijk een hele feestwéék van.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Zwijndrechtse Waard is een klein plekje op de landkaart, maar ook op dit kleine plekje zijn nog vele mooie stukjes groen te vinden. Van dat groen, dat er nog is, zouden de inwoners meer moeten weten. Samen kunnen wij er dan beter van genieten en kunnen wij er met meer kennis van zaken handiger mee om gaan. Aldus de Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard.

- Arboretum Munnike Park.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Zwijndrecht, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zwijndrecht (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Zwijndrecht. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Nieuws: - Zwijndrecht nieuwssite. - Weekkrant De Kombinatie.

- Lokale links: - Zwijndrecht linkspagina.

- Wijkcentrum: "In 2013 is Het Badhuis (Prins Hendrikstraat 2) geopend als huiskamer voor wijk Centrum, een plek om elkaar te ontmoeten. Hiertoe heeft de Oude Kerk als initiatiefnemer de handen ineen geslagen met de gemeente, Stichting Welzijn Ouderen Zwijndrecht en het wijkplatform. Deze samenwerking heeft geleid tot een uitgebreid activiteitenaanbod voor de hele wijk en voor jong en oud. Vooral de tweewekelijkse buurtmaaltijden, de kinderclubs en de computercursussen zijn enorm populair."

- Welzijn: - "Mensen die ondanks wettelijke regelingen moeite hebben om de financiële eindjes aan elkaar te knopen kunnen bij Kledingbank Zwijndrecht terecht voor gratis kleding. Iedereen met een uitkering van de 'sociale dienst Drechtsteden' kan bij ons gratis kleding krijgen. Ieder lid van uw gezin mag 2 x per jaar kleding, een paar schoenen en een jas meenemen. Zolang de voorraad strekt natuurlijk. Niet iedereen met een laag inkomen heeft een uitkering. Speciaal ZZP'ers en ouderen, zonder aanvullend pensioen, hebben het vaak moeilijk. Deze mensen kunnen via een van onze partners naar ons worden doorverwezen. De toetsing wordt dus niet door de kledingbank gedaan, maar door onze partners.

Heb je goede schone herbruikbare kleding of schoenen die je aan ons wilt doneren, dan kun je die bij ons langsbrengen op: dinsdag en donderdag van 10.00-16.00 uur en op woensdagmiddag van 13.30-16.00 uur. Ook de second hand shop van de kledingbank is iedere zaterdag open van 10.00-13.00 uur, waar je ook spullen kunt brengen. Tevens kun je dan desgewenst even door de winkel snuffelen en misschien iets meenemen. Je zult versteld staan hoe mooie kleding wij hebben. Hoewel we uitsluitend werken met vrijwilligers, heeft de Kledingbank helaas ook kosten zoals de huur van het pand, verzekering etc. Elke financiële bijdrage is daarom van harte welkom. Het rekeningnummer is NL07INGB0007255397 t.n.v. Kledingbank Zwijndrecht."

- Bedrijfsleven / ondernemen: - "In het hart van de maritieme delta, bij het Het Drierivierenpunt, het drukst bevaren punt in Nederland, waar de rivieren Noord, Oude Maas en Beneden-Merwede samenvloeien, is het Zwijndrecht Innovation Park in ontwikkeling. Een nieuwe en unieke locatie van ruim 7,5 hectare aan de Lindtsedijk, bestemd voor nieuwe maritieme en industriële bedrijvigheid. Een terrein onlosmakelijk verbonden met de Rotterdamse haven en het achterland. Met een open verbinding naar zee, multimodale bereikbaarheid en een keur aan investeringsopties. Uw hoogwaardige maritieme maakbedrijf kan hier investeren en experimenteren. Tankers, boorplatforms, speciale ladingen, containerschepen en shortsea schepen vormen het maritieme decor. Het scheepvaartcluster is bijna onlosmakelijk verbonden met de bedrijvigheid aan wal. Het grootste en modernste rangeerterrein van Europa, Kijfhoek, maakt onze gemeente tot de belangrijke logistieke draaischijf in Nederland. Overslag wordt afgewisseld met maakindustrie en handel. Zo gaat dat hier al eeuwen.

Belangrijkste vestigingsfactoren: hardwerkende arbeidskrachten met hands-on mentaliteit; hoogwaardig vakmanschap in DNA Zwijndrechtenaren; veilige groene leefomgeving in maritieme delta; het gevoel van een dorp maar onderdeel van Drecht Cities en Rotterdam regio; goede verbindingen, spoor, weg en water; thuishaven van de binnenvaart; centraal gelegen in de Drecht Cities bij meer dan 1.000 bedrijven in maritieme constructie, scheepsbouw, binnenvaart en logistiek. Maritiem industrieel complex. In deze competitieve, hoogwaardige omgeving verrijst het nieuwe maritiem-industriële complex Zwijndrecht Innovation Park. Hier zal nieuwe technologie zijn weg gaan vinden. Het maritieme karakter van de locatie ziet de gemeente graag terug. Bij voorkeur wordt het terrein in zijn totaliteit uitgegeven voor hoogwaardige productie van een bedrijf in de kennisintensieve maakindustrie, met kadegebonden activiteiten en een spin-off naar de lokale economie. Complexe constructies, speciale ladingen, duurzame techniek en maritieme durfals dus. Het terrein is over spoor, weg als water uitstekend bereikbaar. Daarmee maakt de gemeente haar naam als poort naar het achterland waar. Uw innovatieve bedrijf is van harte welkom. U krijgt een aanspreekpunt bij de gemeente, die u door procedures leidt en samen met u mogelijke hordes wegneemt."

- Veiligheid: - Politie Zwijndrecht.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Zwijndrecht alg..

Reactie toevoegen