Eesveen

Plaats
Dorp
Steenwijkerland
Kop van Overijssel
Overijssel

Eesveen

Terug naar boven

Status

- Eesveen is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1972 gemeente Steenwijkerwold.

- Onder het dorp Eesveen valt ook de buurtschap Eese.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Iesvene.

Oudere vermeldingen
1340 Eesveene, 1584 IJsvenigerdijk, 1635 Eesueen, 1665 Eesveen, 18e eeuw Ysveen, 1843 naast de huidige spelling ook IJsveen.

Naamsverklaring
Betekent veen 'veengebied' behorend bij de plaats Eese.(1)

Terug naar boven

Ligging

Eesveen ligt N van Steenwijk en grenst in het N en O aan de provincie Drenthe (kern Nijensleek).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Eesveen 49 huizen met 256 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 160 huizen met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het oude klinkerweggetje van de weg Gierwal in Eesveen was toe aan een opknapbeurt. De gemeente wilde de klinkers daarbij vervangen door betonnen rijplaten. Omwonenden vonden dat geen goed plan. Zij willen het de authentieke uitstraling van dit landelijke weggetje graag behouden en in hun optiek past daar geen beton bij. Bovendien zou dat volgens hen uitnodigen tot te hard rijden. Zij maakten hun bezwaren kenbaar aan de gemeente, die hen uitnodigde voor overleg met de betrokken ambtenaren en de wethouder. In maart 2020 is men er in geslaagd om een oplossing te vinden waar de omwonenden zich in kunnen vinden en die tevens financieel aanvaardbaar is. Het blijft een klinkerweg.

- Uit Gasveld Eesveen wordt door Vermilion Energy sinds 2015 gas geproduceerd. Het gasveld ligt geografisch gezien in de provincies Drenthe en Overijssel (respectievelijk gemeenten Westerveld en Steenwijkerland). Vermilion heeft eind 2017 een gewijzigd winningsplan ingediend voor de bestaande gaswinning. De redenen voor de wijziging zijn: het verlengen van de winningsperiode, een (vernieuwde) seismische risicoanalyse en een actualisatie van productie- en bodemdalingsvoorspellingen. Vermilion verwacht tot en met 2027 maximaal 630 miljoen m3 aardgas uit dit gasveld te produceren.

De Raad van State heeft in september 2018 bepaald dat gas-en olieproducent Vermilion mag beginnen met het winnen van gas in het tweede gasveld bij Eesveen. Het bedrijf kreeg in juli 2018 toestemming van minister Wiebes om tot 2027 gas te winnen op deze locatie. Daar wordt al gas gewonnen, maar er komt een extra gasveld bij dat zich uitstrekt tot onder andere het dorp Wapserveen. Een groot aantal omwonenden en de gemeenten Westerveld en Steenwijkerland bestreden dit besluit bij de Raad van State. Ze zijn bang voor schade aan woningen door bodemdaling en aardbevingen. Maar volgens de Raad van State zijn de risico’s op bodemdaling en daarmee eventueel gepaard gaande aardbevingen in dit geval verwaarloosbaar klein. Volgens Vermillion zal de bodem in een gebied van vier kilometer doorsnede niet meer dan een centimeter dalen. Om die reden schat het bestuursrechtscollege de kans op schade aan woningen en gebouwen op en rond het gasveld zeer laag in. Volgens de Raad van State hoeven ook geen nulmetingen vooraf te worden gedaan, waarom de bezwaarmakers hadden gevraagd. De rechter vindt het aanvaardbaar dat Vermillion na begin van de gaswinning een jaar de tijd krijgt om in de omgeving steekproefgewijs bij zo’n 200 woningen bouwkundige nulonderzoeken te doen.

In februari 2020 zijn door 18 personen en instanties opnieuw bezwaren tegen dit instemmingsbesluit ingediend bij de Raad van State. Zij heeft deze bezwaren op 1 april 2020 - uiteraard onderbouwd - ongegrond verklaard. De bezwaarmakers - waaronder omwonenden en de colleges van burgemeester en wethouders van Westerveld en Steenwijkerland - zijn bang voor schade door de gaswinning. Ze wijzen in hun bezwaren dan ook vaak op de gaswinning uit het Groningenveld. De Raad van State stelt dat de gaswinning uit het kleine gasveld Eesveen niet vergelijkbaar is met die uit het vele malen grotere Groningenveld waar het gaat om onder meer omvang, bodemdaling en risico op aardbevingen.

De bezwaarmakers vrezen schade door daling van de bodem als gevolg van de gaswinning. Maar uit onderzoeken blijkt dat de bodem waarschijnlijk circa 5 millimeter zal dalen. Uit een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen blijkt dat de nadelige gevolgen daarvan beperkt zullen zijn, in ieder geval vele malen beperkter dan in Groningen. Mocht de bodemdaling onverhoopt toch meer worden dan 10 millimeter, dan moet er een nieuw winningsplan komen. Naar het oordeel van de Raad van State kon de minister daarom terecht instemmen met het gaswinningsplan. Daarnaast wijzen de bezwaarmakers op de risico’s op en schade van aardbevingen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat de kans op een aardbeving erg klein is en dat áls die aardbeving plaatsvindt, de maximale sterkte daarvan net onder 2.5 op de schaal van Richter blijft. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft op basis van het rapport van TNO geadviseerd dat de nadelige gevolgen van bevingen beperkt zullen zijn. De minister heeft dan ook terecht mogen concluderen dat de kans op schade door aardbevingen klein is, en heeft ook daarin geen reden hoeven zien om de gaswinning bij Eesveen te weigeren. Voor nadere informatie zie de uitspraak van de Raad van State d.d. 1-4-2020.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Eesveen heeft 13 rijksmonumenten.

- Eesveen heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- Op Jhr. mr. dr. H.A. van Karnebeeklaan 13 in Eesveen wordt in 1906 een Hervormde kapel gebouwd. Deze is in 1984 vervangen door de huidige Hervormde (thans PKN) kapel, die tegenwoordig De Ontmoeting heet. Het is een traditionalistisch zaalgebouw met dakruiter en neogotische ramen in de voor- en achtergevel. In 2019 zijn plannen ontwikkeld om De Ontmoeting te 'verbreden' tot kerk annex dorpshuis. D.w.z. in de praktijk houdt de Hervormde Evangelisatie er haar kerkdiensten en andere bijeenkomsten, en is een deel van het pand reeds in gebruik voor dorpsactiviteiten, o.a. door de diverse verenigingen. Het pand is echter 'gedateerd' en om het aan de eisen des tijds te laten voldoen en er een volwaardig dorpshuis van te maken, is een verbouwing noodzakelijk. I.v.m. de financiering daarvan is het eveneens noodzakelijk dat het eigendom overgaat van de Hervormde Evangelisatie naar een stichting, waar de Evangelisatie vervolgens het kerkelijk deel van huurt. Medio 2020 beogen alle plannen en vergunningen rond te komen, zodat in 2021 met de realisatie kan worden gestart.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Feestvereniging Eesveen organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Belangenorganisatie: - Dorpsbelang Eesveen-De Bult.

- Dorpshuis i.o.: - Zie het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

- Onderwijs en kinderopvang: - Jenaplan Basisschool De Driesprong in Eesveen is een kleine en knusse dorpsschool, met een leerlingenpopulatie van rond de 45. De ouders zijn er laaiend enthousiast over; zij ervaren dag in dag uit dat er meer individuele aandacht voor de kinderen is. De leerkrachten kunnen meer tijd per leerling besteden en zijn zeer benaderbaar. In een reportage op Nieuws Overijssel.nl (juni 2018) vertellen de ouders Laura Bosscher, Marjan Bloemendaal en Erwin Buitema waarom ze zo enthousiast zijn over deze school. Een citaat: "Erwin: ‘Natuurlijk, ook als kleine school, als dorpsschool, moet je met de ontwikkelingen mee, dat gebeurt hier ook. Er wordt gewerkt met laptops, digibord, logisch, de kinderen werken thuis digitaal, daar sluit de school naadloos op aan. ‘Eesveen’ heeft ook Early Bird, de Engelse les vanaf groep 1 (grijnst: al moest ik wel even wennen toen mijn zoon van 4 thuis Engels begon te spreken)’."

De Driesprong heeft in april 2018 een visitatie van Early Bird gehad. Zij hebben gekeken naar het Vroeg Vreemde Talen Onderwijs (VVTO, Engels) in alle groepen. Naast de lessen die zij hebben bekeken hebben zij ook gesprekken gehad met de leerlingen uit groep 8, de leerkrachten en de directie. De school is wederom met vlag en wimpel geslaagd voor deze visitatie en mag zich voor de 3e keer Erkende VVTO school noemen, als een van de weinigen in deze regio. Waar een kleine school groot in kan zijn! In samenwerking met extern bureau Nannies Network kan de school ook flexibele kinderopvang van 0-12 jaar op maat aanbieden, middels gastouders die woonachtig zijn in de directe omgeving van de school. De desbetreffende gastouder heeft een nauwe samenwerking met de school, maakt ook gebruik van de faciliteiten van de school en doet mee aan de projecten die door de school worden georganiseerd.

- "Kindercentrum de Buitenhoeve is een unieke kinderopvang in de regio van Steenwijk. Op de Buitenhoeve in Eesveen zijn wij van mening dat kinderopvang veel meer is dan goede opvang en uitstekende zorg. Bekijk de speerpunten van onze opvang in deze video! Waarom de Buitenhoeve?: een unieke locatie; op een boerderij! Dus dieren en een enorme buitenruimte (7000 m2!), die wordt ingericht met ‘Groene Speelnatuur’. Deze locatie heeft een enorme meerwaarde voor de kinderen; stevige pedagogische visie en hoge pedagogische kwaliteit; veel aandacht voor ontdekkend leren; evenwichtige samenstelling van personeel; ervaren krachten en hoger opgeleid personeel; veel contact met natuur en (boerderij) dieren geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten; kleinschalig; een persoonlijke benadering; kinderopvang waar kinderen ook letterlijk de ruimte krijgen!"

- Duurzaamheid: - De firma GroenLeven heeft anno 2019 plannen voor een 38 hectare groot zonnepark tussen de Eesveenseweg en De Wulpen bij Eesveen. De locatie is in handen van agrariërs, die een intentieverklaring voor verpachting aan GroenLeven voor 15 jaar hebben getekend. Omwonende Jan Bolding vindt dit geen goed plan: "Het gebied werd vroeger Kadijk genoemd. Deze ligt hoger dan de Eesveense Hooilanden. Wij zullen dan op het zonnepark, een glinsterpark, kijken en zijn dus gedupeerden en direct belanghebbenden. Door de aantasting van het uitzicht is er sprake van een vorm van kapitaalvernietiging en waardevermindering van onze woning. Dit gaat ook ten koste van een uniek landschap. Een wijds uitzicht met koeien, een enkele ree, hazen en maisland wat afwisselend maakt. Het kenmerkt het gebied dat 100 jaar geleden mede door mijn grootvader is ontgonnen. Dit land is door ons voorgeslacht in cultuur gebracht voor de landbouw. Het is voor ons onverteerbaar dat dit land dreigt te worden gebruikt voor het ontwikkelen van een zonnepark." Wordt vervolgd dus...

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Eesveen IJpenhof, met foto's van de grafzerken.

Reacties

(2)

L.S.,
Als socioloog en oud padvinder weet ik van verblijf van Leeuwarder padvindersleiders op De Bult in oorlogstijd.
Maar nog lang niet genoeg. Daarom zoek ik gegevens over onderduik en verzet op en rond De Bult en De Eese.
Kan mij dat lukken? Graag uw raad en info.

Zelf heb ik niet meer gegevens over de door u genoemde plaatsen dan ik op mijn site heb staan. De voormalige gemeente Steenwijkerwold heeft helaas geen eigen heemkundekring. U zult derhalve in het Gemeentearchief van Steenwijkerland (dat ook de archieven van de rechtsvoorgangers beheert) verder moeten zoeken. Dat lijkt me althans de meest logische instantie in dit geval. Hun gegevens vindt u hier: https://www.steenwijkerland.nl/Over_Steenwijkerland/Gemeentearchief
Met vriendelijke groet en succes gewenst met uw onderzoek, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen