Geerstraat

Plaats
Buurtschap
Epe
Veluwe
Gelderland

geerstraat_carnaval_2016_kopie.jpg

Buurtraad Geerstraat doet altijd mee aan de jaarlijkse carnavalsoptocht in Vaassen. Op de foto de creatie van Geerstraat voor de carnavalsoptocht van 2016.

Buurtraad Geerstraat doet altijd mee aan de jaarlijkse carnavalsoptocht in Vaassen. Op de foto de creatie van Geerstraat voor de carnavalsoptocht van 2016.

geerstraat_buurtraad_35_jaar_2010_640x480_kopie.jpg

Geerstraat, de Buurtraad Geerstraat bestond in 2010 35 jaar. De inwoners hebben zich dat goed laten smaken...

Geerstraat, de Buurtraad Geerstraat bestond in 2010 35 jaar. De inwoners hebben zich dat goed laten smaken...

de_ganzeneb_geerstraat_log_grenzen_640x480_kopie.jpg

Een deel van de buurtschap Geerstraat is, samen met een Z eraan grenzend deel van Beemte-Broekland, aangewezen als Landbouwontwikkelingsgebied (LOG). Het betreft het blauw gearceerde gebied. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

Een deel van de buurtschap Geerstraat is, samen met een Z eraan grenzend deel van Beemte-Broekland, aangewezen als Landbouwontwikkelingsgebied (LOG). Het betreft het blauw gearceerde gebied. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

Geerstraat

Terug naar boven

Status

- Geerstraat is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Epe.

- De buurtschap Geerstraat valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Vaassen.

- Geerstraat wordt niet meer als buurtschap vermeld in de recente editie van de Topografische atlas Gelderland(1) (in de vorige editie stond het nog wel). Waarom is ons een raadsel. De bebouwing bestaat nog gewoon en de buurtschap is nog springlevend met o.a. school, buurthuis e.d. (zie verder bij Geschiedenis).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1568 Geerstroet, 1696 in de Geerstraet, 1899 De Geerstraat.

Naamsverklaring
Geere is een streek- of veldnaam, waardoor ook de Geer graaf loopt. Geer wijst op de schuin toelopende vorm van percelen. Oorspronkelijk gevormd met stroet 'laagliggende, drassige grond, begroeid met kreupelhout', dat later is gereïnterpreteerd tot straat.(2)

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Geerstraat omvat het buitengebied van Vaassen, voor zover gelegen O van het Apeldoorns Kanaal. Het gebied grenst dus in het W aan het Apeldoorns Kanaal, in het Z aan de Apeldoornse buurtschap Broekland, in het O aan de Groote Wetering en in het N aan de Eeuwhorstweg (d.w.z. de Z kant, met de even huisnummers, valt nog onder de buurtschap. De N kant, met de oneven huisnummers, valt onder het dorp Emst).

- De buurtschap omvat derhalve de wegen Bokkerijweg, Bossenbroekerweg, Eeuwhorstweg zuidzijde, Ganzenebbeweg, Gatherweg, Geerstraat, Hafkamperveldweg, Kanaalweg, Korte Slijkhuisstraat, Oude Sluisweg, Slijkhuisstraat, Sluisweg, Weteringdijk voor zover gelegen Z van de Eeuwhorstweg, Wulfterweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 had het buitengebied O van Vaassen onder de benaming 'Broek (Vaassen)' 61 huizen met 423 inwoners.

- Tegenwoordig is Vaassense Broek alleen nog een veld- of streeknaam en wordt dit gebied als buurtschap Geerstraat beschouwd, met ca. 200 huizen en ca. 500 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen
In onder andere de provincie Gelderland is sprake van een aantal in de loop der tijd versnipperd geraakte natuurgebieden (waaronder de Veluwe), waardoor een aantal planten- en diersoorten op termijn onvoldoende mogelijkheden heeft om een gezonde populatie in stand te houden. Daarom moet het leefgebied, de 'biotoop', worden vergroot. In dat kader wordt een aantal boeren die in dat opzicht 'in de weg zitten', uitgekocht om grotere aaneengesloten natuurgebieden te kunnen creëren. Deze boeren wordt op een andere plek in de provincie herhuisvesting geboden in daartoe gecreëerde Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's).

Een van die gebieden is het LOG Beemte-Vaassen. Met de aanduiding Beemte wordt eigenlijk gedoeld op een deel van Broekland, dat een onderdeel is van de postale woonplaats Beemte-Broekland (gelegen Z van de buurtschap Geerstraat), en met Vaassen wordt in dit geval gedoeld op een deel van de buurtschap Geerstraat (die voor de postadressen immers 'in' Vaassen ligt). Voor de grenzen van dit LOG zie het geaccentueerde gebied op het kaartje elders op deze pagina. Nadere informatie over het LOG Beemte-Vaassen vind je op de site van de Stichting Gebiedsgroep LOG Beemte Vaassen en omgeving (SGLBeVa). Voor de ontwikkelingen anno 2014 zie de Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.b.t. Inpassingsplan intensieve veehouderij Beemte-Vaassen (juli 2014).

Buurtschap De Ganzeneb, een belangenvereniging van inwoners in het gebied van buurtschap Geerstraat, specifiek voor de LOG-aspecten, is in september 2011 in de hiervoor genoemde SGLBeVa opgegaan, om samen sterker te staan. Op de site van De Ganzeneb is nog wel veel informatie over de LOG-aspecten te vinden. Deze naam verwijst overigens naar een oude veld- of buurtschapsnaam in het gebied. De naam Ganzenebbe op het nabijgelegen viaduct over de A50 verwijst hier ook naar.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Zomerfeest (1e weekend van juli).

- Jaarlijks is er op de 2e zaterdag van september 9.30 tot 13.00 uur de Pleinmarkt van Buurtraad Geerstraat, aan de Oude Sluisweg, bij de Montessori Sterrenschool. Buiten is er de rommelmarkt, een kleedjesmarkt voor kinderen, een kraam met spullen uit ‘grootmoeder’s tijd’ en een plantenkraam. De gymzaal is ingericht voor de kledingbeurs en de verkoop van boeken en in ‘t Geerhuus is speelgoed voor groot en klein te vinden. Wie tijdens het snuffelen trek in iets lekkers krijgt, kan zich te goed doen aan heerlijke oliebollen en smakelijke broodjes hamburger. Pinnen is mogelijk.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Geerstraat van de Buurtraad op Facebook.

- Belangenorganisatie: - De aanleiding tot de oprichting van Buurtraad Geerstraat in 1975 was de aanleg van de A50, waardoor de buurtschap fysiek in tweeën werd gesplitst. Door de organisatie van allerlei activiteiten zet de Buurtraad zich in om het buurtschapsgevoel te behouden. Door het jaar heen organiseert zij de volgende activiteiten: Nieuwjaarsreceptie; Carnavalsoptocht: het bestuur doet elk jaar mee aan de carnavalsoptocht; Workshops: er zijn regelmatig bloemschik workshops met thema’s passend in het seizoen; Paaseieren zoeken: een gezellige middag voor de schoolkinderen met onder andere paaseieren zoeken en knutselen; Fietstocht;

Zomerfeest: een tweedaags evenement in het eerste weekend van juli. In samenwerking met de Spelencommissie zijn er verschillende activiteiten en live muziek; Pleinmarkt: een rommelmarkt op de 2e zaterdag in september; Thema avonden: verdeeld over het jaar worden er avonde georganiseerd met wisselende thema’s; Cola disco: 2x per jaar is er voor de schoolkinderen een disco; Bingo. Ook Montessori Sterrenschool Geerstraat organiseert verschillende activiteiten voor haar leerlingen. De Buurtraad helpt hier met sommige activiteiten aan mee.

Verder is er in buurtschap Geerstraat een actief verenigingsleven met een aerobicsclub, een biljartclub, een herentrimclub, een damestrimclub, een hobbyclub, een woensdagmiddagclub, een toneelvereniging en een Zumbaclub.

- Buurthuis: - Buurthuis 't Geerhuus. "In juli 2019 heeft Buurtraad Geerstraat van de gemeente Epe een subsidie van € 7.000 gekregen voor de modernisering van het Geerhuus. Het bedrag komt uit de Stimuleringsregeling Goed voor Elkaar. De buurtraad deed er met succes een beroep op. Wethouder Lia de Waard-Oudesluijs overhandigde de waardecheque aan Ellen Scholten, voorzitter van de buurtraad. De Stimuleringsregeling Goed voor Elkaar is bedoeld als financieel steuntje in de rug voor initiatieven van inwoners. Het moet gaan om initiatieven die structureel bijdragen aan de leefbaarheid in de eigen wijk, straat of dorp. Voorbeelden zijn een plan voor meer ontmoeting in de wijk, een idee om de veiligheid in de wijk te verbeteren of een voorstel voor samenwerking met professionals in de wijk.

Voorzitter Ellen Scholten vertelt: “We zijn een nieuw bestuur met veel nieuwe ideeën. Vooral willen we nog meer inwoners in het gebied rondom de Geerstraat met elkaar verbinden. Door het Geerhuus te moderniseren kunnen we onze ideeën ook echt in praktijk brengen.” De helft van de kosten van de modernisering neemt de gemeente nu voor haar rekening. De inwoners brengen samen de andere helft op. Met het totale bedrag wordt het gedateerde interieur in een nieuw jasje gestoken. Wethouder De Waard-Oudesluijs: “Ik zie hier een groep inwoners die met nieuwe activiteiten de onderlinge verbinding wil versterken. Een prachtig voorbeeld van ‘Goed voor Elkaar’.” (bron: gemeente Epe, juli 2019)

- Onderwijs: In 1901 is de leerplicht voor kinderen vanaf 6 jaar ingevoerd. Het aantal leerlingen neemt hierdoor toe en de bestaande school in Vaassen biedt daarvoor te weinig ruimte. Ook wordt de afstand om naar school te gaan een probleem voor de kinderen in het buitengebied O van Vaassen. De gemeenteraad besluit daarom in 1900 tot de bouw van een school voor openbaar onderwijs in de buurtschap Geerstraat. De 'Geerstraatschool' is in 1904 van start gegaan met ca. 100 leerlingen. Al snel worden in Vaassen ook een school met de Bijbel en een katholieke school opgericht. Deze trekken ondanks de afstand ook een behoorlijk aantal leerlingen uit de 'schoolkring' van de Geerstraatschool. Het aantal leerlingen van de Geerstraatschool loopt daardoor terug naar 60 à 70. Het schoolgebouw verkeert in 1954 in slechte conditie en is toen vernieuwd (nieuw gebouw op de oude fundering).

Door de schaalvergroting in het onderwijs heeft de Geerstraatschool de nodige problemen gekend. Tot twee keer toe, in 1993 en 2000, is de school bijna opgeheven. Door te fuseren met de andere scholen voor openbaar onderwijs kan dit tij worden gekeerd. In 2010 is het schoolgebouw wederom verbouwd. In het pand vindt ook dorpshuis 't Geerhuus onderdak. Vandaag de dag heeft Montessori Sterrenschool Geerstraat, zoals de school tegenwoordig heet, ca. 40 leerlingen. Omdat De Sprenge nog 2 scholen in de omgeving omvat (nl. in Emst en in Vaassen), heeft zij een zekere schaalgrootte waardoor de Geerstraatschool vooralsnog niet meer voor haar voortbestaan hoeft te vrezen.

De school biedt (mede hierdoor?) ondanks haar kleinschaligheid, als '5-sterrenschool' tal van moderne faciliteiten die inspelen op de huidige maatschappij, o.a. bijna het hele jaar geopend, nauwe samenwerking met kinderopvang, flexibele vakanties en maatwerk per kind. - Nadere informatie over de geschiedenis van de Geerstraatschool (zie vooral ook het 'Vervolg' op die pagina). - In 2004 is het boek '100 jaar Geerstraatschool 1904-2004' verschenen.

Reactie toevoegen