Olst-Wijhe

Gemeente
Olst-Wijhe
Salland
Overijssel

olst-wijhe_gemeentekaart_kopie.jpg

Kaart met de dorpen en buurtschappen in de gemeente Olst-Wijhe

Kaart met de dorpen en buurtschappen in de gemeente Olst-Wijhe

Olst-Wijhe

Terug naar boven

Status

- Olst-Wijhe is een gemeente in de provincie Overijssel, in de streek Salland.

- De gemeente Olst-Wijhe is in 2001 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Olst en Wijhe.

- De gemeente Olst-Wijhe omvat naast de dorpen Olst en Wijhe verder nog de dorpen Boerhaar, Boskamp, Den Nul, Herxen, Welsum en Wesepe en de buurtschappen Duur, Eikelhof, Elshof, Fortmond, Hengforden, Marle, Middel en Welsumerveld. In totaal zijn dit 8 dorpen en 8 buurtschappen.

- Overzicht van dorpen en buurtschappen in de gemeente Olst-Wijhe op de gemeentesite (waar je een korte beschrijving van de kernen vindt, plus de gegevens van de verenigingen voor Plaatselijk Belang plus de Dorpsontwikkelingsplannen).

- Wapen van de gemeente Olst-Wijhe.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Olst-Wijhe.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Van 2001 t/m 25-3-2002 had de fusiegemeente als voorlopige werknaam Olst (zijnde standaard de grootste van de voormalige gemeenten). De definitieve, door de nieuwe gemeenteraad vastgestelde naam, Olst-Wijhe, is ingegaan per 26-3-2002.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Olst-Wijhe ligt N van Deventer en grenst in het W aan de IJssel en daarmee aan de provincie Gelderland (gemeenten Epe en Heerde), met dien verstande dat aan de Gelderse kant van de IJssel nog twee gebiedjes liggen van deze gemeente, met respectievelijk het dorp Welsum en de buurtschap Marle.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Olst-Wijhe omvat ca. 7.000 huizen met ca. 18.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Onder de noemer De Kracht van Salland werkt een hecht netwerk van vrijwilligers en organisaties aan nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte.

- De in 2015 afgeronde Landinrichting Olst - Wesepe levert een flinke impuls op voor de landbouw door verbetering van de verkaveling. Ook andere functies als recreatie profiteren mee. Het uitwerkingsgebied Olst-Wesepe ligt in het westen van Salland en heeft een oppervlakte van 4.073 hectare. Kernen in en rond het gebied zijn Olst, Den Nul, Wesepe, Heeten en Middel.

Door de aanleg van 50 hectare natuur in de Wolbroeken wordt de potentie van de diepe kalkrijke opwellende grondwaterstroom in dit gebied benut en zijn soortenrijke hooiland-, moeras- en bosbiotopen te verwachten. De verantwoordelijkheid om water langer vast te houden in het eigen gebied is vormgegeven door wateropvang te combineren met natuur langs de Groote Vloedgraven en verder door op de meest geschikte lage plekken ruimte te scheppen in combinatie met landbouwkundig gebruik.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Met fietsroute de 12-Kernenroute leer je in één keer alle kernen van de gemeente Olst-Wijhe kennen. De route is verdeeld in 4 etappes die je afzonderlijk kunt fietsen. Ze hebben allemaal een begin- en eindpunt in Wijhe.

- Het eerste deel van IJsselpad traject 8 Olst- Wijhe (14 km) volgt de dijk door het dorp Olst onderlangs. Daarna is het even doorbijten door een saai stukje relatieve nieuwbouw en over een parallelweg van de Provincialeweg tot vlak voor het dorp Den Nul. Via een kleine, verkeersluwe omweg door de achterkant van Den Nul kom je bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer. Van daar af ontvouwt zich het IJssellandschap in zijn volle pracht. Je loopt dwars door weilanden en over een nieuw gegraven strang naar een prachtig uitzichtspunt over de rivier bij de voormalige steenfabriek in de Duurse Waarden. Daarna loop je een aantal kilometer pal langs de IJssel. Heel bijzonder is het trekpontje aan het eind van dit stuk. Daarna volgt een stukje agrarisch land en de rand van het volgende dorp: Wijhe. Daarna loop je door de uiterwaarden naar de veerstoep van het veer Wijhe - Vorchten. Uiteindelijk bereik je via de karakteristieke dorpskern van Wijhe het station Wijhe.

- Het IVN is een landelijke organisatie met lokale afdelingen. De organisatie draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving. Het IVN heeft een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Overal in het land kun je deelnemen aan excursies, cursussen, wandelingen en fietstochten. Ook als je je vanuit (vrijwilligers)werk met natuur en leefomgeving bezig houdt, kun je bij het IVN terecht. De landelijke IVN biedt advies, praktische ondersteuning en trainingen aan overheden, Natuur en Milieucentra, vrijwilligersorganisaties en bedrijven. IVN-afdeling De Grutto heette aanvankelijk Vereniging Natuur & Milieu Wijhe en was alleen actief in de gelijknamige gemeente. Om meer bekendheid te krijgen sloot de vereniging zich aan bij de landelijke IVN-organisatie. Na de gemeentelijke herindeling is het werkgebied uitgebreid tot de hele gemeente Olst-Wijhe.

IVN-afdeling De Grutto organiseert regelmatig excursies in de omgeving van Wijhe en Olst, onder leiding van ervaren natuurgidsen. Veel excursies zijn wandelexcursies, maar ze gaan er ook met de fiets op uit. Thema's zijn bijvoorbeeld: Vogels langs de IJssel, Wilde planten Heemtuin, Winterwandeling landgoed, Paddenstoelen, Vogelzang, Vleermuizen. Voor de excursies wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Zo nu en dan worden er cursussen georganiseerd. Onderwerpen van de afgelopen jaren: Vogels, Planten, Vlinders, Paddenstoelen, Vogelzang, Roofvogels, Heemtuin en Monumentale bomen. Aan deze cursussen zijn kosten verbonden. IVN-leden krijgen meestal korting. Voor de jeugd worden aparte activiteiten georganiseerd. Enkele onderwerpen zijn: braakballen pluizen, padden over de weg zetten, waterbeestjes vissen, paddenstoelen zoeken.

IVN-afdeling De Grutto Olst-Wijhe heeft veel actieve werkgroepen. Doel van al het werk is het (vroegere) landschap met de daarin voorkomende dieren- en plantensoorten te beschermen en te verbeteren, maar zeker ook de inwoners en bezoekers van de gemeente de waarden te laten zien waarvoor ze bezig zijn. Verder is het voor de vrijwilligers natuurlijk lekker om buiten bezig te zijn en te genieten van de prachtige natuur in de eigen gemeente. Deelname aan de werkgroepen is gratis. IVN-leden zijn via de landelijke IVN-organisatie WA-verzekerd.

- Imkervereniging De IJsselbijkers Olst-Wijhe is opgericht in 2012 en is inmiddels uitgegroeid tot een vereniging van ruim 35 imkers. Bij voldoende aanmeldingen wordt elk jaar een nieuwe lichting imkers opgeleid. De IJsselbijkers organiseren lezingen, excursies en proeverijen; doen mee aan groenmanifestaties, sluiten aan bij schoolprojecten en geven jaarlijks cursussen om kinderen en volwassenen te interesseren voor de bijenhouderij en het belang er van. De IJsselbijkers trachten invloed te krijgen bij beheerders van het openbaar groen, bij natuurbeheerders en particulieren, om de insectenbiotoop te verbeteren en verantwoord om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen. Zo kunnen de bijen en andere insecten een robuuste plaats krijgen in onze woon- en leefomgeving.

De IJsselbijkers spannen zich in om het imkeren gemakkelijker te maken door gemeenschappelijk gebruik van imkersmaterialen en het zoeken naar een plaats waar imkers elkaar kunnen ontmoeten, waar cursussen gegeven kunnen worden en educatie aan geïnteresseerden mogelijk is, en waar bijenvolken een vaste plaats kunnen krijgen. Momenteel wordt gewerkt aan een verenigingsstal op het terrein van Infocentrum Den Nul. De vereniging wil ook helpen bij het ontwikkelen van een streekeigen product voor een geïnteresseerd publiek, dat Salland kan versterken.

- Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft de verschillende mogelijkheden onderzocht om de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst te versterken. Het traject ligt deels in de gemeente Zwolle, en grotendeels in de gemeente Olst-Wijhe. Er zijn veel onderzoeken gedaan en gegevens en ideeën van bewoners, dijkdenkers, experts en overheden voor dijkversterking verzameld en bestudeerd. In maart 2019 is het concept voor een voorkeursalternatief gereedgekomen. Het voorstel bestaat voor een groot deel van de IJsseldijk uit een binnendijkse dijkversterking en een verticale oplossing voor piping, waarbij alle woningen behouden blijven. Voor een deel van de dijktrajecten wordt voorgesteld een constructie of een buitendijkse versterking richting de rivier te plaatsen. In het noordelijk deel van het traject, tussen Windesheim en Zwolle, wordt de dijk verhoogd. Alle woningen op en langs de dijk worden behouden met maatwerk en de dijkversterking gebeurt zoveel mogelijk buiten het leefgebied van beschermde flora- en faunasoorten. Ook wordt opstuwing op de rivier voorkomen en blijft de ruimtelijke kwaliteit zoveel mogelijk behouden.

Eind 2019 beslist het algemeen bestuur van het waterschap over het voorkeursalternatief. Daarmee wordt de verkenningsfase afgesloten. Daarna volgt de planuitwerkingsfase, waarin het waterschap over uitwerking in gesprek gaat met bewoners en belanghebbenden aan de dijk. In deze fase wordt het dijkontwerp meer in detail uitgewerkt. Vanaf 2023 gaat naar verwachting de schop de grond in. Op deze pagina vind je het concept-Voorkeursalternatief (VKA) voor het dijkversterkingstraject IJsseldijk Zwolle-Olst. Het voorstel voor het concept-VKA en de belangrijkste beslisinformatie komt in beeld als je klikt op een deeltraject. De onderzoeksresultaten van de Verkenningsfase komen in beeld wanneer je op een deeltraject inzoomt. Rechts bovenin verschijnen iconen die aangeven welke effecten er van belang zijn voor het deeltraject. Het hoofdthema Omgeving kun je zelf uitklappen om de onderliggende thema’s te zien. Klik je op een van de andere thema’s, dan verschijnt links in beeld automatisch een korte toelichting op het thema. Thema’s kun je weer uitzetten door nogmaals op het thema te klikken. Je krijgt dan de algemene tekst over het deelgebied weer te zien. Ga je op de kaart naar een ander deelgebied, dan verschijnt vanzelf de nieuwe informatie. (bron: Waterschap Drents Overijsselse Delta, 28-3-2019)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Stichting Eetbaar Olst-Wijhe (EOW) zet zich in voor meer voedselsoevereiniteit in de regio, door mensen te prikkelen tot voedselkeuzes waar ze zelf echt achter staan. Vrijwilligers kunnen je vertellen: wat je bij EOW kunt komen doen, zoals leren tuinieren in de Buurtmoestuin, en meewerken aan het Voedselbos in Olst; wat je je kunt afvragen over het voedsel dat je zelf elke dag eet, en hoe je dat meer uit de buurt zou kunnen halen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Olst-Wijhe (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Olst-Wijhe. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Jeugd en jongeren: - "Leeftijdsgenoten ontmoeten, sterker in je schoenen staan, lekker creatief bezig zijn, leuke dingen ondernemen, hulp bij problemen: WijZ verzorgt in Olst-Wijhe veel verschillende activiteiten voor tieners en jongeren tot en met 21 jaar. We staan open voor jouw ideeën en als je wilt kun je bij de activiteiten meehelpen. Graag zelfs! Veel jongeren helpen als vrijwilliger bij activiteiten. Is er overlast door jongeren op straat? Dan zetten wij ons in om die problemen op te lossen. We gaan met de veroorzakers in overleg en proberen samen met hen en eventueel met andere partijen tot een goede oplossing te komen."

- Scouting Kornet van Limburg Stirum (KVLS) Olst-Wijhe heeft ca. 60 leden plus een groep vrijwilligers die leiding geeft, zich bezighoudt met het bestuur en met het onderhoud van het terrein en gebouw. Er zijn 5 speltakken in verschillende leeftijdscategorieën. Scouting KVLS is onderdeel van Scouting Nederland. Scouting Nederland biedt ondersteuning door het aanbieden van trainingen en het organiseren van evenementen. Elke week komen de speltakken bij elkaar voor uitdagende activiteiten. Hoe deze Scoutinggroep aan zijn bijzondere naam komt, kun je hier lezen.

- Funtime Olst-Wijhe is een gezellige club kinderen van ca. 6 tot 14 jaar, die samen leuke activiteiten ondernemen. Dit doen ze een keer per maand, meestal op de 1e woensdag in de maand, in het Holstohuus in Olst. Wanneer een kind op het speciaal onderwijs zit, vaak buiten de eigen woonplaats, is het soms lastig om in contact te komen met dorpsgenootjes. Of een kind vindt het lastig om contact te maken met andere kinderen, misschien omdat het net iets anders is dan anderen. Juist voor deze kinderen is het zo leuk om anderen te ontmoeten! Geheel vrijblijvend, samen met ouder(s)/begeleider(s). Kom eens kijken en meedoen. Meld even wanneer je erbij wilt zijn.

"Ouders/begeleiders blijven aanwezig tijdens de activiteit. Als vrijwillig ouderinitiatief is Funtime opgezet om ouders en kinderen elkaar te laten ontmoeten. Contact met elkaar is daarbij uitgangspunt; samen doen, spelen, elkaar leren kennen. Met elkaar wordt een programma gemaakt; voornamelijk creatieve knutselmiddagen, maar ook sporten, spelletjesmiddag met ouderen, werken in de tuin, fotoshoot met de fotogroep, werken in de tuin enz. Binnen het programma zoeken we ook naar samenwerkingen met andere mensen en groepen uit de gemeente Olst Wijhe, want samen doen is leuk!"

- Muziek: - "Popschool Olst-Wijhe werkt met een team van bevlogen docenten, die lesgeven in akoestische gitaar, elektrische gitaar, basgitaar, drums, piano, keyboard en zang. Onze muzieklessen zijn eigentijds door de mogelijkheden die onze studio biedt; geïsoleerde lesruimtes, professionele geluidsinstallaties en professionele opnamestudio. De muziek waarbij wordt meegespeeld/meegezongen kan voluit, microfoons zijn aanwezig en na een periode van hard oefenen kunnen we het resultaat zo nu en dan opnemen. Dat is natuurlijk super leuk! Omdat muziek maken het allerleukst is als je het samen doet, brengen we geregeld leerlingen van verschillende disciplines bij elkaar om samen te oefenen en muziek te maken. Dan wordt het pas echt gaaf! Nieuwsgierig naar onze lessen? Meld je nu aan voor een gratis proefles!"

- Stichting Muziekschool Olst-Wijhe organiseert het muziek- en balletonderwijs in deze gemeente. Ca. 10 docenten geven les aan ca. 200 leerlingen. Het lesaanbod omvat klassiek, pop, dans, zang en bandcoaching. Mis je een bepaald instrument of lesvorm? Laat het hen weten! De muzieklessen worden gegeven door zelfstandige docenten. Zij hebben een conservatorium-opleiding en zijn werkzaam als beroepsmusicus en/of -docent. Daarnaast werken zij een aantal uren per week voor de Muziekschool.

- Sport en bewegen: - Het in september 2017 gestarte project Sportdorpen Olst-Wijhe is erop gericht de leefbaarheid in de kernen te versterken door meer mensen in beweging te brengen, door het ontwikkelen van nieuw beweegaanbod en vernieuwde vormen, zoals een flexibel lidmaatschap.

- Zorg en welzijn: - De organisatie ut Huus voor Welzijn, Sport en Cultuur is ontstaan door een samenwerking van Stichting Kulturhus Olst-Wijhe en Stichting WelZijn Olst-Wijhe. Eén lokale cultuur- en welzijnsorganisatie die sterk kan inspelen op alle sociale en maatschappelijke veranderingen in de samenleving. Hun missie: "We dragen bij aan een vitale gemeenschap, waarin mensen tot hun recht komen. ‘Ontmoeten’, ‘verbinden’ en ‘delen’ staan centraal. Voor en door inwoners, door het benutten van talenten. Met vrijwilligers waar het kan, en met professionals waar het moet."

ut Huus is er voor iedereen in Olst-Wijhe en werkt volgens het principe ‘voor bewoners, door bewoners’. Ze ondersteunen initiatieven van inwoners of inwonersgroepen op het gebied van welzijn, sport, cultuur en educatie; ze faciliteren, leggen verbindingen tussen organisaties en hebben een groot aanbod van activiteiten en dienstverlening voor alle inwoners, van jong tot oud. Dat doen ze niet alleen. Ze werken samen en delen kennis met vele partners, en ook de vrijwilligers vormen hierbij een onmisbare schakel. Wil je meer informatie, heb je zelf een idee of wil je samenwerkingspartner worden? ut Huus helpt je graag verder.

- "Kom je niet meer zoveel buiten de deur maar zou je dit eigenlijk wel graag willen? Dag!enDoen! is een digitale agenda voor ouderen in de gemeente Olst-Wijhe. In een oogopslag zie je wat er die dag of week te doen is in de regio. Via de app kun je je eenvoudig aanmelden voor een concert, koffiemiddag of wandelclub. Zo doe je niet alleen iets leuks, maar ontmoet je ook nieuwe mensen. Heb je zelf geen tablet? Geen probleem! Je kunt ook een tablet in bruikleen krijgen. Ben je allergisch voor techniek? Een van onze vrijwilligers komt graag bij je langs om je te helpen. Net zo lang tot de angst weg is."

- Als geheugenproblemen in je leven komen, omdat het jezelf of je naaste overkomt, kun je behoefte hebben aan informatie. De website Wegwijs dementie Olst-Wijhe biedt informatie voor alle mensen in deze gemeente die met geheugenproblemen of dementie te maken hebben. De website wijst je de weg naar informatie over dementie, casemanagement, begeleiding en praktische hulp en ondersteuning.

- Buurtbemiddeling Olst-Wijhe is er voor alle inwoners van deze gemeente die in een conflictsituatie met hun buren zitten of dreigen te komen. In elke woonwijk komt het wel eens voor: burenruzie. Of het nu gaat om geluidsoverlast, overlast van huisdieren, hangjongeren, pesterijen, een overhangende tak of schutting. Vaak beginnen die irritaties klein. Door er niet met elkaar over te praten, kan het maanden en soms jaren tussen buren in staan. Buren die er zelf niet uitkomen, kunnen (gratis) Buurtbemiddeling inschakelen.

Het kan best lastig zijn om met buren in gesprek te komen. Lukt het niet of loopt het gesprek op niets uit? Dan kun je het best zo snel mogelijk contact opnemen met Buurtbemiddeling Olst-Wijhe. Je kunt bij hen terecht voor advies of voor bemiddeling. De bemiddelaars zijn getraind om te bemiddelen bij conflicten. Deze onpartijdige vrijwilligers oordelen en beslissen niet, maar brengen jou en je buren opnieuw met elkaar in gesprek. Aandacht, respect en vertrouwen zijn sleutelwoorden in de gesprekken.

- Duurzaamheid: - Steeds meer mensen willen energiezuiniger en bewuster leven en wonen. Omdat je het merkt in je portemonnee, omdat je het belangrijk vindt om te denken aan het milieu, je gezondheid en de wereld van je kinderen. Wat ook de beweegredenen zijn, feit is dat we met z’n allen bezig zijn met thema’s als energietransitie en duurzaamheid. Ook in deze gemeente zijn al heel wat duurzaamheidsinitiatieven en -ontwikkelingen gaande. Stichting Duurzaam Olst-Wijhe kan hierbij een schakel zijn tussen inwoners, ondernemers en overheden. De stichting is een voortzetting van het gelijknamige Platform (die bekend is geworden met projecten als de deelauto, duurzame fietstochten en rally’s en Olster Zon).

- "Coöperatie Goed Veur Mekare is opgericht door een groep vrijwilligers uit de gemeente Olst-Wijhe. Wij willen werk maken van een duurzame economische ontwikkeling. Een van de speerpunten is opwekking van duurzame energie uit zon en wind. Waarom? Omdat we een duurzame toekomst willen voor onszelf en voor onze kinderen. Coöperatie Goed Veur Mekare wil serieus bijdragen aan de energietransitie in de gemeente en de bijbehorende maatschappelijke ontwikkeling. Dat betekent activiteiten die zich richten op duurzame energie en energiebesparing, maar bijvoorbeeld ook op minder gebruik van materialen of duurzame productie van voedsel.

Het initiatief voor de coöperatie is ontstaan vanuit 'Olst in Transitie', het initiatief 'Een dorpsmolen voor Boskamp' en 'Goede Buren' en heeft de steun van Stichting Duurzaam Olst-Wijhe. De focus ligt op dit moment op de duurzame opwekking van energie. De coöperatie ging van start met het plan om windenergie te gaan opwekken in de gemeente. Dat plan wacht echter op de vaststelling van de Energievisie door de gemeente. Sinds 2018 werkt de coöperatie aan de realisatie van Zonnepark Noordmanshoek N van de dorpskern van Wijhe. Dit park is onderdeel van een breder plan voor een duurzame inrichting van de Noordmanshoek. Naar verwachting wordt dit medio 2021 gerealiseerd. Leden van de coöperatie kunnen participeren en een deel van de opbrengst komt ten goede aan lokale duurzame projecten. Zo blijft de opbrengst binnen de lokale gemeenschap.

Er bestaan nog veel meer ideeën, maar daarvoor is menskracht nodig. De initiatiefnemers hopen dat nog meer mensen aansluiten die willen helpen. Hulp bij de projecten die al lopen is welkom, maar we staan ook open voor nieuwe plannen. Wil je onze plannen ondersteunen, word dan lid van Goed Veur Mekare. Het lidmaatschap kost slechts 10 euro per jaar. Leden beslissen mee over de activiteiten van de coöperatie, kunnen meepraten in werkgroepen en kunnen wanneer het zover is participeren in projecten."

- Autodelen: - Als inwoner van deze gemeente kun je tegen kostprijs gebruik maken van de deelauto’s van vereniging Olst-Wijhe Deelt. De eerste deelauto, de Opel Agila BiFual, heeft als standplaats het Holstohus in Olst. Voor deze auto gelden vaste gebruikskosten per kilometer en per uur. Deze gebruikskosten zijn gebaseerd op de werkelijke kosten van de auto inclusief afschrijving. Je kunt ook je eigen auto delen met bekenden. Strak plan! Want autodelen scheelt kosten en levert veel op: voor jou, de deelnemers en je omgeving. En het leuke is: je regelt alles onderling via de site. Echt super simpel.

Het concept gaat ervan uit dat je auto’s deelt met je buren, vrienden, familie en kennissen. Mensen die je kent en de auto toevertrouwt. Het is het meest praktisch als alle deelnemers bij elkaar in de buurt wonen met het oog op parkeren. Je kunt de deelauto dan op een centrale plek zetten waar iedereen er gemakkelijk bij kan. Om een deelgroep te vormen heb je minimaal één deelauto en twee personen nodig. Maar je kan ook meer auto’s met meer personen delen. Je vormt een deelgroep via de site. Als auto-eigenaar meld je je auto aan. Heb je geen auto, dan registreer je je gratis als deelnemer. Een auto-eigenaar kan je dan als deelnemer toevoegen aan zijn of haar deelauto(groep).

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Olst-Wijhe Werkt is de noemer waaronder 3 tot 4 keer per jaar netwerkbijeenkomsten voor ondernemers in de gemeente worden georganiseerd.

- Veiligheid: - Politie Olst-Wijhe.

- Plantenasiel: - Dierenasiels kennen we allemaal wel, maar van een plantenasiel hadden wij nog nooit gehoord. Misschien is dit wel de enige in Nederland?: "Plantenasiel Olst-Wijhe vangt kamerplanten op waar om diverse redenen afstand van wordt gedaan. Wij lappen ze op en zoeken weer een nieuw huis voor ze." Hoe doen ze dat dan? Nou, zo dus: "Er komen regelmatig 'nieuwkomers' bij ons binnen. Ze wachten allemaal netjes hun beurt af tot ze aan de beurt zijn voor controle op beestjes e.d. die je liever niet ziet in je kamerplanten. Daarna gaan we kijken of de plant gesnoeid moet worden en/of gestekt. Vervolgens volgt dan de knip- en ontrommelbeurt, krijgt hij een nieuwe pot, verse potgrond en nog even een lekkere vertroetelsessie met de kamerplantenspuit.

Bladplanten ontdoen we dan ook meteen van de vaak dikke stoflaag op hun blad. Dat doen we met wattenschijfjes en een schaaltje melk. Wattenschijfje vochtig maken met melk (beetje uitknijpen) en vervolgens het blad schoonmaken met het watje. Heerlijk, het blad kan weer voldoende lucht happen, en de plant straalt je weer tegemoet! Zo heb ik onlangs twee heel grote krulvarens onder handen genomen. Een halve dag werk ging er in zitten, maar nu zijn ze weer helemaal in topconditie. Daarna blijven ze nog even bij ons, om te kijken of het goed gaat." Aldus het verslag van een asielmedewerker op hun site.

Reactie toevoegen