Roekebosch

Plaats
Buurtschap
Steenwijkerland
Kop van Overijssel
Overijssel

roekebosch_plaatsnaambord_kopie.jpg

Roekebosch is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1972 gemeente Wanneperveen. In 1973 over naar gemeente Brederwiede, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

Roekebosch is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1972 gemeente Wanneperveen. In 1973 over naar gemeente Brederwiede, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

roekebosch_realisatie_duurzaam_fietspad.jpg

In 2013 is in het buitengebied van Wanneperveen het 'duurzaam fietspad Roekebosch' gerealiseerd, genoemd naar de gelijknamige buurtschap. Dat ging bepaald niet vanzelf, maar het resultaat is er naar! Op deze pagina vind je er een uitvoerig verslag van.

In 2013 is in het buitengebied van Wanneperveen het 'duurzaam fietspad Roekebosch' gerealiseerd, genoemd naar de gelijknamige buurtschap. Dat ging bepaald niet vanzelf, maar het resultaat is er naar! Op deze pagina vind je er een uitvoerig verslag van.

Roekebosch

Terug naar boven

Status

- Roekebosch is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1972 gemeente Wanneperveen. In 1973 over naar gemeente Brederwiede, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

- Buurtschap Roekebosch valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wanneperveen.

- Buurtschap Roekebosch ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1847 Door den Roekebosch, 1865 Roekebos.

Naamsverklaring
"Een roek (Corvus frugilegus) is een vogel van de familie der kraaien."(1)

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap Roekebosch ligt rond de Roekebosscheweg, WZW van het dorp Kolderveen, ZW van het dorp Nijeveen, NO van het dorp Wanneperveen, NW van de stad Meppel en ZO van het dorp Giethoorn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Roekebosch omvat ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "In 2013 is in de gemeente Steenwijkerland, nabij Wanneperveen, een 2600 meter lang fietspad aangelegd door een uniek natuurgebied. Het duurzame fietspad verbindt de Bovenboersweg in Wanneperveen met de buurtschap Roekebosch aan de Gasthuisdijk. Het gaat hierbij om een bijzonder project, waarin in een bouwteam is samengewerkt door de gemeente Steenwijkerland en de Steenwijker bedrijven Leicon en Hellinga. Het tracé van het fietspad ligt tegen de rand van het natuurgebied Brouwersgaten en in Nationaal Park De Wieden. Bij de aanleg is maximaal gebruik gemaakt van grondstoffen, die door recycling zijn verkregen. ‘Zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit, onderhoud of levensduur’, benadrukte wethouder Henk Boxum van de gemeente Steenwijkerland. Boxum: ‘Bijzonder is dat gebruik is gemaakt van geprefabriceerde materialen, die ter plekke zijn geplaatst. Daardoor wordt het gebied zo min mogelijk aangetast. Het plan is in goed overleg met Natuurmonumenten tot stand gekomen en ook de agrariërs in de omgeving hebben medewerking verleend, onder meer door grondruil. Als gemeentebestuur zijn we hier heel erg blij mee én tegelijkertijd ook trots op.’

De hele procedure heeft zeker anderhalf jaar in beslag genomen. ‘Bestuurlijk hebben we er flink aan getrokken en we zijn er tenslotte prima uitgekomen, ondanks langdurige en heftige discussies. Ook met de provincie Overijssel, die de helft van de totale investering van acht ton voor haar rekening neemt.’ Voor nadere informatie zie het Bestemmingsplan fietspad Roekebosch. Boxum prijst de inbreng van en de samenwerking met de Steenwijker bedrijven Leicon en Hellinga, die het project hebben uitgevoerd: ‘Een grote uitdaging in een Natura 2000-gebied, waarbij met zoveel aspecten en voorwaarden rekening moest worden gehouden.’ In het geformeerde bouwteam is op een zodanige wijze kennis en deskundigheid bij elkaar gebracht, dat een optimaal eindresultaat is nagestreefd én bereikt. Zowel Leicon als Hellinga heeft ervaring in het toepassen van duurzame materialen. Ook ingenieursbureau Atensus uit Meppel maakte deel uit van het bouwteam, waarbij de rol van directeur Edwin de Wekker met name van adviserende aard was. ‘Wij hebben meegedacht en de haalbaarheid getoetst. Bovendien hebben wij de algemene constructieberekeningen gemaakt en een rol gespeeld in het vergunningentraject. Daarmee hebben wij een toegevoegde waarde kunnen leveren.’

Het 60-jarige familiebedrijf G. Hellinga BV was zich er terdege van bewust dat de werkzaamheden in een kwetsbare omgeving en daarom ook met grote zorgvuldigheid moesten worden uitgevoerd. ‘Wij hebben daarmee ervaring opgedaan’, laat directeur Benno Hellinga weten. ‘In de Kop van Overijssel hebben wij eerder gewerkt in De Weerribben en in de bosrijke gebieden De Eese en De Woldberg. Onze opdrachtgevers daar waren uitermate content met de wijze waarop we toen met de belangen van de natuur rekening hebben gehouden.’ Directeur Henk Jan Röfekamp van Leicon wijst in dit verband op de gebruikte materialen en met name op de door Easypath ontwikkelde koppelbare betonelementen. 'Deze fietspadelementen zijn op een duurzame wijze geproduceerd en zijn zeer onderhoudsvriendelijk. Het volkomen vlakke en comfortabele fietspad was direct na het aanbrengen van de elementen klaar voor gebruik.'

‘Mooiste fietspad van Overijssel’. Volgens wethouder Henk Boxum van de gemeente Steenwijkerland is tussen het dorp Wanneperveen en buurtschap Roekebosch misschien wel ‘het mooiste fietspad van Overijssel’ aangelegd. ‘Fietsen zo vlak bij de natuur van De Wieden is hiermee een geweldige belevenis geworden’, zo verwacht de wethouder. In totaal krijgt de gemeente Steenwijkerland er in het kader van ILG (Investering Landelijk Gebied) van de provincie Overijssel 26 km aan fietspaden bij. ‘Het fietspad Roekebosch vraagt een specifieke aandacht en daarvoor is een unieke oplossing bedacht. Een fantastische ontwikkeling voor bezoekers van dit gebied, maar ook voor de eigen bevolking. Er valt voor fietsers nu volop te genieten.’

Recreatieve functie. Het fietspad heeft een recreatieve functie en is grotendeels aangelegd op agrarische percelen, die tegen de rand van het bosrijke natuurgebied Brouwersgaten aanliggen. Het fietspad is tweeënhalve meter breed en heeft aan weerszijden bermen van anderhalve meter. Op diverse locaties zijn dammen en duikers aangebracht. Het tracé van het fietspad volgt ter hoogte van Roekebosch vanaf de Gasthuisdijk de noordoever van de Paasloërvaart in westelijke richting. Halverwege doorsnijdt het pad natuurgebied Brouwersgaten en gaat dan verder in de richting van de Haagjesgracht. Hier is een fietsbrug gerealiseerd, opdat aan de andere kant van het water bestaande paden kunnen worden bereikt, die naar Wanneperveen leiden.

Foerageergebied voor de roerdomp. Belangrijk onderdeel van het totale plan is het creëren van een ongestuurd foerageergebied voor de roerdomp. Het gaat hierbij om het gedeelte ten noorden van het Zuideindigerweide, in de omgeving waarvan roerdompen zijn waargenomen. Deze reigerachtige broedvogel valt door zijn perfecte bruine schutkleur in het rietland niet op en komt in Nederland uiterst schaars voor. De herinrichting moet leiden tot ruim twee kilometer aan oevers als foerageerhabitat en bestaat tevens uit de aanleg van broedhabitat in bestaand (droog) overjarig riet met een omvang van ongeveer 900 vierkante meter. Het maaiveld is verlaagd, zodat zich hier waterriet kan ontwikkelen. Wethouder Boxum: ‘Door deze aanpak komt er als het ware natuur bij, waardoor de roerdomp hier kan nestelen.’" (bron: brochure over de aanleg van fietspad Roekebosch, een gezamenlijke productie van gemeente Steenwijkerland, Leicon, Atensus, Hellinga en Easypath) Zie ook deze video over de aanleg van het fietspad, - video 2 over de aanleg van het fietspad, - video over de aanleg van de fundering voor de fietsbrug, - video over het plaatsen van de fietsbrug.

- Overzicht van waargenomen dier- en/of plantensoorten in buurtschap Roekebosch (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten ziet, leg de datum dan een stuk, bijvoorbeeld een jaar, terug).

Reactie toevoegen