Spaubeek

Plaats
Dorp
Beek
Westelijke Mijnstreek
Limburg

LB gemeente Spaubeek in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Spaubeek in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Spaubeek in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Spaubeek

Terug naar boven

Status

- Spaubeek is een dorp in de provincie Limburg, in de regio's Westelijke Mijnstreek en Heuvelland, gemeente Beek. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1981.

- Wapen van de voormalige gemeente Spaubeek.

- Onder het dorp Spaubeek vallen ook de buurtschap Oude Kerk (grotendeels) en een klein deel van de buurtschap Hegge.

- Ook Hobbelrade, Hoeve en Looiwinkel worden in de Topografische atlas Limburg (1) nog steeds als buurtschappen vermeld, maar zijn in de loop der jaren onderdeel geworden van de bebouwde kom van het dorp Spaubeek, dus volgens ons geografisch gezien redelijkerwijs niet meer als buurtschap te beschouwen: Hoeve - rond de gelijknamige weg - ligt tegenwoordig in het centrum van het dorp. Hobbelrade, in het Limburgs: Hoebrao, ligt in het noordwesten van het dorp, rond de weg Hobbelrade. Komt in 1447 voor als Hobbelroie. Wellicht ontstaan uit (gereconstrueerde vorm) Hobbelenrade, ‘rode, rooiing, ontginning van de persoon Hubbilo’.(2) Looiwinkel, in het Limburgs: De Rènkaove, ligt in het noordwesten van het dorp, rond de Looiwinkelstraat.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Sjpawbik of Sjpaubik.

Oudere vermeldingen
Spaubecke, Spaubeecke, Spaltbecke, 1145 (vals?) ca. 1175 Spaltbeche, 1175 Spaltbeke. In de middeleeuwen is er sprake van Over- en Neer-Spaubeek. Over- lag ter hoogte van de huidige Dorpsstraat. Neer- is het oudste deel van het dorp. Het lag in het Geleendal bij kasteel Terborgh en wordt tegenwoordig aangeduid met de benaming Oude Kerk.

Naamsverklaring
Spalt
‘kloof, dal’ hangt samen met spouwen, ‘splijten’. In het Heuvelland heeft een naam als Spaubeek de betekenis van geul.(3) Het naamdeel -beek verwijst niet naar de Geleenbeek, maar naar de Keutelbeek, waaraan eveneens het dorp Beek zijn naam dankt.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Spaubeek ligt rond de A76 maar voornamelijk Z daarvan, O van het dorp Beek, ZO van het dorp Neerbeek, Z van de stad Geleen, ZZW van de stad Sittard, ZW van de dorpen Sweikhuizen, Puth en Munstergeleen, WZW van het dorp Oirsbeek, W van het dorp Schinnen, NW van de dorpen Vaesrade, Nuth en WIjnandsrade, NNW van het dorp Hulsberg, NNO van het dorp Schimmert en NO van de dorpen Genhout, Geverik en Ulestraten en Maastricht-Aachen Airport.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Spaubeek 137 huizen met 706 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 47/222 (= huizen/inwoners), dorp Hoeve 19/100 en de buurtschappen Hobbelrade 51/263, Hegge 9/36, Oude Kerk 6/37, Jans-Geleen 2/28 en Weberig 3/20.

- In 1982 is de gemeente opgeheven en als volgt verdeeld:
naar de gemeente Beek: 535 hectare met ca. 1.200 huizen en 3.607 inwoners;
naar de gemeente Geleen: 23 hectare met ca. 70 huizen en 197 inwoners.

- Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.500 huizen met ca. 3.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De geschiedenis van het dorp is nauw verweven met het op Spaubeeker gebied gelegen kasteel van St. Jansgeleen, dat in 1557 zetel werd van de heerlijkheid Geleen en Spaubeek onder de graven Huyn. Van toen af had het zelf lage en middelbare rechtspraak. Een van deze Huyns, graaf Arnold, is in 1579 in de Martinuskerk te Beek begraven. Zijn grafsteen is in 1990 ontdekt en is met andere historische grafstenen te bezichtigen. (3132)

De oorspronkelijke of oude kerk van de reeds in het jaar 1148 voorkomende kerkelijke gemeente Spaubeek was gelegen in het moerassige gebied van de Geleenbeek, in de huidige buurtschap Oude Kerk, ten noorden van de spoorlijn. Waarschijnlijk is dit een bescheiden zaalkerkje geweest van kei- en mergelstenen, toegewijd aan de H. Laurentius. Merkwaardig is de plaats ervan. De dichtstbij wonende ‘gewone’ parochianen waren namelijk woonachtig op een afstand van een kwartier gaans. Waarschijnlijk is echter de onlogische situering gerelateerd aan die van de in de nabijheid gelegen kastelen De Dijcke, Terborg en St. Jans-Geleen, die hun oorsprong zouden kunnen hebben in oudere nederzettingen. Denk hierbij met name aan de oude Romeinse heerbaan van Xanten via Tudderen naar Maastricht die in deze buurt de Geleenbeek moet hebben gekruist.

Eveneens is daar een terp gelegen die zou kunnen duiden op een voormalig kasteel. De Heren van deze kastelen deelden het 'ius patronatus‘ (patronaats- of collatierecht): het recht om een geestelijke voor te stellen voor een opengevallen ambt, vaak verkregen door het stichten van een kerk, kapel of beneficie. De rechthebbende Heren zouden de kerk op een voor alledrie de hoven acceptabele plaats hebben gebouwd, daarbij de bereikbaarheid voor de overige parochianen niet vooropstellend.

De verplichting tot onderhoud van de kerk was in de loop der tijd verdeeld over verschillende instanties, zoals voornoemde Heren, het klooster St. Gerlach te Houthem als bezitter van goederen op Spaubeekse grond, de gemeente en de pastoor. Deze te vermoeden krachtenbundeling hield echter niet in dat de kerk ook altijd in een goede staat verkeerde. De vele geschillen die er over het matige onderhoud van de kerk zijn geweest in de 17e en 18e eeuw maken ons dit al duidelijk. Uiteindelijk was ook de bouwvalligheid er de oorzaak van dat de ‘oude kerk’ in 1837 werd afgebroken. De nieuwe kerk, gebouwd met gemeentemiddelen, bijdragen van de bevolking, de zogeheten kerkfabriek en subsidie van het toenmalige Belgische gouvernement, bouwde men in de buurtschap Hoeve (thans het centrum van Spaubeek). Deze kerk is in 1925-1926 alweer vervangen door de huidige parochiekerk. Zie verder bij Bezienswaardigheden. (3172)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Spaubeek, kun je terecht bij Heemkundevereniging Beek.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Spaubeek heeft 12 rijksmonumenten.

- Mariakapel.

- Kunstwerk ‘Samenwerken’ (Hub Bruls, 1990) in zogeheten Corten-staal, bij de Laurentiuskerk.

- In Hobbelrade vind je nog veel oude hoeven en vakwerkhuizen.

- De Laurentiuskerk - waarschijnlijk de derde met die naam, zie onder Geschiedenis - is in 1925 gebouwd naar ontwerp van ir. J.E. Schoenmaekers uit Sittard. Deze St. Laurentius doet enigszins denken aan de kerk van Schimmert. In Spaubeek zijn echter de proporties minder overweldigend, waardoor deze kruiskerk vriendelijker overkomt. Een prettig detail wordt aan de buitenzijde gevormd door de manier waarop het hoge muurwerk van het schip boven de zijbeukdaken wordt geschoord.

Architect en glazenier hebben, in bewonderde samenwerking, deze kerk tot een fraai voorbeeld gemaakt van de vermenging van religieuze uitgangspunten en moderne kunstopvattingen, waarbij jugendstil en art-deco de hoofdvormen hebben geleverd. De glas-in-loodvensters van de doopkapel en van het westelijk front zijn van de hand van de architect zelf. De ramen in koor, transept, middenschip en zijbeuken zijn geschapen door de Maastrichtse kunstenaar Jos Postmes. Vooral de gestileerde voorstellingen in de lichtbeuk van het hoge schip vallen op door hun originele kleurstellingen, die aan de religieuze symboliek een bijzondere kracht geven. Met name de voorstellingen ‘omsloten hof’, ‘gulden huis’, ‘koning David’, ‘de Samaritaan’ en ‘Mozes’ zijn juweeltjes. (3132, 3324)

Het oude kerkhof bij de oorspronkelijke kerk in de buurtschap Oude Kerk werd in 1839 buiten gebruik gesteld. Blijkens een nog bestaande grafsteen, ingemetseld in de buitenmuur van de huidige parochiekerk in Spaubeek, werd als eerste op het nieuwe kerkhof begraven Maria Sophie Ramackers, weduwe van Stephaan Eussen, overleden in de buurtschap Hoeve en wel op 29 januari 1839 in de ouderdom van 83 jaar. De laatste regel op de grafsteen luidt: "Is de eerste lijk op de nieuwe kerkhof, begraven de 1e februari." Tevens zijn destijds enkele 17e en 18e eeuwse grafkruizen van het oude kerkhof overgebracht naar het nieuwe. Deze zijn in 1925 eveneens opgenomen in de buitenmuur van de parochiekerk.

Blijkens een verslag van een vergadering van de kerkfabrieksraad werd nog maar weinig zorg besteed aan het oude kerkhof in Oude Kerk dat “met hakhout beplant is, en meer op een bos dan op een rustplaats voor overledenen gelijkt". Deze toestand werd door verscheidene parochianen als bijzonder pijnlijk ervaren en zo werd door hen het verlangen geuit dat het oude kerkhof weer een waardig aanzien zou moeten krijgen met inbegrip van een kapel of bidhuis. Zie verder bij buurtschap Oude Kerk. (3172)

- Huis Ten Dijken (vroeger ook De Dijcke geheten) uit de 17e/18e eeuw, met dubbele grachten, ligt in het NO van Spaubeek, Z van de A76 Heerlen-Geleen, aan het eind van de Heggerweg richting Schinnen, aan uw linkerhand.

- Op Sint Jansgeleen nr. 3 (direct NW van Spaubeek, vanuit het dorp gezien richting Geleen, direct na de 'kruising' met de A76 aan je rechterhand) vind je de voorburcht van het voormalige kasteel Sint Jansgeleen. Het oorspronkelijke complex is gebouwd in 1571, naast de sinds de 14e eeuw bestaande watermolen Sint Jansmolen, die sinds 1965 buiten gebruik is. Het is verbouwd in de 18e eeuw. Thans is alleen de gerestaureerde voorburcht nog intact.

Het hoofdgebouw is van baksteen en mergelbanden onder een mansardekap met een lagere zijvleugel, ook met mansardekap. Dit rechthoekige, uit mergel bestaande huis is gelegen op een vroeger omgracht terrein en heeft twee verdiepingen met een driepasfries aan de voorzijde en een alliantiewapen boven de ingang. De vensters zijn met mergelbanden omblokt. Boven de ingangspoort met valbrugsponning is een wapensteen uit 1571 herplaatst. De in 1961 uitgebrande gedeelten van de schuur en stallen zijn in 1969 verbouwd. Het oorspronkelijke herenhuis is omstreeks 1985 gesloopt. De gedeeltelijk ontmantelde watermolen was tot 1795 de banmolen voor het gebied der Schepenbank Beek. (3116)

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Spaubeek TV heeft als doel activiteiten en evenementen in het dorp en omgeving op video vast te leggen en via dit kanaal in beeld te brengen. Heb je een dergelijk evenement dat of activiteit die hierin past, stuur ze dan een e-mail. Wellicht is jouw activiteit dan binnenkort op hun kanaal te zien.

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Kwakkerte.

- Zomerkermis op de laatste zo/ma/di voor Pinksteren.

- Laurentiuskermis op zo/ma op of na 10 augustus.

- Boerenhoffeest (weekend in augustus), georganiseerd door fanfare St. Caecilia.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Wandelen
In 2017 is een nieuwe NS-wandeling uitgezet vanaf station Spaubeek naar station Sittard. De lengte is in principe 11 km, maar je kunt hem desgewenst ook inkorten tot 8 of 6,5 km. Al vele jaren zijn de gratis NS-wandelingen populair. “De kracht zit ‘m in de drie-eenheid van routebeschrijving, kaartje en markering”, aldus Sietske de Vet, coördinator NS-wandelingen bij Wandelnet. “Verdwalen is bijna niet mogelijk. De routes zijn altijd actueel, want ze worden onderhouden en gemarkeerd door honderden enthousiaste vrijwilligers, overal in het land.”

Groeve
- Groeve Spaubeek, ook bekend als Groeve Houben of Groeve Bruls (naar de huidige exploitant), is een zand- en grindgroeve en geologisch monument gelegen ten oosten van het dorp en ten oosten van het hellingbos Spaubekerbos in het noordelijke deel van het Centraal Plateau.Op ongeveer 500 meter naar het oosten ligt Groeve Nagelbeek en op ongeveer 200 meter naar het noordoosten ligt het bosgebied Diependaal met Geologisch monument Diependaal. Langs de groeve loopt het Pieterpad. De vloer van de groeve ligt op een hoogte van 90,8 meter boven NAP en heeft een oppervlakte van 25 hectare. In 1965 begon men met het afgraven van zand en grind uit de groeve. In 2006 liep de vergunning voor het mogen afgraven af en werd de groeve buiten gebruik gesteld.

In september 2014 verkreeg de fa. Bruls een nieuwe vergunning om voor een periode van acht jaar de groeve verder af te graven. In het daarop volgende jaar dient de groeve door de onderneming te worden afgewerkt en te worden ingericht als natuurgebied. "Hiertoe wordt een afwerkingsplan opgesteld. Middels voorliggend bestemmingsplan 'Herbestemming Groeve' wil de gemeente Beek de beoogde natuurwaarden nu (2016) reeds veiligstellen en vastleggen." Verder afgraven, opvullen met licht verontreinigde grond, opvullen met huisvuil, de natuur zijn beloop laten en opnieuw groen inrichten waren anno 2010 allemaal opties die destijds nog openstonden. Om te inventarisren wat de meest wenselijke herbestemming zou zijn, heeft men destijds het Rapport 'Groeven en graven' over verleden, heden en mogelijke toekomst van de groeve Spaubeek laten opstellen, door de Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit.

"In samenspraak met omwonenden en belanghebbenden is een definitief eindplan vastgesteld. De afgraving van Groeve Spaubeek is in het eerste kwartaal 2021 echter al nagenoeg voltooid. De plannen liggen dus vóór op schema waardoor er kan worden gestart met de realisatie van het eindplan. De ontwikkeling van waterpoelen en wandelpaden is anno 2021 in volle gang. De verwachting is dat de groeve reeds in 2022 kan worden opgeleverd." (bron en voor nadere informatie zie de brochure over de herbestemming van de groeve en buurgroeve Schinnen plus voormalige vuilstort naast die groeve, plus de site over de herbestemming van deze objecten. Het plan is Silt gedoopt, dat is de naam van een fractie zand, een van de belangrijkste grondstoffen van de groeves in kwestie.

Vrouwenbos
Het Vrouwenbos (W van Spaubeek. Aan het eind van Hobbelrade, vanuit het dorp gezien, rechtsaf) is een nog vrijwel ongerept hellingbos. De Vrouwenboswandelroute (circa 6,5 km) loopt door geaccidenteerd landbouwgebied en start bij sporthal De Haamen in Beek.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Spaubeek, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van het dorp.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Spaubeek (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit het dorp op de site van L1.

- BMV: - Na ca. 10 jaar voorbereidingen is t/m 2021 hard gewerkt aan de realisatie van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) voor Spaubeek. Sommige raadsleden vroegen zich, gezien de forse investering voor deze relatief kleine gemeente, af of er wel genoeg draagvlak was en of alle processen wel zorgvuldig waren doorlopen. De werkgroep BMV heeft dat daarom op 13 december 2017 nog even op een rijtje gezet. Dat liet aan duidelijkheid niets te wensen over (zoals je onder de link kunt lezen). Het raadsvoorstel van B&W is de volgende dag dan ook unaniem aangenomen. In het complex, dat ruim 7 miljoen euro heeft gekost, worden maar liefst 23 organisaties gehuisvest. De BMV gaat onderdak bieden aan de basisschool, buitenschoolse opvang (BSO) (waarschijnlijk worden beide geïntegreerd in een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC)), huisarts, fysiotherapeuten, horecavoorziening en ca. 20 verenigingen. En sommige waren daar inmiddels hard aan toe.

Zo had carnavalsvereniging De Kwakkerte haar optochtwagens - die ze verhuurt en daarmee een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging vormen - in een lekkende romneyloods staan, wat de conditie van de wagens niet ten goede kwam. In de BMV krijgen ze een ruimte die gedeeld wordt met de Scouting, de schutterij en de toneelvereniging. En voetbalvereniging v.v. Spaubeek, die in 2013 al de beschikking kreeg over een kunstgrasveld, krijgt als onderdeel van het nieuwe complex nieuwe kleedlokalen, kantine, keuken, vergaderruimte, berging, en een overdekte tribune. Voor de voetbalvereniging is de kantine natuurlijk een inkomstenbron. Deze lag voorheen minder gunstig, en komt straks aan het veld en de tribune te liggen, wat de exploitatie ongetwijfeld ten goede zal komen. (bron en voor nadere informatie zie: De Limburger, 18-12-2017) De BMV komt eind 2021 gereed en zal begin 2022 door alle betrokken instanties in gebruik worden genomen.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Spaubeek biedt ook onderdak aan Peuterspeelzaal en Peuteropvang De Dolfijn. Ze werken nauw samen met de basisschool. De peuters leren veel vaardigheden die ze nodig hebben in de omgang met anderen én ze worden goed voorbereid op de start op de basisschool.

- Jeugd: - "Eind 2014 was een oproep in een lokaal blad in Spaubeek de aftrap voor de oprichting van Scouting de Windroos. Een aantal ervaren oud-scouts was direct enthousiast om een scouting mee op te richten. Ook meldde zich een ervaren penningmeester. Na een rondje langs Spaubeekse ondernemers waren de financiën rond om de vereniging op te richten. Scouting de Windroos was in mei 2015 een feit! De eerste opkomst was direct na de zomervakantie. 18 aspirant-leden meldden zich bij de eerste opkomst! Wat een enthousiasme en een mooie opkomst voor de zes leiders. Avontuur, ontwikkeling en plezier. Een wereld vol avontuur, daar staan we als scouting voor. En avontuur beleef je niet in je 'comfort-zone'. Daar waar je buiten de gebaande paden gaat, start de ontwikkeling. Dingen doen en leren die je thuis en op school niet zo snel doet en leert. Willen uitproberen, ontdekken, je laten uitdagen en doorzetten zijn eigenschappen die een scouting lid in zich heeft. We gaan de natuur in, we kamperen, leren een vuur maken en een eigen potje koken. De scouts leren ook een eigen bijeenkomst te organiseren. We dagen ze uit in verschillende rollen. Natuurlijk begeleiden we daarbij en stimuleren we de persoonlijke ontwikkeling. Dit vinden we als bestuur en leiding belangrijk. Lees hier meer over ons team."

- Muziek: - De in 1866 opgerichte Fanfare St. Caecilia Spaubeek omvat een fanfareorkest, een drumband, en een jeugdorkest. Daarnaast bieden ze gelegenheid tot muziekopleiding voor blaas- en slaginstrumenten.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Spaubeek heeft ca. 240 leden. Medio 2020 gaat hun accommodatie er flink op vooruit. Zie daarvoor de alinea over de BMV, enkele alinea's hierboven.

- De naam van Judo en Nunchaku Club Spaubeek zegt precies waarvoor je bij deze club terecht kunt; voor deze twee sporten dus. "Judo is een van oorsprong Japanse zelfverdedigingskunst, die rond 1882 door Jigoro Kano is ontworpen. Het woord betekent 'zachte weg', waarbij het woordje do (weg) verwant is aan tao en naast de betekenis 'manier' ook de connotatie heeft van 'levenspad'. Een beoefenaar van het judo heet een judoka. Judo is een sport die wereldwijd wordt beoefend en tevens een olympische sport is. Nunchaku-do is de vechtsport waarbij gebruik gemaakt wordt van de Nunchaku, het eeuwenoude handwapen dat grote populariteit verwierf door de films van de legendarische vechtheld Bruce Lee. Naast het tweegevecht (Kumite), kent Nunchaku-do nog drie vormen: Kata (schijngevecht in beweging); Freestyle (demonstratie) en Jutsu (zelfverdediging).

Coördinatievermogen is een belangrijk onderdeel bij Nunchaku-do en middels het aanleren van diverse technieken wordt dit steeds verbeterd, ongeacht het niveau van de sporter. Door de aandacht die hiernaar uitgaat leent deze sport zich uitstekend voor mensen die graag structureel vooruitgang willen zien in hun motorische ontwikkeling. Discipline, uithoudingsvermogen en concentratie zijn zaken die tijdens de lessen Nunchaku-do bij Judoclub Spaubeek veel aandacht krijgen. Nunchaku-do kan beoefend worden als aanvulling op een reeds beheerste vechtsport, maar kan ook prima beoefend worden door een beginner zonder ervaring met vechtsport. Naast plezier en discipline ontwikkel je ook zelfvertrouwen door te leren met het wapen om te gaan."

- Schutterij: - Schutterij St. Laurentius is opgericht in 1619. Door de eeuwen heen is de schutterij altijd een zeer levendige vereniging geweest, waarbij een gezonde mix bestaat van oude tradities, nieuwigheden, jong en ouder. De vereniging heeft ruim 70 leden, die allen op hun manier deel uit maken van de schutterij. De schutterij neemt deel aan tal van activiteiten zoals OLS, ZLF, Bondsfeesten georganiseerd door schutterijen van schuttersbond St. Gerardus, activiteiten in Spaubeek etc. Hierbij presenteren zij zich in uniformen van het ceremonieel tenue van het Johan Willem Friso Regiment, en hanteren zij de normen van de oude exercitie zoals die vóór 1914 door het Nederlandse leger werd uitgevoerd.

Schutterij Sint Laurentius ontving in mei 2019 een koninklijke erepenning t.g.v. het 400-jarig bestaan. De koninklijke erepenning symboliseert het respect en de waardering die de koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. Burgemeester Christine van Basten-Boddin zei bij de uitreiking o.a.: "Tot op de dag van vandaag is Schutterij Sint Laurentius een belangrijke schakel in de Spaubeekse gemeenschap. Ik ben dan ook bijzonder trots dat ik aan onze schutterij een ereteken mag uitreiken." Schutterij Sint Laurentius is de enige schutterij die de gemeente Beek rijk is. De vereniging kan bogen op een lange ,luisterrijke traditie. De schutterij vertegenwoordigt de gemeente Beek op het Oud-Limburgs Schuttersfeest, het Zuid-Limburgs Federatiefeest en de Bondsfeesten. Daarnaast vervult de schutterij een belangrijke spilfunctie, niet alleen in de kern Spaubeek, maar voor de hele gemeente Beek. De schutterij heeft tevens een jachthoornkorps, dat in de hoogste divisie speelt. In seizoen 2018-2019 heeft het korps maar liefst drie maal lof der jury gekregen voor hun prestaties tijdens de schuttersfeesten.

- Vrouwen: - ZijActief is een vereniging die al sinds de jaren dertig bestaat. Sindsdien hebben ze zich ontwikkeld tot een actieve, eigentijdse vrouwenvereniging. ZijActief Spaubeek heeft ca. 90 leden en staat voor de 3 O's: Ontspannen, Ontmoeten en Ontplooien. Ze delen graag informatie, kennis en nieuws met elkaar (persoonlijk of digitaal). Met elkaar in gesprek blijven staat centraal. Ze organiseren bijna maandelijks diverse activiteiten. Dit zijn o.a. presentaties, muzikale optredens, wandeltochten, excursies, gezellige avonden met een hapje en drankje etc.

- Bedrijfsleven:- Op de site Spaubeek Onderneemt vind je beschrijvingen van ondernemers in het dorp, gerangschikt naar thema. Je vindt er ook veel informatie over de geschiedenis van het dorp. - Nieuws van de Spaubeekse ondernemers op Facebook.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Spaubeek.

Reactie toevoegen