Bilt

Plaats
Buurtschap
Maasgouw
Midden-Limburg
Limburg

Bilt

Terug naar boven

Status

- Bilt is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Maasgouw. T/m 2006 gemeente Maasbracht.

- De buurtschap Bilt valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Stevensweert.

- De buurtschap Bilt heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1867 het Bild.

Naamsverklaring
De naam zal geen verband houden met het Middelnederlandse belt* 'gordel, overgangszone' en een ontronde vorm van bult 'kleine verheffing of hoogte' is in Limburg niet bekend. Een vernoeming naar Het Bildt in Friesland is evenmin waarschijnlijk. Gezien het gebruik van het lidwoord misschien vernoemd naar een veldkapel met een bild 'heiligenbeeld'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bilt ligt rond de gelijknamige weg en rond de Bruidsweg (voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van het dorp Stevensweert). De buurtschap ligt N op het langgerekte eiland tussen het Julianakanaal en de rivier de Maas, en is omgeven door plassen van het zogeheten Maasplassengebied, zoals De Kis, enige Maasplassen in het aangrenzende België, en de Oude Maas, een dode arm van de Maas, die naar het Z toe ook meer het karakter van een plas krijgt. De buurtschap direct O ligt van het dorp Stevensweert, ZW van het dorp Maasbracht en NW van het dorp Echt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Bilt omvat ca. 30 huizen met ca. 75 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Op het perceel Bilt 1 heeft iemand plannen om een nieuwe woning te realiseren. Dat mag niet 'zomaar'; een dergelijk plan wordt onderworpen aan een reeks afwegingen op het gebied van - lokale, regionale en landelijke - wet- en regelgeving, waar een uiteindelijke conclusie uit volgt of de woningbouw ja of nee mogelijk of wenselijk is. Een dergelijk plan, dat door een terzake kundig bureau moet worden opgesteld, mag bijvoorbeeld niet strijdig zijn met de belangen van waterbeheer, verkeer, natuur, landschap en archeologie. En gemeenten en regio's hebben voor de komende jaren een 'planvoorraad' voor woningbouw, wat wil zeggen dat ze een vastgesteld maximum aantal woningen mogen bouwen, rekening houdend met prognoses voor de komende jaren op het gebied van geboorten, overlijdens, en verhuisbewegingen van en naar de kern, gemeente of regio in kwestie. En stel dat die 'planvoorraad' al volgepland is met concrete woningbouwplannen, dan kan een individueel woningbouwplan dat daarbuiten valt, in principe geen doorgang vinden, tenzij in een van de plannen een woning wordt 'weggestreept'. De gemeente Maasgouw bleek zelfs veel meer woningbouwplannen 'in de pijplijn' te hebben zitten dan in de formule voor de 'planvoorraad' was bepaald, en heeft de plannen dus beduidend moeten 'afbouwen'.

Zo zag het er aanvankelijk niet rooskleurig uit voor de beoogde nieuwbouwwoning op deze locatie. Maar na een reeks afwegingen valt de balans toch uit ten gunste van het plan. Een citaat uit het rapport t.b.v. het 'Bestemmingsplan Bilt 1 in Stevensweert’ (2019): "Op grond van de Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg moet de gemeente Maasgouw een terughoudende opstelling innemen ten aanzien van nieuwe woningbouwplannen. De huidige planvoorraad kent namelijk een enorme omvang in relatie tot de resterende woningbehoefte tot het bereiken van de huishoudenstop. De planvoorraad voor de gemeente Maasgouw bestond ten tijde van het vaststellen van de structuurvisie uit 1.095 woningen. Voor de gemeente Maasgouw is becijferd dat er voor 2024 nog ruimte is om maximaal 430 woningen aan de bestaande woningvoorraad toe te voegen. Dit betekent dat er tot aan 2024 in totaal 665 woningen uit de planvoorraad moeten worden geschrapt, waarvan 265 in de periode t/m 2017. Om aan deze reductie invulling te geven, heeft het college van burgemeester en wethouders van Maasgouw in september 2015 het beleid lokale uitvoering regionale structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg geformuleerd. Hierin zijn alle woningbouwplannen beoordeeld aan de hand van de toetsingscriteria uit de structuurvisie en is per plan het resultaat van die beoordeling aangegeven. Op basis van die beoordeling zijn de plannen ingedeeld in vier categorieën: 1. Ja; 2. Ja, mits; 3. Nee, tenzij; 4. Nee.

Het voorliggende initiatief is niet opgenomen in de plancapaciteit voor de gemeente Maasgouw. Nadat het beleid uit 2015 is herijkt en in januari 2018 door de raad als Beleid 2018-2019 Uitvoering Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg 2014-2024 is vastgesteld, is hiermee extra nieuwbouwruimte voor individuele woningen gecreëerd. Het initiatief voor een nieuwe woning op het perceel Bilt 1 valt binnen deze extra ruimte en wordt daarmee in de plancapaciteit opgenomen. Er is slechts sprake van de bouw van één woning op een inbreidingslocatie binnen bestaand bebouwd gebied. De locatie maakt namelijk deel uit van een bebouwingslint en heeft reeds een woonbestemming met een bouwvlak. In beginsel is hiermee planologische ruimte om een woning te kunnen realiseren.

Omdat binnen het bestemmingsvlak echter al 7 woningen zijn vergund c.q. gerealiseerd, is er planologisch geen ruimte meer voor deze extra woning. De omvang van het perceel is echter voldoende ruim om een woning te realiseren. Bovendien zorgt deze woning voor een passende afronding van het bebouwingslint. Het plan wordt daarom positief benaderd en is passend binnen de beleidsmatige kaders van de Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg." Ze weten de spanning in dergelijke rapporten er wel in te houden. Tot het laatste moment in dit hoofdstuk blijf je als lezer in onzekerheid of het plan nu wel of geen goedkeuring kan wegdragen... Voor wie in dit soort materies is geïnteresseerd, is het een zeer lezenswaardig rapport, waarin alle tientallen afwegingen worden beschreven die noodzakelijk waren om tot een afgewogen visie over het bouwplan voor deze ene woning op Bilt 1 in Stevensweert te kunnen komen.

Reactie toevoegen