Haaksbergen

Plaats
Dorp en gemeente
Haaksbergen
Twente
Overijssel

haaksbergen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Haaksbergen is een dorp en gemeente in de provincie Overijssel, in de streek Twente. De gemeente profileert zich als 'de Ster van Twente', omdat het een landschappelijk zeer aantrekkelijk gebied is. Tevens is het een verwijzing naar het gemeentewapen.

Haaksbergen is een dorp en gemeente in de provincie Overijssel, in de streek Twente. De gemeente profileert zich als 'de Ster van Twente', omdat het een landschappelijk zeer aantrekkelijk gebied is. Tevens is het een verwijzing naar het gemeentewapen.

gemeente_haaksbergen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Haaksbergen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Haaksbergen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Haaksbergen-Markt-Voormalig-Gemeentehuis [640x480].jpg

Haaksbergen, voormalig gemeentehuis aan de Markt

Haaksbergen, voormalig gemeentehuis aan de Markt

Haaksbergen-Pancratiuskerk [640x480].jpg

Haaksbergen, Pancratiuskerk

Haaksbergen, Pancratiuskerk

Haaksbergen-NH-kerk [640x480].jpg

Haaksbergen, NH kerk

Haaksbergen, NH kerk

Haaksbergen-Stationsstraat-Station-Haaksbergen [640x480].jpg

Haaksbergen, station aan de Stationsstraat

Haaksbergen, station aan de Stationsstraat

Haaksbergen-Jhr-von-Heijdenstraat-Richtershuis [640x480].jpg

Haaksbergen, Jhr. Von Heijdenstraat, Richtershuis

Haaksbergen, Jhr. Von Heijdenstraat, Richtershuis

Haaksbergen

Terug naar boven

Status

- Haaksbergen is een dorp en gemeente in de provincie Overijssel, in de streek Twente.

- Bijzonder is dat de gemeente Haaksbergen nooit bij een gemeentelijke herindeling of grenscorrectie betrokken is geweest. Er is nog maar een handvol gemeenten in ons land waar dat het geval is.

- Onder de gemeente Haaksbergen vallen naast het gelijknamige dorp verder nog de dorpen Buurse en Sint Isidorushoeve en de buurtschappen Boekelo, Brammelo, Eppenzolder, Holthuizen, Langelo en Honesch en Stepelo. Voor dorpen die door een buurdorp zijn 'opgeslokt' en daarmee formeel een wijk van dat dorp zijn geworden, maar in de praktijk nog altijd een dorps karakter hebben, hebben wij de kwalificatie 'wijkdorp' in het leven geroepen (voor nadere toelichting zie onderaan de pagina onder de link). In het geval van deze gemeente betreft dat het 'wijkdorp' De Veldmaat. In totaal zijn dit 3 dorpen, 1 'wijkdorp' en 7 buurtschappen.

- Onder het dorp Haaksbergen vallen ook de buurtschappen Langelo en Honesch. Voor de postadressen vallen alle hierboven genoemde dorpen en buurtschappen onder dit dorp, omdat de dorpen Buurse en Sint Isidorushoeve geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek hebben gekregen.

- Wijkindeling gemeente Haaksbergen.

- Het huidige gemeentewapen is met een Koninklijk Besluit van 5 januari 1948 aan de gemeente verleend. De omschrijving luidt: "In keel een omgekeerd pentagram van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen." Het wapen is mogelijk van oudere datum. Oudere afbeeldingen zijn bekend van de twee uit 1737 stammende klokken van de Pancratiuskerk, die in 1907 zijn vervangen. De ster bestond destijds uit een pentagram met ronde punten. Op een oud erf in Langelo is een zaadschepel met een ijkmerk gevonden. Op de schepel staat het jaartal 1788 met daarin een vijfpuntige ster. In de Statenzaal van het voormalige gouvernementsgebouw van de Provincie Overijssel te Zwolle wordt het wapen met een zilveren schild en een blauwe ster weergegeven. Op 14 november 1898 is een wapen aan de gemeente bevestigd met de volgende beschrijving: "In keel een omgekeerde vijfpuntige ster van goud." Op 5 januari 1948 is het wapen bij Koninklijk Besluit gewijzigd; het schild werd gekroond met een gravenkroon en de ster werd een omgekeerde pentagram. Het pentagram zou een voorstelling kunnen zijn van de marken Haaksbergen en Honesch die rond 1800 zijn verenigd tot één marke met daaromheen de marken Buurse, Langelo, Brammelo, Boekelo en Holthuizen-Stepelo-Eppenzolder, die ook in die periode werden verenigd.(1)

De gemeente Haaksbergen promoot zich met de slogan "Ster in Twente", waarmee zij haar aantrekkelijkheid wil profileren en wat tevens een verwijzing zal zijn naar het gemeentewapen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Haaksbergen.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch / Twents-Graafschaps
Hoksebarge.

Oudere vermeldingen
1188 ingevoegd eind 13e eeuw Hockesberghe, 1265 Huckesberghe, 1285 Houckesberghe, Hakesberg, 1316 Hokesberghe, 1325 Hoekesberghe, 1408 Haxberghe, 1534 Haaxbergen, 1549 Haxberghen, 1665 Haexbergen, 1702 kopie 1766 Haxbergen, 1795 Haaxbergen, 1825 Haaksbergen.

Naamsverklaring
Betekent berge, datief enkelvoud van berg 'terreinverheffing, heuvel' van de persoon Hock, Hako. De verklaring die uitgaat van het Nederduitse huck '(graf)heuvel' is gezien de genitief -s- niet waarschijnlijk.(2)

Bijnaam van de inwoners
Padndrieters, Towmeern.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Haaksbergen ligt ZW van Enschede, Z van Hengelo en grenst in het O aan Duitsland en in het ZW aan de Gelderse gemeente Berkelland. De gelijknamige hoofdplaats ligt centraal tot W in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Haaksbergen 733 huizen met 4.518 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 197/1.408 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Honesch 72/446, Buurse 110/676, Langelo 71/408, Brammelo 44/250, Holthuizen 73/422, Eppenzolder 85/489 en Boekelo 81/419. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 10.000 huizen met ruim 24.000 inwoners, waarvan ca. 21.000 in het gelijknamige dorp (inclusief De Veldmaat, dat ca. 4.000 inwoners heeft).

Terug naar boven

Geschiedenis

De gemeente staatkundig en geografisch
De gemeente kent haar oorsprong in het richterambt Haaksbergen dat tijdens het Ancien Régime, voor de Franse tijd (1795-1814) bestond. Het richterambt was in vijf marken verdeeld: Boekelo (niet te verwarren met het dorp Boekelo in de gemeente Enschede), Brammelo, Buurse, "Eppenzolder, Holthuizen en Stepelo", Honesch (waar tevens het dorp Haaksbergen in lag) en Langelo.

Tijdens de Franse overheersing werd het openbaar bestuur drastisch veranderd. De indeling van richter- of schoutambten werd terzijde geschoven en heerlijkheden of graafschappen werden opgeheven en vervangen door departementen en gemeenten. Ook de indeling daarvan werd bij wet van 13 april 1807 gewijzigd. Bepaald werd dat de grens tussen de departementen Overijssel en Gelderland gevormd zou worden door de Buurserbeek en de Schipbeek. Voor het richterambt Haaksbergen betekende dit dat delen van de marken Buurse, Honesch en Langelo, voor zover zij zuidelijk van de Buurserbeek lagen, voortaan onder de Gelderse gemeente Neede vielen. Andersom werden de Gelderse gebieden ten noorden van de Schipbeek (Brammelerbroek en een deel van de buurtschap Lochuizen) aan het departement Overijssel toegevoegd.

In april 1811 werd het richterambt officieel vervangen door de gemeente. Het grondgebied bleef daarbij onveranderd. Pas nadat Napoleon zijn Waterloo had gevonden en Nederland zijn zelfbestuur had herwonnen, werden de oude grenzen bij soeverein besluit van 6 september 1814 per 19 september van datzelfde jaar weer ingesteld. Het zuiden van de marken Buurse, Honesch en Langelo kwam weer bij (de inmiddels provincie) Overijssel, terwijl het Brammelerbroek en het deel van de buurtschap Lochuizen ten noorden van de Schipbeek weer bij Gelderland werden gevoegd. Sindsdien is het grondgebied van de gemeente niet meer veranderd. Daarmee is het gebied van de huidige gemeente gelijk aan de oorspronkelijke heerlijkheid (en richterambt) Haaksbergen uit de late middeleeuwen.

Het dorp
Het dorp is ontstaan nabij het Hof te Haaksbergen, destijds eigendom van de heren van Ahaus (niet ver naar het ZO in Duitsland gelegen). Een hof was een beschermde plaats waar de pacht van de erven die tot dit hof behoorden werd verzameld en opgeslagen. Rond dit hof ontstond rond 800 na Chr. een kleine nederzetting. Rond het jaar 1000 krijgt het dorp zijn eerste (houten) kerk, waar al snel enige bebouwing rondom ontstaat. Deze bebouwing was nogal gevoelig voor overstromingen van de Buurserbeek en daarom wordt rond 1400 besloten de beek zuidelijk rond het dorp te leiden en aan te sluiten op de Schipbeek. Hiermee ontstaat tevens een vaarverbinding tussen Duitsland en de IJssel bij Deventer.

Door de eeuwen heen groeit Haaksbergen langzaam uit. Bij de volkstelling van 1795 telt het dorpje 1.343 zielen, 100 jaar later wonen er 1.493 mensen ‘binnen de kom’. De beperkte groei is mede te wijten aan de grote dorpsbrand van 16 augustus 1851. Hierdoor neemt de bevolkingsgroei in de periode 1849-1859 met 200 personen af.

Zoals vrijwel overal is de industriële revolutie de motor tot grotere groei van de bevolking. Net als andere plaatsen in Twente kent Haaksbergen vanaf 1862 zijn eigen textielfabriek. Deze zorgt er, tezamen met de spooraansluiting die het dorp in 1884 krijgt, voor dat de bevolking sneller begint te groeien. In 1930 is de bevolking met ca. 2.000 inwoners vrijwel verdubbeld ten opzichte van 1859. Na de oorlog groeit de lokale bevolking explosief. Bij de volkstelling van 1947 heeft het dorp 4.785 inwoners, dat bij de volgende volkstelling in 1960 al gegroeid is tot 7.960. Ook in de daaropvolgende jaren groeit de bevolking door; in 1971 telt het dorp 13.420 inwoners. In de laatste 40 jaar is de bevolking iets langzamer gegroeid. Tegenwoordig kent het dorp ca. 20.000 inwoners.

Dat het dorp zich pas na de Tweede Wereldoorlog echt ontwikkeld heeft tot een grotere kern is ook duidelijk te zien aan de verstedelijking. Kort na de oorlog is het dorp niet meer dan wat tegenwoordig het centrum is. In de jaren vijftig wordt voor het eerst aan planmatige uitbreiding gewerkt ten westen van de Lansinkstraat, waarna dit in de jaren zestig aan de oostzijde wordt doorgezet met de wijken De Pas en De Els, waarmee Haaksbergen het kerkdorp De Veldmaat binnen zijn dorpsgrenzen sluit. In de jaren zeventig en tachtig wordt het dorp middels de wijken Zienesch en Het Wolferink aan de noordwestzijde uitgebreid. Ook krijgt het dorp in de jaren zeventig zijn eerste grootschalige bedrijventerrein ‘West’, ten westen van de Kruislandstraat. Vanaf het einde van de jaren tachtig wordt tussen de Goorsestraat en Hengelosestraat de woonwijk Hassinkbrink aangelegd en krijgt het dorp in de vorm van de bedrijventerreinen Brammelo en Stepelo haar laatste industriële uitbreidingen. (© Andreas Bartelink)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze gemeente, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Historische Kring Haaksbergen (HKH) is opgericht in 1967 en heeft als doel de beoefening van de lokale historie en volkskunde, belangstelling wekken voor het opsporen, verzamelen en archiveren van historisch materiaal; advies en informatie geven over alles wat met de lokale historie en volkskunde verband houdt, historisch onderzoek verrichten en publiceren hierover, bescherming van de schoonheid en het historisch ruimtelijk karakter van de gemeente in het algemeen en de bescherming van monumenten in het bijzonder.

De thuisbasis van HKH is Historisch Centrum Haaksbergen (HCH), in het souterrain van het gemeentehuis. Je loopt links langs de oude hoofdingang van het stadhuis aan de Markt naar de achtertuin, en meteen om het hoekje is de ingang. Door de achterdeur van het oude gebouw en dan met het trapje naar beneden, en je bent in de kelders van het oude stadhuis. Je bent altijd welkom in het HCH met je verhalen, foto’s, films e.d. betreffende Haaksbergen, Buurse of Sint Isidorushoeve, of om specifieke informatie op te zoeken in hun bibliotheek of archieven. Zo zijn de genealogische gegevens van de gemeente hier compleet aanwezig. Voor de openingstijden zie de link.

- Canon van Haaksbergen (= de geschiedenis van de gemeente in 50 onderwerpen op chronologische volgorde).

- Geschiedenis van Haaksbergen (even naar onderen scrollen op de pagina tot je bij dit dorp bent of zoeken met ctrl-F).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Structuurvisie 2030 gemeente Haaksbergen.

- Tussen de Noordsingel, Goorsestraat, Heetpasweg, Hassinkbrinkweg en Wissinkbrinkweg komt de nieuwe woonwijk Wissinkbrink, die moet uitgroeien tot een omvang van 500 woningen.

- In 2010 is een eerste wegontwerp gemaakt voor de nieuwe N18 tussen Varsseveld en Enschede. De in 2018 gerealiseerde weg moet zorgen voor een verkeersveilige verbinding tussen de Achterhoek en Twente. De N18 loopt om de kernen van Eibergen, Haaksbergen en Usselo heen en wordt ook wel de Nieuwe Twenteroute genoemd. Voorheen liep de weg dóór de genoemde kernen. De nieuwe weg leidt dus tot betere interlokale verkeersdoordstroming en afname van verkeer door de dorpskernen en daarmee vermindering van de verkeersoverlast en verhoging van de verkeersveiligheid. Ter verhoging van de verkeersveiligheid zijn de kruisingen ongelijkvloers gemaakt, met bruggen, viaducten, tunnels en faunapassages. Op deze Plattegronden eindsituatie N18 zijn die allemaal ingetekend.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp Haaksbergen heeft 20 rijksmonumenten.

- De gemeente Haaksbergen heeft 44 gemeentelijke monumenten.

- De RK St. Pancratiuskerk (Markt 9) met zijn 48 meter hoge toren is het middelpunt en meest karakteristieke gebouw van Haaksbergen. Het oudste gedeelte van het huidige godshuis dateert uit 1520, wat boven de zuidelijke ingang staat aangegeven. Al eerder stonden op deze plek kerkgebouwtjes, aanvankelijk van hout. Wanneer hier het eerste kerkje verrees is niet bekend, maar het staat vast dat het dorp al vóór of omstreeks het jaar 1000 als zelfstandige parochie op deze plek over een kerkgebouw beschikte. Er wordt aangenomen dat de St. Pancratius is verrezen op de plaats waar in vóórchristelijke tijden onze Saksische voorouders veelvuldig offers aan hun goden brachten. Toen omstreeks het jaar 800 het Christendom in deze streken opkwam, werden kleine houten kerkjes gebouwd op een door traditie geheiligde plaats. Bij opgravingen in 1971 heeft men daarvan nog enkele resten ontdekt nabij de fundamenten van de huidige kerk.

Het eerste stenen kerkje van Haaksbergen was een Romaans langwerpig gebouw, mogelijk in twee etappes gebouwd vóór het jaar 1200. Natuursteen werd in ruime mate gevonden in Bentheim en Gildehaus. Rondom deze kerk vormde zich een kern van bewoning. Er vestigden zich ambachtslieden zoals een kleermaker, een smid, een timmerman, een herbergier, een winkelier en een bestuursambtenaar (richter). Zo'n groepje huizen heette trup of trop, later dorp. Of de eerste Haaksbergse kerk al aan heilige Pancratius was toegewijd is niet bekend. Pancratius was een Romeinse jongeling die in het jaar 304 op 14-jarige leeftijd om zijn geloof ter dood werd gebracht. De toren is aangebouwd in 1565, wat staat aangegeven boven de ingangsdeuren.

In 1626 veroverden de Staten van Overijssel de stad Oldenzaal en kwamen alle kerken van Twente in handen van de protestanten. 6 jaar later wordt in Haaksbergen een gereformeerde predikant benoemd, die de plaats inneemt van de paapsche pastoor. De komst van de Fransen in 1795 maakt een einde aan de achterstelling van de rooms-katholieken. Als koning Lodewijk Napoleon in maart 1809 door de provincie Overijssel reist, telt het dorp 2.800 rooms-katholieken en 700 gereformeerden. Dit doet hem besluiten de Pancratiuskerk aan de katholieken terug te geven. De teruggave van de kerk (in 1810) bleef beperkt tot alleen het gebouw. De toren werd eigendom van de gemeente en de protestanten behielden de pastorie. De pastorie stond oorspronkelijk in de tuin van de Hervormde Gemeente. Pastoor E.J.A. Engbers, die hier werkzaam was tussen 1884 en 1902, liet de pastorie aan de Markt bouwen, recht tegenover de Pancratius. Tijdens zijn pastoraat kreeg het kerkgebouw zijn huidige vorm, met de grote gewelven. Bij de algehele restauratie van 1974-1976 is de structuur van de muren blootgelegd, waardoor vroegere verbouwingen en uitbreidingen van het kerkgebouw zichtbaar zijn geworden.

Naast de Pancratius zijn in de loop der jaren nieuwe parochiegemeenschappen ontstaan: Buurse in 1852, Sint Isidorushoeve in 1926, De Veldmaat in 1934 en de Lourdes in 1958. De Pancratius maakt sinds 2009 deel uit van de St. Franciscusparochie, waarin zijn samengevoegd de Pancratius, Buurse, Veldmaat, Lourdes en het bij Enschede behorende Boekelo. Deze samenvoeging was noodzakelijk wegens het teruglopende kerkbezoek en minder beschikbare priesters. De St. Pancratiuskerk is in 2011 door het bisdom aangewezen als eucharistisch centrum en is daarmee de moederkerk van Haaksbergen. De Lourdeskerk en de Marcellinuskerk in Boekelo zijn in 2013 aan de eredienst onttrokken. (bron: Regiocanons)

- RK O.L. Vrouwe van Lourdeskerk (Sonderenstraat 25). De Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes is opgericht in de naoorlogse jaren, toen Haaksbergen zich in westelijke richting uitbreidde. De kerk, ingewijd in 1958, is driebeukig van opzet, met een brede middenbeuk en smalle zijbeuken, qua concept gebaseerd op de volkskerk van de jaren twintig en dertig. Het middenschip wordt overdekt door bakstenen graatgewelven. Fronttoren met achthoekige, opengewerkte lantaarn. Het is een belangrijk laat werk in het oeuvre van architect Van Beers in traditionalistische trant. De kerk heeft een goede akoestiek. De kerk wordt gebruikt voor concerten. Tevens cultureel centrum. De parochie is inmiddels opgegaan in Parochie Sint Franciscus. In januari 2013 is de kerk officieel aan de eredienst onttrokken. In 2018 deed het verhaal de ronde dat de kerk mogelijk zou worden gesloopt en dat op die locatie appartementen zouden worden gebouwd. Het parochie bestuur heeft naar aanleiding van deze geruchten echter verzekerd dat de kerk niet wordt verkocht en ook niet wordt gesloopt. Wel wordt nog gezocht naar een zinvolle herbestemming.

- Hervormde (PKN) kerk (Jonkheer Von Heijdenstraat 4). "Gedurende de 16e en 17e eeuw lag Haaksbergen in een gebied dat veel te lijden had onder oorlogsgeweld. Er is slechts weinig bekend uit die tijd. Zo weten we niet precies wanneer het dorp voor het eerst kennis maakte met de Hervorming. Wel is bekend dat in 1600 de hervormde predikant ds. Lindenhovius werd beroepen. Maar vijf jaar later, toen Twente weer in handen viel van de Spanjaarden, moest hij ons dorp weer ontvluchten. Over pastoor Broeckhuysen is meer bekend. Toen in 1626 de Staatse troepen Twente heroverden, was hij pastoor in het dorp. Een paar jaar later werd hem niet zozeer verweten dat hij nog de katholieke leer verkondigde, maar wel dat hij samenleefde met zijn huishoudster. Omdat hij toch al niet onwelwillend stond ten opzichte van de "Nieuwe leer" nam hij daarop twee ingrijpende beslissingen: hij trouwde met zijn huishoudster en terwijl hij op zekere dag ‘s morgens nog de mis las preekte hij 's avonds voor de Hervormden. Dit speelde zich af omstreeks 1640 met de huidige Pancratiuskerk als middelpunt.

Hoewel de verstandhouding Protestant - Rooms Katholiek niet altijd optimaal is geweest, is het hier voor zover bekend nooit tot een groot treffen gekomen. Misschien is een oorzaak hiervan, dat de Hervorming pas laat in Twente doordrong. De bisschop van Munster gaf in 1672 de kerk weer aan de Rooms Katholieken. Maar twee jaar later werd dat al weer teruggedraaid. Dat bleef zo tot de Franse tijd. De Fransen brachten onder andere vrijheid van godsdienst. Toen in 1798 bleek dat er in Haaksbergen viermaal zoveel Rooms Katholieken woonden als Protestanten, eisten de Rooms Katholieken de kerk terug. Dat lukte na veel verwikkelingen pas in 1809. Koning Lodewijk Napoleon bezocht in dat jaar ook Twente. De Rooms Katholieken bepleitten toen bij hem een teruggave van het kerkgebouw. Ds. Scheij probeerde met een Haaksbergse delegatie dit tegen te houden, maar dat had geen resultaat. In 1810 moest de kerk worden verlaten. Een jaar lang heeft men toen diensten gehouden in de pastorie aan de markt. Er moest dus een nieuwe Hervormde kerk worden gebouwd. De helft van de bouwkosten kon betaald worden uit een subsidie van koning Lodewijk Napoleon, de andere helft moest de kerkelijke gemeente zelf bijeen brengen. De kerk is op 6 januari 1811 in gebruik genomen. Hoe die er heeft uitgezien is niet bekend, omdat dit kerkgebouw bij de dorpsbrand van 1851 is afgebrand en de bouwgegevens ontbreken. Ook het orgel, dat meegenomen was uit de Pancratiuskerk, ging daarbij verloren. De kerk was niet verzekerd tegen brandschade.

De nieuwe, huidige Hervormde kerk is op de zelfde plaats gebouwd, naar een ontwerp van de Amsterdamse architect H. Hana. Na veel problemen tussen aannemer en hoofdopzichter kon de kerk omstreeks 1 januari 1855 in gebruik worden genomen. Wegens de opgelopen bouwkosten was voor een nieuw orgel toen geen geld meer. Pas in 1865 is het huidige, door Hendrik Honhof gebouwde orgel in gebruik genomen. Daarbij konden delen van het vorige orgel opnieuw worden gebruikt. Het kostte fl. 3.500 . Het geld werd bijeengebracht door een collecte, een geldlening en een "aanzienlijk bedrag", dat werd geschonken door baron Van Heeckeren, de heer van Twickel. Diverse restauraties van het orgel in de loop der jaren zijn in totaal erg kostbaar geweest maar het resultaat is er volgens insiders ook naar. Het is nu weer geschikt voor zowel begeleiding tijdens de erediensten als voor orgelconcerten." De Hervormde (PKN) kerk valt tegenwoordig onder de Protestantse Gemeente Haaksbergen-Buurse, waaraan ook deze beschrijving is ontleend.

- De rijksmonumentale Synagoge (Ruisschenborg 1) dateert uit 1828. Het is een eenvoudig, gepleisterd gebouwtje onder zadeldak en met spitsboogvensters.

- De Ertugrul Gazi-moskee (Blankenburgerstraat 49) dateert uit 1986 en is in 2019 aanzienlijk uitgebreid. Het gebouw aan de Blankenburgerstraat is aanzienlijk groter geworden. Met de uitbreiding gaat een lang gekoesterde wens van de moslims in Haaksbergen in vervulling. "We hebben nu meer plek voor culturele activiteiten. De moskee is niet alleen een gebedshuis. Het is ook een gebouw waar mensen elkaar ontmoeten en waar allerlei activiteiten plaatsvinden”, zegt woordvoerder Hasan Deniz. Aan de voorkant is alles hetzelfde gebleven. De aanbouw is aan de achterzijde gebouwd. Daar is onder meer een lokaal gecreëerd waar bezoekers een cursus of workshop kunnen volgen. "We kunnen bijvoorbeeld kookworkshops geven. Het gebeurt regelmatig dat bezoekers op een braderie vragen hoe de gerechten gemaakt worden. Dat kunnen we met een workshop in het lokaal uitleggen.

Ook hebben we in de moskee huiswerkbegeleiding. Dat is vooral voor de kinderen van twaalf tot vijftien jaar, die thuis niet met huiswerkvragen bij hun ouders terecht kunnen. Een leraar en lerares met Turkse achtergrond begeleiden de kinderen hier zodat ze beter presteren op school." Niet alleen schoolopdrachten worden besproken. Ook uitleg over alcohol- en drugsproblematiek komen aan bod. "We kunnen deskundigen uitnodigen die over deze problemen een presentatie geven." Ze krijgen uitleg over de gebruiken in de islamitische cultuur. "We zijn een innovatieve moskee. Het is nog altijd een religieus gebouw, maar er vinden steeds meer maatschappelijke activiteiten plaats." In de moskee worden ook Turkse levensmiddelen verkocht, die volgens Deniz in een supermarkt niet verkrijgbaar zijn. Hij benadrukt dat iedereen welkom is: "Het gebouw is voor alle Haaksbergenaren. Hier kan iedereen even binnenkomen voor bijvoorbeeld een kop koffie of op een scherm naar een voetbalwedstrijd kijken. We kijken hier ook naar bijvoorbeeld Ajax-PSV.” (bron en voor nadere informatie zie Tubantia, 10-4-2019)

- Beschrijving van 3 Mariakapellen in Haaksbergen, in tekst en beeld.

- Molen De Korenbloem (Fazantstraat 39) is in 1798 gebouwd als stellingmolen. In 1888 is de stelling door een belt vervangen en wordt het dus een beltmolen. Na in verval te zijn geraakt is de molen in 1964 aangekocht door de gemeente Haaksbergen. In 1966 is de molen gerestaureerd. Er waren plannen om de molen te verplaatsen vanwege een verslechterde molenbiotoop, maar in 1991 is de molen op zijn oorspronkelijke plek gerestaureerd en weer van een stelling voorzien, iets hoger dan de vroegere stelling. Een vrijwillig molenaar laat de molen regelmatig draaien. De molen is te bezichtigen op woensdagen van 14.00-16.00 uur, op zaterdagen van 14.00-17.00 uur, en op afspraak.

- Richtershuis (Jonkheer Von Heijdenstraat 8).

- De rijksmonumentale Villa Jordaan (Spoorstraat 32) is een in 1888 in opdracht van textielfabrikant D.B.H. Jordaan gebouwd herenhuis/kantoor met koetshuis, bij het inmiddels verdwenen fabrieksterrein. Het is in neorenaissancistische bouwstijl ontworpen door architect Gerrit Beltman sr. (Enschede).

- Diverse grensstenen (m.n. langs de gemeentegrens).

- Gevelstenen in Haaksbergen.

- "Kunstkring Haaksbergen is opgericht in 1953. De vereniging stelt zich ten doel om leden en belangstellenden te informeren over kunst in de breedste zin van het woord. De belangrijkste activiteit is het organiseren van lezingen. Daarnaast staan er jaarlijks een of meer excursies naar bijvoorbeeld steden, tentoonstellingen of musea op het programma. Leden van de Kunstkring hebben namens de vereniging of op persoonlijke titel zitting in diverse culturele commissies en/of instellingen in de gemeente en in de regio."

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Tweemaal in de maand is er op zondag om 18.30 uur een gezellige PubQuiz in Haaksbergen. Wat is een pubquiz? In teams van 2 tot 5 personen ga je de strijd aan met andere teams. Gedurende 8 rondes van 10 vragen over allerlei onderwerpen probeer je (als groep, niet individueel) zoveel mogelijk goede antwoorden te geven. Elk antwoord is een punt waard. Het team dat aan het eind van de avond de meeste punten haalt, heeft gewonnen. En dat in de gezelligheid van een kroeg, onder het genot van een hapje en drankje. Je hoeft niet bang te zijn dat je er niet slim genoeg voor bent. Je zult er versteld van staan hoe veel je weet! De quiz wordt gepresenteerd door de ervaren quizmaster Rob Robertus. Heb je (nog) geen team? Ook in je eentje ben je van harte welkom; er is altijd wel een team waar je bij aan kunt sluiten! Deelname aan de quiz kost €3,50 per persoon."

- "Graads en Jannaô vormen met elkaar het revue-echtpaar van de Haaksbergse revue “Allô Jannaô”. Door de vele repetities zijn ze al goed op elkaar ingespeeld en samen met hun dochter Truike vormen ze een passend geheel. Ook de duidelijk aanwezige zus van Jannaô, Leida, is van de partij. Tone, de vrijgezel, en ’t oale Gaitjan komen vaak op bezoek en zo maken ze samen van alles mee. Naast de spelers hebben we een zanggroep. Zij brengen menig lied ten gehore, passend bij het programma. Ook onze dansgroep zorgt voor een luchtige onderbreking. De schitterende kostuums en decors kunnen natuurlijk niet ontbreken. Menig uurtje wordt er getimmerd en geschilderd. Lapjes stof worden omgetoverd in kostuums om de show zo mooi mogelijk te maken. De teksten en ideeën worden door onze eigen leden uitgewerkt en onder regie van Karin van Sark op de planken gebracht." Om de twee jaar, in de oneven jaren (in 2021 voor de 62e keer) kun je in maart genieten van een nieuw stuk van dit gezelschap.

- De Week van de Amateurkunst (WAK): Haaksbergen treedt op! (mei of juni) is een week vol evenementen op het gebied van muziek, theater, kunst en cultuur. Op de laatste dag (zondag) is er het Scholtenhagenfestival. Het Scholtenhagenpark word omgebouwd tot één grote festivalweide met muziek, kunst, theater, eten en drinken. Gratis entree.

- "Tijdens het landelijke Open Tuinen Weekend (OTW) (weekend half juni) zijn door het hele land meer dan 1.000 tuinen geopend voor publiek. Ook in de gemeenten Berkelland en Haaksbergen zijn dan tientallen tuinen te bezichtigen. Het aanbod is zeer gevarieerd. Zo zijn tuinen binnen de bebouwde kom, passend bij de woning, vaak uitstekende voorbeeldtuinen. Tuinen in het buitengebied zijn meestal wat ruimer in omvang en dan zijn er ook tuinen om boerderijen die een geheel vormen met de agrarische omgeving. Er zijn tuinen die door professionals zijn ontworpen en aangelegd. Maar voor de meeste tuineigenaren is het een hobby om alles zelf te doen. Van het ontwerp tot het aanleggen en het onderhoud van de tuin. Daarnaast is de omvang, de ligging en de omgeving van invloed op de tuin. Zo ontstaat er diversiteit aan tuinen en is er niet één gelijk. Dat maakt het kijken naar de tuinen ook zo leuk.

In het boekje Open Tuinen Weekend Berkelland / Haaksbergen 2019 (dat maar liefst 37 deelnemers had!) wordt elke tuin op één pagina gepresenteerd, met een korte beschrijving, met meestal een overzicht-, en een detailfoto. D.m.v. icoontjes wordt aangegeven of er bijvoorbeeld een toilet aanwezig is, er koffie en thee wordt geschonken, er plantjes, curiosa, kunst of iets dergelijks te koop wordt aangeboden. Tijdens het OTW zijn de tuinen doorgaans beide dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Door omstandigheden zijn sommige tuinen maar één dag geopend. Dit staat bij de beschrijving vermeld." Aldus een citaat uit de inleiding van het gelinkte, keurig verzorgde, zeer informatieve en kleurrijke boekje.

- Oktoberfestival (weekend begin oktober, in 2020 voor de 12e keer).

- "Muziekfestival NoaberMuziek (op een zondag half december) brengt muziek in tientallen huiskamers van Haaksbergen. NoaberMuziek wordt gedragen door een team van 7 superactieve vrijwilligers die zich samen met hun dorpsgenoten onder willen dompelen in muziek. Alle optredens - de artiesten komen allemaal uit de eigen gemeente en directe omgeving - zijn gratis te bezoeken. Op zondag 13 december 2020 zijn er weer een heleboel live optredens! De 1e editie in 2018 was een groot succes, dus hiermee heeft de gemeente er weer een jaarlijks evenement bij. Gratis entree, gezellig, NOABERSCHAP, muzikale gastvrijheid; laat je verrassen! Kom ook, sluit aan en geniet met ons mee van de gastvrijheid van je dorpsgenoten. Noabers, Let's Party!"

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Haaksbergen Natuurlijk! is een informatieve site over wat er allemaal te doen is in deze gemeente, op uiteenlopend gebied (gericht op toeristen en recreanten). Met o.a. een activiteitenagenda voor de komende maanden.

- "In ons subtropisch zwemparadijs Recreatiebad De Wilder vind je alles wat je zoekt op het gebied van zwemmen en andere sportieve activiteiten. Ons zwembad biedt vele faciliteiten: 25 meterbad c.q. golfslagbad; glijbaan van 80 meter; draaikolk, waterkreek; bubbelbaden, kruidenbaden, massagestralen, waterval; royale ligweide met speelvoorzieningen; peuter- en kleuterbaden; zonnebanken, sauna; restaurant, zwembar voor een hapje en drankje, ijs en snacks; volledig aangepast aan mindervaliden; babyroom. Kom eens gezellig binnen, ervaar de ultieme ontspanning en proef de subtropische sfeer van ons zwembad."

- Eind 19e eeuw werd, op initiatief van de regionale textielfabrikanten, een spoorlijn aangelegd tussen Hengelo en Winterswijk. Deze trein en dit lokaalspoor heeft mogelijk gemaakt dat Twente is zoals we het nu kennen. De fabrikanten moesten met materiaal over de Veluwe en vanuit Duitsland naar Twente, in de winter was dat soms al helemaal onmogelijk. Industriëlen hadden materiaal en kolen nodig en goederen moesten verplaatst worden. De trein was de grote belofte, in Engeland was men al een stapje verder en zo is de stoomtrein aangeschaft. Betaald en aangelegd door Twentse industriëlen én de Twentse boeren. In Twente en de Achterhoek was 130 kilometer lokaalspoor, aangesloten op het nationaal spoor, waarop onder meer de kolen uit Duitsland werden aangevoerd.

Nu, ruim honderd jaar later, is een deel van deze spoorlijn nog altijd in gebruik. De Museum Buurtspoorweg (MBS) onderhoudt op de landschappelijk zeer fraai gelegen spoorlijn een historische lokaaltreindienst tussen Haaksbergen en Boekelo. Met authentiek spoorwegmaterieel in een historisch aangeklede omgeving wordt een zo compleet mogelijke Nederlandse lokaalspoorlijn verbeeld. De MBS bezit stoomlocomotieven, diesellocomotieven, prachtig gerestaureerde rijtuigen en een grote collectie historisch goederenmaterieel. Zie ook de videoreportage van de Najaarsstoomdag 2019.

Kunsthistoricus Gemma Boon (1982) uit Enschede is sinds 2020 de eerste directeur van Museum Buurtspoorweg Haaksbergen-Boekelo. De jonge directeur heeft een uitgesproken mening over wat een museum moet zijn en vooral over wat het haar bezoekers, volwassenen én kinderen, moet bieden. Een museum is een geluksbrenger, is een van haar credo's. "Dit is het grootste museum van Oost-Nederland. Met 7 kilometer spoor en eigen grond. Alle rails en wissels en hekken worden door vrijwilligers onderhouden. Er is contact met bijna alle omwonenden. Het is een enorm bedrijf. In zekere zin staat techniek ver van mij af ja, maar dat is ook juist de reden waarom ik dit wil doen. Dit museum heeft een lage drempel. Er komen veel gezinnen en er is de groep liefhebbers die MBS draaiende houden. Dat raakt me en vind ik prachtig. Ik ben er voor de vertaalslag naar fondsen, gemeenten, investeringen en nieuwe bezoekers." Gemma Boon is zich enorm bewust van de kennis, het potentieel en de passie van de mensen die de organisatie draaiende houden. Ze zet in op een vorm van Deep Democracy, waarbij echt alle lagen van de organisatie een stem hebben en gehoord worden. "Ik zeg: 'Als jullie niet kunnen kiezen of een locomotief rood of groen moet worden, kies ik en dan wordt 'ie paars. En dat wil je niet. Dus zet 'm op'."

- Theater De Kappen in het centrum van Haaksbergen is hét adres voor toneel, cabaret, muziek en kindermatinees. Op het balkon van de grote theaterzaal is bovendien een gezellige bioscoop voor filmvoorstellingen. Het theater staat voor cultuur in de breedste zin van het woord. Het theater brengt mensen samen en biedt een brede programmering. Je kunt hier genieten van voorstellingen in de categorieën cabaret, toneel, muziek, jeugd, streek, klassiek en daarnaast aansprekende bijzondere optredens.

- "Kunstzaal Haaksbergen is mogelijk gemaakt door een gift van Stichting Leppink-Postuma. Sinds 2007 wordt er iedere zes weken een nieuwe expositie ingericht van een erkend kunstenaar. Eens per zes weken vindt er op zondag een officiële opening plaats, waarbij het publiek aanwezig kan zijn. Er is altijd een gastvrouw/heer aanwezig om het publiek informatie van de betreffende kunstenaar en zijn/haar werk te geven. De Kunstzaal is geopend op zaterdag en zondag van 14.00-16.30 uur en op afspraak." De Kunstzaal is gevestigd op dezelfde locatie als het in de vorige alinea beschreven theater.

- "IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid van mensen bij natuur en milieu in hun eigen omgeving, duurzaam handelen stimuleert. Daarom organiseren wij allerlei activiteiten om jong en ouder te verbinden met groene initiatieven. IVN Haaksbergen is opgebouwd uit een 10-tal werkgroepen, die onder leiding van een coördinator relatief zelfstandig te werk gaan op het gebied van natuureducatie. Er zijn de volgende werkgroepen: Jeugdnatuurgroep; Werkgroep Grintenbosch (schooljeugd); Heemtuinwerkgroep; Werkgroep Amfibieën en reptielen; Uilenwerkgroep; Weidevogelwerkgroep; Werkgroep Natuurtekenen; Werkgroep Onderhoud en schoonmaak; Werkgroep Lezingen en cursussen; Excursiewerkgroep; Werkgroep Publiciteit. Via de link naar de werkgroepen kun je een indruk krijgen van alle activiteiten binnen de verschillende werkgroepen. Wil je mensen in jouw omgeving ook de natuur van dichtbij laten beleven? Word dan actief lid. Het maakt niet uit of je veel of weinig van de natuur weet. Ben je enthousiast, hou je van de natuur en sta je achter het groene werk van IVN? Dan ben jij degene die we zoeken."

- Het ZO van Haaksbergen gelegen Haaksbergerveen is een hoogveenachtig natuurgebied van circa 500 hectare. Samen met het aan de Duitse kant gelegen Ammeloër Venn (70 ha groot) en onder meer het Aamsveen en het Witte Veen maakt het Haaksbergerveen deel uit van de restanten van een uitgestrekt hoogveengebied in de grensstreek tussen Duitsland en Nederland. In het kader van de Ecologische hoofdstructuur tracht men deze natuurgebieden beter op elkaar te laten aansluiten. Het Haaksbergerveen bestaat voor een groot deel uit een deels vergraven hoogveengebied. Het ontstaan daarvan werd bevorderd doordat onder dit gebied op zo'n 4 tot 7 meter diepte een schotelvormige en voor water slecht doorlaatbare keileemlaag ligt. Daardoor wordt het water hier goed vastgehouden.

Halverwege de 19e eeuw, na de opheffing van de Marken, is het veen in vele kleine snippertjes verdeeld en verkocht aan de boeren in de omgeving, die er op kleinschalige wijze hebben verveend. Kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is het veen door de regering vrijwel zonder vergoeding onteigend om te dienen als werkverschaffingsobject voor werklozen. De oorlog heeft de ontginning echter onmogelijk gemaakt. Omdat het Rijk vond dat onteigend land niet kon worden teruggegeven ontstond bij de boeren veel kwaad bloed. Tussen 1952 en 1956 heeft de Overijsselse Ontginningsmaatschappij nog 300 ha ontgonnen. als een van de laatste grote ontginningen in Nederland. Het restant van ca. 500 ha vormt het huidige natuurreservaat Haaksbergerveen.

Staatsbosbeheer streeft naar herstel van het hoogveen. Men spreekt van "aangetast hoogveen, waarvan herstel nog mogelijk is". Gunstig is de slecht doorlatende bodem, de kleinschalige verveningsstructuur met vooral veenputten en de beheermaatregelen die enkele decennia geleden genomen zijn. Er zijn goed functionerende dammen en dijkjes aangelegd om hoge en stabiele waterpeilen te bereiken en het weglekken van water uit het gebied te voorkomen. In grote delen is al een begin van herstel te zien, doordat oude veenpakketten in een soort drijftillen zijn veranderd. Daarop heeft zich een bijzondere vegetatie gevestigd die lijkt op die van veenheiden.

In het Haaksbergerveen tref je een typische hoogveenvegetatie aan met soorten als eenarig wollegras, zonnedauw en klokjesgentiaan. Daarnaast zijn er fraaie overgangen naar een basenrijk leemlandschap. Opvallende broedvogelsoorten zijn geelgors, wulp, grauwe klauwier, graspieper, boompieper, roodborsttapuit en blauwborst. Trekvogels zijn de zeldzame kraanvogel en de grauwe gans. Bijzondere wintergasten zijn de Klapekster en de Blauwe Kiekendief. Andere diersoorten waarvoor dit gebied van belang is zijn insecten als libellen en waterjuffers, de vis grote modderkruiper, amfibieën als kamsalamander, heikikker en boomkikker en reptielen als de ringslang, de levendbarende hagedis en de adder. Het Haaksbergerveen is samen met het iets noordelijker gelegen Buurserzand aangewezen als Habitatrichtlijngebied en maakt daardoor deel uit van het Europese natuurnetwerk Natura 2000 onder de naam 'Buurserzand en Haaksbergerveen'. Dit beschermde gebied meet in totaal ca. 1.250 ha.

- "Wil je gezellig een dagje winkelen in de mooiste en gezelligste straat van Twente? Kom dan naar de Blankenburgerstraat in Haaksbergen. Bij ons kun je terecht voor alle exclusieve merken op het gebied van lifestyle, mode, accessoires, en leisure en ook voor je dagelijkse boodschappen. Op de Blankenburgerstraat zijn wij je graag van dienst, en ben je na een dagje shoppen toe aan een lekker kopje koffie of een heerlijk hapje? Geniet dan op een van onze terrassen of in een van onze sfeervolle restaurants die de straat rijk is. Wij hopen je snel te mogen verwelkomen in de Blankenburgerstraat."

- "Iedere woensdag tussen 08:30 en 13:00 uur staan de marktondernemers voor je klaar midden in het centrum van Haaksbergen. Wil je op de hoogte blijven van het laatste marktnieuws, de nieuwste aanbiedingen en de leukste winacties? Volg ons dan op Facebook."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Haaksbergen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Haaksbergen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Haaksbergen. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Nieuws / media: - RTV Sternet is de publieke lokale omroep voor deze gemeente. Dagelijks lokaal nieuws en info via televisie, radio, website, Facebook, YouTube. Powered by 1Twente. - Huis-aan-huiskrant Hart van Haaksbergen is via de link ook online te lezen. - Dat geldt ook voor de Haaksberger Koerier. - En dan is er ook nog weekblad Rond Haaksbergen. - Nieuws uit deze gemeente van dagblad Tubantia.

- Voortgezet onderwijs: - Het Assink Lyceum locatie Van Brakelstraat (vmbo).

- Lezen / educatie: - "Bibliotheek Haaksbergen wil een plaats zijn waar je graag komt en waar je je welkom voelt. Een plek om lekker te lezen en rond te snuffelen. Waar medewerkers rondlopen die behulpzaam zijn en voor je klaar staan. Waar je informatie aantreft of een cursus kunt volgen. Waar interessante activiteiten plaatsvinden en aandacht is voor lezen en leren lezen. De bibliotheek is een plaats waar cultuur dichterbij komt. Kortom: een plek die verrijkt! Na de ingrijpende verbouwing die in 2007 heeft plaatsgevonden, biedt ons gebouw de mogelijkheden om al onze wensen waar te maken. In deze aangename omgeving zetten onze medewerkers zich in om onze doelen te realiseren. Klik hier voor een rondleiding in de bibliotheek. En de dienstverlening van de bibliotheek houdt niet op bij de muren van het gebouw: op allerlei fronten en locaties zijn onze vrijwilligers actief in de samenleving om de bibliotheek letterlijk dichterbij de mensen te brengen!"

- Jeugd en jongeren: - "Heb je problemen die je niet thuis of op school kunt bespreken? Heb je vragen over bijvoorbeeld alcohol, drugs of relaties? Wil je een leuke activiteit voor in je wijk organiseren? Met al dat soort vragen en nog veel meer kun je terecht bij de jongerenwerkers van Skillz Haaksbergen. Je vindt ons op straat, bij jou in de wijk of in het jongerencentrum. In het jongerencentrum zijn een aantal standaard dingen te doen zoals poolen, darten, tafelvoetbal, chillen en nog veel meer! Naast deze bestaande mogelijkheden worden er geregeld activiteiten georganiseerd. Dit gebeurt in samenwerking met de vrijwilligers/jongeren. Het jongerenwerk helpt jongeren tussen de 12 en 23 met allerlei vragen of problemen. Jongerenwerkers zijn goed op de hoogte van wat er speelt bij jongeren. Wij vinden niets gek of raar, dus je kunt ons al je vragen stellen. Wij kunnen je coachen als je problemen hebt en/of wij kunnen je begeleiden naar een opleiding of (vrijwilligers)werk. Ook kennen wij veel organisaties in de regio. Als het nodig is kunnen wij je doorverwijzen naar bijvoorbeeld de verslavingszorg, het maatschappelijk werk of schuldhulpverlening.

Activiteiten. Skillz Haaksbergen helpt ook jongeren die een leuke activiteit willen organiseren. Dit kan in het jongerencentrum of ergens anders. Wij kunnen je ondersteunen bij het werven van fondsen, het zoeken van een geschikte locatie of het zoeken van publiciteit. Er is veel mogelijk! Bruggen bouwen. Skillz jongerenwerk richt zich niet alleen op de jongeren zelf. Wij onderhouden ook contacten met buurtbewoners, winkeliers, scholen, de gemeente, sportverenigingen en andere instanties die met jongeren werken. Zo creëren we kansen voor jongeren en helpen hen de weg te vinden. Organisaties die zich zorgen maken over een jongere, kunnen dit delen met ons, wij zullen in gesprek gaan met de desbetreffende jongere. Door vroege signalering kunnen grotere problemen later worden voorkomen. Voor ouders. Ook opvoeders die te maken hebben met problemen van hun kind kunnen bij ons aankloppen voor advies. Dankzij de vele contacten kunnen wij ouders snel met de juiste personen in contact brengen, bijvoorbeeld met het schoolmaatschappelijk werk."

- De JuNiMo Club in Haaksbergen organiseert in de even weken op woensdagmiddag een speelmiddag voor kinderen met een verstandelijke beperking of autisme aanverwante stoornis. Deze kinderen hebben vaak moeite met sociale contacten en vinden weinig aansluiting bij kinderen uit de buurt omdat ze verder weg op school zitten of 'anders' zijn. JuNiMo - genoemd naar de initiatiefnemers Judith, Nynke en Monique - wil deze kinderen de mogelijkheid bieden om sociale contacten op te bouwen door samen te zijn in de vorm van een speelmiddag. Onder enthousiaste en professionele begeleiding bieden ze - in hun lokaal in Basisschool Pius X - verschillende activiteiten aan die variëren van een spelletjesmiddag tot koekjes bakken en van knutselen tot lekker buitenspelen. Activiteiten waaraan iedereen op zijn eigen manier en niveau kan deelnemen.

- Muziek: - "De Haaksbergse Harmonie is opgericht in 1901. De vereniging heeft zich diep geworteld in de Haaksbergse gemeenschap en neemt een niet meer weg te denken plaats in. De vereniging stelt zich tot doel het beoefenen van instrumentale muziek. Om dit doel te bereiken houdt zij zich bezig met opleidingen, repetities, het geven van concerten, het deelnemen aan concoursen en het geven van muzikale ondersteuning bij diverse festiviteiten zoals optochten, serenades bij belangrijke jubilea en daar waar muzikale ondersteuning gewenst is. Sinds 1915 is de vereniging aangesloten bij de KNFM (= Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen). Vanaf 1921 neemt zij deel aan concoursen onder auspiciën van de KNFM. Op dit moment speelt het orkest in de 3e divisie (voorheen afdeling uitmuntendheid)."

- "Match is een koor/musicalgroep uit Haaksbergen. De huidige groep is in 2008 ontstaan en zingt voornamelijk meerstemmige bekende popnummers en diverse musicalmedleys. MATCH bestaat inmiddels uit zo’n 65 enthousiaste leden die met elkaar een dijk van een optreden neer kunnen zetten op uiteenlopende festiviteiten. De leeftijd varieert van ca. 25 tot 65 jaar. Het koor wordt begeleid door dirigent Jeroen Katier, toetsenist Irene de Haan en drummer Sebastiaan Hondorp. Indien je geïnteresseerd bent om lid te worden, kom dan een keer vrijblijvend kijken en wellicht gelijk meezingen."

- Spel: - Incidenteel zien wij hier en daar in het land een initiatief waar men een lokale versie van het spel Monopoly heeft gemaakt. Ook Plus Leusink heeft dat gedaan. In november 2018 hebben zij Monopoly Haaksbergen gelanceerd. Inwoners konden suggesties insturen voor welke straten zij in het spel zouden willen zien. Op 17 november zijn de eerste exemplaren uitgereikt aan Sinterklaas en de burgemeester.

- Flora: - In 1936 is KNMTP Neede opgericht als afdeling in Oost-Nederland. De toenmalige directeur van tuinbouwschool Drietelaar (een frater) stond aan de wieg van de oprichting. Na de eeuwwisseling heeft Groei & Bloei Neede e.o., zoals zij inmiddels heette, haar naam gewijzigd in Groei & Bloei afdeling Berkelland / Haakbergen e.o., die als werkgebied de gelijknamige gemeenten heeft plus het stadje Diepenheim.

- Zorg: - "Het Buurtzorghuis in Haaksbergen is een hospice in een monumentale boerderij. In een prachtig groene omgeving. Voorzien van alle eigentijdse gemakken en moderne voorzieningen biedt het Buurtzorghuis een prettig onderkomen voor cliënten in de laatste levensfase. Het huis beschikt over 7 gastenkamers met elk een eigen badkamer en terras. Twee van deze kamers zijn ingericht voor twee personen. De gezamenlijke keuken en woonkamer maken het huis compleet. De kamers zijn ruim, licht en op buiten gericht. Door de grote raampartijen en het weidse uitzicht is er goed contact met buiten. Ook is het voor cliënten binnen de gemeente mogelijk om gebruik te maken van respijtzorg."

- Welzijn: - "Van oudsher hielpen noabers elkaar voort. Op het land, door elkaar te helpen bij het zaaien en oogsten. In huis, bij vreugde of verdriet. De noabers boden hulp en wijze raad. Men zorgde voor elkaar. Kon op elkaar rekenen en er was vertrouwen. Lukte het uiteindelijk niet meer, dan ging men verder op zoek naar professionele ondersteuning. De Noaberpoort in Haaksbergen gaat uit van de eigen kracht en mogelijkheden van mensen. Van zorgen voor jezelf en zorgen voor elkaar. Als er meer hulp nodig is, dan zorgen medewerkers van de Noaberpoort voor professionele ondersteuning. Rekening houdend met wat mensen wél en niét kunnen. Laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen. Advies en ondersteuning. Medewerkers van de Noaberpoort geven advies en praktische ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opgroeien, opvoeden, werk en inkomen. Ook als er méér aan de hand is kunnen mensen bij de Noaberpoort terecht, bijvoorbeeld bij een echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld of schulden. De Noaberpoort werkt volgens het principe: één huishouden, één plan, één aanspreekpunt. Als het nodig is, dan wordt specifieke deskundigheid of hulp ingeschakeld. Dat kan vaak snel, want bij de Noaberpoort zijn de lijnen naar andere specialisten kort."

- "In 1992 ging Gilde Haaksbergen van start met een werkgroep. Elke week werd er een spreekuur gehouden voor de aanvragers van hulp of advies. Na beoordeling van de aanvraag werden de aanvragers in contact gebracht met onze vrijwillige hulpaanbieders en adviseurs. Doordat steeds meer senioren kleiner gingen wonen nam de behoefte toe aan een werkplaats waar iedereen zijn hobbywerkzaamheden kon uitoefenen. In 2001 kon dit worden gerealiseerd. Tegenwoordig is de Hobbywerkplaats gevestigd in een ruimte van Reinaerdt Deuren (Industriestraat 51). Hierna ontstond een derde activiteit namelijk een Technische Hulpdienst voor mensen met een kleine beurs. Om al deze activiteiten goed te kunnen begeleiden zijn we in 2001 een stichting geworden. In 2006 werd, voorlopig als laatste activiteit, een computercursus voor ouderen gestart in samenwerking met het Assink Lyceum. Leerlingen gaven, als invulling van hun maatschappelijke stage, computerlessen aan senioren. Deze activiteit is in 2014 gestopt. Ook geven wij workshops Electronica voor de jeugd van 9 tot 13 jaar. 1x per maand wordt er een Repair Café georganiseerd in de hobbywerkplaats aan de Industriestraat. Het Gilde telt ongeveer 50 vrijwilligers, inclusief bestuur en coördinatoren."

- Veiligheid: - Politie Haaksbergen. - Idem Brandweer.

Reacties

(2)

Klikken op Wijkindeling Haaksbergen geeft: Oeps, deze site bestaat niet.

Voor de rest ziet het er fantastisch uit!
Compliment.
Karel te Haaksbergen.

Dank voor uw compliment! Bent u tevreden, vertel het anderen, hebt u opmerkingen of aanvullingen, vertel het ons. :-)

Dank voor de tip! De pagina in kwestie blijkt van de desbetreffende site te zijn verwijderd. Maar gelukkig stond hij ook nog elders op het internet, dus ik heb de link 'gerepareerd'.

Verder bleken er inmiddels nog meer 'dode links' op de pagina te staan, en vond ik de pagina toch nog wat mager gevuld, in relatie tot de grootte van de plaats. Dat komt omdat ik tot heden vooral heb gefocust op het uitwerken van de kleine kernen, zoals in dit geval Buurse, Sint Isidorushoeve en De Veldmaat. Omdat die elders op het internet vaak maar mager zijn uitgewerkt, dus die vond ik het urgentst. Maar de grote kernen zoals Haaksbergen moesten natuurlijk ook nog een keer goed worden uitgewerkt. Er viel natuurlijk nog veel meer te vertellen over de bezienswaardigheden, evenementen, natuur en recreatie aspecten, en het verenigingsleven. Dat heb ik nu allemaal verder uitgewerkt. Nog niet helemaal af, dat komt t.z.t. nog wel een keer, maar qua inhoud wel verdrievoudigd t.o.v. voorheen. Dus hopelijk heb ik u hiermee wederom wat interessant leesvoer bezorgd.

Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen