Haaglanden

Streek
Haaglanden
Zuid-Holland

haaglanden_fietsroutenetwerk.jpg

Fietsroutenetwerk Haaglanden is een eenvoudig systeem waarmee je zelf eindeloos routes kunt maken. Via genummerde borden fiets je van knooppunt naar knooppunt, waarbij je zelf de lengte en route kunt bepalen.

Fietsroutenetwerk Haaglanden is een eenvoudig systeem waarmee je zelf eindeloos routes kunt maken. Via genummerde borden fiets je van knooppunt naar knooppunt, waarbij je zelf de lengte en route kunt bepalen.

haaglanden_kaart_kopie.jpg

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Stadsgewest Haaglanden (de negen gemeenten met de dikke rode lijnen op de kaart) is per 1-1-2015 opgeheven. Als geografische en maatschappelijke regio blijft Haaglanden echter gewoon bestaan.

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Stadsgewest Haaglanden (de negen gemeenten met de dikke rode lijnen op de kaart) is per 1-1-2015 opgeheven. Als geografische en maatschappelijke regio blijft Haaglanden echter gewoon bestaan.

Haaglanden

Terug naar boven

Status

- Haaglanden is een regio en voormalig intergemeentelijk samenwerkingsverband in de provincie Zuid-Holland.

- Het intergemeentelijke samenwerkingsverband Stadsgewest Haaglanden was een zogeheten stadsregio (formeel: plusregio). Het maakte onderdeel uit van de Zuidvleugel van de Randstad. Het Stadsgewest is - zoals alle stadsregio's of plusregio's - in 2015 opgeheven en opgegaan in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

De naam Haaglanden is in de regio wel in gebruik gebleven om de geografische en maartschappelijke regio aan te duiden. Er zijn bijvoorbeeld nog altijd veel landelijke instanties die een regionale afdeling hebben met deze naam erin, of stellen dat ze in deze regio gevestigd zijn, of voor deze regio werkzaam zijn. In die zin blijft de naam dus gewoon gangbaar als streeknaam.

- Stadsgewest Haaglanden omvatte - en de huidige gelijknamige regio omvat - de volgende 9 gemeenten (met ca. inwonertal tussen haakjes): Den Haag (520.000), Zoetermeer (124.000), Westland (105.000), Delft (101.000), Leidschendam-Voorburg (74.000), Pijnacker-Nootdorp (52.000), Rijswijk (49.000), Wassenaar (26.000) en Midden-Delfland (19.000).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De regio Haaglanden heeft ca. 1.000.000 inwoners. Voor de verdeling per gemeente zie bij Status.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Regioprofiel Haaglanden (2018) geeft een beschrijving van de huidige kenmerken van de regio en haar gemeenten, en van de plannen en kansen voor de komende jaren op allerlei gebieden.

- Om de doorstroming op de snelweg A4 en autoweg N14 te verbeteren, nemen Rijkswaterstaat en de bestuurlijke partners in de regio rond Den Haag een aantal maatregelen. De regio Den Haag moet een aantrekkelijk gebied blijven voor bedrijven. Ook inwoners moeten hier prettig kunnen wonen. Om dat te realiseren, is het belangrijk dat de regio goed bereikbaar blijft. Daarom wordt de komende jaren het project A4 Haaglanden-N14 gerealiseerd, dat bestaat uit verschillende ingrepen: op de A4 in deze omgeving komen in 2 richtingen nieuwe rijstroken voor doorgaand verkeer. Dit deel begint na de aansluiting met de N14 en eindigt voor de aansluiting met de Prinses Beatrixlaan; de A4 tussen de Prinses Beatrixlaan en de aansluiting Den Hoorn wordt uitgebreid met een extra rijstrook;

de afrit naar kantorenwijk Plaspoelpolder op de A4 vanuit Den Haag–Zuid wordt uitgebreid, zodat die meer verkeer kan verwerken; Knooppunt Ypenburg wordt uitgebreid en krijgt bredere weefvakken (een combinatie van in- en uitvoegstroken) naar de A13; de aansluiting van de A4 op de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk wordt aangepast, zodat daar meer verkeer kan doorstromen; op de N14 wordt de aansluiting met de A4 aangepast en bouwen ze 2 ongelijkvloerse kruisingen. De wegwerkzaamheden starten in 2023. Het project beoogt in 2026 gereed te komen.

- In de MIRT* Verkenning Haaglanden brengen de Rijksoverheid, het - tegenwoordig - voormalige Stadsgewest en de provincie Zuid-Holland kansen, knelpunten en oplossingen in kaart om deze regio op lange termijn bereikbaar en leefbaar te houden.
* MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Fietsroutenetwerk Haaglanden is een eenvoudig systeem waarmee je zelf eindeloos routes kunt maken. Het netwerk is ontstaan in de mijnbouw. Daar werden de punten waar men links, rechts of rechtdoor ging genummerd. Zo ontstonden er knooppunten. Dit systeem is vervolgens uitgewerkt voor fietsroutes en is inmiddels in bijna heel Nederland te vinden. Via genummerde borden fietst je van knooppunt naar knooppunt waarbij je zelf de lengte en route kunt bepalen. Bij de meeste knooppunten staat een informatiebord met een overzichtskaart. Met de Fietsrouteplanner, die je onder de link kunt vinden, kun je je uitgestippelde route gratis downloaden.

- Wandel Stichting Voorwaarts (tot medio 2018: Wandel Sport Vereniging) WSV Haaglanden organiseert jaarlijks verschillende wandeltochten in de regio. Tevens biedt zij trainingsprogramma's aan om goed voorbereid aan de start te verschijnen van de Vierdaagse van Nijmegen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Haaglanden (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Wonen: - Woonnet Haaglanden biedt een online overzicht van vrijkomende huurwoningen van de woningcorporaties in deze regio. Je kunt online inschrijven en reageren.

- Binnen de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) werken alle 15 corporaties die in de regio gevestigd en werkzaam zijn, beleidsmatig samen. De corporaties richten zich in het bijzonder op het huisvesten van huishoudens die behoren tot de minima, BBSH-doelgroep, de doelgroep uit de Europaregeling en bijzondere aandachtsgroepen. De corporaties beheren gezamenlijk ongeveer 160.000 woningen. Ook zijn er een aantal geassocieerde leden die hun woningen adverteren op de website van Woonnet.

- Werken: - "Werken in Haaglanden is een samenwerkingsverband van alle gemeenten in deze regio. Zij hebben met elkaar een gezamenlijke interne arbeidsmarkt. Dus als je eenmaal werkt voor een van deze organisaties ben je ook al snel een interne kandidaat voor alle beschikbare vacatures binnen de regio. Daarnaast delen we ook veel tijdelijk werk, zoals projecten of klussen waarvoor je je talenten kunt inzetten. Dus als je bij een van de deelnemers werkt, krijg je er gratis allerlei regionale voordelen bij voor persoonlijke ontwikkeling en kansen voor uitdagingen."

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Businesspark Haaglanden is een samenwerking tussen de gemeenten Den Haag, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. Ondernemers die zich willen (her)vestigen in deze groeiregio kunnen nu op één plek terecht voor locatieadvies. Pluspunten voor ondernemers die overwegen zich in deze regio te vestigen: Strategisch gelegen: in de nabijheid van A4, A12 en A13 en vlakbij (lucht)haven. Grote (regionale) afzetmarkten in een groeiregio. Kennisinstituten aanwezig. Beschikbaarheid passend personeel. Een ruim grondaanbod.

- Sport en bewegen: - Op Haaglanden Voetbal vind je het actuele voetbalnieuws uit deze regio.

- CMV Haaglanden is het samenwerkingsverband van volleybalverenigingen in de regio en de Nederlandse Volleybal Bond (Regio West). Deze verenigingen organiseren gezamenlijk een reeks toernooien voor de jongste volleyballers (vanaf 6 tot ca. 12 jaar). Oudere kinderen kunnen via de aangesloten volleybalverenigingen deelnemen aan de Nevobo jeugdcompetitie.

- "Zowel privé als zakelijk is sport, bewegen en cultuur dé manier om gezond te blijven, andere mensen te leren kennen en doelen te bereiken. Haaglanden Beweegt is dé professionele en betrokken partner voor het organiseren van onder andere lessen, workshops en evenementen. Dit doen wij voor onderwijs, bedrijfsleven en particulieren. Wil je deelnemen aan een sportieve of culturele activiteit of wil je binnen jouw organisatie een activiteit organiseren? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Wij denken graag met je mee voor een plan op maat."

- Veiligheid: - Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaar voor veiligheid en zorg in de regio. Zij bundelt hiervoor de krachten van verschillende partners - zoals de Brandweer - om samen goed voorbereid te zijn op dagelijkse maar ook grootschalige incidenten en deze slagvaardig te bestrijden. Daarbij treedt de VRH op als regisseur bij het organiseren en uitvoeren van de hulpverlening.

- Vervoer: - Bereikbaar Haaglanden is een samenwerkingsverband van VNO-NCW West, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Evofenedex, gemeente Den Haag en TLN. "Je wilt slim en efficiënt werken. Je wilt bereikbaar zijn voor je klanten, leveranciers en voor medewerkers. Wij helpen je op weg als je gevestigd bent in deze regio of in Rijnland. Wij denken met je mee over: slimmer werken en reizen; slimme logistiek; reductie van CO2 door slim vervoer. Veel werkgevers doen al mee en inspireren elkaar. Doe ook mee!"

- Duurzaamheid/klimaat: - De regio Haaglanden omvat de agglomeratie Den Haag en een omvangrijke concentratie glastuinbouw. De grenzen van de stedelijke uitbreiding zijn hier ongeveer bereikt. Om de economische groei en bevolkingsaanwas hierop aan te passen, kiezen partijen in deze regio de komende jaren voor herstructurering en verdichting van bestaand stedelijk gebied en glastuinbouwgebied. Deze opgave wordt bemoeilijkt door de omvangrijke vraag naar ruimte voor water. Deze vraag hangt samen met klimaateffecten, die ook op korte termijn al merkbaar zijn; extreme buien hebben reeds een aantal keren gezorgd voor wateroverlast en schade.

Aanpassen aan een veranderend klimaat ('klimaatadaptatie') is voor deze regio niet acuut maar wel urgent. Door tijdig actie te ondernemen, kunnen hoge financiële en maatschappelijke kosten op de langere termijn worden voorkomen. Het is daarnaast van belang in te zetten op het beperken van klimaatverandering (mitigatie) door het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. De RAS Haaglanden geeft een strategie voor klimaatadaptatie in deze regio. In de studie 'Gietwatervoorziening glastuinbouw regio Haaglanden. Kansrijke alternatieve gietwaterbronnen' studie komt naar voren dat in deze regio verschillende mogelijkheden zijn om de zelfvoorzienendheid en duurzaamheid van de watervoorziening van de glastuinbouwsector te vergroten. Dit voor zowel de substraatteelt als de grondgebonden teelten. Een mogelijke, slimme oplossing voor opvang van water in een gebied met weinig open ruimte, is het bergen van water onder de kassen. Kennis voor Klimaat onderzoekers hebben samen met praktijkpartijen een innovatief concept ontwikkeld voor waterberging in Waalblok: het 4B-concept.

Het project 'Brede, gebiedsspecifieke verkenning van effecten van klimaatverandering in samenhang met toekomstscenario's en trendmatige ontwikkeling' heeft de gebiedsspecifieke effecten van klimaatsverandering voor de regio Haaglanden onderzocht. Dit is gedaan in relatie tot de verwachte sociaal-economische ontwikkelingen, om de juiste adaptatiestrategie te kunnen inzetten. Onder de links en op de pagina Kennis voor Klimaat vind je meer informatie over deze en soortgelijke andere rapporten in relatie tot - slimme oplossingen voor - klimaatuitdagingen in deze regio.

Reactie toevoegen