Vinkenbuurt

Plaats
Buurtschap
Ommen
Salland
Overijssel

Vinkenbuurt

Terug naar boven

Status

- Vinkenbuurt is een buurtschap* in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Ommen.
* Bijzonder is dat deze plaats nog altijd als buurtschap te boek staat. Meestal ´promoveert´ een buurtschap tot dorp zodra het een eigen kerk krijgt (wat hier al sinds 1927 het geval is. Zie verder bij Bezienswaardigheden).

- De buurtschap Vinkenbuurt heeft een eigen postcode (7739) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee een formele ´woonplaats´.

- Onder de buurtschap Vinkenbuurt valt voor de postadressen ook de buurtschap Ommerschans.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De naam Vinkenbuurt komt in ieder geval al voor op de gemeentekaart van Kuijper uit 1867. Vroeger was de buurtschap (ook) bekend onder de naam Varsenerveld, naar de ZO gelegen buurtschap Varsen.

Naamsverklaring
De buurtschap lag officieel in het Varsenerveld. De aanwezigheid van de vele vinken in de buurt was aanleiding voor de mensen om de opmerking te maken: "Het lijkt hier wel een vinkenbuurt." Als in 1923 de gemeenten Ambt Ommen en Stad Ommen worden samengevoegd tot één gemeente, verkiezen de inwoners de naam Vinkenbuurt om hun eigen positie nog eens te onderstrepen. (bron: Historische Kring Ommen)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Vinkenbuurt ligt ZW van Dedemsvaart en Balkbrug, rond de rechte horizontale weg Koloniedijk en de zijwegen daarvan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Vinkenbuurt heeft ca. 120 huizen met ca. 280 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tot eind 19e eeuw is in dit gebied nog sprake van een woeste vlakte met waterplassen, struiken en vooral veel heide, als onderdeel van het onmetelijke Varsenerveld, in die tijd nog toebehorende aan de gemeente Ambt Ommen. Op de vroegere vesting de Ommerschans was de Kolonie van Weldadigheid ontstaan. Tot eind 19e eeuw zijn van hieruit de 'woeste gronden' rondom de schans in cultuur gebracht en zogeheten kolonieboerderijen gebouwd.

Pioniers, voornamelijk boeren vanuit Nieuwleusen, laten hun oog vallen op de 'woeste gronden' in oostelijke richting en beginnen ook met het ontginnen van deze gronden in het Varsenerveld. Op de hogere delen bouwen zer boerderijtjes en andere behuizingen om zo een eigen bestaan te kunnen opbouwen. Vanaf ca. 1900 rukken schop en scheurploeg op op om de nog overgebleven woestenij in te wisselen voor vruchtbare akkers en weidegronden. Zo is de huidige buurtschap Vinkenbuurt gesticht. Teunis Jansen begint er een kruidenierswinkeltje, Hassink een klein café en de fiets kan men laten maken bij bij Jan Tempelman.

De kinderen uit de buurt gaan aanvankelijk naar de school in Nieuwleusen. Die gemeente heeft er echter op een gegeven moment geen zin meer in om voor het onderwijs van Ommen op te draaien, en ontzegt de kinderen de toegang tot de school. De buurtschap moet stad en land bewegen om een eigen school in de Vinkenbuurt te krijgen. In 1908 wordt dan de openbare lagere school ‘Varsenerveld’ geopend met twee lokalen en een ‘meesterswoning’ voor B.B. Neuteboom.

In 1963 vindt een grote verandering plaats als een nieuw schoolgebouw in gebruik wordt genomen. Het oude schoolgebouw wordt later verbouwd tot buurthuis. In 1984 wordt aan het tweeklassige gebouw een lokaal gebouwd speciaal bestemd voor kleuters, zodat de school een volwaardige basisschool wordt. Inmiddels is de school ook uitgebreid met een peuterspeelzaal.

In 1928 wordt de zandweg door de Vinkenbuurt voor het eerst verhard met klinkers. Vanaf dan wordt ook de straatnaamgeving in deze omgeving ingevoerd en maken de via het kadaster in 1832 ingevoerde secties plaats voor namen als bijvoorbeeld Koloniedijk, Middenweg of Prinsenweg. (bron: Historische Kring Ommen)

De huidige buurtschap Vinkenbuurt bestaat voor de postadressen uit twee gedeelten. Het gebied tussen de Zelhorstweg en de N48 is de voormalige kolonie Ommerschans, en staat op oude kaarten aangeduid als “De Kolonie”. De Ommerschans is daarbij het oudste gedeelte, en stamt uit de Tachtigjarige Oorlog. Het gedeelte tussen de Stouwe en de Zelhorstweg is het eigenlijke Vinkenbuurt. Het koloniegedeelte is tussen 1820 en 1840 ontgonnen, het andere gedeelte pas grotendeels na 1850. Tot in de Tweede Wereldoorlog waren daar nog heidevelden. Pas met de ruilverkaveling halverwege jaren vijftig zijn deze verdwenen.

- Diverse artikelen uit de geschiedenis van Vinkenbuurt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De inwoners van Vinkenbuurt gingen aanvankelijk ter kerke in Nieuwleusen, Balkbrug of Ommen. In het begin van de 20e eeuw werkte Johannes van Alewijk er als hulpprediker en godsdienstonderwijzer. Hij was het die geld bijeen bracht en de impuls gaf tot de bouw van de Hervormde kerk in 1927. Een anekdote is dat de eerste dominee, ds. G.A. Bruins, bij gebrek aan een doopvont aanvankelijk doopte met behulp van een melkkannetje. In 1949 is een consistorie aangebouwd, het torentje met luidklok dateert uit 1965. De klok luidt elke dag om 12.00 uur en om 21.00 uur, bij een overlijden in de buurtschap en uiteraard op de zondagen. Een pijporgel - oorspronkelijk gebouwd voor de gereformeerde kerk van Doorwerth - is geplaatst in 2004. De kerk, waar iedere zondag om 10 uur een dienst wordt gehouden, maakt deel uit van PKN Ommen.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Vinkenbuurt.

- Onderwijs: - Basisschool Vinkenbuurt is al meer dan 100 jaar een bindende factor in de buurtschap. In schooljaar 2015-2016 heeft de school nog ca. 35 leerlingen, maar de komende jaren wordt een daling verwacht naar minder dan 30 leerlingen. Het was de vraag of de school dan nog open zou kunnen blijven. Scholenkoepel Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio had al aangekondigd de school met ingang van schooljaar 2017-2018 te willen sluiten. De ouders waren hier not amused over en gingen op zoek naar een alternatief. Dat hebben zij gevonden in scholenkoepel Arcade, waar alle openbare scholen in de gemeenten Hardenberg en Coevorden onder vallen. Deze blijkt wél bereid de Vinkenbuurtse school open te houden. Het nieuwe schoolteam en de ouders gaan er alles aan doen om de school levensvatbaar te houden. Bovendien is er, gezien de baby's en peuters in de buurtschap, wel degelijk zicht op nieuwe aanwas voor de school.

- Speel- en werkplaats De Nieuwe Weg biedt buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen en vrijetijds- en dagbesteding voor mensen met een beperking. Op het ruime erf in Vinkenbuurt is voor iedereen iets te doen: van spelen tot sleutelen en van timmeren tot bakken in de keuken.

Terug naar boven

Trivia

- Vinkenbuurt was in 2015 even in het nieuws, omdat iemand dacht er een wolf te hebben gezien. Nader onderzoek wees echter uit dat het om hond Alva ging van de Vinkenbuurtse familie Kok-Stegeman.

Reacties

(1)

De kerkklok van Vinkenbuurt luidt ook iedere middag om 12.00 u.

Red.:
Dank voor uw reactie, we hebben het aangepast.

Reactie toevoegen