Waalwijk

Plaats
Stad en gemeente
Waalwijk
Hart van Brabant Langstraat
Noord-Brabant

NB gemeente Waalwijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Waalwijk in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Waalwijk in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Waalwijk

Terug naar boven

Status

- Waalwijk is een stad en gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant en daarbinnen in de subregio Langstraat. Het is de hoofdplaats van de gemeente.

- De gemeente Waalwijk is in 1922 vergroot met de gemeenten Baardwijk en Besoijen, en in 1997 met de gemeenten Sprang-Capelle en Waspik.

- De gemeente Waalwijk omvat naast de gelijknamige stad verder nog de dorpen Sprang-Capelle, Waspik en Waspik-Boven en de buurtschappen Hogevaart, Labbegat, Loons Hoekje (deels), Oosteind, Scharlo en Sprangsevaart (deels). Dat zijn 1 stad, 3 dorpen en 6 buurtschappen in totaal. De vroegere dorpen Baardwijk en Besoijen zijn in de loop der jaren wijken van de stad geworden.

- Wapen van de gemeente Waalwijk.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Waalwijk.

- Onder de stad Waalwijk valt ook de buurtschap Loons Hoekje (deels).

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Waalwijk grenst in het W aan 's Gravenmoer, Raamsdonk en Raamsdonksveer, in het NW aan Hank, in het N aan de rivier de Bergse Maas, Dussen, Meeuwen en Drongelen, in het NO aan Genderen en Doeveren, in het O aan Elshout en Drunen, aan in het Z aan Kaatsheuvel en De Moer en in het ZW aan Dongen, en ligt O van de A27, Knooppunt Hooipolder (A27/A59) en Geertruidenberg, ZW van Heusden en 'Wijk en Aalburg', W van 's-Hertogenbosch, NW van het Nationale Park De Loonse en Drunense Duinen, N van Tilburg en NO van Oosterhout en Breda. Centraal door de gemeente loopt de A59, van W naar O. De gelijknamige hoofdplaats ligt O in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Waalwijk, die dan nog alleen uit de gelijknamige stad bestaat, 220 huizen met 2.943 inwoners (dat is gemiddeld ruim 13 mensen in 1 huis, dat is ook voor die tijd uitzonderlijk veel. 6 tot 10 mensen in 1 huis was in die tijd gangbaar). Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 19.000 huizen met ca. 47.000 inwoners, de gelijknamige stad heeft tegenwoordig ca. 13.000 huizen met ca. 32.000 inwoners..

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen in de gemeente) Waalwijk, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- "Als gevolg van de voortschrijdende industrialisatie, zich uitbreidende woningbouw en modernere opvattingen met betrekking tot de inrichting van steden en dorpen ging omstreeks 1900 in Nederland veel van het culturele erfgoed verloren. Dit leidde landelijk tot verschillende initiatieven om nog te redden wat te redden viel. De oprichting van Bond Heemschut in 1911 was hiervan een sprekend voorbeeld. In de provincie Noord-Brabant werd door de gebroeders Juten uit Bergen op Zoom al eerder aandacht gevraagd voor waardevolle zaken uit het verleden. Zij gaven vanaf 1894 "Taxandria, Tijdschrift voor de Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde" uit. Regelmatig verschenen hierin vanaf het begin artikelen van de uit Besoyen afkomstige J. van der Hammen Nicz., die de eerste archivaris van Waalwijk zou worden. De in de geschiedenis van de streek geïnteresseerde Jan Tielen, uitgever van "De Echo van het Zuiden", publiceerde deze bijdragen van Van der Hammen later integraal in zijn blad. Daardoor kon ook het grote publiek kennismaken met de vondsten die de auteur in de archieven gedaan had over diverse onderwerpen, zoals onder meer de Hervormde Kerk aan de haven, het klooster Nazareth, het onderwijs in deze streek, de Hervormde kerk in Besoyen en de geschiedenis van Sprang en Capelle.

Tielen was ook bestuurslid van "Waalwijks Belang, Vereeniging tot verheffing van 't Marktwezen en bevordering van het vreemdelingenverkeer". Deze sinds 1907 bestaande vereniging gaf in 1912 een gids voor Waalwijk en omgeving uit, waarin aan de hand van foto's de karakteristieke plekjes van de stad werden beschreven en waarbij tevens een complete geschiedenis van de stad was gevoegd. Interessant was ook dat ditzelfde Waalwijks Belang in 1922 in het voormalige Baardwijkse raadhuis een Oudheidkamer inrichtte met voorwerpen die het leven en werken van schoenmakers illustreerden. In 1929 werd dit raadhuis gesloopt en kwam aan deze eerste heemkunde-activiteit een einde. Een poging om in het raadhuis van Kropholler in 1932 een nieuwe Oudheidkamer in te richten met onder meer voorwerpen van het in dat jaar opgeheven Waalwijkse gilde St. Crispinus en St. Crispinianus mislukte.

Kort na de Tweede Wereldoorlog kreeg het heemkundewerk een nieuwe impuls. Dankzij de activiteiten van pastoor Binck ontstond in 1947 Stichting Brabants Heem. Als voortzetting van het in 1944 verdwenen blad Taxandria gaf deze vanaf 1949 het tijdschrift Brabants Heem uit. Stichting Brabants Heem richtte overal in de provincie lokale en regionale onderafdelingen op. Een van deze regionale onderafdelingen werd de reeds in 1946 te Waalwijk opgerichte "Vereniging voor Heemkunde voor de Langstraat, Land van Heusden en Altena". Deze vereniging had als doel zich in te zetten voor "de bescherming van natuurschoon en cultuurhistorische waarden, waar de noodzakelijkheid zich voordoet". De eerste doelstelling maakte de vereniging waar door de oprichting van een natuurhistorische afdeling. Het andere doel trachtte men onder meer met een prehistorische afdeling te bereiken. Verder gaf het bestuur onder de naam "De Langestraat" een gestencild blad met een fraai vignet uit. Naast mededelingen waren daarin verslagen van activiteiten en volledige teksten (of samenvattingen) van lezingen opgenomen. Voorts publiceerden (bestuurs)leden regelmatig artikelen over heemkundewerk in De Echo van het Zuiden.

Aanvankelijk kreeg de vereniging de steun van een breed publiek. Door allerlei omstandigheden veranderde dit na 1950. Dit begon in genoemd jaar met de oprichting van de nieuwe heemkundekring "Onsenoort" waarin ook het Land van Heusden en Altena onderdak vond. Noodgedwongen werden daardoor de activiteiten van de Vereeniging voor Heemkunde voor de Langstraat, Land van Heusden en Altena alleen tot de Langstraat beperkt. In de nieuwe naam "Heemkunde Vereeniging Midden-Langstraat" bracht men dit tot uiting. Ondanks veel enthousiasme en allerlei activiteiten (lezingen, excursies, tentoonstellingen) kon het bestuur een teruggang van het ledental niet voorkomen. Ongetwijfeld speelde daarbij de nieuwigheid van de televisie in die jaren en de toename van het autobezit een rol. De televisie bracht het vermaak in de huiskamers en de auto bood de mensen kansen elders uit te gaan. Uiteindelijk vielen hierdoor omstreeks 1964 de activiteiten van de heemkundeclub stil. Het heimwee naar de vereniging bleef echter bestaan. In 1972 blies René ter Berg met een groep medestanders het lokale heemkundewerk nieuw leven in. Onder de naam "De Erstelinghe" werd dat jaar een nieuwe heemkundevereniging opgericht, met als werkgebied Waalwijk, Loon op Zand en Sprang-Capelle. Sindsdien hebben de achtereenvolgende besturen het heemkundewerk het aanzien gegeven dat het nu heeft.

Gemakkelijk was dit niet. Sommige leden wilden, evenals in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw, grote aandacht voor de natuur en het milieu. Toen een groot deel van het bestuur hieraan niet mee wilde werken, splitsten zij zich af. Als "IVM De Waerdman" gingen zij daarna verder. Bij deze ene afsplitsing bleef het niet. In Loon op Zand richtte men daarna een eigen vereniging op en ook Sprang-Capelle viel in 1984 af. Uiteindelijk bleef het werkgebied van De Erstelinghe dus beperkt tot de toenmalige gemeente Waalwijk. In deze plaats heeft de vereniging zich vanaf zijn ontstaan bezig gehouden met allerlei aspecten van het culturele erfgoed, zoals archeologie, dialect, folklore, ambachten, geschiedenis, monumenten, gebruiken, tradities, flora en fauna. Het verenigingsblad "De Klopkei" fungeert hiervoor sinds 1977 als spreekbuis. In de loop der jaren heeft dit blad zich vanwege de kwaliteit van een groot aantal artikelen ontwikkeld tot een tijdschrift dat goed aangeschreven staat en gewaardeerd wordt. Het feit dat alle auteurs van het boek "Waalwijk 700 jaar kloppend hart van de Langstraat" dankbaar gebruik hebben gemaakt van bijdragen uit De Klopkei is hiervan een sprekend bewijs."

Aldus Heemkundekring De Erstelinghe, die tot doel heeft ‘het bevorderen in brede kring van de belangstelling voor de kennis van eigen streek en volk en de gebruiken daarvan en heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden.’ "Wij informeren onze leden (en anderen) over de geschiedenis van Waalwijk via: ons heemkundig tijdschrift De Klopkei; een digitale ledennieuwsbrief; het wekelijkse inloopspreekuur in Heemkamer Huis van Bewaren, waar iedereen welkom is met vragen; verhalen en foto's over vroeger; berichten op onze website; de online historische encyclopedie WaalwijkWiki (die in de alinea hierna wordt beschreven en gelinkt, red.); de Facebookpagina Jebenteenechtewollukseals (met veel oude foto's en vaak verzoeken om mee te helpen met de identificatie van personen en objecten op de foto's); Twitter; tentoonstellingen; lezingen en andere activiteiten. Het spreek voor zich dat wij ons (meestal op de achtergrond) ook inzetten voor het behoud van cultuurhistorie voor de toekomst!"

- WaalwijkWiki is de online encyclopedie voor de geschiedenis van de gemeente van vóór de herindeling van 1997 (oftewel Waalwijk, Baardwijk en Besoijen).

- Verhalen over de geschiedenis van Baardwijk op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

- Verhalen over de geschiedenis van Besoijen op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

- Verhalen over de geschiedenis van Waalwijk op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- VOLOP Waalwijk is in juni 2019 van start gegaan. VOLOP is een inwonersinitiatief dat zich in Den Bosch al een aantal jaren succesvol heeft ingezet voor de aanpak van leegstand in het centrum. De provincie ziet in het initiatief ook kansen voor Brabantse middelgrote gemeenten. De provincie heeft daarom een subsidie van € 84.000 aan het project toegekend. De gemeente gaat hiermee als eerste middelgrote stad aan de slag. Ook enkele andere middelgrote steden hebben belangstelling voor het initiatief. De aanpak van VOLOP houdt in dat tijdelijk lege ruimte beschikbaar is voor lokale initiatieven. Die lokale initiatieven zijn voornamelijk van start ups, kunstenaars en maatschappelijke initiatieven. Ze zijn vaak uniek voor de stad en hebben veelal een sociale meerwaarde. Ze krijgen zo de kans om zich te ontwikkelen. Ook groeit hierdoor de diversiteit van het aanbod in het centrum. Dat maakt het centrum aantrekkelijker voor de bezoekers en toekomstbestendiger. VOLOP is een samenwerking van de gemeente en Centrummanagement. VOLOP gaat samenwerken met pandeigenaren, makelaars en ondernemers en zoekt naar de goede initiatieven voor de stad." (bron: Provincie Noord-Brabant, juni 2019)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Waalwijk heeft als plaats 47 rijksmonumenten. - Overzicht van gemeentelijke monumenten in de gemeente.

- Sinds 2012 zijn de rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten in de gemeente Waalwijk online te raadplegen.

- Mariakapel.

- Gevelstenen in Waalwijk.

- Beschrijving orgel Sint-Clemenskerk.

- Beschrijving orgel Hervormde kerk 'het witte kerkje'.

- Beschrijving orgel Nederlands Hervormde Kerk aan de Haven.

- Beschrijving orgel Sint Jan de Doperkerk.

- Het Nederlands Leder- en Schoenen Museum heeft meer dan 10.000 schoenen en een keur aan andere toepassingen van het materiaal leder, variërend van omvangrijke collecties zadels en goudleer tot aan het kraanleertje. Vooral de Waalwijkse schoenencollectie geniet wereldwijd faam. Het museum toont in een historische sectie een geschiedenis van ons schoeisel, maar besteedt ook aandacht aan schoeisel in andere culturen. ook het hedendaagse schoeisel wordt belicht. Een andere afdeling is geheel gewijd aan de vroegere productiemethoden. Te zien zijn onder meer een authentieke zoolleer-looierij uit 1870 en een schoenfabriek uit 1930. Beide fabriekjes worden elke tweede zondag van de maand gedemonstreerd en daarnaast ook op afspraak voor groepen. Voelen, ruiken, horen, kijken. Het kan allemaal in de kinderafdeling van het Nederlands Leder en Schoenen Museum. Het is een museum waar kinderen én (groot)ouders zich optimaal kunnen vermaken. Hier mogen kinderen alle lades opentrekken, verschillende soorten leer voelen, trommelen en kunnen ze via een tipi een geheime gang ontdekken vol met sprookjes!

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jeugdavondvierdaagse (eind mei / begin juni).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Geniet bij Zwembad Olympia (Drunenseweg 11) van de ruime speel- en ligweide of spring in een van de vier verwarmde zwembaden. Het van begin mei tot eind september geopende openluchtzwembad is zeer geschikt voor gezinnen met kinderen. De allerkleinsten kunnen naar hartelust spetteren in het verwamde peuterbad. Twee duikplanken, een dertig meter lange glijbaan en een aantal grote verplaatsbare spelelementen zorgen voor nog meer waterplezier. Extra verkoeling is te vinden met het sproeielement in het instructiebad. Je kostbare bezittingen kun je opbergen in een van de afsluitbare kledingkluisjes in de gaderobe. Naast de normale sanitaire voorzieningen, beschikt Zwembad Olympia ook over verwarmde douches.

- Kinderboerderij 't Erf.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichten van Waalwijk, Baardwijk en Besoijen. De eigenaar heeft altijd belangstelling voor goede kaarten van deze plaatsen.

- Slideshow met oude ansichtkaarten van Waalwijk.

- Fotoreportage van Waalwijk door Kees Wittenbols uit Breda. Zie onderaan de pagina ook deel 2, 3, 4, 5 en 6.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Waalwijk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Waalwijk. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Voortgezet onderwijs: - Scholengemeenschap De Overlaat (voor Mavo en Voorbereidend MBO). - Dr. Mollercollege (voor Havo, Atheneum, Gymnasium, TTO). - Walewyc Mavo.

- Muziek: - Show- and Marchingband Cornu Copiae Waalwijk is opgericht in 1950 en heeft sindsdien al vele successen geboekt. Cornu Copiae treedt op tijdens taptoes, optochten, festivals en bij concerten. Jong Cornu Copiae is het opleidingsorkest voor toekomstige muzikanten. Naast de individuele lessen van professionele opleiders wordt ook het samenspel geoefend en worden de verschillende commando’s en pasjes voor het marcheren bijgebracht. Regelmatig zijn de jeugdleden te zien in de stad en omstreken, zoals tijdens de intocht van Sint Nicolaas, Carnaval en andere festiviteiten en evenementen. Verder is er Music 4 All, het project dat tenminste 2x per jaar start en nieuwe jeugdleden in de gelegenheid stelt om kennis te maken met verschillende muziekinstrumenten.

Reactie toevoegen