Weert

Plaats
Stad en gemeente
Weert
Midden-Limburg
Limburg

LB gemeente Weert in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Weert in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Weert in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Weert

Terug naar boven

Status

- Weert is een stad en gemeente in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg. Het is de hoofdplaats van de gemeente.

- De gemeente Weert is in 1998 vergroot met de gemeente Stramproy.

- De gemeente Weert omvat naast de gelijknamige stad verder nog de dorpen Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy, en de buurtschappen Breyvin, Castert (deels), Crixhoek, De Berg, De Boberden, De Horst, Dijkerstraat, Hei, Houtbroek, Hushoven, Moesdijk, Rietbroek en Wisbroek. Dat zijn 1 stad, 5 dorpen en 13 buurtschappen in totaal. Boshoven is een voormalige buurtschap, tegenwoordig stadsdeel van de stad.

Altweert is vanouds een buurtschap en is in de jaren zeventig van de 20e eeuw door nieuwbouw getransformeerd tot woonwijk in het ZW van Weert. Interessant is het artikel van prof. dr. A. Schrijnemakers over de mogelijke betekenissen van de plaatsnaam Altweert, en wat daarbij wel en niet aannemelijk/waarschijnlijk is en waarom. Daar blijken nogal wat discussies over te zijn gevoerd. De wijk Keent is gebouwd in de jaren vijftig en was de eerste Weerter uitbreiding Z van de spoorlijn Eindhoven-Roermond. O van Keent ligt de wijk Moesel, en O daarvan de wijk Graswinkel.

- Wapen van de gemeente Weert.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Weert.

- Onder de stad Weert vallen ook de buurtschappen Dijkerstraat (deels) en Moesdijk. Alleen voor de postadressen vallen ook de dorpen Altweerterheide, Laar, Swartbroek en Tungelroy en de bijbehorende buurtschappen Castert (deels), Dijkerstraat (deels, het andere deel) en Hushoven onder de stad.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Wieërt.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Weert grenst in het NW aan de provincie Noord-Brabant, Budel-Dorplein en Budel, in het NO aan de A2, Nederweert en Leveroy, in het ZO aan Ell en Haler-Uffelse en in het Z aan België en de Belgische plaatsen Molenbeersel, Bocholt en Lozen, en ligt ZO van Valkenswaard en Eindhoven, Z van Someren, Asten en Helmond, ZW van Nederweert-Eind en Ospel, W van Kelpen-Oler en Heythuysen, NW van Thorn en Roermond en NO van de Belgische plaats Bree. De gelijknamige hoofdplaats ligt N in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Weert 1.107 huizen met 6.507 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 384/2.281 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Molenpoort 15/91, Dries 14/66, Maaspoort 46/286, Biest 36/279, Leuken 98/522, Swartbroek 53/276, Tungelroij 73/467, Moeselkeent 69/434, Altweert 55/321, Boshoverbeek 31/185, Boshoven 59/322, Hushoven 64/372 en Laar 110/605. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 20.000 huizen met ca. 49.000 inwoners, de gelijknamig stad heeft ca. 16.000 huizen met ca. 40.000 inwoners (in statistische overzichten komt in dit kader vaak het getal 44.000 voor, maar dat is inclusief de aantallen voor de dorpen Altweerterheide, Laar, Swartbroek en Tungelroy, die geen eigen postcode en postale plaatsnaam hebben gekregen en daarom voor de postadressen en daarmee veel statistieken ook 'in' de stad liggen, hoewel de cultuurhistorische, geografische en maatschappelijke realiteit natuurlijk anders is; in die zin zijn de genoemde kernen wel degelijk dorpen en daarmee woonplaatsen).

Terug naar boven

Geschiedenis

Veruit de meeste Nederlandse steden zijn ontstaan aan het water, maar deze stad is een uitzondering: ze ligt namelijk op het Eiland van Weert, een zandrug van ongeveer vijf bij tien kilometer in de laaggelegen Roerdalslenk. Door de ligging op een kruispunt van wegen - die in de middeleeuwen door de hoge riviertollen veranderden in handelsroutes - groeide Weert uit tot een van de weinige plaatsen van betekenis in de moerassige, vrijwel onbegaanbare Peel. Het was niet gemakkelijk om water naar deze hooggelegen stad te brengen, of om het daar vast te houden. Dat is nog altijd zo. De stad zoekt het daarom de komende jaren in klimaatadaptieve ingrepen. Niet zozeer in het terugbrengen van grote wateroppervlakten, maar eerder in de slimme oplossingen van voorheen. Aldus researcher Jip Pijs in het in het hoofdstuk Links, kopje Klimaatadaptatie gelinkte artikel, waar je ook nadere informatie vindt over deze plannen. (bron: MMNieuws)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Weert, kun je terecht bij de volgende instanties:

- De in 1982 opgerichte Stichting Historisch Onderzoek Weert (ook wel afgekort tot SHOWeert) houdt zich bezig met het publiceren van wetenschappelijk verantwoorde literatuur over de geschiedenis van het Land van Weert en zijn directe omgeving. Resultaten van nieuw onderzoek zijn en worden gepubliceerd in het Weerter Jaarboek, Nederweerts Verleden, De Maasgouw, Opera Omnia, Spiegel van Roermond en de eigen serie Libelli Wertenses. Daarnaast stelt de stichting middels haar website reeds gepubliceerde artikelen en originele bronnen over de geschiedenis van de stad en gemeente ter beschikking. Voor zover relevant voor de Weerter historie worden artikelen en bronnen over Nederweert, Wessem en het oude graafschap Horn eveneens op haar site gepubliceerd.

- "Gemeentemuseum Weert is sinds 1982 gevestigd in het voormalige stadhuis, een markant rijksmonument in het centrum van de stad. De oudste bouwdelen dateren uit het midden van de 16e eeuw, maar het huidige aanzien wordt vooral bepaald door een grote restauratie uit 1911 in Neorenaissancestijl. Door de jaren heen hebben vervolgens nog een aantal kleinere verbouwingen en aanpassingen plaatsgevonden. Rond 1982 is het gebouw, volgens de toen geldende ideeën, opnieuw aanpast en in gebruik genomen als museum. In maart 2020 is gestart met het een grootschalige verbouwing om het pand te renoveren, om monumentale historische elementen weer zichtbaar te maken en om het pand van een compleet nieuwe museuminrichting te voorzien. Op 5 maart 2020 is tijdens een startbijeenkomst voor de verbouwing van het rijksmonument aan de Markt de nieuwe naam van het museum bekendgemaakt. Gemeentemuseum Weert gaat verder als Museum W.

De nieuwe naam markeert de nieuwe weg die het museum inslaat, na de opening in het tweede kwartaal van 2021. Met de heropening slaat het museum ook inhoudelijk een nieuwe weg in. Levensthema’s, zoals ‘Familie & Gezin’ en ‘Lijden & Dood’, vormen voortaan de insteek van de presentatie van de bijzondere en veelzijdige collectie. Daarmee laat het museum zien hoe ieders persoonlijke identiteit wordt gevormd en hoe dat past in de kringloop van het leven. De gekozen aanpak van het museum vraagt om een naam die de nieuwe lading dekt. Zo kan de museumorganisatie op de fundamenten van de rijke collectie en lange geschiedenis van het museum bouwen aan een nieuwe relatie met het oude en nieuwe publiek. Museum W wil in de nieuwe collectiepresentatie vanuit de gekozen thema’s kennis aandragen waardoor de bezoeker zich vragen gaat stellen. Vragen zoals: wie ben ik en welke invloeden hebben op mijn ontwikkeling invloed gehad? De naam Museum W is gekozen omdat de W refereert aan de bekende rij: Wie? Wat? Waar? Waarom? Wanneer? Daarnaast legt de W een duidelijke connectie met de stad Weert."

- Gemeentearchief Weert.

- Geologische Vereniging Mente et Malleo.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Stadslab 0495, eerder bekend als ’t Lab van Weert, is in 2018 opgericht om vraagstukken over de toekomst van onze stad op creatieve én co-creatieve wijze aan te vliegen. We zien onszelf, maar jou ook als stadmaker. Wij maken ónze stad en dat doen we samen. Inmiddels hebben we ons gebogen over het Stadspark, het stadscentrum en een vraagstuk omtrent armoede. Daarbij hebben we iedere keer de hulp van creatieve ondernemers ingeschakeld om deze uitdagingen door een andere bril te bekijken. Onze werkwijze kenmerkt zich door: het werken vanuit een open vraag; de inzet van mensen uit de creatieve sector; de samenwerking met verschillende stakeholders; het uitvoeren van experimenten; een open en leergierige houding. De kennis die wij opdoen willen we graag met iedereen delen. Inhoudelijke kennis over de verschillende vraagstukken die we behandelen, maar ook kennis over onze werkwijze en experimenten. Daar is onze website onderdeel van. Stadslab0495 is er namelijk voor Weert. Ook een wens voor jouw omgeving? Laat het ons weten! Wil je op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief."

- Op het terrein van het voormalige mobilisatiecomplex (MOB) Weert (Diesterbaan 31) wordt in of vanaf 2019 het nieuwe wijkje Boswaard ontwikkeld. Het MOB-complex is in 1952 tijdens de Koude Oorlog gebouwd en had als functie om troepen snel te kunnen bevoorraden met brandstof, munitie en voertuigen bij een mogelijke Russische inval. Het complex stond al langere tijd leeg. Het wordt een wijk met 43 luxe vrijstaande woningen in een bosrijke omgeving. De provincie heeft het terrein voor een miljoen euro gekocht van het Rijksvastgoedbedrijf (onder de link vind je een videoreportage over dit project). Met de opbrengst van de landhuizen wil de provincie een deel van de kosten voor de sloop van stallen op het platteland financieren. De Provincie Limburg heeft de grond doorgeleverd aan Ruimte voor Ruimte Limburg CV, die de gronden gaat ontwikkelen als woongebied. Ruimte voor Ruimte Limburg CV is in 2002 opgericht om de door de Provincie Limburg betaalde kosten voor het slopen van agrarische opstallen terug te verdienen door middel van de verkoop van bouwkavels. Deze subsidieregeling heeft substantieel bijgedragen aan de leefbaarheid van het platteland door middel van de sloop van 600.000 m2 stallen en het uit de markt nemen van 3,2 miljoen kg fosfaat.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Weert heeft 73 rijksmonumenten.

- Weert heeft 138 gemeentelijke monumenten.

- Al eeuwen lang staat midden in Weert een uniek monument dat de trots is van iedereen die deze stad een warm hart toedraagt: de Martinuskerk, tegenwoordig officieel Dekenale Stadskerk Sint Martinus geheten. Als authentieke laat-gotische hallenkerk behoort zij tot de Top Honderd Monumenten van Nederland. De Martinuskerk is gebouwd in een laatgotische stijl met Rijnlandse en Maaslandse invloeden. Naast de St. Michaëlkerk in Zwolle is zij de enige oorspronkelijk in steen overwelfde hallenkerk in Nederland. Kenmerk van een hallenkerk is dat de zijschepen en het middenschip even hoog en even breed zijn. Bovendien heeft elke beuk een eigen dakconstructie. Door deze constructie ontstaat een groots ruimtelijk effect. De Martinuskerk kenmerkt zich door een overweldigend interieur met prachtige kunstschatten. De sacrale sfeer zorgt ervoor dat het een huis Gods blijft waar de vaste kerkganger of de toevallige passant even tot rust kan komen en vervolgens kan genieten van zoveel goed bewaarde rijkdom. Wie door de hoofdingang de kerk inkomt zal ongetwijfeld als eerste geïmponeerd zijn door de gewelven en de gewelfschilderingen. Aan de gewelven is goed te zien dat de kerk in meerdere fases is gebouwd. Uitvoerige informatie over de bijzonderheden van het interieur van deze link vind je onder de link aan het begin van deze alinea. - Stichting Martinus Monument zet zich in voor het in goede staat houden van de kerk.

- Op Biest 43 staan de RK Paterskerk uit 1526 en het voormalige Minderbroeders Franciscanenklooster Sint Hiëronymus. Het complex is gelegen op een omgracht terrein, waar vroeger de Aldenborch van de graven van Horn stond. Laatgotische kloosterkerk, die niet georiënteerd is, bestaande uit een diep op het noorden gericht koor, een dwarsarm en een schip met zijbeuk. Rijke inventaris, o.a. oksaal, altaren, orgel, preekstoel, en een tegen de koorsluiting aangebouwde kapel uit 1652. In de tuin een combinatie van drie verschillend georiënteerde zonnewijzers. Het klooster is als zodanig buiten gebruik gesteld in 1973, sindsdien verzorgingshuis. De kerk is gerestaureerd in 2015. De zuidzijde van de kerk is niet meer als zodanig in functie. Dat deel is sinds 2015 in gebruik als c.q. te huur voor diverse evenementen. Bart Maes heeft in 2020 na jarenlang onderzoek een grafkelder in de Paterskerk herontdekt.

- De rijksmonumentale St. Antoniuskapel of Theuniskapel (Altweerterkapelstraat 6, wijk Altweert) dateert oorspronkelijk uit 1723, is in 1826 grotendeels herbouwd en deels gepleisterd, en is in 1978 gerestaureerd.

- Mariakapel.

- De site van Stichting Heyerkapel verstrekt informatie over kleine religieuze monumentjes in de gemeente Weert. Je vindt er gegevens over kapellen, (weg)kruisen, heiligenbeelden, muurnissen en grotten, bermmonumentjes en zelfs over verdwenen objecten. Voorts vind je er informatie over o.a. publicaties en instructies om wegkruisen te versieren.

- Molens: - Molen Sint Oda. - Molen Wilhelmus Hubertus. - Molen Sint Anna te Weert-Keent. - Molenstichting Weerterland.

De Lichtenberg
- Wederopbouwcomplex De Lichtenberg, gelegen tussen de Kazernelaan, Parklaan, Nelissenhofweg en IJzerenmanweg, is gebouwd in de periode 1954-1961 als voorziening voor onderwijs, cultuur, sport en religie van het Bisschoppelijk College. Het complex bestaat uit vier onderdelen: het openluchttheater, de Mariakapel, de tennisbanen en het zwembad. Sinds eind jaren zestig verloren de verschillende onderdelen, met uitzondering van de tennisbanen, hun functie. Diverse gebouwen verkeren in slechte staat. Om onherstelbare schade te voorkomen, moet het gebied weer een zinvol en structureel gebruik krijgen. Het complex staat op de Top 100 van de meest waardevolle monumenten uit de wederopbouwperiode en is in 2010 benoemd tot rijksmonument.

Sinds 2017 is de firma Novaform de eigenaar van het rijksmonumentale complex. "De gemeente en Novaform werken samen in de planvorming voor de toekomstige inrichting van de voormalige Van Horne kazerne / Koninklijke Militaire School en Landgoed De Lichtenberg. Het doel is om te komen tot een langdurige herbestemming van deze terreinen. Sinds 2019 werken de gemeente en Novaform samen aan een gebiedsvisie. In het participatietraject zijn buurtbewoners, stakeholders en raadsleden meegenomen in het gebied, bevraagd naar hun reactie op de visie, en middels informatiebijeenkomsten geïnformeerd over de stand van zaken en het vervolg. Hier vind je alle informatie over de bijeenkomsten, presentaties en terugkoppelingen, workshops en rondleidingen bij elkaar."

Stichting Behoud de Lichtenberg heeft weinig vertrouwen in de plannen van de projectontwikkelaar en reageert daar als volgt op: "Stichting Behoud de Lichtenberg heeft in april 2022 in een brief aan het College van B en W forse kritiek geleverd op de Ontwerp-Gebiedsvisie Horne Kwartier. De algemene conclusie is dat in deze Ontwerp-Gebiedsvisie juist de visie op rijksmonument De Lichtenberg ontbreekt. De overtuiging van het bestuur is dan ook dat, wat de Lichtenberg betreft, de Ontwerp-Gebiedsvisie niet de basis kan en mág zijn voor een voortzetting van de samenwerking tussen gemeente en gebiedsontwikkelaar. De Lichtenberg is volgens de stichting bij de huidige eigenaar in verkeerde handen. Beloften zijn niet nagekomen, de verwaarlozing is alleen maar toegenomen. Het rijksmonumentale complex de Lichtenberg kan nog van de ondergang gered worden, maar urgentie is geboden. Om dat te bereiken moet de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen en de regie in handen nemen. Voor de toekomst van De Lichtenberg zijn nieuwe aanvullende functies nodig, waarbij de oorspronkelijke uitgangspunten ‘cultuur, sport en onderwijs’ richtinggevend kunnen zijn. Een nieuw leven voor de Lichtenberg zal een uniek surplus geven bovenop de bestaande toeristische voorzieningen in de gemeente." Ook in de ingezonden brief van de stichting aan de gemeenteraad in december 2021 zet zij nog eens op een rijtje wat er volgens haar allemaal aan de hand is met dit project en welke randvoorwaarden er nodig zijn om het project wél te laten slagen.

- Het pand van Landbouwbelang aan de Zuid-Willemsvaart is in 2004 gesloopt. De laad- en loskraan, eveneens een rijksmonument, is toen gedemonteerd en opgeslagen. Aanvankelijk was het de bedoeling de kraan langs het kanaal te herplaatsen, maar Rijkswaterstaat wilde dat niet, omdat het vakwerk van de kraan de radar van het scheepverkeer op de Zuid-Willemsvaart zou storen. De gemeente besloot daarop in 2019 een prijsvraag uit te schrijven om er een kunstwerk van te maken. Dat krijgt een plek in een nieuw parkje aan de Werthaboulevard bij de Stadsbrug, op korte afstand van de oude standplek van de kraan.

- De toegangspoort richting het vroegere kasteel Nijenborgh van de Van Hornedynastie moet de hoofdentree worden van het vernieuwde stadspark in Weert. De werkzaamheden voor dit nieuwe park zijn in januari 2021 begonnen en duren ongeveer een jaar. Het kasteel is rond 1460 gebouwd door Jacob I van Horne, een voorvader van Philippe de Montmorency. Deze Philips van Horne is als vriend van Willem van Oranje in 1568 onthoofd in Brussel. Kasteel Nijenborgh is in 1702 verwoest, tijdens de Spaanse Successieoorlog. Op de plek van de verwoeste burcht staat sinds 1841 het herenhuis Op de Biest.

De poort aan de Biest is sinds jaar en dag bedekt met klimop. In januari 2021 is een groot deel van die begroeiing afgestorven, waardoor het eeuwenoude muurwerk is bloot komen te liggen. De kasteelpoort, of beter gezegd de ruïne die ervan over is, is een rijksmonument. Omdat de gemeente Weert deze beeldbepalende ruïne uit de 15e eeuw in goede staat wil houden, heeft het college van burgemeester en wethouders 5000 euro beschikbaar gesteld om de technische staat van de poort te onderzoeken.

Oostenrijkse huizen
Net na de Tweede Wereldoorlog was de woningnood in ons land enorm, terwijl in Oostenrijk de behoefte aan voedsel groot was. Er kwam een ruilhandel op gang. Complete bouwpakketten van 17.000 kilo per houten woning kwamen per trein vanuit Oostenrijk naar diverse Nederlandse gemeenten. Nederland stuurde groenten, zaden en visconserven daarvoor terug. Vaak werden de woningen samen in een straat neergezet. In Weert staan ca. 10 van dergelijke Oostenrijkse woningen, maar alleen die aan de Molenveldstraat is nog behoorlijk authentiek. Reden voor de gemeente om dit pand in 2022 tot gemeentelijk monument te benoemen.

- Gevelstenen in Weert.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Weerter Fokpaardendag (op een zaterdag in maart).

- De nationaal bekende Fiets4daagse De Peel (juli) kun je starten vanuit Meijel, Deurne, Stiphout of Weert. Er doen jaarlijks ca. 10.000 deelnemers uit heel Nederland aan mee. De fietsroutes voeren onder andere door het Nationaal Park De Groote Peel in de Peel, het Recreatiedomein Maasvallei en de Kempen met onder andere het Nationaal Park Hoge Kempen in Belgisch Limburg. Dit is afhankelijk van de gekozen startplaats. De routes (je kunt kiezen uit de afstanden 30, 45 en 60 km) zijn beschreven en bewegwijzerd. Naast het fietsen worden er in de regio allerlei nevenactiviteiten georganiseerd.

- Het doel van Truckrun Weert (op een zondag begin september) is om jaarlijks mensen met een beperking een onvergetelijke dag te bezorgen. Dit doen ze door met ca. 200 vrachtauto's door de stad en omstreken een toertocht te rijden. Op deze speciale dag liggen blijdschap en emotie voor iedereen (deelnemers, chauffeurs en vrijwilligers) dicht bij elkaar. Filerijden was nog nooit zó leuk... Zonder de enthousiaste inzet van vrijwilligers kan deze toertocht niet worden georganiseerd. Verkeersregelaars, mensen die willen helpen in de horeca, kortom mensen die de handen uit de mouwen willen steken om deze dag te laten slagen.

Meedoen aan de Truckrun is niet alleen leuk, het is een onvergetelijke ervaring die je als vrijwilliger niet mag missen. De doelgroep vraagt om geduld, begeleiding en natuurlijk aandacht, en dit kan alleen met inzet van enthousiaste vrijwilligers. Ook zijn natuurlijk sponsoren nodig die deze dag samen met de organisatie mogelijk maken. Voel jij je aangesproken en wil jij de organisatie en de mensen met een beperking komen helpen, meld je dan aan. Truckrun Weert moet je niet alleen zien, je moet hem ook horen, voelen, toejuichen en er van genieten.

- De Kermis Weert (gedurende 6 dagen eind september) is naar eigen zeggen de grootste, goedkoopste en gezelligste kermis van Limburg. Er staan ca. 130 attracties op 7 pleinen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Munttheater is gevestigd in het centrum van Weert en met jaarlijks 50.000 bezoekers hét professionele cultuurpodium voor de stad en wijde omgeving. Het Munttheater heeft als kerntaak het bieden van een hoogwaardig, kwalitatief en gevarieerd theateraanbod alsook het faciliteren van lokale verenigingen door het bieden van een podium voor hun optredens. Ook het bedrijfsleven weet het Munttheater te vinden als partner voor de organisatie van een zakelijk evenement in de theaterzaal of de foyer.

- Met de Stadsgidsen Weert kun je met een groep diverse thematische wandelingen door deze stad maken.

- IVN afd. Weert e.o..

- Stichting Groen Weert ziet toe op een schoon milieu en duurzaam groen beheer in deze gemeente en de buurgemeenten Cranendonck, Nederweert en Leudal. De vrijwilligers adviseren en assisteren zowel de lokale overheid als particulieren bij het duurzaam behoud en bevorderen van groenvoorzieningen.

- Speeltuin en kinderboerderij Van Horne Hoeve.

- De mondiale competitie Communities in Bloom is een competitie waarbij de maatschappelijke betrokkenheid en het meedoen van inwoners, bedrijven en verenigingen een zeer belangrijke rol speelt. Weert is in 2012 al uitgeroepen tot Groenste stad van Nederland, in 2013 tot Groenste stad van Europa en mag daar sinds 2014 ‘Groenste regio van de wereld’ aan toevoegen.

- "Weert is een enorm groene stad, omringd door natuur, rust en ruimte. Hiermee onderscheidt de gemeente zich in de regio én grensoverschrijdend en biedt daarmee een zeer aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Om de natuurlijke kwaliteiten zichtbaar te maken en te behouden zijn de gemeentelijke ambities vastgelegd in diverse beleidsdocumenten. - Op deze pagina vind je informatie over de Kadernota Groen, het Bomenbeleidsplan en het Bomenregister."

- Op het weblog van Gerard Stals, als oud-Altweerterheidenaar oftewel 'Heiknuiter' beter bekend als 'Geer vanne Smeed', vind je honderden goed uitgewerkte artikelen in tekst en beeld over de natuur in Weert en omgeving, onderverdeeld in meer dan 30 hoofdstukken.

- Het Limburgs Landschap heeft in 2009 het ven Roeventerpeel in oude staat hersteld. De naam van het ven is bekend van de nabijgelegen parkeerplaats Roevenpeel aan de A2. Het ven ligt O van Weert, O van de Schoorweg, tussen spoorlijn en A2. Het ven was bijna geheel verland en wordt omgeven door elzenbroekbos en op de drogere delen staat eikenbos. De langzaam dichtgegroeide Roeventerpeel is vrijgemaakt van bomen en struiken en het slib en de plantenresten zijn afgegraven tot op de originele zand- en leembodem. In totaal is 9 hectare begroeiing met wilg, berk en riet verwijderd. De strooisellaag in het bos en de voedselrijke sliblaag van het voormalige ven zijn afgegraven. Het voedselrijke water van de Leukerbeek, die midden door de Roeventerpeel loopt, is om het gebied heen geleid. Een belangrijke voorwaarde om de originele voedselarme omstandigheden van het ven te herstellen.

- Natuur- en recreatiegebied De IJzeren Man in Weert is in 2013 heringericht. Het bos is uitgedund, met name met soorten die hier oorspronkelijk niet thuishoren. Daardoor krijgen inheemse soorten de ruimte om zich beter te ontwikkelen. De randen van vennen zijn opgeschoond en de oeverbeschoeiing is verbeterd. Er vindt natuurlijke begrazing plaats met schapen. In dit heuvelachtige bosgebied zijn tal van interessante planten en dieren te vinden. Daarnaast zijn er gemarkeerde wandelroutes, fietsmogelijkheden en excursies onder begeleiding.

Na een storm begin 2018 kregen veel bomen in het gebied De IJzeren Man het ook nog zwaar te verduren door de zeer warme en droge zomer van dat jaar. Daardoor zijn veel bomen dood gegaan. Ook waren er bomen verzwakt vanwege aantastingen door insecten of schimmels. Bij het opruimen van de stormschade zijn alleen de hoogst noodzakelijke opruimwerkzaamheden uitgevoerd. In 2019 heeft bosbeheerder Bosgroep Zuid Nederland herstelwerkzaamheden in het bosgebied uitgevoerd. De focus lag daarbij op het veilig maken van de 55 hectare aan bos- en natuurgebied, na de storm van januari 2018. Bij de uitvoering van de beheersmaatregelen is gewerkt volgens de gedragscode ‘zorgvuldig bosbeheer’. Vlak voordat met de uitvoering van werkzaamheden is begonnen, zijn de percelen geïnventariseerd op aanwezigheid van bijzondere soorten, zodat deze bij de uitvoering van de werkzaamheden gespaard zijn gebleven. Door het verwijderen van dode en zieke bomen zijn hier en daar kleine open ruimtes ontstaan. In het najaar van 2019 worden op deze open plekken nieuwe bomen geplant. (bron: Bosgroep Zuid Nederland)

- Er is veel te zien én te doen in Natuur- en Milieucentrum (NMC) De IJzeren Man in Weert. In het NMC is een balie waar je met al je vragen over natuur en milieu terecht kunt. Daarnaast zijn er informatiefolders en 'groene' winkelprodukten. Er is een leslokaal voor scholen, een bijenhal en een speel- en tekenhoek voor kinderen. Ook is er een spannend boven- en ondergronds biotoop te zien. Het NMC is zeker de moeite waard om te bezoeken tijdens een regenachtige dag. Voor scholen zijn er uitgewerkte lespakketten aanwezig en is het mogelijk met behulp van veldwerkkisten buiten aan de slag te gaan. Het natuurleerpad sluit mooi op het NMC aan. Een aanrader is ook de mogelijkheid voor gezinnen om actief te zijn middels de Natuurspoortocht. Het centrum is mooi te combineren met talrijke andere bezienswaardigheden in de stad en omgeving.

- Weerterbos.

- In 2013 zijn 2 ecoducten aangelegd NW van Weert over respectievelijk de A2 en de spoorlijn. De ecoducten vormen een ecologische verbinding tussen het Weerterbos N van A2 en spoorlijn en de Weerterbergen en Budelerbergen Z daarvan. De ecoducten zijn onderdeel van het Meerjarenprogramma Ontsnippering. Dat programma zorgt ervoor dat tot 2018 landelijk met 215 maatregelen vele natuurgebieden weer met elkaar worden verbonden.

- "Natuurmonumenten mag van de voorzieningenrechter beginnen met het omvormen van 42,5 hectare aan agrarische percelen in de omgeving van de Laurabossen, de Heltenbosbrug, het Wijffelterbroek, het Stramprooierbroek en de Krang naar bos en natuur. Twee agrariërs uit de directe omgeving hadden hiertegen beroep ingesteld. Zij vreesden dat hun landbouwpercelen door de schaduw van de bomen en een toename van overwaaiende onkruidzaden en wilde zwijnen minder bruikbaar zouden worden. De voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg vond echter dat de gemeente Weert voldoende had onderbouwd dat de hinder voor de agrariërs niet onaanvaardbaar zal zijn. De bomen worden op enige afstand van de perceelgrenzen geplant, zodat van schaduwwerking geen sprake zal zijn. Onkruidzaden zijn er juist veel minder door de aanplant van bos en Natuurmonumenten heeft toegezegd dat zij de overlast zoveel mogelijk zal beperken door de perceelranden te maaien. Een wezenlijke toename van het aantal wilde zwijnen vindt de voorzieningenrechter niet aannemelijk en bovendien zal Natuurmonumenten wildwerende rasters plaatsen." (bron en voor nadere informatie zie de uitspraak van Rechtbank Limburg d.d. 15-1-2021)

- "De gemeente Weert gaat verschillende bomen beschermen tegen knagende bevers. Het gaat om waardevolle park- en laanbomen en bomen die landschappelijke waarde bezitten. Deze krijgen een beschermend raster of worden voorzien van een speciale strijkpasta. Knaagschade. Het aantal bevers in onze gemeente is de laatste jaren toegenomen. Bevers voeden zich in de winterperiode voornamelijk met twijgen en boomschors van bomen of grote struiken. Hierdoor ontstaat er knaagschade aan bomen. Op steeds meer plekken in de gemeente wordt knaagschade waargenomen. Bescherming tegen knaagschade. De bever is een beschermde diersoort. Om bomen toch te beschermen tegen knaagschade, heeft de gemeente op enkele plaatsen op Vrouwenhof in de wijk Leuken strijkpasta aangebracht op de stam. Deze pasta zorgt ervoor dat de bevers niet meer aan de boom knagen en is onzichtbaar na het opdrogen. Ook gaat de gemeente beschermende rasters aanbrengen rondom de stam van bomen. Dit raster kan jaren blijven staan.

Waardevolle bomen. Het is niet mogelijk alle bomen of grote struiken te beschermen tegen knaagschade. Daarom heeft de gemeente gekeken welke bomen beschermd moeten worden. Hierbij is besloten om waardevolle park- en laanbomen en landschappelijk waardevolle bomen (denk aan knotwilgen) te beschermen, voordat bevers aan de bomen gaan knagen. Een vuistregel die de gemeente hierbij hanteert, is dat hoe verder bomen van de waterkant af staan, hoe kleiner de kans is op knaagschade. Er wordt per boom gekeken of er een raster geplaatst wordt of dat er strijkpasta wordt aangebracht. Knaagschade melden? Wil je de gemeente tippen over knaagschade? Je kunt knaagschade aan bomen melden via deze pagina. De gemeente bekijkt dan of er iets aan de knaagschade gedaan kan worden en of er extra bomen beschermd moeten worden." (bron: gemeente Weert, januari 2021)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Weert, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Weert (online te bestellen).

- In 2016 is het 512 pagina's dikke boek 'Keent, Namen en Bijnamen' verschenen, met foto's van bijna alle huizen en mensen in Keent anno 1950.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Weert.

- Nieuws: - Nieuwssite Weert de Gekste (WdG) is een mooi voorbeeld van een hobby die uitgroeit tot een beroep. Het online medium startte in 2004 met een vriendengroep die hun stapavonturen in deze regio en de regio Eindhoven online met elkaar deelden. De naam is een persiflage op Eindhoven de Gekste en geeft de overtuiging weer dat er in de stad genoeg te beleven valt. Vriendschap, plezier en passie voor nieuws zijn nog steeds de motor van WdG, dat inmiddels is uitgegroeid tot een van de populairste nieuwsplatfoms in de regio. WdG wil zijn publiek blijven boeien en verrassen met content die het 'stempel' WdG verdient. Daarom plaatsen ze niet zomaar elk bericht. De redacteuren beslissen of de nieuwsberichten voldoen aan het WdG-'stempel' waarbij nieuwswaarde en relevatie voorop staan.

- Belangenorganisaties en buurtverenigingen: - "Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 heeft het stimuleren en bevorderen van leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen, wijken en buurten voor het eerst een wettelijk kader. Leefbaarheid laat zich definiëren als: het wonen in een prettige en veilige omgeving, met de mogelijkheid (thuis of in de buurt) gebruik te kunnen maken van (eenvoudige) zorg-, welzijns- en gemaksdiensten. De Wmo geeft de gemeente ruimte voor het leveren van maatwerk, het leggen van verbindingen en het geheel op te nemen in een groter geheel. Deze drie elementen vormen de basis voor MijnStraatJouwStraat. In november 2009 stelde de gemeenteraad de notitie 'Samenwerken aan Weert' vast, waarin de nieuwe werkwijze voor wijkgericht werken is uitgewerkt. De werkwijze draagt sinds 2010 de naam ‘MijnStraatJouwStraat’. De nieuwe werkwijze kwam interactief tot stand met wijk- en dorpsraden, Wonen Weert, Punt Welzijn, Politie Limburg-Noord en de gemeente.

Stichting Bewoners Organisatie Binnenstad (BOB) heeft als doel het behartigen van belangen van de bewoners van de binnenstad van Weert. Drie thema’s staan centraal: schoon, heel en (sociaal) veilig. Daarnaast beoogt de BOB je zoveel mogelijk te informeren over evenementen en projecten in de binnenstad. Het bestuur wil de intermediair zijn tussen de bewoners en de gemeente, maar is daarbij afhankelijk van de goodwill van de gemeentelijke diensten. Het bestuur van de BOB bestaat uit vrijwilligers met hart voor de binnenstad. De BOB neemt deel aan: KVO: Keurmerk Veilig Ondernemen, overleg met Centrum Management en ondernemers; KVU: Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan, Horecaoverleg; Kwartaaloverleg vergunningen, Evenementen, vergunningen, planning; Kermis: overleg en evaluatie over de kermis; MijnStraatJouwStraat: Werkgroep bestaande uit de wijk- en dorpsraden, gemeente, Politie, PUNT Welzijn en Wonen Limburg o.b.v. de input van de burgers; Klankbordgroepen: Aan deze projecten wordt deelgenomen als deze binnen de genoemde thema ‘s passen, of een informatief doel dienen."

- Wijkraad Keent. - Buurtvereniging Kerkstraat. - "Stichting Wijkraad Rond de Kazerne is opgericht in 2003. Tot de wijk 'Rond de Kazerne' behoren de buurten: Schildersbuurt (inclusief Voorhoeveweg, IJzerenmanweg, Lichtenbergweg, Geurtsvenweg, Lozerweg, Breyvenweg, deel Diesterbaan, Houtelingsweg en een deel van de Dijkerstraat); Schrijversbuurt (inclusief Altweerterkapelstraat, Bregterweg, St. Teuniskapelweg en Theunishof); Kazernelaan Zuid (ook wel de Hofjes genoemd): deel Kazernelaan, Nelissenhofweg, Parklaan, Hallenhof, Keperhof, Werkmeestershof en Ambachtenhof; Boshoverbeek: omsloten door deel Kazernelaan, Havenweg, Hoolstraat, Henri Dunantstraat en Scholtissenhofweg."

- Voortgezet onderwijs: - Scholengemeenschap Philips van Horne. - Het College. - Het Kwadrant Praktijkonderwijs.

- Duurzaamheid: - "WeertEnergie is een in 2013 opgerichte coöperatieve vereniging van inwoners van de regio Weert, die samen betaalbare, eigen en duurzame energie willen realiseren. Door zelf de energie te regelen, hebben we weer invloed op onze eigen rekening, welke energiebronnen we gebruiken en hoe we eventuele winsten weer kunnen inzetten om onze eigen leefomgeving te verbeteren. Energie kunnen we inkopen of zelf opwekken. Dat laatste is het uiteindelijke streven om zo ook Weert in de toekomst volledig energieneutraal te laten zijn. Iedereen boven de 18 jaar is welkom als lid. Het maakt niet uit of je huurt of een eigen woning hebt. Ook bedrijven, verenigingen, scholen en instellingen kunnen lid worden. Wil je ook meedoen om voor iedereen in deze regio betaalbare, eigen en duurzame energie te realiseren? Meld je dan nu aan. Je wordt dan lid en blijft op de hoogte van alle ontwikkelingen. Daarnaast kun je als lid gebruik maken van alle diensten en dergelijke die WeertEnergie aanbiedt en nog gaat aanbieden."

- Klimaatadaptatie: - "Een van de belangrijkste en complexe uitdagingen waar stedelijke gebieden voor staan is het veranderende klimaat. Het wordt almaar warmer in de stad en het regent steeds heftiger, met hittestress en wateroverlast tot gevolg. Om deze grootschalige transitie het hoofd te bieden wordt nagedacht over ruimtelijke strategieën die onze steden nu en in de toekomst leefbaar kunnen houden. Een grote uitdaging ligt in het gebiedseigen maken van deze ideeën. Hoe kun je ingrepen doen en veranderingen teweegbrengen die passen bij de karakteristieken en identiteit van een stad? Het rapport 'Weerbaar Weert' (november 2018) laat zien hoe een dergelijke strategie voor deze stad vorm zou kunnen krijgen.

Weerbaar Weert is een toekomstperspectief op de binnenstad op basis van (ontwerpend) onderzoek. De focus ligt op de kansen die de geschiedenis van een plek kan bieden bij het nadenken over oplossingen voor de klimaatverandering. We tonen aan dat grootschalige transities zoals de complexe klimaatopgave vertaald kunnen worden in concrete en praktische handvatten die als vanzelfsprekend ingebed zijn in de onderscheidende kwaliteiten van de Weertse binnenstad. Het doel is te laten zien dat ruimtelijke ingrepen door een koppeling met cultuurhistorische kernwaarden zorgen voor een plekspecifieke kwaliteitsimpuls." Zie ook de review van deze nota door researcher Jip Pijs (februari 2019).

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Weert Kerkhoflaan.

Reactie toevoegen