West-Brabant

Streek
West-Brabant
Noord-Brabant

west-brabant_regio_logos_van_de_deelnemende_gemeenten.jpg

De 16 gemeenten in West-Brabant plus de Zeeuwse gemeente Tholen werken samen in het samenwerkingsverband Regio West-Brabant (RWB), omdat een aantal thema's het beste in regionaal verband gecoördineerd kan worden opgepakt. (© Regio West-Brabant)

De 16 gemeenten in West-Brabant plus de Zeeuwse gemeente Tholen werken samen in het samenwerkingsverband Regio West-Brabant (RWB), omdat een aantal thema's het beste in regionaal verband gecoördineerd kan worden opgepakt. (© Regio West-Brabant)

west-brabant_regio_samenwerkingsverband_kaart_kopie.jpg

Het samenwerkingsverband Regio West-Brabant omvat de 17 gemeenten die op deze kaart groen geaccentueerd zijn (voor de drie gemeenten rechtsbovenin lees gemeente Altena, die in 2019 is ontstaan). Zie verder het hoofdstuk Links. (© Regio West-Brabant)

Het samenwerkingsverband Regio West-Brabant omvat de 17 gemeenten die op deze kaart groen geaccentueerd zijn (voor de drie gemeenten rechtsbovenin lees gemeente Altena, die in 2019 is ontstaan). Zie verder het hoofdstuk Links. (© Regio West-Brabant)

West-Brabant

Terug naar boven

Status en ligging

- West-Brabant is een regio in Noord-Brabant, ruwweg gelegen ten westen van Tilburg. Het omvat de streken - Baronie en Markiezaat, - Amerstreek en - 'Land van Heusden en Altena'.

- Zoals in meer regio's in ons land, is ook de regio West-Brabant niet 'hard' afgebakend. Er zijn allerlei samenwerkingsverbanden op uiteenlopend gebied, die allemaal hun eigen gebiedsafbakening hebben.

- Zo is in 2011 de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant van start gegaan, een samenwerkingsverband van tegenwoordig 16 gemeenten in Brabant, zijnde - Alphen-Chaam, - Altena, - Baarle-Nassau, - Bergen op Zoom, - Breda, - Drimmelen, - Etten-Leur, - Geertruidenberg, - Halderberge, - Moerdijk, - Oosterhout, - Roosendaal, - Rucphen, - Steenbergen, - Woensdrecht en - Zundert, plus de Zeeuwse gemeente - Tholen. In totaal dus 17 gemeenten. De Gemeenschappelijke Regeling is ontstaan uit de bundeling van een aantal langer bestaande samenwerkingsverbanden, waaronder de gemeenschappelijke regelingen SES, KCV, MARB en het Regiobureau. Tegenwoordig bestaat de Gemeenschappelijke Regeling niet meer, wegens wettelijke veranderingen op dit gebied. Het samenwerkingsverband is er nog altijd, maar heet nu 'netwerkorganisatie' of 'alliantie'. Zie daarvoor verder het hoofdstuk Links.

- De gemeenten Dongen en Gilze en Rijen vallen vanouds onder de streek Baronie en daarmee West-Brabant, maar in de praktijk zjin deze gemeenten tegenwoordig meer op Tilburg en daarmee de regio Hart van Brabant (voorheen heette dat Midden-Brabant) georiënteerd.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- West-Brabant in feiten en cijfers.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tweede Wereldoorlog
Een deel van het boek "Bij de bevrijding begon de oorlog", over 60 jaar bevrijding (2004) van West-Brabant, is via de link ook online te lezen.

Archieven
In 2016 zijn de archieven in Bergen op Zoom, Roosendaal en Oudenbosch gefuseerd tot het West-Brabants Archief. Dit archief omvat de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. In het Koetshuis van het Markiezenhof in Bergen op Zoom is de publieks- en kantoorlocatie gevestigd. Zowel in Oudenbosch als in Bergen op Zoom blijft een depotlocatie. In Roosendaal is een informatiepunt in het Tongerlohuys.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Hoogspanningsverbinding
"Door West-Brabant komt een nieuwe hoogspanningsverbinding vanaf Rilland tot aan Tilburg, om te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende stroom beschikbaar blijft. In 2017 besloot de minister van Economische Zaken waar het zogeheten ZW380kV-Oost tracé gaat komen. Met dat besluit volgde de minister het advies van de betrokken gemeenten, waterschappen en de provincie Noord-Brabant (de samenwerkende overheden). Vervolgens voerde Tennet, die het project gaat uitvoeren, gesprekken met belanghebbende inwoners, bedrijven en instanties om het gekozen tracé te optimaliseren. Voor elf locaties zijn mogelijke optimalisaties in beeld gebracht in een aantal uitwerkingsvarianten. De minister heeft de samenwerkende overheden daarover opnieuw om advies gevraagd. Dit advies hebben de samenwerkende overheden op 6 juni 2019 aan de minister gestuurd. “In dit hele traject hebben we een constructieve samenwerking tussen de gemeenten, waterschappen, provincie, Tennet en het departement ervaren”, blikt gedeputeerde Erik van Merrienboer van de provincie Noord-Brabant terug. “Wij hebben een zeer zorgvuldig advies opgesteld en hopen uiteraard dat de minister hieraan gehoor zal geven.”

De Samenwerkende Overheden vinden bundeling van de hoogspanningsverbinding met de bestaande infrastructuur belangrijk. Daarnaast vragen zij aandacht voor kwaliteit voor de leefomgeving met zo min mogelijk gevoelige bestemmingen en een zorgvuldige landschappelijk inpassing. De Samenwerkende Overheden adviseren de minister ook aandacht te houden voor de communicatie met betrokkenen, gezondheid, de uitkoopregeling, mastposities en -types, landschap, natuur en bos, bedrijfsvoering en welzijn van dieren. Daarnaast geven de samenwerkende overheden per uitwerkingsgebied specifieke adviezen. Op basis van de uitwerking van het voorkeursalternatief en het advies van de samenwerkende overheden kiest de minister van Economische Zaken en Klimaat, in afstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, naar verwachting in de zomer van 2019 het definitieve tracé. Dit wordt opgenomen in het Rijksinpassingsplan. Het ministerie en Tennet zorgen voor de communicatie met alle betrokkenen." (bron: Provincie Noord-Brabant, juni 2019)

Bestuurlijk
In 2013 is het rapport 'Veerkrachtig bestuur in West-Brabant' verschenen, waarin wordt geadviseerd over te gaan tot het herindelen van de regio tot 5 krachtige, logisch samenhangende gemeenten. Er moeten 5 krachtige clusters van gemeenten komen waarvan steeds een grotere stad als centrumgemeente deel uitmaakt. Dat is een van de aanbevelingen voor deze regio van de Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant. In het rapport beveelt de commissie aan om deze regio nadrukkelijker te beschouwen als onderdeel van een grensoverschrijdende economische regio. De provincie mag best wat meer buiten de eigen grenzen opereren om de Zuidwestelijke Delta nog extra impulsen te geven, aldus de commissie.

Krachtige uitvoeringsprogramma’s. Verder acht de commissie het van belang dat West-Brabant niet blijft steken in planvorming alleen, maar de strategische agenda vertaalt naar krachtige uitvoeringsprogramma’s. Het gaat dan onder meer om een door alle gemeenten gedragen investeringsprogramma. Daarnaast moet er een helder governancemodel komen met deelname van alle gemeenten, met bestuur op basis van afspiegeling met zeggenschap. Op die manier is Breda optimaal te positioneren als centrumgemeente, zo stelt de commissie.

Verbinden. In het algemeen levert samenwerking tussen plattelandsgemeenten volgens de commissie onvoldoende resultaat op. Voor voldoende bestuurskracht is het van belang om de steden in West-Brabant te verbinden met het landelijk gebied. De commissie beveelt aan om vooralsnog toe te werken naar de volgende clusters van gemeenten: Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht; Roosendaal, Halderberge, Moerdijk; Etten-Leur, Rucphen, Zundert; de Dongemondgemeenten: Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg, Aalburg, Werkendam en Woudrichem; een verbinding tussen het cluster Breda en de kern Chaam.

Aanbevelingen. Leidend is en blijft dat herindeling van onderop komt. Evenwel suggereert de commissie aan de provincie om samenvoeging van de 3 gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem in het Land van Altena op korte termijn te stimuleren en te faciliteren. Die herindeling is in 2019 ook daadwerkelijk gerealiseerd (= gemeente Altena). De commissie beschouwt de vorming van de gemeente Alphen-Chaam als een ‘weeffout’ uit het verleden. Zij doet de aanbeveling om Chaam in te delen bij Breda en Alphen samen met de gemeenten Baarle-Nassau en Goirle te herindelen met Tilburg. Ook beveelt de commissie een bestuurskrachtonderzoek aan voor Halderberge, Rucphen en Zundert. Gemeenten kunnen financiële problemen door wegvallende inkomsten uit grondexploitatie en afwaarderingen van grondbezit niet op eigen kracht oplossen. De commissie spreekt van een ‘dramatische situatie, die de bestuurskracht fundamenteel aantast’. Mogelijk kan een provinciaal steunfonds volgens de commissie enige verlichting bieden.

Klankbordgroep. In een reactie op de aanbevelingen van de adviescommissie geeft de Klankbordgroep Krachtig Bestuur in Brabant onder leiding van Gerrit Jan Swinkels aan dat een door het kabinet Rutte-II genoemde minimale schaalgrootte van 100.000 inwoners niet de leidende gedachte mag zijn. Inhoudelijke opgaven zijn leidend, aldus de klankbordgroep. Daarom zijn ook in de toekomst samenwerkingsverbanden of gemeenten met een kleinere schaal (vanaf bijvoorbeeld 50.000 inwoners) niet uit te sluiten. (bron: Provincie Noord-Brabant) De redactie van Plaatsengids.nl schaart zich achter deze visie, en/want ziet de afgelopen jaren diverse 'regionaal logisch samenhangende gemeenten' onstaan, die door hun ligging buiten de Randstad geografisch gezien een forse omvang hebben, en veel te groot zouden worden qua grondgebied als men de 100.000 inwoners zou moeten halen. Nu zijn de gemeenten in kwestie met rond de 50.000 inwoners groot genoeg om weer een aantal jaren 'robuust' vooruit te kunnen en tegelijk klein genoeg om een logisch samenhangende eenheid te vormen. Voorbeelden: gemeenten Westland (2004, die weliswaar wel rond de 100.000 inwoners heeft, maar tevens een voorbeeld is van een regionaal logisch samenhangende streekgemeente en schaal), Bronckhorst (2005), Goeree-Overflakkee (2013), Krimpenerwaard (2015), Vijfheerenlanden (2019), Westerkwartier (2019), Het Hogeland (2019) en eveneens in 2019 in West-Brabant: Altena.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Waterlinie
De West-Brabantse Waterlinie is onderdeel van de Zuiderwaterlinie, tijdens de Tachtigjarige Oorlog aangelegd om de Spanjaarden tegen te houden. Hiervoor zijn forten gebouwd en zijn maatregelen genomen, zodat grote gebieden onder water gezet konden worden. Na bijna 400 jaar herrijzen de contouren van de forten en de voormalige inundatiegebieden er omheen weer in het landschap. In plaats van kanonnen en soldaten destijds, zijn het nu unieke objecten, zoals de zogeheten loopgraafbrug, een waterspeelplaats, uitkijktorens en wandel- en fietsroutes, die bezit nemen van de Waterlinie. Vele organisaties maken dit samen mogelijk. Zij geven een zichtbare en beleefbare West- Brabantse Waterlinie terug aan bewoners en toeristen.

"Het uit de vergetelheid halen en grondig renoveren van een van de oudste waterlinies van Nederland, de West-Brabantse Waterlinie, is op een oor na gevild. De afgelopen jaren gebeurde er iets groots met het voormalige verdedigingswerk tussen Bergen op Zoom en Steenbergen. De voormalige forten ontworstelden zich aan de woekerende natuur, grachten werden uitgediept en opnieuw onder water gezet. De waterlinie uit 1628 werd opnieuw tot leven gewekt. Het resultaat van het herstel is indrukwekkend. Oude tijden herleven. De website over de West-Brabantse Waterlinie geeft een beeld van verleden en heden. De website is zo een mooie voorbereiding op een bezoek aan dit unieke stuk West-Brabant aan de voet van de Brabantse Wal. Een van de prachtige tuinen van Brabant.

Initiator hierachter is de inmiddels overleden Johannes Sinke* (oud-wethouder van de voormalige gemeente Halsteren). Stichting Vrienden van de West-Brabantse Waterlinie is in zijn spoor vanaf 2000 actief om - samen met alle betrokken partijen in het gebied - de cultuurhistorische waarde, de landschappelijke kwaliteit en de recreatieve mogelijkheden beter tot hun recht te laten komen in een prachtige combinatie van cultuurhistorie, natuur en waterberging. Voor de realisatie is in 2002 een convenant afgesloten tussen negen partijen: Stichting Brabants Landschap, Vereniging Natuurmonumenten, Waterschap Scheldekwartier (thans Waterschap Brabantse Delta), Provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer, de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen, Stichting Menno van Coehoorn en Stichting Vrienden van de West- Brabantse Waterlinie. Later voegde ook Drinkwaterbedrijf Evides zich hierbij."
* Aan het eind van dit hoofdstuk vind je meer informatie over dhr. Sinke en zijn inzet voor de vestingwerken.

Molens
De doelen van vereniging De West-Brabantse Molens (WBM) zijn: 1) Promotie van Westbrabantse Molens. De WBM streeft er naar om de belangstelling voor molenbe­houd in West-Brabant te vergroten bij een zo breed moge­lijk publiek. Ook is het geven van adviezen omtrent het beheer en onder­houd van molens en/of molenrestanten een belangrijke peiler. Daarnaast geeft de vereniging een eigen kwartaalblad "De Meule" uit met nieuws over de molens in de regio. 2) Behoud van molens en molenrestanten. De WBM zet zich in voor het behoud van molens en restanten van molens in de regio, inclusief de funderingen en waterlopen. Ook kan de vereniging worden geraadpleegd bij het herstellen van molenrestanten in hun oor­spronkelijke staat. 3) Handhaven streekeigen kenmerken.

De WBM streeft naar het handhaven of terugbrengen van de streek­eigen kenmerken aan de hand van (oude) foto's, publicaties of mededelingen. 4) Draai- en maalvaardige molens. Het promoten en handhaven van de draai- en maalvaardigheid van de molens in de regio is een belangrijk doel voor de vereniging. 5) Handhaven en herstel belevingswaarde. De WBM bevorderd het behouden en/of herstellen van de landschappelijke en belevingswaarde van molens en molenrestanten. Daarnaast is van belang het plaatsen en/of handhaven van molens en/of mo­lenrestanten en aanverwanten op de lijst van bescherm­de monumenten. 6) Stimuleren molenstudies. Een voorbeeld van het stimuleren van molenstudies is de Henk van Velzen prijs die de WMB elk jaar uitreikt.

In totaal zijn er in deze regio 28 werkende molens. Daarvan zijn er 27 korenmolens. In zeker 15 van die molens wordt nog wekelijks koren gemalen. Er is één poldermolen die water uit laaggelegen stukken land pompt, namelijk de Zwartenbergse Molen in Etten-Leur. In het gebied staan ook 15 molens die niet meer functioneel zijn. Deze molens zijn herbestemd voor andere functies, zoals horeca. - Foto's van molens in West-Brabant door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Sinds 2009 is er een regeling voor agrarisch landschapsbeheer in West-Brabant. Boeren krijgen daarbij een vergoeding voor het onderhouden van oude landschapselementen en voor het aanplanten van nieuwe bomenrijen, het aanleggen van amfibieënpoelen en het creëren van bloemrijke akkerranden.

- Informatie over de natuurgebieden in West-Brabant van Staatsbosbeheer.

- "Vogels, je kunt er geen genoeg van krijgen. Ze bieden een schoonheid in kleur, zang en beweging waarnaar je blijft kijken en luisteren. De West Brabantse Vogelwerkgroep (WBVwg) richt zich op het verzamelen en vastleggen van gegevens over het voorkomen van vogels in West-Brabant. Door ze te bestuderen en ze te beschermen kunnen we blijven genieten van deze schoonheid van de natuur. Door inventarisatie en de daardoor mogelijke bescherming van hun leefgebied wordt een bijdrage geleverd aan het bewaren van de biodiversiteit.

De WBVwg zet zich voortdurend in voor vogels en hun leefomgeving in West-Brabant. In intensieve en professionele samenwerking met SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) wordt de vogelstand onderzocht. Er zijn contacten met Vogelbescherming Nederland. En voor Vereniging Natuurmonumenten worden maandelijks tellingen gedaan. De WBVwg werkt lokaal en ook regionaal samen, bijvoorbeeld met de gemeente Breda en Vogelrevalidatiecentrum Zundert. Leden worden via de website, de Nieuwsbrief en verenigingsblad ’t Hupke op de hoogte gehouden van waarnemingen, onderzoeksresultaten e.d. Actuele gegevens over excursies en lezingen zijn te vinden op de website. Boeiend en vol belevenissen zijn de vogeltochten. Nieuwe leden krijgen op een introductiebijeenkomst alle informatie over de WBVwg en haar inzet voor vogels en hun leefgebied.

Naast excursies en contactavonden biedt de WBVwg vogelcursussen, een in het voorjaar voor beginners en een in het najaar voor gevorderden. De werkgroepen van WBVwg hebben elk een specifieke taak. Er zijn twee werkgroepen die zich bezighouden met het bestuderen en beschermen van respectievelijk roofvogels en uilen. Er zijn vijf gebiedsgerelateerde werkgroepen: stadsvogels, Rooskensdonk, Weimeren, De Kamertjes en de Dintelse Gorzen. De werkgroep Weidevogels houdt zich bezig met het inventariseren en beschermen van de nesten en de jongen van weidevogels in West-Brabant. Tenslotte is er nog een telgroep van winterwatervogels in verschillende gebieden.

Het zijn werkgroepen met een missie om gegevens te verzamelen en vast te leggen waarbij bestudering, bescherming en milieu een eigen plaats hebben. Als lid van de WBVwg kun ook jij je actief inzetten voor de vogels, maar we zijn ook heel blij met alleen je steun. Een gewoon lidmaatschap loopt per kalenderjaar, huisgenoten van een lid krijgen korting op de contributie. Leden ontvangen naast het viermaal per jaar verschijnende verenigingsblad ’t Hupke, maandelijks per e-mail de Nieuwsbrief met actuele informatie. Raak betrokken bij vogels en hun omgeving en word lid. Jouw lidmaatschap geeft veel (vlieg)ruimte voor de West-Brabantse Vogelwerkgroep!"

- Gemeenten, natuur- e.a. maatschappelijke organisaties in West-Brabant willen vanaf 2019 in 10 jaar tijd minimaal 115 hectare nieuwe natuur en 40 kilometer aan ecologische verbindingszones aanleggen. Om het bod in de volle omvang te kunnen realiseren is een bedrag van ruim 14 miljoen euro nodig. De regio gaat voor een aanzienlijk deel van dat bedrag een beroep doen op de investeringsregeling van Groen Ontwikkelfonds Brabant. In de regio werken de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen, Moerdijk, Geertruidenberg, Drimmelen en Altena in dit kader samen. Ook LandStad de Baronie, Brabant Particulier Grondbezit, de waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland en de terreinbeherende organisaties Natuurmonumenten, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer maken deel uit van het samenwerkingsverband.

"Door gebieden beter in te richten kunnen we klimaatveranderingen enigszins opvangen", aldus de initiatiefnemers van het 'regiobod'. "Het compleet maken van onze ecologische verbindingszones zorgt ervoor dat het vestigingsklimaat in West-Brabant aantrekkelijker wordt. Het biedt economische kansen, een gezonde leefomgeving en versterkt de cultuurhistorie. We zien kansen voor verbinding met ontwikkelingen rondom de nieuw aan te leggen hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV, de rivieren Mark en Dintel, Biesboschhaven Werkendam, het Kierbesluit, de Amercentrale en A59 en het project verbetering regionale waterkeringen." Onder de voorwaarde van tijdige grondverwerving én dat het lukt om met de grondeigenaren goede afspraken te maken, moeten de projecten binnen 5 jaar na indiening zijn gerealiseerd. (bron: Groen Ontwikkelfonds Brabant, 8-5-2018)

- Vanuit de Brabantse Wal is het initiatief gekomen om de bescherming van de wilde bij in de regio serieus op te pakken. Diverse partijen, zoals landbouworganisaties, het Brabants Landschap, Natuurmonumenten, de gemeentes Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Halderberge en Moerdijk, de Suiker Unie en Evides, hebben daarvoor de handen ineengeslagen. Om de samenwerking te bezegelen, hebben de partijen op 12 december 2018 het Convenant Bijenlandschap West-Brabant en het Nationaal Bijenconvenant ondertekend.

Wilde bijen hebben een belangrijke rol in Nederland. Veel wilde bloemen, bomen en struiken zijn voor de bestuiving afhankelijk van bijen en andere insecten. Maar ook voor de tuinbouwsector zijn bijen van levensbelang: Wageningen Universiteit heeft uitgerekend dat appeltelers in Zeeland tot wel 30 procent minder opbrengst zouden hebben als er geen natuurlijke bestuiving door insecten zou plaatsvinden. Het duurzame terreinbeheer van drinkwaterbedrijf Evides is mede gericht op het behouden van bloemrijke graslanden waarin insecten nectar kunnen verzamelen. Ook staan er 14 bijenhotels, waar allerlei insecten een rustplaats kunnen vinden en eitjes kunnen afzetten. Die bijenhotels staan bijvoorbeeld op Kralingen, Petrusplaat, Baanhoek en Braakman. (bron: Evides, 13-12-2018)

"Bij de jaarlijkse bijeenkomst van Bijenlandschap West-Brabant heeft ook Treeport Zundert, net als gemeente Zundert, in januari 2020 het bijenconvenant getekend. Met die ondertekening onderschrijven we het belang van een goede leefomgeving waarin ook bijen en andere bestuivende insecten kunnen floreren. Bijen zijn immers essentieel voor het behoud van flora en fauna. De boomkwekerij als sector die juist die flora en fauna zo'n warm hart toedraagt en er zelfs de bedrijvigheid op baseert, kan en wil uiteraard niet om onderschrijving van het belang van een goed bijenlandschap heen. De ondertekening van het convenant is daarvan een mooie symbolische handeling die we bijna vanzelfsprekend vertalen naar de dagelijkse praktijk in het kweken van onze producten. Het inzaaien van de diverse bloemenmengsels, het plaatsen van nestkasten voor diverse vogels, mechanische onkruidbeheersing en kweken van bijenvriendelijke gewassen zijn daarvan concreet zichtbare resultaten. Samen met de werkgroep Agrobiodiversiteit zullen we onze inzet nog duidelijker naar voren gaan brengen en daar waar mogelijk ook nog helpen verbeteren."

- De wilde bij is in Nederland in gevaar. Maar liefst de helft van de 358 soorten wordt bedreigd. En dat terwijl bijen heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. De grootste bedreiging voor de wilde bij is gebrek aan voedsel en plekken om te nestelen. Oorzaken zijn de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakkere en efficiëntere beheer van ons groen. Het goede nieuws is dat 13 gemeenten in West-Brabant in 2019 gezamenlijk zijn overgestapt naar ecologisch wegbermbeheer. Dat betekent uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van het leefgebied van de 100 bijensoorten die in de streek voorkomen. De gemeenten ontvangen hiervoor elk een provinciale subsidie van €25.000,- uit de subsidieregeling ‘Leefgebied van de bij’.

Gemeenten zijn heel belangrijk om de leefomgeving van de wilde bij te verbeteren. Ecologisch beheer betekent minder maaien. Door het maaisel een paar dagen te laten liggen, kunnen zaden eruit vallen en insecten eruit kruipen. Het maaisel wordt daarna afgevoerd om de grond te verarmen. Hierdoor ontstaat er een berm met een mix van verschillende soorten bloemen. In een paar jaar tijd worden de bermen in deze gemeenten rijker aan kleur en variatie, en daarmee goed voor bijen, vlinders en andere insecten. Ecologisch bermbeheer kan bijna overal kostenneutraal worden uitgevoerd, maar vraagt wel een aanpassing in de aanbesteding. Hoe het onderhoud van bermen plaatsvindt, staat namelijk in het bestek. De aannemer die het bermbeheer uitvoert doet dat zoals voorgeschreven in dit bestek.

Verandert de gemeente van bermbeheer? Dan moet het bestek worden aangepast. Voor de kosten die gemeenten hiervoor maken, kunnen zij voor een deel een beroep doen op de provinciale subsidie. De provincie Noord-Brabant wil met de subsidieregeling 'Leefgebied van de Bij' dat meer Brabantse gemeenten de overstap maken. De volgende gemeenten maken er anno 2019 al gebruik van: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Zundert. Binnen de subsidieregeling was anno eind 2019 budget beschikbaar voor nog 7 gemeenten. (bron: Provincie Noord-Brabant, oktober 2019)

- Boer-gondisch West-Brabant is een samenwerkingsverband van 20 agrarisch-toeristische ondernemers uit de regio, "ingeklemd tussen het Hollands Diep en het Vlaamse België, waar het Brabantse leven goed is. Het land waar de boeren van oudsher hun inkomsten uit haalden en nu hun handen ineen hebben geslagen om ook jou te laten meegenieten. In de polders en bossen liggen 20 bedrijven die je op een van oudsher gastvrije manier willen begroeten. Laat je verrassen en zie hoe de streekproducten van vandaag en gisteren tot stand komen of kwamen. Plan je eigen route met auto, bus of met de haren in de wind op de fiets."

- "De Naad van Brabant: unieke plantenrijkdom in smal gebied. In het noorden van Brabant ligt op de overgang van de hoge zandgronden naar de lager gelegen kleipolders de zogeheten Naad van Brabant. Door de grote variatie in bodems, het opkwellende diepe grondwater en het agrarisch gebruik was de Naad begin vorige eeuw een van de soortenrijkste gebieden van Nederland. Ontdek het zelf!

In een groot deel van de provincie Noord-Brabant komt een kwelzone voor op de grens van de hoge pleistocene zandgronden naar de holocene kleipolders. Regenwater dat op de zandgronden in zijgt komt via grondwaterstromen als basenrijk kwelwater in deze zone boven. Door de permanent natte omstandigheden is er in deze kwelzone in het verleden op uitgebreide schaal veenvorming opgetreden. De Naad van Brabant ligt tussen de Oosterschelde en Oss. Er liggen talrijke bijzondere floristische natuurgebieden in met zeldzame plantensoorten.

Kwelwater en waterpeil bepalend voor gebruik land en flora. Wie kijkt op historische topografische kaarten ziet dat op de zandgronden van West-Brabant de akkerpercelen lagen en in 'De Naad' vooral hooiland (hier beemden genoemd), maar ook nog woeste gronden van het voormalige veenlandschap. In de toenmalige beemden is een smalle perceelsverkaveling te zien met slootjes eromheen. Het waterpeil in de beemden volgde het waterpeil van de sloten; alleen in de zomer kon er gehooid worden en was er sprake van nabeweiding met vee als de beemden droog genoeg waren. Van de Hoevense Beemden is bekend dat boeren van de zandgronden hier percelen kochten of pachtten, zodat ze voldoende hooi voor de winter hadden. De oude verkaveling is in de Ettense Beemden bij Kelsdonk en het Zwermlaken nog te zien.

Floristische pareltjes in (voormalig) agrarisch gebied. Van de meeste vroegere beemden in West-Brabant is weinig meer te zien; ruilverkaveling heeft er grote percelen van gemaakt en sloten zijn gedempt. De enige gebieden waar men de vroegere bijzondere floristische waarden nog kan vinden, is in de natte natuurgebieden van Staatsbosbeheer: Halsters Laag, Gastels Laag, het hiervoor al genoemde Kelsdonk en Zwermlaken, De Berk en Het Strijpen, Weimeren, Rooskensdonk en Hooijdonk. Industrieterrein Borchwerf met grote waterbergingen in de gemeenten Roosendaal en Halderberge kan met goed beheer een floristisch pareltje worden op De Naad; er groeit al Schildereprijs. Daar waar geen natuurgebieden liggen, is in sloten van het boerenland de kwel nog steeds aanwezig met hier en daar relictpopulaties van Holpijp en Waterviolier. Ook Klimopwaterranonkel heeft hier een thuis." (bron en voor nadere informatie zie FLORON, district Brabant Markiezaat, januari 2021)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Wijnmakerskring West-Brabant is een in 1981 opgerichte vereniging van amateur-wijnmakers. De vereniging heeft ca. 45 leden uit de hele regio. Zij maken wijn van allerlei soorten fruit en druiven. Steeds meer leden leggen zich de laatste tijd ook toe op het maken van likeuren. Zij komen in de regel eens per 5 weken, op vrijdagavond, bij elkaar in Oudenbosch. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen ze ervaringen uit, proeven (en beoordelen) zelfgemaakte wijnen en maken er een gezellige en leerzame avond van. Een jaarlijks hoogtepunt is het Open West-Brabantse Clubkampioenschap. Op hun site vind je o.a. tips voor het zelf maken van wijn en recepten met wijn.

Terug naar boven

Beeld

- Kaarten van West-Brabant en omgeving uit de periode: 1930-1940 op de site van Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links / voorzieningen

- Bestuurlijk: - De Regio West-Brabant (RWB) is een netwerkorganisatie of alliantie (voorheen Gemeenschappelijke Regeling) van 17 gemeenten (zoals hierboven vermeld in het hoofdstuk Status) met als doel de regio te versterken en te stimuleren op het gebied van onder andere economie en arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, welzijn, onderwijs en ruimtelijke ontwikkelingen en wonen. Daarnaast is de RWB een strategische gesprekspartner voor onder andere provincie, de nationale overheid en Europa, waar het gaat om de toekomst van de regio en beschikbare fondsen.

West-Brabant is een regio die door haar gunstige ligging in het hart van de Zuidwestelijke Delta een bijzondere economische positie inneemt. Met een Bruto Regionaal Product van ca. €24 miljard en meer dan 36.000 bedrijven behoort de regio op economisch vlak tot één van de topregio’s in Nederland. Zo ligt bijvoorbeeld de arbeidsproductiviteit in deze regio ver boven het Nederlands gemiddelde. De kracht van de regio heeft naast genoemde ligging ten opzichte van de mainports Rotterdam en Antwerpen te maken met de uitstekende infrastructurele verbindingen met het achterland, het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en het prettige woon- en leefklimaat.

Bedrijfsleven, onderwijs en overheid werken hier nauw samen om ook in de toekomst de concurrentiekracht van het regionale bedrijfsleven op peil te houden en te versterken. Dit onder andere door een sterke focus op innovatie en business development, waarbij de behoefte van het bedrijfsleven centraal staat. Uiteindelijk gaat het er om dat het in de regio goed toeven is. Het is er goed om te werken, te wonen, te komen en te verblijven. Die opgave wil Regio West-Brabant graag ondersteunen in de wetenschap dat alleen gezamenlijk met bedrijfsleven en onderwijs die uitdaging tot mooie resultaten kan leiden. Op de site van het Mobiliteitscentrum van de Regio vinden medewerkers van de 17 gemeenten en andere aangesloten organisaties informatie over alle ontwikkelmogelijkheden. Verder vind je er ook een vacatureoverzicht.

- Onderwijs: - "Aangenaam, Curio is de naam. We zijn benieuwd naar wie jij bent. Nieuwsgierigheid is de basis van groei. Voor onze studenten en leerlingen, maar ook voor onszelf. Wij zijn namelijk constant bezig met vernieuwen. En we begrijpen dat iedereen anders is. Als leerling heb je de keuze uit opleidingen in allerlei soorten en maten. En kies je een school die bij jou past. Maak kennis. De beroepsopleider van de regio. Goed onderwijs is onmisbaar voor onze regio. Curio biedt een plek waar talenten zich ontwikkelen tot de top van hun vakgebied. Met jouw kennis maak jij de arbeidsmarkt straks een stukje beter. En help je West-Brabant om te blijven ontwikkelen. Ons aanbod past zich snel aan jouw wensen aan. Zo haal jij het beste uit jezelf. En blijf je altijd groeien. Hoe we dit bij Curio aanpakken? Dat lees je in het Instellingsplan 2020-2025.

Curio werkt graag mee aan regionale ontwikkelingen. Met verschillende bedrijven en organisaties in West-Brabant pakken wij hiervoor onderwerpen op. Zo willen we bijvoorbeeld het aantal voortijdig schoolverlaters verkleinen. Ook kijken we naar passend onderwijs en arbeidsontwikkelingen. En vinden we het belangrijk dat er een makkelijke en snellere in- en uitstroom is van studenten tot topsport. Met de volgende partijen werken wij zoal samen: scholen en instellingen in de regio. Zowel in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs als verschillende Curio scholen; lokale en regionale overheden; branchevertegenwoordigers, bedrijven en instellingen; organisaties die meehelpen in regionale ontwikkelingen; Ministerie van Defensie door de opleidingen Veiligheid en Vakmanschap."

- Lezen / educatie: - De regionale bibliotheekorganisaties VANnU en Het Markiezaat gaan sinds 2020 samen verder als Bibliotheek West-Brabant. Hiermee beogen de bibliotheken zich als grotere organisatie nog beter voor te kunnen bereiden op de uitdagingen van de toekomst. Zo kan de dienstverlening aan de inwoners van de betrokken gemeenten - Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert - worden uitgebreid en verdiept. En zo beoogt de bibliotheek ook 'de huiskamer van de stad / het dorp' te worden. Een plek waar ontmoeten en ontdekken centraal staan. Ook wil de organisatie programma's ontwikkelen en invoeren die gericht zijn op het bestrijden van laaggeletterdheid, het stimuleren van leesplezier, mediawijsheid en het schoolbibliotheekwerk. Bij de nieuwe organisatie werken in totaal 90 bibliotheekprofessionals en 200 vrijwilligers. Deze mensen staan dagelijks vanuit vestigingen en servicepunten, 6 taalhuizen en ruim 100 scholen voor de inwoners klaar.

"Bibliotheek West-Brabant stimuleert het delen van informatie, kennis en leesplezier door haar lezers en anderen in haar omgeving te betrekken bij de programmering en de collectie. Dat doen we in de vestigingen maar ook in de wijken en dorpen: de bibliotheek stimuleert lezen en (het delen van) leesplezier; de bibliotheek speelt een actieve rol in het bevorderen van het delen van informatie, het kennismaken met nieuwe informatie en het ontstaan van (nieuwe) ideeën; de bibliotheek vormt haar kernvestigingen om tot moderne lees- en leercentra: doelmatig en toekomstbestendig; de bibliotheek biedt collectie en programma’s ook aan op andere plaatsen dan een bibliotheekvestiging.

Uitgangspunt is om kinderen te verleiden elke dag te lezen en dan het liefst minimaal 15 minuten, mét plezier. Dit doet Bibliotheek West-Brabant door: deel te nemen aan netwerken die taal-, lees-, media- en cultuureducatie bevorderen; instellingen te adviseren hoe ze leesbevordering in de praktijk kunnen toepassen; programma’s aan te bieden om het onderzoekend, creërend en reflecterend vermogen te bevorderen met literatuur als basis; programma’s aan te bieden om kinderen mediawijzer te maken; kinderen, ouders en professionals uit te nodigen mee te denken en te programmeren; het aanbieden van een uitdagende collectie en het inzetten van een professionele leesconsulent van de bibliotheek bij het ondersteunen van het leesonderwijs; 100% van de jeugd in alle wijken en kernen te bereiken.

De bibliotheek stimuleert een leven lang leren op verschillende manieren, onder andere door: de rol in te vullen van inspirator en facilitator. Andere partijen nemen het daadwerkelijke lesgeven op zich; deel te nemen aan lokale netwerken op het gebied van een leven lang leren (niet formele educatie) en het aanbod te bundelen om dit ook via de bibliotheek aan te kunnen bieden; te fungeren als wegwijzer; het stimuleren van en deelnemen aan relevante lokale en regionale netwerken t.b.v. de aanpak laaggeletterdheid (Taal & Leven en Taalnetwerk West-Brabant). Zo bieden we mensen, door cursussen in de bibliotheek, een laagdrempelige eerste stap in de richting van formele educatie; programma’s aan te bieden om mediavaardigheid voor volwassenen te bevorderen."

- Jeugd: - Scouting regio West-Brabant. Scouting staat voor uitdaging. Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Al vanaf 5 jaar ben je welkom bij Scouting, waar je iedere week weer uitdagende activiteiten doet. Op de site kun je zien welke Scoutinggroepen er zijn in de regio.

- Sport: - KNBB district West-Brabant (biljarten) telt ca. 1200 leden en is daarmee een van de grootste districten van de KNBB. Het district telt 250 teams verdeeld over 70 verenigingen die deelnemen aan de landelijke competitie in de spelsoorten libre en driebanden.

- KNHS Kring West-Brabant (paardensport) "organiseert in ieder geval de afvaardiging naar de kampioenschappen van de Regio. Zij is verder vrij in het organiseren van activiteiten. Het vaststellen van de wedstrijdkalender behoort ook tot haar taken. Ze draagt er zorg voor dat wedstrijden van gelijke disciplines niet gelijk vallen."

- Ook als je een beperking hebt is bewegen goed voor je. Het maakt je fitter en geeft je een prettig gevoel. Het is gezellig en bovenal leuk om te doen. Ben je op zoek naar mogelijkheden om te sporten of te bewegen? Maar weet je niet goed of en waar dat kan? Er zijn volop mogelijkheden. Sportloket Uniek Sporten West-Brabant West helpt hierbij en kan je advies op maat geven.

- Weer- en sterrenkunde: - "De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) West-Brabant verdiept zich in de onderwerpen astronomie, ruimteonderzoek, telescopen, meteorologie, waarnemen en kosmologie. De vereniging organiseert lezingen, praktijk- en waarneemavonden en excursies. Op deze bijeenkomsten zijn goede mogelijkheden tot het uitwisselen van informatie en het onderhouden van gezellige contacten. De lezingen vinden gemiddeld een keer per maand plaats en worden verzorgd door professionele gastsprekers of door leden van onze eigen vereniging. Onderwerpen die aan bod komen hebben vooral te maken met ontwikkelingen op astronomisch en weerkundig gebied. Enkele malen per maand zijn er op de vrijdag praktijk- en waarneemavonden.

Als het helder is kan er met de zelf meegenomen telescopen worden waargenomen. Als de hemel bewolkt is, bestaat er gelegenheid om kennis te delen over telescopen, instrumenten, kaarten en planetariumsoftware om nog beter de weg te kunnen vinden aan de hemel. Bijzondere waarneemtechnieken komen ook aan bod zoals het waarnemen van de zon en astrofotografie. Jaarlijks wordt er een excursie georganiseerd naar bijvoorbeeld een sterrenwacht of een ander bijzonder instituut of evenement op het gebied van de astronomie. In augustus nemen we de meteorenregen Perseïden waar (mits het geen Volle Maan is), voorafgaand door de jaarlijkse barbecue. KNVWS West-Brabant is een regionale lidorganisatie van de in 1901 opgerichte Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS)."

- Bedrijfsleven / ondernemen: - "REWIN bouwt aan een economisch sterk West-Brabant, door bedrijven te helpen bij groeien, innoveren en vestigen. REWIN initieert, stimuleert en verbindt. Hoe doen we dat? Door het organiseren van samenwerking en het stimuleren van innovatieve toepassingen. Tussen bedrijven onderling en tussen ondernemers, onderwijs, kennisinstellingen en overheid. Als we belangrijke spelers missen, verleiden we ze naar West-Brabant te komen. Zodat onze regio de plek is waar je als ondernemer wilt zijn.

Waarom doen we dat? Vertegenwoordigers van overheid, onderwijs en bedrijfsleven zitten samen in de de Economic Board West-Brabant (EBWB) en stellen de koers van de regio vast. Die staat in de Economische Agenda van de regio: "Hub voor vernieuwend ondernemerschap". REWIN zorgt voor de uitvoering. Met een focus op de sectorprogramma's agrofood/biobased, creatieve dienstverlening, hightech maintenance en logistiek. En instekend op bevorderen van start-ups en innovatief mkb en het aantrekken van nieuwe vestigers.

Wat kunnen we voor jouw bedrijf doen? Ben je je aan het oriënteren op de juiste vestigingslocatie voor je bedrijf? Overweeg je grondaankoop op een bedrijventerrein? Of kijk je naar de huur of koop van bedrijfsonroerend goed? Wil je toelichting waarom West-Brabant voor jou de meest geschikte plek is om als ondernemer te zijn? Wij ondersteunen je graag met vestigingsinformatie, fiscale expertise, logistieke analyses, subsidie- en financieringsadviezen en bij vergunningtrajecten. Bovendien introduceren wij je in ons uitgebreide regionale en provinciale netwerk.

Wil je groeien met je bedrijf? Heb je hulp nodig bij het concretiseren van een business idee? Wil je advies over financieringsmogelijkheden, zoals risicokapitaal voor snelle groei en andere financieringsinstrumenten? Dan is er speciaal voor jou het startup en mkb-groei programma. Hierin zijn wij je strategische sparringspartner bij groeivraagstukken en innovatie en boeken we resultaten door de juiste verbindingen te leggen binnen en buiten West-Brabant. Of is innoveren je drijfveer? Wil je samenwerken met andere innovatieve ondernemers met als speciale insteek logistiek, creatieve dienstverleing, hightech maintenance of agrofood/biobased? REWIN brengt je graag in contact met andere ondernemers. Om samen te innoveren of van elkaar te leren. Kortom, we hebben jou en je bedrijf veel te bieden."

- "StartToGrow is in 2019 ontstaan vanuit de StartersCentra West-Brabant. De StartersCentra richtten zich voornamelijk op startende ondernemers. StartToGrow zet breder in op ondernemerschap en is er voor starters en groeiers. We faciliteren ondernemers in elke fase en passen onze programma's daar op aan. StartToGrow is gevestigd in Roosendaal en Bergen op Zoom (Brabantse Wal). StartToGrow is er voor ambitieuze ondernemers met een duidelijk plan voor ogen. Voor ondernemers die alleen nog maar van ondernemen dromen, maar ook voor ondernemers die al even eigen baas zijn en willen doorgroeien. Want heb jij een idee, dan zijn wij je klankbord. Heb je een vraag, dan zijn wij je coach. En heb je iets te delen, dan zijn wij je platform. We luisteren, sparren, adviseren, dromen en ondernemen met je mee. Dat doen we onafhankelijk en tegen minimale kosten. Want wij zijn niet gedreven door winst, maar door passie. Passie voor ondernemen."

- Op het ZZP Online Kennisplatform van ZZP West-Brabant kun je online kennis opdoen, antwoord krijgen op de vragen waar je tegenaan loopt, en kennis en ervaringen delen met andere ondernemers, waar en wanneer het jou uitkomt.

- "Ben je starter, wil je uitbreiden, onderzoek je de markt, kan de organisatie beter of overweeg je bedrijfsopvolging? In elke fase en bij elk bedrijfsaspect komen er tal van vragen op je af. Daar kan Stichting Ondernemersklankbord bij helpen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen met elke ondernemingsvraag bij hen terecht en worden door een OKB-adviseur persoonlijk begeleid in een klankbordtraject. Ook in West-Brabant zijn er wekelijkse spreekuren (zie de link). De adviseurs van het Ondernemersklankbord delen vrijwillig hun expertise met je en geven onpartijdig advies. Het regionale team heeft jarenlange ervaring op het gebied van: Bedrijfsbegeleiding, Bedrijfseconomische vraagstukken, Marketing, Communicatie, Faillissementspreventie, Bedrijfsopvolging, Bedrijfsovername, Mediation, Reorganisatie, etc."

- Als verbindende factor tussen ondernemers, overheid en onderwijs is netwerkorganisatie De Maatschappij afd. West-Brabant een bijzondere speler in het regionale zakenleven. Juist die diversiteit in achtergronden van de leden is kenmerkend. Net als de verschillende soorten bijeenkomsten: bedrijfsbezoeken; inspirerende (top)sprekers; netwerklunches en –borrels. En elk jaar is er een aantal grotere evementen zoals het Nieuwjaarsdiner, Breda Future en de Miljoenennota. Leden leggen er waardevolle contacten en verdiepen er hun kennis en zakelijke inzichten.

- WerkgeversServicepunt West-Brabant is hét aanspreekpunt voor al je personeelsvragen, arbeidsmarktinformatie, regelgeving en subsidies. Zij bundelen binnen één loket de diensten en regelingen van alle betrokken partners bij de arbeidsmarkt van de regio. Zo raak je de weg niet kwijt tussen alle instanties. Vanuit hun kennis van aanbod van werkzoekenden, arbeidsmarkt, regelgeving en subsidies pakken zij je personeelsvraagstukken snel en met goed resultaat op. Eén aanspreekpunt voor al je personeelsvragen. Wel zo makkelijk!

- Wonen: - Droomwonen Brabant is een stichting met de missie om letterlijk en figuurlijk meer ruimte te creëren voor bouwen in eigen beheer in Brabant. Bouwen in eigen beheer kan in de vorm van particulier opdrachtgeverschap (PO), collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en mede opdrachtgeverschap (MO), zowel in nieuwbouw projecten als bij de herontwikkeling van bestaand vastgoed. De stichting adviseert opdrachtgevers met betrekking tot de realisatie van gebouwen en woningen. Dit doen zij door potentiele locaties en consumenten te koppelen. Hiertoe zijn zij in gesprek met grondeigenaren (beleggers, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en gemeenten) en consumenten die een droomwoning naar eigen wens, met maximale vrijheid en tegen kostprijs willen realiseren. Inmiddels beschikt de stichting over een achterban van ruim 1200 huishoudens in vooral de regio West-Brabant en ook Midden Brabant, en hebben zij een goed inzicht in de huidige marktvraag en een heldere visie op de toekomstige marktontwikkelingen.

- Zorg en welzijn: - "Surplus staat voor meerwaarde. Voor extra. Wij willen de verwachtingen van onze klanten overtreffen. Door afstemming en integratie van onze dienstverlening op het brede terrein van welzijn, zorg, comfort en wonen. Door deskundigheid van medewerkers. Door samenwerking met belangrijke relaties. Dichtbij, persoonlijk, actief. Surplus staat daarnaast voor innovatie in dienstverlening, focus op kwaliteit, persoonlijke aandacht voor klanten en oprechte betrokkenheid van medewerkers. Met één doel: meer dan tevreden klanten. Die actief zijn. Daarop baseren wij onze ambities. Altijd. De meerwaarde van Surplus zit in ons complete aanbod onder één paraplu. Dat maakt ons onvergelijkbaar in West-Brabant. Niet alle onderdelen zijn uniek, maar ze versterken elkaar. Ze laten ons verbindingen realiseren: tussen klanten; tussen bewoners en hun omgeving; tussen burgers en gemeenten.

Daarbij focussen wij op ontmoeting en ontspanning, participatie en integratie, leefbaarheid en veiligheid. Surplus richt zich op jong en ouder. Op mensen in elke levensfase. Wij benaderen onze klanten vanuit één visie, zodat ze ons echt beleven als één organisatie. Onze medewerkers leren van elkaar. We delen kennis, we verbeteren en gaan verder met integreren, met mixen. Door samen te werken, door klanten te attenderen op andere diensten van Surplus, door samen nieuwe ideeën te ontwikkelen. Daarmee creëren we meerwaarde voor onze collega’s, klanten en relaties, maar ook voor de hele organisatie. Binnen Surplus zijn kansen voor brede samenwerking. Tussen wonen en zorg, welzijn en comfort. We stimuleren onszelf om de klant uitstekend van dienst te zijn. We prikkelen klanten te blijven doen waarin ze goed zijn. We faciliteren ontmoetingen. We halen jongeren, volwassenen en ouderen uit hun isolement."

- "Wat doet GGD West-Brabant? Uw gezondheid en veiligheid, daar staan wij voor! Wij zetten ons in voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in onze regio. Daarbij hebben wij extra aandacht voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Van baby tot hoogbejaarde. Voor mannen en vrouwen en voor zieke en gezonde mensen. Ook voor u staan wij klaar! Je kunt bij ons terecht voor: de gezondheid van je kind (jeugdgezondheidszorg); consultatiebureau, de schoolarts, logopedie, gezondheidsonderzoeken, voorlichting (op school), advies bij kinderziekten, prikken of vaccinaties tegen ziekten; reisvaccinaties of advies bij verre reizen; soa-test of advies over liefde en seks; het melden van zorg en overlast voor iemand die hulp nodig heeft; vragen en zorgen over infectieziekten (TBC, Hepatitis B, ziekte van Lyme, Q-koorts etc.); vragen en zorgen over milieu en veiligheid.

Daarnaast adviseren wij gemeenten over hun gezondheidsbeleid, staan wij paraat bij crises en rampen, werken wij in wijken aan gezondheidsprojecten en leiden professionals op (GGD Academy). Ook hebben wij specialisten in dienst zoals specialist gevaarlijke stoffen, lijkschouwers en artsen. Op scholen of in gemeenten helpen wij bij nare of heftige gebeurtenissen. Wij zijn een innovatieve GGD. De maatschappij staat niet stil en wij ook niet. Door unieke samenwerkingen met ondernemers uit de regio, andere GGD'en en zorgpartners staan wij op voor mensen die dat nodig hebben. GGD West-Brabant is aangesloten bij de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland, die de 25 GGD'en in Nederland vertegenwoordigt."

- De gemeenten in West-Brabant werken intensief samen om de leefbaarheid van inwoners te vergroten. De wens naar meer samenhang rondom de maatschappelijke vraagstukken groeit zowel bij ambtenaren als bij professionals in zorg, welzijn en wonen. Een groep professionals heeft de ambitieuze visie ‘Verbonden in Zorg’ geformuleerd en omarmd. De gezamenlijke doelstellingen zijn: het drukken van de stijgende zorgkosten; het organiseren van de zorg dichtbij mensen; het verbeteren van de kwaliteit van zorg en welzijn. Robuust wil, als onafhankelijk adviesbureau met jarenlange ervaring en een uitgebreid netwerk, de samenwerking voor meer samenhang én de dialoog in deze regio op gang brengen. Met alle partijen staan zij voor een mooie uitdaging om in deze regio verbindingen te leggen tussen de vele bestaande (individuele) initiatieven en projecten. Samen willen ze tot één gezamenlijke zorgagenda komen, waarin de gezondheid en het welzijn van de inwoners van West-Brabant centraal staan.

- Waterbeheer: - "Waterschap Brabantse Delta is in april 2021 gestart met de bouw van een zoetwaterinlaat naast sluis Roode Vaart in Moerdijk. Dit belangrijke project voor de zoetwatervoorziening in West-Brabant is financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie. De installatie wordt ook wel de ‘tweede kraan’ genoemd. In Oosterhout bij het Wilhelminakanaal staat ook een inlaat, voor water uit de Maas. De zoetwaterinlaat bestaat uit een inlaatkanaal en pompgemaal waar per seconde meer dan 3.500 liter water vanuit het Hollands Diep naar de Roode Vaart door kan stromen. Dat water is hard nodig om de rivieren Mark en Dintel, de Vliet en de polderwatergangen in droge zomers op peil te houden.

Meer water, meer stroming, meer zekerheid. Voldoende water in sloten, beken, kreken en rivieren is van groot belang voor natuur, landbouw en recreatie in heel Nederland. Het klimaat verandert en we krijgen vaker te maken met langer aanhoudende droogte. Er wordt geprobeerd het beschikbare water zo goed mogelijk vast te houden, aan te voeren en te verdelen. In tijden van droogte en watertekort wil Waterschap Brabantse Delta veel meer water uit de grote rivieren naar West-Brabant kunnen sturen. Dat water is nodig om de rivieren Mark en Dintel, de Vliet en de polderwatergangen op peil te houden. Extra wateraanvoer verbetert ook de doorstroming. Stroming is goed voor de waterkwaliteit en gaat blauwalgen en verzilting tegen. Een 2e waterinlaat biedt bovendien meer zekerheid, bijvoorbeeld bij problemen met de techniek of waterkwaliteit bij de inlaat in Oosterhout.

Niels Mureau, lid dagelijks bestuur waterschap Brabantse Delta: “We werken als waterschap samen met het Rijk, de provincie, gemeente Moerdijk en Port of Moerdijk aan een klimaatrobuust en toekomstbestendig watersysteem, waarmee we in West-Brabant zorgen voor voldoende zoet water van goede kwaliteit. De aanleg van de nieuwe zoetwaterinlaat bij de Roode Vaart is cruciaal om klaar te zijn voor de toekomst.” Peter Smit, gedeputeerde Water en Bodem van provincie Noord-Brabant: “Omgaan met water is een van de belangrijkste uitdagingen van de komende jaren. Niet alleen als het gaat om hoeveelheden. Juist de kwaliteit van water is belangrijk. Met de 2e kraan voor Brabant wordt aan zowel kwaliteit als kwantiteit gewerkt. Dit project laat maar weer eens zien dat samenwerken in Brabant leidt tot mooie, toekomstgerichte oplossingen.”

Hoe ziet die kraan eruit? De zoetwaterinlaat bestaat voor het grootste deel uit een gemaal (een grote pomp) en een inlaatkanaal. Het inlaatkanaal komt naast de sluis Roode Vaart te liggen. Het water stoomt straks vanuit de grote rivier Hollands Diep via het kanaal onder de dijk door naar de Roode Vaart. Staat het water in het Hollands Diep hoger dan in de Roode Vaart? Dan stroomt het water energiezuinig door de zwaartekracht van hoog naar laag (onder vrij verval). Staat het water in het Hollands Diep laag? Dan stuwt het gemaal het water omhoog. De zoetwaterinlaat moet robuust en sterk zijn, met relatief eenvoudige uitbouwmogelijkheden naar 10 m3 water per seconde. Van Boekel Bouw en Infra voert het werk uit. De inlaat is naar verwachting medio 2022 klaar.

Krachten gebundeld. Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat maken het project mede mogelijk. Daarnaast werkt het waterschap veel samen met de gemeente Moerdijk. Het werk aan de haven in Zevenbergen en de waterinlaat in Moerdijk zijn allebei noodzakelijk om water uit het Hollands Diep in het MarkVlietsysteem te kunnen inlaten. Port of Moerdijk stelt de locatie voor de waterinlaat beschikbaar." (bron: Provincie Noord-Brabant, april 2021)

- Genealogie: - Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) afd. West- en Midden-Brabant.

Reactie toevoegen