West Betuwe

Gemeente
West Betuwe
Betuwe
Gelderland

West Betuwe

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

Terug naar boven

Wonen

Mutters Makelaardij is dé specialist in de gemeenten West Betuwe, Vijfheerenlanden, Gorinchem, Culemborg en de Alblasserwaard. Al jarenlang bewijzen wij dat we het daadwerkelijk anders doen! U bent van harte welkom voor een oriënterend gesprek op onze kantoren in Leerdam, Vianen en Culemborg. Met ons motto: "Waarborg tot betrokkenheid" garanderen wij het hoge serviceniveau dat u van een makelaar mag verwachten. Wij beseffen dat het verkopen of aankopen van uw woning geen alledaagse zaak is, daarom nemen wij u bij de hand en begeleiden wij u in iedere stap van het proces.

Terug naar boven

Status

- West Betuwe is een gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe.

- De gemeente West Betuwe is in 2019 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen.

- De gemeente West Betuwe omvat de dorpen Acquoy, Asperen, Beesd, Buurmalsen, Deil, Enspijk, Est, Geldermalsen, Gellicum, Haaften, Heesselt, Hellouw, Herwijnen, Heukelum, Meteren, Neerijnen, Ophemert, Opijnen, Rhenoy, Rumpt, Spijk, Tricht, Tuil, Varik, Vuren en Waardenburg en de buurtschappen Benedeneind, Boveneind, Diefdijk (deels), Friezenwijk, Hattelaar, Hucht, Kerkeneind, Laageinde, Leuven, Mark, Snelleveld, Vogelswerf en Zennewijnen (deels). In totaal zijn dit 26 dorpen en 13 buurtschappen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente West Betuwe.

- In oktober 2019 is het gemeentewapen van de gemeente West Betuwe officieel toegekend.

- Het logo van de gemeente is een 'woordmerk': een grafische uiting van het woord West Betuwe. Als je aan deze omgeving denkt, denk je aan de vele fruittelers en het landelijke karakter met het rivierenlandschap van Waal en Linge. Het woord 'West' is daarom opgebouwd uit de vormen en kleuren van kersen, appels, bloesem, bladeren en peren. Het woord 'Betuwe' is opgebouwd uit watergolven en staat voor de twee genoemde rivieren en de centrale ligging aan rijkswegen en spoorwegen. De 'W' en 'E' golven mee met het patroon.

- In december 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe conform het voorstel van B&W besloten om geen nieuw gemeentehuis te laten bouwen, maar het bestaande gemeentehuis in Geldermalsen te verbouwen en uit te breiden. Dat kost ca. 13 miljoen euro. Nieuwbouw zou op ca. 19 miljoen euro uitkomen. De verbouwing wordt ingrijpend. Er is veel achterstallig onderhoud. Het gebouw moet worden aangepast aan de huidige eisen. En het wordt duurzaam; de gemeente wil daarin immers een voorbeeldfunctie vervullen. Ook komt er een aanbouw van 800 vierkante meter, voor een nieuwe publieksbalie en een nieuw vergadercentrum.

- Burgemeester van de gemeente West Betuwe is dhr. Servaas Stoop. - Hij is op 22 november 2019 als zodanig geïnstalleerd.

- Formeel is er geen streek of regio West-Betuwe, maar toch zijn er veel landelijke instanties met een regionale afdeling die 'in het westen van de Betuwe' werkzaam is en regionale instellingen die 'het westen van de Betuwe' als werkgebied hebben die de aanduiding 'West-Betuwe' in hun (afdelings)naam hebben. Het leek ons niet nuttig hier een aparte pagina voor te maken: omdat dit dus geen streek is en de werkgebieden van deze instanties ook nog eens onderling verschillend zijn. Ze zijn allemaal werkzaam in een kleiner of groter deel van, dan wel het gehele 'westen van de Betuwe', dat naast de op deze pagina beschreven gemeente ook nog de gemeenten Culemborg, Buren en Tiel omvat.

Daarom vind je op deze pagina, naast informatie over de gemeente West Betuwe, ook informatie over en links naar instanties die werkzaam zijn in (een deel van) 'het westen van de Betuwe'. Op hun site zie je dan - als het goed is, dat is immers hun eigen verantwoordelijkheid - vanzelf welke instantie welk werkgebied heeft (dat wil zeggen: het hele 'westen van de Betuwe' of alleen bepaalde delen ervan).

Terug naar boven

Naam

Voorlopige naam
Zolang de definitieve nieuwe gemeentenaam nog niet bekend was, is als voorlopige naam gewerkt met de afkorting GNL, zijnde een combinatie van de eerste letters van de drie betrokken gemeenten.

Naamgeving
Inwoners mochten een suggestie doen voor de naam van de nieuwe gemeente. 572 inwoners hebben 980 suggesties ingestuurd, waarvan 550 verschillende. Een naamgevingscommissie, bestaande uit negen inwoners die specifieke kennis hebben op het gebied van toerisme, cultuur, historie, bedrijfsleven, dan wel jeugd, heeft op grond van een reeks criteria de drie meest geschikte namen geselecteerd. Dat zijn geworden: Betuwewaard, Waal en Linge, en West Betuwe. De inwoners (vanaf 12 jaar) konden daar vervolgens weer op stemmen. Circa 2.000 inwoners hebben dat gedaan. De uitslag - waarvan de gemeenteraden vooraf al hadden aangegeven zich daar aan te zullen conformeren - is op 26 april 2017 bekendgemaakt. Het is dus West Betuwe geworden.

Spelling
Bij geografische namen met een windrichting voor het hoofddeel van de naam, hoort er tussen beide elementen eigenlijk een koppelteken. Zie bijvoorbeeld het artikel hierover in de Taalbank, door Ton van den Boom, hoofdredacteur van de Van Dale (en inwoner van de voormalige gemeente Neerijnen). Maar gemeenten hebben nu eenmaal de bevoegdheid om gemeentenamen, plaatsnamen en dergelijke vast te stellen, inclusief de spelling, ook als die niet aan de gangbare spellingsnormen voldoet. De naamgevingscommissie laat als reactie op het hiervoor gelinkte artikel weten dat zij bewust voor de spelling West Betuwe zonder koppelteken heeft gekozen. Ook wij, de redactie van Plaatsengids.nl, vinden dat wel logisch; de gemeente geeft ermee aan dat zij een ander gebied beslaat dan het gehele westen van de Betuwe, dat, zoals reeds toegelicht onder Status, wél als West-Betuwe wordt geschreven.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente West Betuwe grenst in het W aan de gemeente Gorinchem, in het Z en O aan de rivier de Waal en in het N, van O naar W, aan de gemeenten Tiel, Buren, Culemborg en Vijfheerenlanden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente West Betuwe is bij haar oprichting in 2019 als volgt samengesteld:
van de gemeente Geldermalsen: circa 11.000 huizen met circa 26.500 inwoners op een oppervlakte van circa 102 km2;
van de gemeente Neerijnen: circa 5.000 huizen met circa 12.000 inwoners op een oppervlakte van circa 73 km2 en
van de gemeente Lingewaal: circa 4.500 huizen met circa 11.000 inwoners op een oppervlakte van circa 54 km2.
In totaal dus circa 20.000 huizen met circa 49.000 inwoners op een oppervlakte van circa 229 km2.

Terug naar boven

Geschiedenis

- "Historische Kring West-Betuwe heeft als werkgebied het deel van de Betuwe dat ongeveer wordt begrensd door de Lek in het N, de Waal in het Z, het Amsterdam-Rijnkanaal in het O en de Diefdijk in het W. Waarbij wordt aangetekend dat onder andere Buren, Culemborg en Tiel een eigen historische vereniging hebben (waarmee de vereniging zich dus in de praktijk vooral met het grondgebied van de huidige gemeente West Betuwe zal bezighouden, red.). De Kring tracht haar doelen te bereiken door het houden van voordrachten, excursies en tentoonstellingen, het uitgeven van een periodiek en van andere geschriften en het steunen van door anderen ondernomen activiteiten in de geest van de vereniging.

Concreet betekent dit onder andere: jaarlijks 7 lezingen; enkele excursies, meestal in het Rivierengebied; 3 afleveringen van het tijdschrift 'Mededelingen'; een drietal 'Nieuwsbrieven' en aankondigingen van naburige verenigingen; uitleen van boeken en tijdschriften; deelname aan gemeentelijke monumentencommissies; het geven van publiciteit aan positieve of negatieve ontwikkelingen ten aanzien van monumenten of historisch landschapsschoon; het stimuleren van het verzamelen van gegevens over in de West-Betuwe nog aanwezige oude gebouwen en historische voorwerpen en het ontsluiten van (archief)bronnen, onder meer van belang voor waterstaatsonderzoek en genealogie. De historische kring had voorheen een ruimte in het gemeentehuis van Geldermalsen en heeft sinds 2017 een lokaal in MFC De Pluk.

Het westelijk deel van de Betuwe is een prominent onderdeel van het Nederlandse rivierengebied. Historisch gezien heeft het gebied veel te bieden. Wat te denken van haar rivieren en de strijd van de bewoners tegen het water. Datzelfde water dat een adequaat middel van transport was. Denk aan de vele oorlogen die werden gevoerd wegens de strategische ligging. Veel sporen zijn in het landschap achtergebleven. Veel archiefmateriaal wacht op verder onderzoek. Oorzaak en gevolg strijden om voorrang in het vele onderzoek dat nog te doen is.

Onze bibliotheek heeft een zeer ruime collectie van lokaal historische boeken, uiteraard met de nadruk op de West-Betuwe. Ook beheren onze vrijwilligers meerdere collecties die je kunt inzien, bijvoorbeeld de fotocollectie van mej. Van de Pols en een collectie materiaal over veldnamen. Uiteraard zijn ook alle uitgaven van onze Mededelingen in te zien en ook een aantal tijdschriften van collega historische verenigingen. Steeds meer materiaal komt digitaal beschikbaar, maar bij ons is het echt verstandig om langs te komen. Onze boeken zijn niet digitaal en wij hebben daar ook geen plannen toe. Wil je een boek of artikel aanvragen zodat het klaarligt bij je bezoek of heb je een andere vraag, dan kun je ons mailen op bibliotheek@hkwb.nl."

- De Beusichemse docent Richard van de Velde heeft sinds 2008 alle oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en gesneuvelde Indiëgangers in de regio West Betuwe* geïnventariseerd. Omdat hier nog erg weinig over bekend bleek, heeft hij dat zelf door middel van veel archiefonderzoek uitgezocht. Op zijn site vind je ook veel informatie over de Tweede Wereldoorlog in bredere zin in deze gemeenten.
* = in dit geval de gelijknamige gemeente plus de gemeenten Buren en Culemborg.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- IVN West-Betuwe: verzorgt geregeld publiekswandelingen in natuurgebieden in deze regio; inventariseert planten en vogels in de natuurgebieden; geeft cursussen over natuur, milieu en landschap; verzorgt excursies op aanvraag, bijvoorbeeld voor bedrijfs- of familiedagen; hangt vogelnestkasten op; organiseert interessante avonden over natuur- en milieuthema’s; doet aan natuurbescherming in de regio; werkt samen met Stichting Duurzaam Rivierenland, Geldersch Landschap, Staatsbosbeheer, Stroomhuis Neerijnen en gemeenten. Het werkgebied strekt zich uit over de gemeenten West Betuwe, Tiel, Buren en Culemborg. Het wordt begrensd door de Waal, het Amsterdam-Rijnkanaal, de Lek, de Diefdijk tussen Everdingen en Asperen en de Linge en dan via de grens met Zuid-Holland naar de Waal bij Vuren.

- "Vereniging Agrarisch Natuurbeheer en Landschap Tieler- en Culemborgerwaarden (VANL-TCW) is een vereniging van agrarische ondernemers en burgers die zich inzet voor een economisch duurzame land- en tuinbouw. Zij streeft daarbij niet alleen naar behoud, maar ook naar verbetering van natuurwaarden van het landschap in de Tieler- en Culemborgerwaarden. Dit betreft het grondgebied van de huidige gemeenten West Betuwe en Culemborg. Onze vereniging heeft een belangrijke rol in het beheer van het landelijk gebied. Weidevogelbeheer, onderhoud aan landschapselementen, beheer natuurgebieden, behoud van hoogstam fruit, natuurvriendelijk beheer van bermen, akkerranden en slootkanten zijn activiteiten die in goede handen zijn bij een agrarische natuurvereniging (ANV)."

In het kader van weidevogelbeheer gaan jaarlijks ca. 70 vrijwilligers van VANL-TCW de weilanden van West Betuwe en Culemborg in om in de broedperiode van de weidevogels (rond mei) nesten te spotten. Die markeren ze met stokken, waardoor de boer er omheen kan maaien en de jongen zo gespaard blijven. Tegenwoordig hebben ze zelfs een drone met warmtebeeldcamera, waarmee de vrijwilligers in korte tijd veel meer locaties kunnen doorzoeken op nesten en kuikens. Bovendien hebben ze een aantal percelen die ze in het voorjaar met - door zonne-energie aangedreven - pompen nat houden, wat weidevogelgezinnen met kuikens aantrekt, omdat de grond daar vochtig en daardoor zacht blijft. Dat is met name goed in een droog voorjaar omdat de klei dan hard kan worden. Ook zitten in zo'n gebied veel insecten, wat voedsel is voor de weidevogels. De resultaten van alle acties worden jaarlijks gemonitord. Doel is uiteraard het stoppen van de achteruitgang van de aantallen weidevogels, en nog liever natuurlijk een ombuiging naar een stijging. Bedreigingen voor de weidevoges zijn ook de moderne landbouwmethoden met de snelle en brede machines, en predatie: het opeten vana de eieren of kuikens door roofdieren als kraai, buizerd, vos en katten.

- Het westelijk deel van de Betuwe is met haar historische steden, idyllische dorpjes, prachtige rivieren en natuurlijk de welbekende fruit- en bloesemroutes een mooi stukje Nederland. Als je als inwoner van deze regio van tuinen/tuinieren en groen in bredere zin houdt, ben je van harte welkom bij Groei & Bloei West-Betuwe. Van oktober tot en met april verzorgen ze maandelijks een lezing. Verder worden geregeld tuinen bezocht van leden, workshops gehouden en excursies naar bijzondere locaties. Details daarover vind je in hun Agenda.

- "Imkervereniging West-Betuwe bestaat al sinds 1937. Wij zijn een club van 50 enthousiaste imkers met een fantastische, boeiende hobby en we delen graag ons enthousiasme met iedereen die interesse heeft in bijen en biodiversiteit. Het houden van bijen brengt de natuur dichterbij je. Je krijgt niet alleen oog voor bijen maar ook een andere kijk op je omgeving. Je gaat letten op de planten en bloemen die door bijen worden bezocht om nectar en stuifmeel te halen. Bijen zorgen samen met insecten ervoor dat de bestuiving van bloemen plaatsvindt. Veel plantensoorten zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van bestuiving. Wij organiseren onder meer cursussen, lezingen en excursies. De leden van de imkervereniging West-Betuwe zijn tevens lid van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV)."

- Het project 'Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg' - langs de ZW grens van de gemeente West Betuwe - is door Waterschap Rivierenland gegund aan de combinatie ‘Waalensemble’ (Heijmans, GMB en De Vries & Van de Wiel), met Royal HaskoningDHV als adviserende partij. Waterschap Rivierenland heeft gekozen voor een nieuwe samenwerkingsvorm, een alliantie, waarin de verkenning, planuitwerking en de realisatie van de dijkversterking samengaan. Door een alliantie aan te gaan wil Waterschap Rivierenland de kennis van de aannemer bij het ontwerpen van de nieuwe dijk volledig benutten. Kansen uit de omgeving en inbreng van bewonersgroepen worden hierdoor al vroeg op haalbaarheid en maakbaarheid beoordeeld. ‘Waalensemble’ en Waterschap Rivierenland vormen samen de Graaf Reinald-alliantie en hebben samen alle kennis in huis. De Graaf Reinald-alliantie heeft het volste vertrouwen dat zij samen met de omgeving een dijkversterking gaat realiseren die goed past in het landschap.

De verwachting is dat in het najaar van 2018 een voorkeursalternatief kan worden gekozen. Waterschap Rivierenland neemt dan een definitief vervolgbesluit over de plan- en realisatiefase. De dijkversterking is naar verwachting medio 2023 gereed. De - via de link ook online te raadplegen - Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) geeft aan waar het milieueffectrapport (MER) over moet gaan. In deze notitie is vastgelegd welke oplossingen ze gaan onderzoeken én welke niet. Ook beantwoordt het de vraag: welke milieueffecten (afweegkader) gaan er worden onderzocht en welke methodiek wordt daanrvoor gebruikt? De NRD is de eerste stap in de procedure van de milieueffectrapportage. Het echte onderzoek en de uitkomsten staan in het MER, dat in 2019 met het Projectplan Waterwet wordt gepubliceerd. Daarin komt te staan hoe de dijk versterkt gaat worden.

- Ook tussen Tiel en Waardenburg - langs de ZO grens van de gemeente West Betuwe - moet circa 20 km dijk langs de Waal worden versterkt. De dijk moet gemiddeld ongeveer 50 centimeter hoger worden en voor de stabiliteit moet de dijk vooral ook een stuk breder worden: gemiddeld 15 meter aan de buitenkant en 25 meter aan de binnenkant. De dijk komt door de versterkingsmaatregelen soms meer naar buiten te liggen, op andere plekken komt de dijk meer naar binnen. Aan het traject liggen veel monumentale panden, dorpsgezichten en landerijen. Aan de buitenzijde van de dijk liggen bovendien uiterwaarden die als Natura 2000-gebied zijn aangewezen. De insteek is om monumentale huizen en dorpsfronten te sparen. Daarom wordt op die plekken gekozen voor de ruimtebesparende, maar prijzige variant met damwanden. Voor ieder stukje dijk wordt een maatwerkoplossing ontworpen. 40 tot 50 woningen worden door het tracé van de nieuwe dijk geraakt. Medio 2019 zijn alle details bekend en kan het waterschap met alle betrokken bewoners zoeken naar maatwerkoplossingen. Volgens de planning start de realisatie in 2020 en is deze medio 2023 gereed. (bron: Waterschap Rivierenland)

- "Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe (sKCWB) is opgericht in april 2018. Een non-profit organisatie met het doel culturele uitingen van inwoners te bevorderen en te stimuleren. Een levendige ontplooiing van cultureel en agrarisch erfgoed in onze regio, met de nodige toeristische en vernieuwende impulsen. Dat is waar wij als stichting naar streven. sKCWB voorziet in een lacune, omdat er in de regio nog geen vergelijkbare organisatie was. Tegelijkertijd bestaat het besef dat vele organisaties en personen culturele activiteiten ontwikkelen. Ook in onze regio. Reden waarom sKCWB actief de verbinding zoekt en tracht elkaar te versterken, in het gemeenschappelijke belang.

sKCWB komt op in een tijd dat meerdere gemeenten in de regio fuseren tot de nieuwe gemeente West Betuwe. Dat biedt kansen. Een nieuwe bestuurlijke organisatie, een nieuw elan. Vanwege de recente devoluties vanuit het Rijk krijgen de gemeenten er bovendien steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij. sKCWB wil een rol spelen in die dynamiek, door de beleidsdoelstellingen van de politiek en het ambtelijk apparaat te ondersteunen, ten behoeve van de bevolking in de nieuwe fusiegemeente. De activiteiten van sKCWB worden in de eerste plaats uitgevoerd voor en door Betuwnaren. Tegelijkertijd kan haar programma ook voor mensen van buiten relevant zijn. Een pull-factor voor toerisme. Wij zijn een aantrekkelijke regio in het hart van Nederland - reden genoeg die nog verder op de kaart te zetten!"

Terug naar boven

Beeld

- Op de Facebookpagina 'West Betuwe TV' vind je mooie filmpjes van onder andere plaatsen, natuur en gebeurtenissen in het westen van de Betuwe, gemaakt door cameraman Piet Roberti.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente West Betuwe. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - Nieuws uit de kernen van deze gemeente op de site van de Gelderlander. - Lokale omroep RTV Betuwe is er eind 2018 mee gestopt, omdat er volgens de Omroepwet per gemeente maar één lokale omroep mag zijn. En in het werkgebied van RTV Betuwe is daarvoor de keus gevallen op SRC. "SRC is de streekomroep van de gemeenten Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden en West Betuwe. We zijn er 24 uur per dag op radio, televisie en internet. SRC FM brengt een uitgebalanceerd muziek-format met Goodfeeling- en 50% Nederlandstalige muziek, en lokaal getinte items als het regionieuws, agendaberichten, bioscoopagenda's en uitgaanstips. SRC TV is het tekst-tv-kanaal van SRC, te ontvangen via het kabelnet van Ziggo. SRC TV is een cyclus van pagina's met tekstberichten en foto's. Kijkers hebben hierdoor de mogelijkheid om zich op ieder moment van de dag te laten informeren met informatie uit de regio."

- Weekblad West Betuwe.

- Magazine West Betuwe Totaal verschijnt 4x per jaar.

- "Het magazine van de gemeente West Betuwe laten we huis-aan-huis verspreiden. Het blad valt meerdere keren per jaar bij inwoners op de mat. Het is een gezamenlijke uitgave van de gemeente en Virtùmedia B.V. Geen exemplaar ontvangen? Er liggen extra exemplaren op een aantal afhaalpunten: Asperen: dorpshuis E.M.M. | Beesd: 't Klokhuis | Deil: dorpshuis | Geldermalsen: gemeentehuis, supermarkt AH Maximaplein, supermarkt Coop, De Pluk | Haaften: Burcht van Haeften en supermarkt Coop | Herwijnen: dorpshuis De Poort | Heukelum: dorpshuis De Krakeling | Ophemert: Huis op Hemert | Spijk: dorpshuis De Lindehof | Tricht: Dorpshuis | Waardenburg: supermarkt Coop | Vuren: dorpshuis De Koels." Het magazine is een middel om iedereen te informeren en te betrekken bij de nieuwe gemeente. In het magazine komen inwoners en organisaties aan het woord. In het eerste nummer (februari 2018) is de vorming van de nieuwe gemeente in beeld gebracht. En ze keken over de toenmalige gemeentegrenzen heen naar het geheel dat zij vanaf 1 januari 2019 zouden gaan vormen. Via de link is het magazine ook online te lezen (ook de oudere nummers).

- Educatie: - Volksuniversiteit West Betuwe biedt alle volwassenen in deze regio (in dit geval: in Culemborg, Tiel, Geldermalsen, Leerdam, Beesd en omgeving) de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling of scholing op het gebied van talen, kunst & cultuur, mens & maatschappij, wetenschap en creativiteit. De Volksuniversiteit is er voor iedereen, ongeacht vooropleiding, leeftijd, godsdienstige of politieke achtergrond. Het cursusprogramma is niet gericht op het behalen van diploma's, wel op kwaliteit. Daarom wordt het programma uitgevoerd door vakdocenten en professionals. Laat je verrassen door het brede aanbod cursussen, lezingen en workshops. Kom naar de Volksuniversiteit en beleef het plezier van een leven lang leren! Want wat je met plezier leert vergeet je nooit.

- Muziek: - Egerländerkapel De Lingemuzikanten is opgericht in 2015. De muzikanten komen uit verschillende dorpen langs de Linge in het gebied van West Betuwe. De kapel wordt geleid door de professionele kapelmeester André v.d. Leest. De kapel repeteert eens in de twee weken op donderdagavond in de showroom van woonwinkel Van den Oever in Geldermalsen. Egerländer muziek is een specifieke muziekstijl die na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan in een gebied in de Bohemen. Deze stijl wordt ook wel Böhmisch genoemd. De muziek bestaat voornamelijk uit marsen, polka’s en walsen, die op een specifieke, Böhmische manier gespeeld moeten worden. Met name de bekende musicus Ernst Mosch heeft na de oorlog met zijn orkest de Egerländer muziek erg populair gemaakt. De Lingemuzikanten hebben zich ten doel gesteld de Egerländer muziek actief te gaan promoten in de regio om daarmee deze gezellige en sfeervolle muziek weer onder de mensen te brengen. Muzikanten die het leuk vinden deze muziek te spelen, zijn altijd welkom. Ze zijn in het bijzonder nog op zoek naar extra klarinettisten.

- Welzijn: - Stichting Present West-Betuwe gelooft dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen echter (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Stichting Present wil die schakel zijn. Present slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor een dagdeel of voor langere tijd.

- Welzijn West Betuwe maakt werk van het welzijn van de inwoners van deze gemeente. 500 vrijwilligers en 26 medewerkers zorgen daarvoor. Zij: bieden ondersteuning aan kwetsbare groepen om betaalde zorg zo lang mogelijk te voorkomen; stimuleren inwoners en (vrijwilligers)organisaties om eigen maatschappelijke plannen echt te realiseren en zorgen voor ontmoetingen die leiden tot fysieke en geestelijke beweging voor jong en ouder. Ze passen hun aanbod aan op de vragen van de samenleving. Ze bieden een breed en gevarieerd aanbod: Ouderenadvies en activiteiten; Bemiddeling bij zorgvragen en diensten; Mantelzorgondersteuning; Ontwikkeling en educatie van sport en cultuur op brede scholen.

- Wonen: - "Woonstichting De Kernen is er om de woonbehoefte in te vullen van mensen die dat zelf niet makkelijk kunnen. Daarom bieden we diverse goed onderhouden woningen. Samen met partners zetten wij ons elke dag in voor fijn en betaalbaar wonen in leefbare dorpen. Elke woning is belangrijk, want dat is iemands thuis. Onze 4.500 klanten wonen in een van de 35 landelijke kernen in de omgeving tussen de rivieren Lek, Maas, Waal en Rijn, in de gemeenten Druten, Maasdriel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel."

- Duurzaamheid: - "11duurzaam is, samen met de gemeente West Betuwe, de initiatiefnemer van het Centrum voor duurzaamheid De Knop. De Knop, in hartje Geldermalsen, is dé locatie voor de inwoners van deze gemeente voor onafhankelijk en kosteloos advies over duurzaam wonen en leven. Ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd met duurzaamheid als uitgangspunt. Vaste bewoners van De Knop zijn de coöperatie 11duurzaam, Het Nieuwe Wonen Rivierenland (HNWR) met het energieloket van de regio, Betuwestroom en Burgerwindcoöperatie West-Betuwe. De inspirerende activiteiten die een aantal keer per maand plaatsvinden worden georganiseerd door leden van 11Duurzaam; vrijwilligers die duurzaamheid een warm hart toedragen. We werken met thema’s die aansluiten bij de Duurzaamheidsvisie van de gemeente West Betuwe: 'Energieneutraal in 2030, Samen de schouders eronder voor onszelf en toekomstige generaties'."

- Betuwewind is het project waarin de beoogde windmolens bij knooppunt Deil en de Avri in Geldermalsen ontwikkeld worden. Onder het motto 'Iedereen wint!' werken in Betuwewind burgers en projectontwikkelaars samen om twee windparken te ontwikkelen. De burgers in Betuwewind zijn georganiseerd in Burgerwindcoöperatie West-Betuwe. Betuwewind wil wind tot waarde brengen. Door lid te worden van de Burgerwindcoöperatie kun je meepraten, meedenken en meeprofiteren van Betuwewind. Voorzitter Gerlach Velthoven: "De inwoners uit de gemeenten Buren, Culemborg, Tiel en West Betuwe die verenigd zijn in de coöperatie zijn hard op weg om de grootste elektriciteitsproducent van de regio te worden." In Betuwewind werkt de coöperatie samen met drie andere partijen: Raedthuys Pure Energie, Winvast en Yard Energy. Met elkaar bouwen deze partners de twee windmolenparken, die met in totaal 14 windmolens vanaf eind 2019 groene stroom gaan produceren voor de stroomvoorziening van 40.000 huishoudens.

Betuwewind werkt samen met de gemeente West Betuwe en de Provincie om er een breedgedragen project van te maken. Ook Staatsbosbeheer participeert in het project. Als eigenaar van een deel van de gronden ontvangt Staatsbosbeheer een opstalvergoeding zodra de windmolens er staan. Zo zorgen ze ervoor dat de natuur meehelpt bij het creëren van duurzame energie. De opbrengsten gaat Staatsbosbeheer onder andere gebruiken voor het onderhoud van de 9 eendenkooien in het gebied van hun eenheid Waardenburg. Zo zorgt natuur voor energie en energie voor natuur.

- Openbaar vervoer: - Buurtbus West Betuwe rijdt tussen Leerdam en Geldermalsen en aansluitend nog Est en Tricht.

- Veiligheid: - Nieuws van Politie West Betuwe op Facebook.

Reactie toevoegen