Oldambt

Gemeente en streek
Oldambt
Oldambt
Groningen

oldambt_kaart_openstreetmap.jpg

Kaart van de in 2010 opgerichte gemeente Oldambt. (© www.openstreetmap.org)

Kaart van de in 2010 opgerichte gemeente Oldambt. (© www.openstreetmap.org)

oldambt_kaart_1791_kopie.jpg

Kaart van het Oldambt anno 1791

Kaart van het Oldambt anno 1791

Oldambt

Terug naar boven

Status

- Oldambt is een streek en gemeente in de provincie Groningen. De hoofdplaats van de gemeente is Winschoten.

- De streek omvat de huidige gelijknamige gemeente, het zuidoostelijke deel van de gemeente Delfzijl, een deel van de gemeente Menterwolde en een deel van de gemeente Bellingwedde. Oorspronkelijk werd ook het grondgebied van de gemeenten Veendam en Pekela tot het Oldambt gerekend, maar tegenwoordig wordt dit gebied onder de (in de 17e eeuw ontstane) Veenkoloniën gerekend. Tegenwoordig wordt ook het tot Nederland behorende deel van Reiderland (met uitzondering van de Punt van Reide) tot deze streek gerekend.

- De streek Oldambt omvat de kernen Bad Nieuweschans, Beerta, Bellingwolde, Blauwestad, Blijham, Borgsweer, Drieborg, Finsterwolde, Heiligerlee, Meeden, Midwolda, Muntendam, Nieuw Beerta, Nieuw Scheemda, Nieuwolda, Noordbroek, Oostwold, Oudeschans, Rhederbrug, Rhederveld, Scheemda, Termunten, Termunterzijl, ’t Waar, Wagenborgen, Westerlee, Winschoten, Woldendorp en Zuidbroek (bron: Otto S. Knottnerus in het aan het eind van het hoofdstuk Geschiedenis, vóór de links-lijst, gelinkte artikel).

- De streek kan worden verdeeld in de sub-streken Klei-Oldambt en Wold-Oldambt.

- De gemeente Oldambt is in 2010 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten.

- De gemeente Oldambt omvat de stad Winschoten, de dorpen Bad Nieuweschans, Beerta, Blauwestad, Drieborg, Finsterwolde, Heiligerlee, Midwolda, Nieuw Beerta, Nieuw Scheemda, Nieuwolda, Oostwold, Scheemda, 't Waar en Westerlee, en de buurtschappen Beersterhoogen, Booneschans, Bovenstreek, Carel Coenraadpolder, De Heemen (deels), Eexta-Zuid, Ekamp, Finsterwolderhamrik, Ganzedijk, Goldhoorn, Hamdijk, Hongerige Wolf, Kopaf (deels), Kostverloren, Kromme Elleboog, Kroonpolder, Lutje Loug, Meerland, Modderland, Napels, Niesoord, Nieuwe Statenzijl, Nieuwolda-Oost, Oostereinde, Oostwolderhamrik, Oude Statenzijl, Oudedijk, Oudezijl, Reiderwolderpolder, Scheemdermeer, Scheemderzwaag, Scheve Klap (of: De Leegte; deels), Stadspolder, Tranendal, Ulsda, Winschoter Hoogebrug (deels), Winschoterzijl (deels) en Zuiderveen. Dit zijn 1 stad, 14 dorpen en 38 buurtschappen in totaal.

- Wapen van de gemeente Oldambt.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Oldambt.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
"De naam Oldambt (‘het oude ambacht’) geeft vermoedelijk aan dat dit district is afgesplitst van Fivelingo, waartoe het ook kerkelijk behoorde (het decanaat Farmsum). De streek rond Termunten werd Menterne genoemd (naar het riviertje Munter Ae of Mente); het ontgonnen veengebied heette Menterwolde of Wold-Oldambt. De term ­-wold duidt op de moerasbossen waarmee de beekdalen en de veenrand begroeid waren, net als de uitgang -broek in de plaatsnamen Noord- en Zuidbroek. Het wierdedorp Woldendorp ontleent zijn naam dus aan de ligging aan de rand van het veenmoeras." (bron: Otto S. Knottnerus)

Naamgeving gemeente
- De naam van de gemeente is door een verkiezing onder de inwoners tot stand gekomen. De inwoners van de drie 'oude' gemeenten konden kiezen uit de namen Reiderland, Winschoten en Oldambt, waarbij de laatste 62 procent van de stemmen kreeg.

Terug naar boven

Ligging

- De streek Oldambt ligt in Oost-Groningen, tussen de oude Ommelanden en Westerwolde.

- De gemeente Oldambt grenst in het W aan Meeden, Zuidbroek en Noordbroek, in het NW aan Siddeburen en Wagenborgen, in het N aan Woldendorp, in het NO aan het water de Dollard - het grootste en centrale deel hiervan ligt binnen de gemeente, het W deel valt onder Woldendorp en Termunten en ligt in de gemeente Delfzijl en het O deel ervan ligt in Duitsland -, aan buitengebieden van Woldendorp, Termunten en Termunterzijl, aan de rivier de Eems, Duitsland (bij de NO grens van de gemeente is de Nederlands-Duitse grens niet definitief vastgesteld) en de Duitse plaats Emden, in het O ook aan Duitsland en de Duitse plaats Bunde en in het Z aan buitengebied van Bellingwolde en aan Oudeschans, Blijham en Oude Pekela, en ligt NO van Veendam, O en NO van Muntendam, O van het Knooppunt Zuidbroek (A7/N33), Sappemeer en Hoogezand, ZO van Delfzijl en Appingedam, W en NW van de Duitse plaats Weener, NW van de Duitse plaats Papenburg, N en NW van Bellingwolde en N en NO van Nieuwe Pekela. De A7 loopt Z door de gemeente, van W naar O, en gaat in Duitsland over in de A280. De hoofdplaats Winschoten ligt ZW in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Oldambt omvat ca. 15.000 huizen met ca. 38.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In de loop van de 18e en 19e eeuw breidt het akkerland in het Oldambt zich steeds verder uit ten koste van het grasland, zodat men deze regio gaat typeren als ‘de graanschuur van de provincie’. Kleine veeboerderijen maken plaats voor grote akkerbouwbedrijven, die zich toeleggen op de teelt van zomergranen, veldbonen en koolzaad, afgewisseld met tijdelijk grasland en rode klaver. De herenboeren zijn doorgaans eigenaar van hun bedrijf. De hoge prijzen voor landbouwproducten brengt ze welvaart, die zich vertaalt naar grote boerderijen met fraaie voorhuizen en tuinen in Engelse landschapsstijl.

Op de zand- en dalgronden waren ook kleinere boerenbedrijven te vinden. Hier werden vooral rogge en aardappelen verbouwd. De vruchtbaarheid van deze arme gronden wordt vergroot door de aanvoer van Dollardslib, woelklei en dijkaarde. Door het afgraven en egaliseren verandert het dijkenlandschap geleidelijk in open polderland. Alleen de slaperdijken blijven intact. Dankzij de opkomst van de landbouwindustrie na 1880 kunnen de stagnerende landbouwprijzen worden opgevangen. Om het laaggelegen gebied beter te kunnen ontwateren, worden vanaf eind 18e eeuw ca. 75 poldermolens gebouwd, die later door stoom- en motorgemalen worden vervangen. Drie poldermolens rond Nieuw-Scheemda zijn bewaard gebleven. Het enige resterende stoomgemaal ligt ten noorden van Winschoten en is gebouwd in 1876. Tegenwoordig is het een museum.

In de landbouw zijn aanvankelijk veel arbeidskrachten nodig. Daardoor groeit de bevolking en worden de dorpen in het Oldambt verder uitgebouwd. In het achterland ontstaan nieuwe woonbuurten langs doorgaande wegen, aan doodlopende zijstraten (lanen) of verspreid op het veen, zoals Muntendam, Stootshorn, Boven en Beneden Veensloot, Napels, Scheemdermeer, Niesoord, Kromme Elleboog, Meerland, De Lethe en Rhederbrug. Klein-Ulsda is ontstaan uit een arbeidersbuurt die oorspronkelijk op de dijk langs de Westerwoldse Aa lag. Een groot deel van deze bebouwing is na de Tweede Wereldoorlog gesloopt en vervangen door sociale woningbouwcomplexen in de hoofddorpen.

Boeren en arbeiders vormden voorheen een hechte gemeenschap; de arbeidersgezinnen woonden vaak bij de boer in. Naarmate de boeren rijker worden - dankzij de industriële revolutie en de stijgende marktprijzen boekten ze grote winsten - groeit echter de afstand. De arbeiders worden verbannen naar kleine huisjes op de armere gronden en de boeren laten hun woonhuizen uitbouwen tot de monumentale Oldambster boerderijen, zoals je die her en der in de regio nog ziet staan. De arbeiders werken 's zomers van ochtendstond tot avondrood op het land, vrouwen en kinderen net zo hard als mannen. 's Winters heeft de boer geen werk voor ze en moeten ze maar zien hoe ze aan de kost komen. Ze leven met hun grote gezinnen in kleine huisjes, ver van de statige hoofdweg. Hun armoede is vaak schrijnend. De leefomstandigheden van de landarbeiders blijven sterk achter bij welvaart van de herenboeren. Daardoor ontstaan grimmige sociale tegenstellingen, die zich uiten in de opkomst van socialisme en communisme. Frank Westerman beschrijft in zijn boek De Graanrepubliek de opkomst en ondergang van de 'graanbaronnen' in het Oldambt.

De dorpskernen bestaan grotendeels uit voormalige winkels, herbergen en werkplaatsen, die uit de jaren rond 1900 dateren. De grotere dorpen krijgen tevens een villawijk, grotendeels bewoond door rentenierende boeren. De haventerreinen bieden plaats aan industriemolens en graanpakhuizen. De grotere bedrijven concentreren zich rond Winschoten en Heiligerlee, waar enkele steenfabrieken en een klokkengieterij te vinden waren. De monumentale strokartonfabriek De Toekomst te Scheemda uit 1900 is onlangs gerestaureerd. De haventjes rond de Dollard - met name die van Termunterzijl - worden vanaf 1920 vooral gebruikt voor de garnalenvisserij met motorkotters. De kustvisserij verplaatst zich vanaf 1969 echter naar Lauwersoog.

Na de Tweede Wereldoorlog hebben de mechanisatie en schaalvergroting in de landbouw zich versterkt doorgezet. Het werk van de landarbeiders wordt overbodig; veel jongeren trekken weg, waardoor vergrijzing en krimp in het Oldambt sterker toeslaan dan elders. De kleinere dorpskernen worden flink uitgedund, terwijl de hoofdplaats Winschoten en de grotere dorpen juist groeien. De meeste landarbeiderswoningen maken plaats voor vrijstaande gezinswoningen. Vanaf 1990 verrijzen uitgestrekte nieuwbouwwijken en industrieterreinen, in het bijzonder langs de A7. Na 16 jaar voorbereiding gaat in 2004 het project Blauwestad van start, dat voorziet in de aanleg van een prestigieuze woonwijk met bos- en natuurgebieden rondom een nieuw aan te leggen meer. Dit project is bedoeld als een stimulans voor de leefbaarheid van de streek. De woningverkoop valt echter tegen. Slechts een derde (450) van de geplande woningen wordt gerealiseerd.

Ruilverkavelingen zorgen intussen voor een modern-rationeel verkavelingspatroon. Daarbij gaan veel historische landschapskenmerken verloren, waaronder de slingerende loop van de Westerwoldse Aa. Het wegennet wordt verder uitgebouwd, de waterhuishouding gereorganiseerd en het landschap aangekleed met verspreide bospercelen, bomensingels en groenstroken rond de dorpen. Een aantal boerderijen (met name in Blijham) verhuist naar het buitengebied. Omdat de natuurlijke afwatering in het Oldambt tekort schiet, komen er drie zeegemalen: De Fiemel (1952) en de gemalen Cremer (1931) en Rozema (2000) te Termunterzijl. Het laatste gemaal dient vooral om de gevolgen van de bodemdaling vanwege de gaswinning tegen te gaan. Natuurgebied Hondshalstermeer (1980) fungeert tevens als boezemgebied zodra men bij langdurig hoogwater niet kan op zee spuien. Langs de Westerwoldse Aa zijn vanaf 2008 noodbergingsgebieden ingericht, die bij extreme regenval de toestroom van water uit het achterland kunnen opvangen.

De graanproductie is nog altijd hét kenmerk van het landschap in het Oldambt. De aanhoudende schaalvergroting in de landbouw oefent toenemende druk uit op de omgeving. De laatste decennia vindt bovendien een verschuiving naar de veeteelt plaats door vestiging van grootschalige melkveebedrijven en varkensmesterijen, vooral uit andere delen van Nederland. Daarnaast is er meer aandacht voor toerisme. De haven van Termunterzijl, sinds 1972 beschermd door een moderne stormvloedkering, dient nu vooral de recreatievaart. Een opvallend voorbeeld is de aanleg van het Oldambtmeer, dat tevens bedoeld is om watersporters aan te trekken. In het kader van de Ecologische Hoofdstructuur wordt een vaarverbinding via het Hondshalstermeer naar het Schildmeer aangelegd. In Nieuweschans is in 1985 kuurbad Fontana geopend, en het dorp wordt in 2009 omgedoopt tot Bad Nieuweschans. (bron en voor uitvoeriger informatie over de streek zie: Geschiedenis en ontwikkeling van het Oldambt, van 'in den beginne' tot heden, door Otto S. Knottnerus)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen in) het Oldambt, kun je ook nog terecht bij de volgende instanties en sites:

- "Iedere regio heeft zijn eigen schoonheid, geschiedenis en erfgoed. Het Oldambt kent een roerig communistisch verleden, de rijke ‘champagnejaren’ in de 19e eeuw en een eeuwenlange strijd tussen land en water. Dat alles heeft zich vertaald in een imposant weids landschap en rijk gevarieerde bouwkunst. Cultuurhistorisch Centrum Oldambt zet zich in om inwoners en bezoekers van deze streek te helpen ontdekken hoe bijzonder en gevarieerd erfgoed en geschiedenis van de streek zijn. Hoe? We publiceren boeken, organiseren lezingen, excursies en tentoonstellingen en allerlei andere activiteiten om samen met jou van deze rijke geschiedenis te genieten. We vinden het daarnaast belangrijk dat het mooie erfgoed bewaard blijft. Daarom zorgen we bijvoorbeeld, in opdracht van de gemeente, voor het carillon in Winschoten. Ook werken we samen met andere erfgoedinstellingen in de regio en de provincie.

Cultuurhistorisch Centrum Oldambt. Is: de verzamelplaats voor verhalen, oude foto’s en archieven; de plek waar de Oldambtster geschiedenissen in de schijnwerper staan; een samenwerkingspartner voor organisaties in de streek en daarbuiten. Organiseert: tentoonstellingen, lezingen en cursussen; historische dagen, Open Torendag en Open Monumentendag; bijzondere evenementen als Open Joodse huizen; erfgoedprojecten met scholen. Maakt: publicaties, zoals de Canon van het Oldambt; historische brochures; routes, zoals Joods Winschoten; dvd’s en films. Wil je meehelpen om de rijke cultuurhistorie van de streek te promoten? Wij zoeken momenteel vrijwilligers voor pr en communicatiewerk (o.a. website en social media). Hecht je ook aan het Oldambtster erfgoed, heb je minimaal MBO+niveau en ben je digitaal vaardig? Vind je het leuk om samen met ons historische evenementen te organiseren? Neem dan eens contact met ons op voor een kennismakingsgesprek. Je kunt een mail sturen naar chcoldambt@gmail.com of op woensdag of donderdag bellen met 06-12461849."

"Iedere regio heeft zijn eigen schoonheid en is op zijn eigen manier bijzonder. In het Oldambt hebben we het roerige communistische verleden, de rijke ‘champagnejaren’ in de 19e eeuw, de steeds terugkerende strijd voor onafhankelijkheid en de relatie met het water, die je overal in het landschap terugziet. Wij van het Cultuurhistorisch Centrum zetten ons in om inwoners van deze streek en toeristen te helpen ontdekken hoe bijzonder het hier is. Elke keer rijd ik de streek binnen over de A7. Ineens vouwt het landschap zich dan open, en op dat moment denk ik steeds: dit is een streek die je met open armen ontvangt. Rechts naast de snelweg ligt een boerderij die mij welkom heet en zegt: ‘Kijk, zo zijn wij hier’.

Het landschap vertelt zijn eigen verhaal over de strijd tegen het water en het verschil tussen rijk en arm. De schoonheid van die geschiedenis bindt mij heel erg aan deze plek en maakt mijn werk zo leuk. Ik wil mijn plezier met anderen delen. Als je weet waar je moet kijken, zie je zoveel oude schoonheid... Iedere regio is bijzonder, maar het Oldambt is speciaal voor mij. Ik zou dit werk niet kunnen doen zonder de vrijwilligers die deze passie met mij delen. Zij ondersteunen op alle mogelijke manieren de doelen van het centrum.” Aldus Marianne Kruijswijk, de in februari 2020 na een dienstverband van 12 jaar vertrokken historicus, archivaris en directeur van het CHC.

- Vele artikelen over de geschiedenis van plaatsen in met name het Oldambt. Onderaan de pagina vind je hoofdstukken per plaats.

- Streekmuseum De Oude Wolden in Bellingwolde.

-Tot 1986 was er ook een Waterschap Oldambt, dat globaal de gelijknamige streek besloeg.

- Tekening m.b.t. wanneer welke polders N van Scheemda, Midwolda, Oostwold, Finsterwolde en Drieborg zijn ingepolderd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De gemeente Oldambt heeft 1 gemeentelijk monument.

- "Sinds 1967 zette de SMS - de Slochter Molenstichting - zich in voor het beheer en behoud van de oude windmolens op het grondgebied van de gemeente Slochteren. De stichting had haar naam ontleend aan die van de gemeente waar zij haar zetel had en daarmee was de reikwijdte van de inzet en bemoeienis van de stichting eveneens bepaald: molens die vielen binnen de grenzen van deze gemeente. De SMS beheerde in 2014 zes molens en een weidemolen. Letterlijk en figuurlijk daarnaast zette Molenstichting Oldambt (MSO) zich eveneens in voor de instandhouding van de molens in haar werkgebied. De MSO beheerde in 2014 vier molens en een paaltjasker. In 2014 is besloten de beide stichtingen samen te voegen.

Sinds 2015 gaan ze daarom gezamenlijk door het leven als Molenstichting Midden- en Oost-Groningen (MSMOG). - De 10 grote en 2 kleine molens die de MSMOG beheert vind je hier. Naast onderhoud van de molens zet de MSMOG zich ook in voor het werven en opleiden van nieuwe molenaars. Immers, zonder inzet van molenaars kan er geen sprake zijn van structureel beheer en onderhoud aan deze veelal oude en open monumenten. De MSMOG heeft twee eigen instructeurs in haar gelederen. De molen Groote Polder wordt als lesmolen gebruikt. Hier vind je de molenaars van de MSMOG. Al onze molenaars zijn in het bezit van het officiële Getuigschrift van Vereniging De Hollandsche Molen en behoren daarmee tot de ruim 1.000 actieve gediplomeerde molenaars die Nederland rijk is. Onze stichting maakt verder gebruik van de diensten van een aantal gediplomeerde molengidsen."

- In de 19e eeuw schakelen de boeren in deze streek (o.a. i.v.m. veeziekten) over van overwegend veeteelt naar overwegend landbouw. Door verbeterde technieken in de loop van de eeuw nemen de opbrengsten van de landbouw fors toe. De 'graanbaronnen' toonden hun rijkdom door zeer grote boerderijen te bouwen met veel pracht en praal. Keerzijde is dat vandaag de dag instandhouding en onderhoud een kostbare aangelegenheid is, en het lastig is om bij bedrijfsbeëindiging een herbestemming te vinden. De komende jaren wordt dan ook een toenemende leegstand van boerderijen in het Oldambt verwacht.

Er bestaan binnen de erfgoedwereld al langere tijd zorgen over de toekomst van de unieke, grote, vaak prachtige Oldambster boerderijen. Maar delen gebruikers van het gebied die zorg, hoe zien zij de toekomst van die boerderijen eigenlijk en wat is hier in hun ogen voor nodig? Dit is eigenaren, overige bewoners en bezoekers in de gemeente in en rond Finsterwolde, Beerta, Nieuw Beerta en Drieborg gevraagd. Het onderzoek is uitgevoerd door Libau. Op basis van de bevindingen uit interviews, enquêtes en workshops worden adviezen uitgebracht aan gemeente, provincie en rijksdienst. Ter afsluiting van de ‘Boerderijenpilot Oldambt’ is in mei 2019 een mini-symposium georganiseerd. De aanpak die voor de pilot is gekozen is ook elders bruikbaar. Hij levert waardevolle informatie op voor beleidsvorming, past in de filosofie van de Omgevingswet en leidt ertoe dat mensen geënthousiasmeerd worden, mits het de insteek is om iets met de inbreng te doen. En kapitale boerderijen en (dreigende) leegstand en verval komen ook elders voor.

"De gemeente Oldambt is aan het krimpen. Wat is de toekomst van dit gebied vol waardevolle landschappen en boerderijen? Wat denken deskundigen? Maar zeker zo belangrijk: wat vinden bewoners, gebruikers en bezoekers van de historische boerderijen en het landschap? Adviesbureau Libau interviewde deze groep belanghebbenden. In het rapport ‘Toekomst Oldambster boerderijen’ (2019) ligt nu een toekomstperspectief. De resultaten zijn gepresenteerd aan de provincie, de gemeente en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De RCE heeft (vanuit het inmiddels afgeronde programma Erfgoed en Ruimte) bijgedragen aan het onderzoek."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Met onze wandel- en fietsroutes maak je een reis door onze weidse, nog goeddeels ongeschonden streek. Stichting Landschap Oldambt zet zich in voor de identiteit van dit unieke landschap. Je wandelt of fietst door de historie van op zee veroverd land. Bij de grootste vloed aller tijden, die van 1509, bereikte de Dollard een enorme omvang. Dat was eens en nooit weer, dacht de mens en wierp dijken en dijkjes op. Polder na polder stampte hij uit de grond en zorgde zo dat deze streek droge voeten hield. Onderweg komen de verhalen van de streek tot leven. Op die manier krijgt het landschap een gezicht en ook een stem."

- IVN Westerwolde-Oldambt.

- "De herders van Stadskudde Oldambt beheren met hun Schoonebeeker heideschapen openbaar groen en natuur in de gemeente - vooral in en rondom Winschoten, Heiligerlee en Scheemda - en daarbuiten. Afhankelijk van wat we hebben afgesproken, begrazen de schapen 1, 2 of 3 keer. Dit levert verschillende beelden op. De gemeente maait altijd de eerste meter langs de weg of het fietspad. Afhankelijk van het grasaanbod, starten we in april. We begrazen tot medio november. Voor iedereen maar vooral ook voor gezinnen met kinderen is het altijd een feest om de schapen met hun lammetjes te bekijken. Op hun Facebookpagina laten we weten wanneer we (vanaf medio april) waar te vinden zijn.

Op diverse plaatsen scheren we onze schapen. Uiteraard ben je dan van harte welkom. Met onze schaapskudde in de Blauwestad onderhouden wij sinds zomer 2013 een deel van de bouwkavels in het Riet. We gaan uitbreiden naar meer plaatsen in Blauwestad. Een deel van de tijd staat de kudde op de dijken rondom Meerland en houdt daar het gras kort. De kudde wordt regelmatig ingezet voor diverse activiteiten zoals wandelen met de herder en workshops met wol. Scholen kunnen op afspraak een bezoek brengen aan een van onze schaapskuddes. De gemeente Oldambt heeft een lesbrief samengesteld. In de maand april bestaat daarnaast de mogelijkheid om op afspraak een bezoek te brengen aan onze schaapskooi en daar de allerjongste lammetjes te beleven en te voelen."

- Waterschap Hunze en Aa’s is in 2018 gestart met het project de Brede Groene Dijk. Dit is een demonstratieproject voor de versterking van de zeedijk van het waterschap. De zeedijk van de Kerkhovenpolder (O van Woldendorp) tot aan de Duitse grens bij Nieuwe Statenzijl moet volgens de actuele normen worden versterkt. Als deze dijk op een traditionele manier zou worden versterkt, zou de grasbekleding worden vervangen door asfalt. Het waterschap kiest echter liever voor een meer natuurlijke dijk, een 'Brede Groene Dijk'.

Het waterschap legt daartoe in 2018 de Klutenplas aan voor het winnen van klei om uiteindelijk te gebruiken voor deze 1 km lange proefdijk. Kluten (broedvogels) hebben een voorkeur voor een broedplek op kale of schaars begroeide gebieden. De Dollard biedt zeer goede mogelijkheden voor een uitbreiding van de klutenpopulatie. Door het afgraven van een klein deel van de kwelder wordt het oppervlak open, het schaars begroeide terrein vergroot en ontstaat er een tijdelijk van land afgesloten eiland met minimale begroeiing zonder verstoring. Dit leidt direct tot een toename van het aantal broedende kluten. Na de aanleg van de plas zal deze binnen een aantal jaren weer dichtslibben. Hiermee wordt slib ingevangen dat nu in te hoge concentraties aanwezig is in de Eems-Dollard. Zo draagt dit project ook bij aan het verbeteren van dit estuarium.

In mei 2018 is deze fase van het project afgerond. De klei die vrijkomt bij het graven van de Klutenplas wordt te drogen gelegd. Vervolgens bouwt partner Ecoshape na zomer 2018 hiermee een depot langs de huidige dijk. In dit depot pompen ze slib uit polder Breebaart. Door dit slib te laten ontwateren/rijpen, ontstaat klei. Deze klei gebruikt Hunze en Aa’s daarna voor het aanleggen van de 1 km lange Brede Groene Dijk. Als dit project slaagt is het de bedoeling om dit op de gehele dijk tussen de Kerkhovenpolder en de Duitse grens toe te passen. (bron: Waterschap Hunze en Aa’s, 6-3-2018)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Een voor het Oldambt typische groente zijn de Oldambster witten, een witte stokboon, een tot voor kort zeldzame soort, die de afgelopen jaren aan een comeback bezig is.

Terug naar boven

Beeld

- Ca. 40 filmpjes van iemand die op de fiets kernen in het Oldambt e.o. verkent, en dankzij wie je dus nu thuis virtueel kunt 'meefietsen'.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oldambt (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Oldambt. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - RTV GO! biedt lokale radio-, internet- en tv-programma’s (incl. de kabelkrant) voor de inwoners van de gemeente Oldambt, inwoners in de omgeving Oost-Groningen en voor belangstellenden wereldwijd. RTV GO! beheert tevens sociale mediapagina’s op Facebook, Twitter, Google+ , YouTube en Instagram. RTV GO! is actief sinds oktober 1988. Eerst als Radio Winschoten. In 2004 is een samenwerking aangegaan met Radio Reiderland. In 2007/2008 is er een tv-tak bijgekomen onder de naam RTV Blauwestad. En in 2010, na de gemeentelijke herindeling, zijn Radio Winschoten, RTV Blauwestad en Omroep Scheemda samen verder gegaan onder de naam RTV LOGO. Sinds november 2016 is de naamsverandering naar RTV GO! en een bijbehorende nieuwe huisstijl doorgevoerd. Een frisse uitstraling met de intentie er voor te gaan (GO!).

Reacties

(4)

Als je op Google Oostwolderpolder intypt en je gaat naar afbeeldingen, dan zie je dat bij het 250-jarig bestaan daar een plaatsnaambord "Lutje Loug" is geplaatst. Kennelijk is dat toch nog weer een apart buurtschapje. Typ op Google maar s Lutje Loug.

Dank voor de tip! Deze was mij tot heden ontgaan én ook dé plaatsnaambordoloog van ons land, Harry Fluks, die écht compleet is met zijn plaatsnaambordenfoto's, en ook door deze en gene getipt wordt over recent geplaatste borden, waar hij dan een foto van gaat maken om zijn collectie compleet te houden (zoals hij rond 2013 naar Bellingwedde is getogen om die 30 nieuwe plaatsnaambordjes op de foto te zetten). Maar ook hij mist hem nog zie ik. Ik zal het hem mailen. En ik heb een pagina aangemaakt over deze kleine buurtschap, die op die paar vierkante meter in de loop der jaren veel heeft meegemaakt, op https://www.plaatsengids.nl/lutje-loug.

Vroug
(...)

Ids, ik zie deze het liefste onder de plaats waar ze thuis horen, daar is het immers het toepasselijkst. Ik heb deze daarom verplaatst naar de pagina Lutje Loug.

Reactie toevoegen