Oldambt

Gemeente en streek
Oldambt
Oldambt
Groningen

oldambt_kaart_openstreetmap.jpg

Kaart van de in 2010 opgerichte gemeente Oldambt. (© www.openstreetmap.org)

Kaart van de in 2010 opgerichte gemeente Oldambt. (© www.openstreetmap.org)

oldambt_kaart_1791_kopie.jpg

Kaart van het Oldambt anno 1791

Kaart van het Oldambt anno 1791

Oldambt

Terug naar boven

Status

- Oldambt is een streek en gemeente in de provincie Groningen. De hoofdplaats van de gemeente is Winschoten.

- De streek omvat de huidige gelijknamige gemeente, het zuidoostelijke deel van de gemeente Delfzijl, een deel van de gemeente Menterwolde en een deel van de gemeente Bellingwedde. Oorspronkelijk werd ook het grondgebied van de gemeenten Veendam en Pekela tot het Oldambt gerekend, maar tegenwoordig wordt dit gebied onder de (in de 17e eeuw ontstane) Veenkoloniën gerekend. Tegenwoordig wordt ook het tot Nederland behorende deel van Reiderland (met uitzondering van de Punt van Reide) tot deze streek gerekend.

- De streek Oldambt omvat de kernen Bad Nieuweschans, Beerta, Bellingwolde, Blauwestad, Blijham, Borgsweer, Drieborg, Finsterwolde, Heiligerlee, Meeden, Midwolda, Muntendam, Nieuw Beerta, Nieuw Scheemda, Nieuwolda, Noordbroek, Oostwold, Oudeschans, Rhederbrug, Rhederveld, Scheemda, Termunten, Termunterzijl, ’t Waar, Wagenborgen, Westerlee, Winschoten, Woldendorp en Zuidbroek (bron: Otto S. Knottnerus in het aan het eind van het hoofdstuk Geschiedenis, vóór de links-lijst, gelinkte artikel).

- De streek kan worden verdeeld in de sub-streken Klei-Oldambt en Wold-Oldambt.

- De gemeente Oldambt is in 2010 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten.

- De gemeente omvat de stad Winschoten, de dorpen Bad Nieuweschans, Beerta, Blauwestad, Drieborg, Finsterwolde, Heiligerlee, Midwolda, Nieuw Beerta, Nieuw Scheemda, Nieuwolda, Oostwold, Scheemda, 't Waar en Westerlee, en de buurtschappen Beersterhoogen, Booneschans, Bovenstreek, Carel Coenraadpolder, De Heemen (deels), Eexta-Zuid, Ekamp, Finsterwolderhamrik, Ganzedijk, Goldhoorn, Hamdijk, Hongerige Wolf, Kopaf (deels), Kostverloren, Kromme Elleboog, Kroonpolder, Lutje Loug, Meerland, Modderland, Napels, Niesoord, Nieuwe Statenzijl, Nieuwolda-Oost, Oostereinde, Oostwolderhamrik, Oude Statenzijl, Oudedijk, Oudezijl, Reiderwolderpolder, Scheemdermeer, Scheemderzwaag, Scheve Klap (of: De Leegte; deels), Stadspolder, Tranendal, Ulsda, Winschoter Hoogebrug (deels), Winschoterzijl (deels) en Zuiderveen. Dit zijn 1 stad, 14 dorpen en 38 buurtschappen in totaal.

- Wapen van de gemeente Oldambt.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Oldambt.

- Sinds januari 2019 is Cora-Yfke Sikkema burgemeester van deze gemeente. In dat kader had RTVGO! in november 2018 een kennismakingsgesprek met Cora-Yfke Sikkema.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
"De naam Oldambt (‘het oude ambacht’) geeft vermoedelijk aan dat dit district is afgesplitst van Fivelingo, waartoe het ook kerkelijk behoorde (het decanaat Farmsum). De streek rond Termunten werd Menterne genoemd (naar het riviertje Munter Ae of Mente); het ontgonnen veengebied heette Menterwolde of Wold-Oldambt. De term ­-wold duidt op de moerasbossen waarmee de beekdalen en de veenrand begroeid waren, net als de uitgang -broek in de plaatsnamen Noord- en Zuidbroek. Het wierdedorp Woldendorp ontleent zijn naam dus aan de ligging aan de rand van het veenmoeras." (bron: Otto S. Knottnerus)

Naamgeving gemeente
- De naam van de gemeente is door een verkiezing onder de inwoners tot stand gekomen. De inwoners van de drie 'oude' gemeenten konden kiezen uit de namen Reiderland, Winschoten en Oldambt, waarbij de laatste 62 procent van de stemmen kreeg.

Terug naar boven

Ligging

- De streek Oldambt ligt in Oost-Groningen, tussen de oude Ommelanden en Westerwolde.

- De gemeente Oldambt grenst in het W aan Meeden, Zuidbroek en Noordbroek, in het NW aan Siddeburen en Wagenborgen, in het N aan Woldendorp, in het NO aan het water de Dollard - het grootste en centrale deel hiervan ligt binnen de gemeente, het W deel valt onder Woldendorp en Termunten en ligt in de gemeente Delfzijl en het O deel ervan ligt in Duitsland -, aan buitengebieden van Woldendorp, Termunten en Termunterzijl, aan de rivier de Eems, Duitsland (bij de NO grens van de gemeente is de Nederlands-Duitse grens niet definitief vastgesteld) en de Duitse plaats Emden, in het O ook aan Duitsland en de Duitse plaats Bunde en in het Z aan buitengebied van Bellingwolde en aan Oudeschans, Blijham en Oude Pekela, en ligt NO van Veendam, O en NO van Muntendam, O van het Knooppunt Zuidbroek (A7/N33), Sappemeer en Hoogezand, ZO van Delfzijl en Appingedam, W en NW van de Duitse plaats Weener, NW van de Duitse plaats Papenburg, N en NW van Bellingwolde en N en NO van Nieuwe Pekela. De A7 loopt Z door de gemeente, van W naar O, en gaat in Duitsland over in de A280. De hoofdplaats Winschoten ligt ZW in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Oldambt omvat ca. 15.000 huizen met ca. 38.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Graanschuur van de provincie
In de loop van de 18e en 19e eeuw breidt het akkerland in het Oldambt zich steeds verder uit ten koste van het grasland, zodat men deze regio gaat typeren als ‘de graanschuur van de provincie’. Kleine veeboerderijen maken plaats voor grote akkerbouwbedrijven, die zich toeleggen op de teelt van zomergranen, veldbonen en koolzaad, afgewisseld met tijdelijk grasland en rode klaver. De herenboeren zijn doorgaans eigenaar van hun bedrijf. De hoge prijzen voor landbouwproducten brengt ze welvaart, die zich vertaalt naar grote boerderijen met fraaie voorhuizen en tuinen in Engelse landschapsstijl.

Van dijkenlandschap naar open polderland / poldermolens en stoomgemalen
Op de zand- en dalgronden waren ook kleinere boerenbedrijven te vinden. Hier werden vooral rogge en aardappelen verbouwd. De vruchtbaarheid van deze arme gronden wordt vergroot door de aanvoer van Dollardslib, woelklei en dijkaarde. Door het afgraven en egaliseren verandert het dijkenlandschap geleidelijk in open polderland. Alleen de slaperdijken blijven intact. Dankzij de opkomst van de landbouwindustrie na 1880 kunnen de stagnerende landbouwprijzen worden opgevangen. Om het laaggelegen gebied beter te kunnen ontwateren, worden vanaf eind 18e eeuw ca. 75 poldermolens gebouwd, die later door stoom- en motorgemalen worden vervangen. Drie poldermolens rond Nieuw-Scheemda zijn bewaard gebleven. Het enige resterende stoomgemaal ligt ten noorden van Winschoten, in buurtschap Oostereinde, en is gebouwd in 1876. Tegenwoordig is het een museum.

Uitbouw dorpen met nieuwe woonbuurten in het achterland
In de landbouw zijn aanvankelijk veel arbeidskrachten nodig. Daardoor groeit de bevolking en worden de dorpen in het Oldambt verder uitgebouwd. In het achterland ontstaan nieuwe woonbuurten langs doorgaande wegen, aan doodlopende zijstraten (lanen) of verspreid op het veen, zoals Stootshorn, Boven Veensloot en Beneden Veensloot, Napels, Scheemdermeer, Niesoord, Kromme Elleboog, Meerland, De Lethe en Rhederbrug. Klein-Ulsda is ontstaan uit een arbeidersbuurt die oorspronkelijk op de dijk langs de Westerwoldse Aa lag. Een groot deel van deze bebouwing is na de Tweede Wereldoorlog gesloopt en vervangen door sociale woningbouwcomplexen in de hoofddorpen.

Rijke 'graanbaronnen' en armoede landarbeiders
Boeren en arbeiders vormden voorheen een hechte gemeenschap; de arbeidersgezinnen woonden vaak bij de boer in. Naarmate de boeren rijker worden - dankzij de industriële revolutie en de stijgende marktprijzen boekten ze grote winsten - groeit echter de afstand. De arbeiders worden verbannen naar kleine huisjes op de armere gronden en de boeren laten hun woonhuizen uitbouwen tot de monumentale Oldambster boerderijen, zoals je die her en der in de regio nog ziet staan. De arbeiders werken 's zomers van ochtendstond tot avondrood op het land, vrouwen en kinderen net zo hard als mannen. 's Winters heeft de boer geen werk voor ze en moeten ze maar zien hoe ze aan de kost komen. Ze leven met hun grote gezinnen in kleine huisjes, ver van de statige hoofdweg. Hun armoede is vaak schrijnend. De leefomstandigheden van de landarbeiders blijven sterk achter bij welvaart van de herenboeren. Daardoor ontstaan grimmige sociale tegenstellingen, die zich uiten in de opkomst van socialisme en communisme. Frank Westerman beschrijft in zijn boek 'De Graanrepubliek' de opkomst en ondergang van de 'graanbaronnen' in het Oldambt. - Nog een artikel over deze materie.

20e eeuw
De dorpskernen bestaan grotendeels uit voormalige winkels, herbergen en werkplaatsen, die uit de jaren rond 1900 dateren. De grotere dorpen krijgen tevens een villawijk, grotendeels bewoond door rentenierende boeren. De haventerreinen bieden plaats aan industriemolens en graanpakhuizen. De grotere bedrijven concentreren zich rond Winschoten en Heiligerlee, waar enkele steenfabrieken en een klokkengieterij te vinden waren. De monumentale strokartonfabriek De Toekomst te Scheemda uit 1900 is recentelijk gerestaureerd. De haventjes rond de Dollard - met name die van Termunterzijl - worden vanaf 1920 vooral gebruikt voor de garnalenvisserij met motorkotters. De kustvisserij verplaatst zich vanaf 1969 echter naar Lauwersoog.

Na WO II
Na de Tweede Wereldoorlog hebben de mechanisatie en schaalvergroting in de landbouw zich versterkt doorgezet. Het werk van de landarbeiders wordt overbodig; veel jongeren trekken weg, waardoor vergrijzing en krimp in het Oldambt sterker toeslaan dan elders. De kleinere dorpskernen worden flink uitgedund, terwijl de hoofdplaats Winschoten en de grotere dorpen juist groeien. De meeste landarbeiderswoningen maken plaats voor vrijstaande gezinswoningen. Vanaf 1990 verrijzen uitgestrekte nieuwbouwwijken en industrieterreinen, in het bijzonder langs de A7. Na 16 jaar voorbereiding gaat in 2004 het project Blauwestad van start, dat voorziet in de aanleg van een prestigieuze woonwijk met bos- en natuurgebieden rondom een nieuw aan te leggen meer. Dit project is bedoeld als een stimulans voor de leefbaarheid van de streek.

Ruilverkavelingen t.b.v. landbouw, waterbeheer, bossen/groen/natuur
Ruilverkavelingen zorgen intussen voor een modern-rationeel verkavelingspatroon. Daarbij gaan veel historische landschapskenmerken verloren, waaronder de slingerende loop van de Westerwoldse Aa. Het wegennet wordt verder uitgebouwd, de waterhuishouding gereorganiseerd en het landschap aangekleed met verspreide bospercelen, bomensingels en groenstroken rond de dorpen. Een aantal boerderijen (met name in Blijham) verhuist naar het buitengebied. Omdat de natuurlijke afwatering in het Oldambt tekort schiet, komen er drie zeegemalen: De Fiemel (1952) en de gemalen Cremer (1931) en Rozema (2000) te Termunterzijl. Het laatste gemaal dient vooral om de gevolgen van de bodemdaling vanwege de gaswinning tegen te gaan. Natuurgebied Hondshalstermeer (1980) fungeert tevens als boezemgebied zodra men bij langdurig hoogwater niet kan op zee spuien. Langs de Westerwoldse Aa zijn vanaf 2008 noodbergingsgebieden ingericht, die bij extreme regenval de toestroom van water uit het achterland kunnen opvangen.

Actuele ontwikkelingen
De graanproductie is nog altijd hét kenmerk van het landschap in deze regio. De aanhoudende schaalvergroting in de landbouw oefent toenemende druk uit op de omgeving. De laatste decennia vindt bovendien een verschuiving naar de veeteelt plaats door vestiging van grootschalige melkveebedrijven en varkensmesterijen, vooral uit andere delen van Nederland. Daarnaast is er meer aandacht voor toerisme. De haven van Termunterzijl, sinds 1972 beschermd door een moderne stormvloedkering, dient nu vooral de recreatievaart. Een opvallend voorbeeld is de aanleg van het Oldambtmeer, dat tevens bedoeld is om watersporters aan te trekken. In het kader van de Ecologische Hoofdstructuur is een vaarverbinding via het Hondshalstermeer naar het Schildmeer aangelegd. In Nieuweschans is in 1985 kuurbad Fontana geopend, en het dorp wordt in 2009 omgedoopt tot Bad Nieuweschans. (bron en voor uitvoeriger informatie over de streek zie: Geschiedenis en ontwikkeling van het Oldambt, van 'in den beginne' tot heden, door Otto S. Knottnerus)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen in) het Oldambt, kun je ook nog terecht bij de volgende instanties en sites:

- "Iedere regio heeft zijn eigen schoonheid, geschiedenis en erfgoed. Deze regio kent een roerig communistisch verleden, de rijke ‘champagnejaren’ in de 19e eeuw en een eeuwenlange strijd tussen land en water. Dat alles heeft zich vertaald in een imposant weids landschap en rijk gevarieerde bouwkunst. Cultuurhistorisch Centrum Oldambt zet zich in om inwoners en bezoekers van deze streek te helpen ontdekken hoe bijzonder en gevarieerd erfgoed en geschiedenis van de streek zijn. Hoe? We publiceren boeken, organiseren lezingen, excursies en tentoonstellingen en allerlei andere activiteiten om samen met jou van deze rijke geschiedenis te genieten. We vinden het daarnaast belangrijk dat het mooie erfgoed bewaard blijft. Daarom zorgen we bijvoorbeeld, in opdracht van de gemeente, voor het carillon in Winschoten. Ook werken we samen met andere erfgoedinstellingen in de regio en de provincie.

Cultuurhistorisch Centrum Oldambt. Is: de verzamelplaats voor verhalen, oude foto’s en archieven; de plek waar de Oldambtster geschiedenissen in de schijnwerper staan; een samenwerkingspartner voor organisaties in de streek en daarbuiten. Organiseert: tentoonstellingen, lezingen en cursussen; historische dagen, Open Torendag en Open Monumentendag; bijzondere evenementen als Open Joodse huizen; erfgoedprojecten met scholen. Maakt: publicaties, zoals de Canon van het Oldambt; historische brochures; routes, zoals Joods Winschoten; dvd’s en films. Wil je meehelpen om de rijke cultuurhistorie van de streek te promoten? Wij zoeken momenteel vrijwilligers voor pr en communicatiewerk (o.a. website en social media). Hecht je ook aan het Oldambtster erfgoed, heb je minimaal MBO+niveau en ben je digitaal vaardig? Vind je het leuk om samen met ons historische evenementen te organiseren? Neem dan eens contact met ons op voor een kennismakingsgesprek. Je kunt een mail sturen naar chcoldambt@gmail.com of op woensdag of donderdag bellen met 06-12461849."

"Iedere regio heeft zijn eigen schoonheid en is op zijn eigen manier bijzonder. In het Oldambt hebben we het roerige communistische verleden, de rijke ‘champagnejaren’ in de 19e eeuw, de steeds terugkerende strijd voor onafhankelijkheid en de relatie met het water, die je overal in het landschap terugziet. Wij van het Cultuurhistorisch Centrum zetten ons in om inwoners van deze streek en toeristen te helpen ontdekken hoe bijzonder het hier is. Elke keer rijd ik de streek binnen over de A7. Ineens vouwt het landschap zich dan open, en op dat moment denk ik steeds: dit is een streek die je met open armen ontvangt. Rechts naast de snelweg ligt een boerderij die mij welkom heet en zegt: ‘Kijk, zo zijn wij hier’.

Het landschap vertelt zijn eigen verhaal over de strijd tegen het water en het verschil tussen rijk en arm. De schoonheid van die geschiedenis bindt mij heel erg aan deze plek en maakt mijn werk zo leuk. Ik wil mijn plezier met anderen delen. Als je weet waar je moet kijken, zie je zoveel oude schoonheid... Iedere regio is bijzonder, maar het Oldambt is speciaal voor mij. Ik zou dit werk niet kunnen doen zonder de vrijwilligers die deze passie met mij delen. Zij ondersteunen op alle mogelijke manieren de doelen van het centrum.” Aldus Marianne Kruijswijk, de in februari 2020 na een dienstverband van 12 jaar vertrokken historicus, archivaris en directeur van het CHC.

- Vele artikelen over de geschiedenis van plaatsen in met name het Oldambt. Onderaan de pagina vind je hoofdstukken per plaats.

- Museum 'het MOW' in Bellingwolde.

-Tot 1986 was er ook een Waterschap Oldambt, dat globaal de gelijknamige streek besloeg.

- Tekening m.b.t. wanneer welke polders N van Scheemda, Midwolda, Oostwold, Finsterwolde en Drieborg zijn ingepolderd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De gemeente Oldambt heeft 1 gemeentelijk monument.

- "Sinds 1967 zette de SMS - de Slochter Molenstichting - zich in voor het beheer en behoud van de oude windmolens op het grondgebied van de gemeente Slochteren. De stichting had haar naam ontleend aan die van de gemeente waar zij haar zetel had en daarmee was de reikwijdte van de inzet en bemoeienis van de stichting eveneens bepaald: molens die vielen binnen de grenzen van deze gemeente. De SMS beheerde in 2014 zes molens en een weidemolen. Letterlijk en figuurlijk daarnaast zette Molenstichting Oldambt (MSO) zich eveneens in voor de instandhouding van de molens in haar werkgebied. De MSO beheerde in 2014 vier molens en een paaltjasker. In 2014 is besloten de beide stichtingen samen te voegen.

Sinds 2015 gaan ze daarom gezamenlijk door het leven als Molenstichting Midden- en Oost-Groningen (MSMOG). - De 10 grote en 2 kleine molens die de MSMOG beheert vind je hier. Naast onderhoud van de molens zet de MSMOG zich ook in voor het werven en opleiden van nieuwe molenaars. Immers, zonder inzet van molenaars kan er geen sprake zijn van structureel beheer en onderhoud aan deze veelal oude en open monumenten. De MSMOG heeft twee eigen instructeurs in haar gelederen. De molen Groote Polder wordt als lesmolen gebruikt. Hier vind je de molenaars van de MSMOG. Al onze molenaars zijn in het bezit van het officiële Getuigschrift van Vereniging De Hollandsche Molen en behoren daarmee tot de ruim 1.000 actieve gediplomeerde molenaars die Nederland rijk is. Onze stichting maakt verder gebruik van de diensten van een aantal gediplomeerde molengidsen."

- In de 19e eeuw schakelen de boeren in deze streek (o.a. i.v.m. veeziekten) over van overwegend veeteelt naar overwegend landbouw. Door verbeterde technieken in de loop van de eeuw nemen de opbrengsten van de landbouw fors toe. De 'graanbaronnen' toonden hun rijkdom door zeer grote boerderijen te bouwen met veel pracht en praal. Keerzijde is dat vandaag de dag instandhouding en onderhoud een kostbare aangelegenheid is, en het lastig is om bij bedrijfsbeëindiging een herbestemming te vinden. De komende jaren wordt dan ook een toenemende leegstand van boerderijen in het Oldambt verwacht.

Er bestaan binnen de erfgoedwereld al langere tijd zorgen over de toekomst van de unieke, grote, vaak prachtige Oldambster boerderijen. Maar delen gebruikers van het gebied die zorg, hoe zien zij de toekomst van die boerderijen eigenlijk en wat is hier in hun ogen voor nodig? Dit is eigenaren, overige bewoners en bezoekers in de gemeente in en rond Finsterwolde, Beerta, Nieuw Beerta en Drieborg gevraagd. Het onderzoek is uitgevoerd door Libau. Op basis van de bevindingen uit interviews, enquêtes en workshops worden adviezen uitgebracht aan gemeente, provincie en rijksdienst. Ter afsluiting van de ‘Boerderijenpilot Oldambt’ is in mei 2019 een mini-symposium georganiseerd. De aanpak die voor de pilot is gekozen is ook elders bruikbaar. Hij levert waardevolle informatie op voor beleidsvorming, past in de filosofie van de Omgevingswet en leidt ertoe dat mensen geënthousiasmeerd worden, mits het de insteek is om iets met de inbreng te doen. En kapitale boerderijen en (dreigende) leegstand en verval komen ook elders voor.

"De gemeente Oldambt is aan het krimpen. Wat is de toekomst van dit gebied vol waardevolle landschappen en boerderijen? Wat denken deskundigen? Maar zeker zo belangrijk: wat vinden bewoners, gebruikers en bezoekers van de historische boerderijen en het landschap? Adviesbureau Libau interviewde deze groep belanghebbenden. In het rapport ‘Toekomst Oldambster boerderijen’ (2019) ligt nu een toekomstperspectief. De resultaten zijn gepresenteerd aan de provincie, de gemeente en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De RCE heeft (vanuit het inmiddels afgeronde programma Erfgoed en Ruimte) bijgedragen aan het onderzoek."

- "Het gaat niet zo goed met de Oldambtster boerderij. In de gemeente Oldambt staan ongeveer 350 boerderijen van dit type. Zo’n 30 tot 40 procent is er slecht aan toe. De gemeente wil graag met eigenaren in gesprek om erachter te komen wat er nodig is om de vervallen panden te behouden, herstellen en ontwikkelen. Erfgoedwethouder Bard Boon: “De naam zegt het eigenlijk al een beetje: de Oldambtster boerderij komt niet veel voor in Nederland. Ze staan vooral in het noorden en oosten van de provincie Groningen. Het zou zonde zijn als ze straks zijn verdwenen.” Veel problemen. Bij Oldambtster boerderijen zijn het woonhuis en de schuur in elkaars verlengde gebouwd. Dit type boerderij heeft vaak veel problemen, weet de wethouder: “Oldambtster boerderijen zijn vaak oudere panden en daardoor zijn ze moeilijk energiezuinig te maken. Omdat ze vaak karakteristiek of monumentaal zijn, mag je er niet zomaar dingen aan verbouwen. Daar komt nog bij dat ze vaak te maken hebben met schade door bodemdaling en aardbevingen. Bovendien zijn de meeste eigenaren van dit boerderijtype al wat ouder en dan is het lastig om een extra hypotheek te krijgen om te kunnen investeren in een verbouwing.”

Toekomstvisie. Om ervoor te zorgen dat het Oldambtster boerderijtype niet uit het landschap verdwijnt, wil de gemeente Oldambt graag in gesprek met eigenaren. Bard Boon: “Wat is er volgens eigenaren nodig om ervoor te zorgen dat dit boerderijtype blijft bestaan? Waar lopen ze tegenaan? En hoe kunnen wij als gemeente helpen?” Op basis van de gesprekken met eigenaren, maar ook met kenners en adviseurs van organisaties die veel weten van karakteristieke panden, stelt de gemeente een toekomstvisie op. Boon: “In die toekomstvisie staat welke ideeën en initiatieven kunnen bijdragen aan het behouden, herstellen en ontwikkelen van Oldambtster boerderijen. Daarbij zoeken we ook naar financiële mogelijkheden, omdat we als gemeente in een moeilijke financiële situatie zitten en dus zelf weinig kunnen investeren." (bron: gemeente, 6-8-2020)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Site van Marketing Oldambt met heel veel tips over wat er allemaal te zien en te doen is in deze streek.

- "Met onze wandel- en fietsroutes maak je een reis door onze weidse, nog goeddeels ongeschonden streek. Stichting Landschap Oldambt zet zich in voor de identiteit van dit unieke landschap. Je wandelt of fietst door de historie van op zee veroverd land. Bij de grootste vloed aller tijden, die van 1509, bereikte de Dollard een enorme omvang. Dat was eens en nooit weer, dacht de mens en wierp dijken en dijkjes op. Polder na polder stampte hij uit de grond en zorgde zo dat deze streek droge voeten hield. Onderweg komen de verhalen van de streek tot leven. Op die manier krijgt het landschap een gezicht en ook een stem."

- "Het Oldambt in Groningen is een uitgestrekt akkerbouwgebied, met velden vol suikerbieten, aardappels en tarwe. Maar saai is het hier niet! In het voorjaar kleurt de streek geel van het koolzaad. En tussen de Groninger akkers legde Staatsbosbeheer nieuwe natuur aan of herstelde oude natuur in ere. Je kunt hier kanovaren tussen de herenboerderijen, of wandelen langs de lieflijke akkers. In deze streek beheren wij onder meer de natuurgebieden Barlagenpolder, Bos op Houwingaham, Eexterplas, Eiland van Winschoten, de Garst, Hondshalstermeer, de Hoogte, Kolk Hamdijk, Kromme Elleboog, Nieuwe Schanskerbos, Nieuwolderbos, Spoordijk, Termunterzijldiep, Tusschenwegen, Wagenborgerbos en Winschoterzijl. Enkele bijzonderheden: Een van de jongste natuurgebieden in deze streek is Tusschenwegen, een gebied met veel open water en plas-draszones. De begroeiing die hier is aangeplant, mag zich spontaan ontwikkelen. Bij Nieuweschans vind je het Bos op Houwingaham. Een jong bos met stroken plasdras en moerasvegetatie. En vergeet ook het Hondshalstermeer niet: dit meer te midden van boomgaarden wordt omgeven door een mooi fietspad."

- "IVN Westerwolde-Oldambt is in 2018 ontstaan uit een fusie van de voorheen twee afdelingen (een voor elke huidige in de naam genoemde gemeente). Binnen het werkgebied van de afdeling bevinden zich verschillende natuurgebieden, elk met haar eigen geschiedenis en kermerken, waaronder: Blauwestad, De Gaast, Hondhalstermeer, De Hoorndermeden, Kemperpark, De Lethe, Loosterveen, Sellingerbos, de Ter Apelerbossen, Ter Borg, Tjamme, Veendiep, Wedderbergen en natuurlijk de Dollard! Onder deze link vind je korte beschrijvingen van een groot deel van deze gebieden. Binnen onze afdeling zijn verschillende werkgroepen actief. Wellicht zit er iets bij waar je je bij zou willen aansluiten. Neem hiervoor contact op met het secretariaat of de betreffende wergroepcoördinator."

- "Stichting Landschap Oldambt is opgericht in 2008. Wij zetten ons in voor behoud, herstel en ontwikkeling van het cultuurlandschap van onze streek. De stichting richt zich daarbij vooral op het gebied van de voormalige Dollardboezem met het open polderland en de omringende lintbebouwing. Bij nieuwe ontwikkelingen pleit de stichting voor zorgvuldige inpassing in het open landschap. Onder het cultuurlandschap verstaan we het open polderlandschap met de lintbebouwing, de karakteristieke monumentale boerderijen met slingertuinen en andere karakteristieke of waardevolle bebouwing als molens en kerken. Maar ook de arbeidershuisjes zijn belangrijk; verder de opeenvolgende bedijkingen en inpolderingen. Vooral de openheid van het landschap met zijn doorzichten en kwaliteiten als rust, ruimte, duisternis en een schoon milieu willen wij behouden."

- "Kenmerkend voor de ruimtelijke kwaliteit van het Oldambt zijn de volgende landschappelijke aspecten: groene linten en open polders; oude (nu niet meer zichtbare ) dijktracés van inpolderingen naar de Eems-Dollard toe; zeer grootschalige, agrarisch gebruikte ruimten; variatie in vorm en grootte van bebouwing: van karakteristieke, grote boerderijen en grote graanschuren tot kleine arbeidershuisjes; veelal langgerekte dorpslinten; afwijkende structuren zijn de keileemrug bij het 'Eiland van Winschoten' en het groene lint met daarlangs de met weelderige tuinen gedecoreerde boeren'kastelen'; de 'slingertuinen'.

Voor het behoud en de verdere versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het Oldambt verdient bij nieuwe ontwikkelingen de aansluiting op de volgende kenmerken aandacht: de groene bebouwingslinten vormen harde overgang van de open polders naar de meer besloten hogere zandruggen, door deze ordening bij nieuwe ontwikkelingen door te zetten; de grootschalige openheid tussen parallelle dijken, door deze niet te bebouwen of naar mogelijkheden te zoeken de openheid zo veel mogelijk te dienen; de schaal en het karakter van de historisch gegroeide dorpsstructuur; de verspreid liggende bebouwing langs ontsluitingswegen in de polders; de eenzijdige bebouwing langs dijken, door bij uitbreiding aan deze ordening vast te houden; de langgerekte tweezijdige bebouwingslinten overgaand in dichte bebouwingslinten; het contrast en de variatie in bebouwing afgewisseld met doorzichten naar het open agrarische achterland; de Oldambsterboerderijen, slingertuinen, arbeiderswoningen, dijkcoupures, schotbalkenhuisjes en kolken door deze waar zich dit voordoet, in te richten in de context van het omringende landschap; de eindeloos lijkende lange linten, door voldoende herkenningspunten te houden of te maken; de contrasten in open onbebouwde en bebouwde groene delen, door beplanting te concentreren in of nabij bebouwingslinten, bij boerderijen en herkenningspunten." (bron: Kwaliteitsgids Groningen)

- Videoreportage met Harm Evert Waalkens* en Piet Ziel** waarbij ze je de bijzonderheden van het landschap van het Oldambt laten zien en toelichten. * O.a. biologisch mekveehouder en voorzitter van de hierboven beschreven Stichting Landschap. ** Senior beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening bij de gemeente.

- "De herders van Stadskudde Oldambt beheren met hun Schoonebeeker heideschapen openbaar groen en natuur in de gemeente - vooral in en rondom Winschoten, Heiligerlee en Scheemda - en daarbuiten. Afhankelijk van wat we hebben afgesproken, begrazen de schapen 1, 2 of 3 keer. Dit levert verschillende beelden op. De gemeente maait altijd de eerste meter langs de weg of het fietspad. Afhankelijk van het grasaanbod, starten we in april. We begrazen tot medio november. Voor iedereen maar vooral ook voor gezinnen met kinderen is het altijd een feest om de schapen met hun lammetjes te bekijken. Op hun Facebookpagina laten we weten wanneer we (vanaf medio april) waar te vinden zijn.

Op diverse plaatsen scheren we onze schapen. Uiteraard ben je dan van harte welkom. Met onze schaapskudde in de Blauwestad onderhouden wij sinds zomer 2013 een deel van de bouwkavels in het Riet. We gaan uitbreiden naar meer plaatsen in Blauwestad. Een deel van de tijd staat de kudde op de dijken rondom Meerland en houdt daar het gras kort. De kudde wordt regelmatig ingezet voor diverse activiteiten zoals wandelen met de herder en workshops met wol. Scholen kunnen op afspraak een bezoek brengen aan een van onze schaapskuddes. De gemeente Oldambt heeft een lesbrief samengesteld. In de maand april bestaat daarnaast de mogelijkheid om op afspraak een bezoek te brengen aan onze schaapskooi en daar de allerjongste lammetjes te beleven en te voelen."

- "Waterschap Hunze en Aa’s is in 2018 gestart met het project 'Brede Groene Dijk'. Dit is een demonstratieproject voor de versterking van de zeedijk van het waterschap. De zeedijk van de Kerkhovenpolder (O van Woldendorp) tot aan de Duitse grens bij Nieuwe Statenzijl - gelegen aan de noordelijke grens van de gemeente Oldambt en voor een klein, W deel in de gemeente Delfzijl - moet volgens de actuele normen worden versterkt. Als deze dijk op een traditionele manier zou worden versterkt, zou de grasbekleding worden vervangen door asfalt. Het waterschap kiest echter liever voor een meer natuurlijke dijk: een brede dijk met een flauw talud, voorzien van een dikke laag klei, begroeid met gras. Een 'Brede Groene Dijk' dus. Voor deze aanpassing is 1,7 miljoen m3 klei nodig. Alleen dan is de Brede Groene Dijk in staat om de golfklappen op te vangen zonder dat de grasmat of de onderliggende kleilaag daaronder te lijden heeft.

We onttrekken daartoe slib uit de voorliggende kwelders, uit polder Breebaart en uit het Zeehavenkanaal van Delfzijl. Dit slib wordt gerijpt tot klei. Het waterschap heeft in dit kader in 2018 de Klutenplas aangelegd voor het winnen van klei, om uiteindelijk te gebruiken voor deze 1 km lange proefdijk. Kluten (broedvogels) hebben een voorkeur voor een broedplek op kale of schaars begroeide gebieden. De Dollard biedt zeer goede mogelijkheden voor een uitbreiding van de klutenpopulatie. Door het afgraven van een klein deel van de kwelder wordt het oppervlak open, het schaars begroeide terrein vergroot en ontstaat er een tijdelijk van land afgesloten eiland met minimale begroeiing zonder verstoring. Dit leidt direct tot een toename van het aantal broedende kluten. Na de aanleg van de plas zal deze binnen een aantal jaren weer dichtslibben. Hiermee wordt slib ingevangen dat nu in te hoge concentraties aanwezig is in de Eems-Dollard. Zo draagt dit project ook bij aan het verbeteren van dit estuarium.

In mei 2018 is deze fase van het project afgerond. De klei die bij het graven van de Klutenplas is vrijgekomen is te drogen gelegd. Vervolgens heeft partner Ecoshape hier na de zomer van 2018 langs de huidige dijk een depot mee gebouwd. In dit depot hebben ze slib uit polder Breebaart gepompt. Door dit slib te laten ontwateren/rijpen, ontstaat klei. Als de klei voldoende gerijpt is, passen we 1 km dijk aan tot een Brede Groene Dijk (2021). Deze dijk wordt eerst een paar jaar getest (2021 tot 2024). Geeft dit een positief resultaat, dan passen we de hele dijk op deze manier aan. POV-Waddenzeedijken. Dit project was onderdeel van de Projectoverstijgende verkenning (POV) Waddenzeedijken. Vanuit het ministerie hebben we de opdracht voor dijkversterking te kijken naar innovatieve oplossingen, zodat we noodzakelijke verbeteringen ‘sneller en goedkoper’ kunnen uitvoeren. Voor de Waddenkust voerden we met Waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân verschillende demonstratieprojecten uit. Onderzoeken waarvan de resultaten worden gedeeld en mogelijke oplossingen kunnen zijn in binnen- én buitenland. De Brede Groene Dijk is zo’n demonstratieproject." (bron en voor nadere informatie zie de pagina 'project Brede Groene Dijk' van Waterschap Hunze en Aa's)

- "Het broedeiland op de Dollardkwelder bij onze Brede Groene Dijk, aan de noordgrens van de gemeente Oldambt, is ook in 2020 weer door honderden kluten bezet. Bijna 500 paartjes hebben op het eiland gebroed, een toename ten opzichte van 2019. Samen met de 200 paar in Polder Breebaart was dit de grootste broedpopulatie aan Kluten die in de afgelopen 15 jaar in de hele Dollard voorkwam. Veilige nestplaats. Voor het broedseizoen is de begroeiing op het eiland verwijderd. Omdat de plas snel aanslibt en er een constante dreiging is van landroofdieren, is daarnaast het voswerende raster om het eiland verbeterd. Daar waar het eiland redelijk beschermd is tegen deze landroofdieren, geldt dat niet tegen roofvogels. Kuikens overlijden door kou of door rovers vanuit de lucht als meeuwen en buizerds. Gelukkig worden er ook gezinnen met grote kuikens gezien: overal op de kwelder en op het wad lopen momenteel paren met kuikens, die soms al zo groot zijn dat ze amper meer van hun ouders zijn te onderscheiden. Waarom ‘bemoeit’ het waterschap zich met kluten? Het broedeiland is bewust ontstaan bij het afgraven van kwelderklei voor ons project 'Brede Groene Dijk'. Het is uniek om in dit beschermde Natura 2000 gebied te graven en daarom positief dat de gedachte van dit broedeiland goed uitwerkt. Met dank aan Daan Bos (Altenburg & Wymenga) & Kees Koffijberg (Sovon Vogelonderzoek Nederland)." (bron: Waterschap Hunze en Aa's, juli 2020)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Een voor het Oldambt typische groente zijn de Oldambster witten, een witte stokboon, een tot voor kort zeldzame soort, die de afgelopen jaren aan een comeback bezig is.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oldambt (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Oldambt. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter. - Site van de gemeenteraad.

- Gemeentegids: - "In de digitale versie van Gemeentegids Oldambt vind je de meest actuele lokale informatie en adressen van alle bedrijven en voorzieningen binnen de gemeente. Om toegang te krijgen tot de uitgebreide adressengids gebruik je de zoekbalk. Daarnaast vind je hier een digitale weergave van de gedrukte versie van de gids ('E-book')."

- Media / nieuws: - RTV GO! biedt lokale radio-, internet- en tv-programma’s (incl. de kabelkrant) voor de inwoners van de gemeente Oldambt, inwoners in de omgeving Oost-Groningen en voor belangstellenden wereldwijd. RTV GO! beheert tevens sociale mediapagina’s op Facebook, Twitter, Google+ , YouTube en Instagram. RTV GO! is actief sinds oktober 1988. Eerst als Radio Winschoten. In 2004 is een samenwerking aangegaan met Radio Reiderland. In 2007/2008 is er een tv-tak bijgekomen onder de naam RTV Blauwestad. En in 2010, na de gemeentelijke herindeling, zijn Radio Winschoten, RTV Blauwestad en Omroep Scheemda samen verder gegaan onder de naam RTV LOGO. Sinds november 2016 is de naamsverandering naar RTV GO! en een bijbehorende nieuwe huisstijl doorgevoerd. Een frisse uitstraling met de intentie er voor te gaan (GO!).

- Nieuws uit het Oldambt van Dagblad van het Noorden (DvhN). - Nieuwssite OldambtNu.nl. - Nieuwssite Oldambt24.nl.

- Cultuur: - In de gemeente Oldambt zijn vele culturele organisaties actief. Hier vind je een lijst van galerieën, muziekverenigingen, toneelverenigingen, koren, musea etc..

- Welzijn: - "Sociaal Werk Oldambt organiseert en biedt sociaal werk met als doel samen met de inwoners gezonde en leefbare wijken en dorpen te realiseren in de gemeente. Dit doen we door betrokken, proactief en dichtbij de inwoner te zijn. Onze medewerkers bieden ondersteuning en hulp bij verschillende onderwerpen, zoals opgroeien en opvoeden, leefstijl, geld, langer thuis wonen, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Ook ondersteunen wij initiatieven en activiteiten in wijken en buurten die gezondheid en ontmoeten stimuleren. Dit doen we samen met dorpsorganisaties, scholen of andere instellingen in de buurt of dorp. In afstemming met de gemeente kunnen wij onze diensten gratis aanbieden."

- "De Vrijwilligersvacaturebank Oldambt is er voor bewoners en organisaties uit de gemeente. Zoek je vrijwilligerswerk? Reageer dan rechtstreeks op een van de vacatures en maak een account aan op deze site, zodat je wellicht benadert wordt door een organisatie. Wil je liever een adviesgesprek omdat je niet precies weet welk vrijwilligerswerk bij jou past? Of zoek je vrijwilligerswerk als maatje waarbij je een inwoner van de gemeente af en toe bezoekt, ondersteunt met werk in de tuin, boodschappen doen of... vul maar in? Neem dan contact op met de Boschpoort via 0597-421833 of vrijwilligerswerk@sociaalwerkoldambt.nl. Heb je een hulpvraag? Zoek je een vrijwilliger die als maatje kan dienen, hulp bij de tuin kan bieden of boodschappen doet? Dan kun je dagelijks tussen 9.00-10.30 uur bellen naar de aanmelddienst van Sociaal Werk op 0597-421833, of mailen naar aanmelddienst@sociaalwerkoldambt.nl. Zoek je een vrijwilliger die kortdurende klussen (zoals het leggen van laminaat) kan doen, dan kun je je melden bij Stichting Present ZuidOost Groningen. Zoek je als organisatie een vrijwilliger? Maak een account aan op de site, schrijf je in als organisatie en plaats je vacatures. Heb je moeite met de website? Neem contact op met de Boschpoort. Voor de gegevens zie hierboven."

- "Hier kun je lezen wat Humanitas afd. Oldambt allemaal voor mensen kan betekenen, die op enigerlei gebied hulp of steum nodig hebben. In oktober 2019 heeft deze afdeling samen met de vrijwilligersschuldhulporganisaties Schuldhulpmaatje, Stichting Azzur en het Leger des Heils een samenwerkingsconvenant ondertekend. Het doel van de alliantiepartijen is komen tot een gezamenlijke duurzame ondersteunende infrastructuur door samenwerking te versterken en zo de effectiviteit en efficiency van de dienstverlening te vergroten ten behoeve van de burger meet schuldenproblematiek in de gemeente. Wij zijn verheugd dat wij dit in een redelijk korte termijn hebben kunnen realiseren. Wij willen graag een goede partij zijn voor het toekomstige armoedebeleid in de gemeente."

- "Vanuit GGZ Wijkteams ondersteunen we jou en je netwerk om veerkrachtiger en actiever te worden in je dagelijks leven. Lentis gaat uit van je eigen kracht en dat van je netwerk. Wij kijken daarom naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Lentis biedt hulp voor mensen met psychische problemen. De GGZ Wijkteams in Oldambt behandelen mensen met hele uiteenlopende klachten en van alle leeftijden. In de gemeente zijn vier GGZ Wijkteams actief. Ben je benieuwd hoe een GGZ Wijkteam te werk gaat, bekijk dan de video onder de link."

- "Voedselbank Oldambt verstrekt voedselpakketten. Die zijn voor mensen in deze gemeente en buurgemeente Pekela met zeer weinig geld, mensen die op of onder het bestaansminimum leven. We zijn blij met het voedsel en de giften van bedrijven, kerken, verenigingen, netwerken en particulieren. En met de geweldige inzet van vele vrijwilligers. Niet iedereen komt in aanmerking voor een voedselpakket. Er gelden landelijke regels. Met de eenvoudige rekenhulp reken je zelf uit of je in aanmerking komt. Maak een afspraak als je wekelijks een voedselpakket wilt. Mensen moeten uiteindelijk wel zelfstandig verder. Daarom zoeken wij samen met stichting Azzur en andere maatschappelijke organisaties manieren waarop mensen zichzelf kunnen redden. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. In ons werkgebied krijgen wekelijks tussen de 350 en 450 mensen een voedselpakket. Bekijk ook ons filmpje!"

- Energie / duurzaamheid: - "Geef jij ook veel geld uit aan energie? Dat kan anders! Met isolatie bespaar je geld, is je huis 's winters warm en 's zomers lekker koel. Zonnepanelen? Ook dat is een goede investering! Lastig? Nee hoor: Energieloket Oldambt staat voor je klaar! Wij hebben een energiecheck gemaakt waarmee je binnen één minuut ontdekt of jouw energieverbruik normaal is. Je kunt ook je energierekening vergelijken met die van de buurt. Elk huis heeft in 2015 een voorlopig energielabel van het Rijk gekregen. Benieuwd wat jouw label is? Wij zoeken het voor je op! En natuurlijk helpen wij je vervolgens vrijblijvend verder om het te verbeteren. Je kunt stap voor stap energie besparen, maar wist je dat je ook in één sprong energieneutraal of -leverend kunt wonen? Wat het betekent om de meter radicaal terug te draaien? Wij hebben een gratis boekje vol met informatie en inspiratie. Woon je in een huurwoning? Ook dan is het mogelijk om met je energieverbruik aan de slag te gaan. Zo krijg je met de Bespaartest inzicht in hoe je kunt besparen, zonder te verbouwen. Ook met kleine dingen kan al snel geld worden bespaard. Zoals oude lampen vervangen door LED lampen. De Bespaartest laat je zien met welke maatregelen je tot wel 800 euro per jaar kunt overhouden!"

- "Gemeente Oldambt wil zo veel mogelijk gemeentelijke panden - zoals kantoren, scholen, sportvoorzieningen en werkplaatsen - vóór 2030 van het aardgas af hebben. De gemeente zet daarvoor in september 2020 een uitdagende aanbesteding in de markt. Samen met een of meer partners wil de gemeente de komende 10 jaar op zoek gaan naar de beste alternatieven voor de bestaande aardgasaansluitingen. Daarnaast wil de gemeente positief bijdragen aan een betere wereld aan de hand van de VN Werelddoelen. De uitdaging. De landelijke gemeente zet o.a. met deze aanbesteding de negatieve ervaringen met aardgaswinning om in kansen. Vanaf het begin van de overeenkomst stelt de gemeente het begrote budget voor aardgas, elektriciteit, netwerkkosten en onderhoudskosten beschikbaar aan de nieuwe partner(s). Het gaat indicatief om 25 gebouwen en € 500.000 per jaar. De uitvoering moet binnen 10 jaar zijn gerealiseerd.

Het contract loopt in beginsel tot 2050. Uitgangspunt is dat de begrote middelen tot 2050 beschikbaar worden gesteld aan de winnende inschrijver, zodat die kan investeren in alternatieve, duurzame vormen van verwarming, koeling, ventilatie en warmwatervoorzieningen. Marktpartijen worden uitgedaagd op hun visie, aanpak, vakmanschap en vaardigheden tot samenwerking en vernieuwing. “Door op deze manier aan te besteden, geven we de markt veel ruimte om kennis, ervaring en creativiteit in te brengen”, aldus Menno Visser, projectleider Duurzaamheid bij de gemeente Oldambt."

- Wonen: - Woningcorporatie Acantus heeft ongeveer 4000 woningen in de gemeente Oldambt. Het grootste gedeelte daarvan staat in Winschoten, de overige woningen staan in de kernen Scheemda, Beerta, Finsterwolde, Bad Nieuweschans, Heiligerlee, Westerlee, Drieborg, Nieuw Scheemda en Nieuw Beerta.

- "Wonen in deze gemeente is wonen met rust, veel licht en groen, maar ook een gemeente waar veel inwoners een laag inkomen hebben. Ook wonen in de gemeente veel ouderen. Het is daarom belangrijk dat de woningvoorraad op peil blijft en ook na renovatie en verduurzaming op peil blijft. Woningen moeten ook geschikt zijn voor ouderen en mindervaliden. Het is daarom ook belangrijk dat er levensloopbestendige woningen gebouwd gaan worden. Huurdersorganisatie Oldambt (HOO) is de belangenbehartiger van alle huurders in de gemeente en komt op voor de rechten van de huurders. Dit geldt voor de huurders van Acantus, Woonzorg, maar ook voor huurders van particuliere eigenaren, zowel in de sociale sector als de vrije sector. De HOO zet zich er voor in dat er in de gemeente genoeg betaalbare woningen beschikbaar zijn en de woningen moeten van een goede kwaliteit zijn en waar nodig worden verduurzaamd."

- Boeren en tuinders: - "LTO Noord afdeling Oldambt is de belangenbehartiger voor boeren, tuinders en andere ondernemers in het landelijk gebied in deze streek. We doen ons werk onder meer door het onderhouden van nauwe contacten én in overleg met de gemeente, haar inwoners, waterschap en provincie. Wij vragen aandacht voor de belangen, knelpunten en ideeën van onze leden. Dat vanuit onze overtuiging dat boeren en tuinders alleen zo op een duurzame wijze hun bijdrage kunnen leveren aan onze voeding, onze economie en het welzijn van velen. Het bestuur vormt een afspiegeling van haar leden en werkt samen met die leden aan het ondernemerschap van vandaag en morgen."

- ICT / Innovatie: - "De maatschappij digitaliseert in een hoog tempo. Het internet speelt in ieders leven een steeds grotere rol. De gemeente bereidt daarom een digitale agenda voor. Met deze agenda werkt de gemeente aan een slimmere regio door de kansen van ICT en het internet te benutten. Door middel van het Breedband Informatie- en Innovatiecentrum (BIC) Oldambt wil de gemeente alle inwoners, ondernemers, studenten en ouderen samen met bedrijven en kennisinstellingen bij dit proces betrekken en informeren, maar ook stimuleren en nieuwe initiatieven initiëren. In het gemeentehuis wordt een Breedband Informatiecentrum ingericht.

Daarnaast ontwikkelt de gemeente plannen voor een Breedband Innovatiecentrum. Dat is een fysieke ruimte waar talentontwikkeling van toekomstig ICT-ers plaatsvindt en ondernemerschap wordt bevorderd via innovatieve projecten van ambitieuze ondernemers op het gebied van o.a. gaming, kunstmatige intelligentie, big data, blockchain en internet of things. Het initiatief maakt deel uit van het EU Northsea project CORA, dat staat voor Connecting Remote Areas with Digital Infrastructure and Services. We doen dit door publiek-private samenwerkingen te faciliteren: rond een gezamenlijk belang werken deze gelegenheidscoalities aan maatschappelijke en economische vraagstukken. Daarbij haken we graag aan op bestaande energie en initiatieven, wat ons in staat stelt actiegericht te werken. Zo organiseert BIC de beweging die invulling geeft aan de ambities van gemeente Oldambt en Provincie Groningen: concreet aan de slag met de Next Economy."

Reacties

(2)

Als je op Google Oostwolderpolder intypt en je gaat naar afbeeldingen, dan zie je dat bij het 250-jarig bestaan daar een plaatsnaambord "Lutje Loug" is geplaatst. Kennelijk is dat toch nog weer een apart buurtschapje. Typ op Google maar s Lutje Loug.

Dank voor de tip! Deze was mij tot heden ontgaan én ook dé plaatsnaambordoloog van ons land, Harry Fluks, die écht compleet is met zijn plaatsnaambordenfoto's, en ook door deze en gene getipt wordt over recent geplaatste borden, waar hij dan een foto van gaat maken om zijn collectie compleet te houden (zoals hij rond 2013 naar Bellingwedde is getogen om die 30 nieuwe plaatsnaambordjes op de foto te zetten). Maar ook hij mist hem nog zie ik. Ik zal het hem mailen. En ik heb een pagina aangemaakt over deze kleine buurtschap, die op die paar vierkante meter in de loop der jaren veel heeft meegemaakt, op https://www.plaatsengids.nl/lutje-loug.

Reactie toevoegen