Midden-Groningen

Gemeente
Midden-Groningen
Groningen

schildwolde_plaatsnaambord_gem._midden-groningen.jpg

De nieuwe gemeente Midden-Groningen moest i.v.m. de nieuwe gemeentenaam vele tientallen plaatsnaamborden vervangen bij haar 24 dorpen. Dit bord van Schildwolde is het eerste nieuwe bord dat wij tegenkwamen (feb. 2018). (© H.W. Fluks)

De nieuwe gemeente Midden-Groningen moest i.v.m. de nieuwe gemeentenaam vele tientallen plaatsnaamborden vervangen bij haar 24 dorpen. Dit bord van Schildwolde is het eerste nieuwe bord dat wij tegenkwamen (feb. 2018). (© H.W. Fluks)

midden-groningen_gemeente_kaart_met_de_oude_gemeenten_grenzen.jpg

Kaart van de drie gemeenten die in 2018 in de gemeente Midden-Groningen zijn opgegaan, met de grenzen van de fusiepartners aangegeven: bovenin gem. Slochteren, linksonderin gem. Hoogezand-Sappemeer, rechtsonderin gem. Menterwolde.

Kaart van de drie gemeenten die in 2018 in de gemeente Midden-Groningen zijn opgegaan, met de grenzen van de fusiepartners aangegeven: bovenin gem. Slochteren, linksonderin gem. Hoogezand-Sappemeer, rechtsonderin gem. Menterwolde.

midden-groningen_gemeente_kaart_zonder_oude_gemeenten_grenzen.jpg

Kaart van de gem. Midden-Groningen, met dien verstande, dat voorafgaand, in 2017, het Slochterense deel van Meerstad is overgeheveld naar de gemeente Groningen, zodat dat sindsdien onder een gemeente valt. Dat is het deel W van de paarse lijn.

Kaart van de gem. Midden-Groningen, met dien verstande, dat voorafgaand, in 2017, het Slochterense deel van Meerstad is overgeheveld naar de gemeente Groningen, zodat dat sindsdien onder een gemeente valt. Dat is het deel W van de paarse lijn.

Midden-Groningen

Terug naar boven

Status

- Midden-Groningen is een gemeente in de provincie Groningen.

- De gemeente Midden-Groningen is in 2018 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren.

- De hoofdplaats van de gemeente Midden-Groningen is Hoogezand.

- De gemeente Midden-Groningen omvat de dorpen Borgercompagnie (deels), Foxhol, Froombosch, Harkstede (grotendeels), Hellum, Hoogezand, Kiel-Windeweer, Kolham, Kropswolde, Lageland (deels), Meeden, Muntendam, Noordbroek, Overschild, Sappemeer, Scharmer, Schildwolde, Siddeburen, Slochteren, Steendam, Tjuchem, Tripscompagnie (grotendeels), Westerbroek, Woudbloem en Zuidbroek, en de buurtschappen Achterdiep, Beneden Veensloot, Blokum, Bokhörn, Borgweg, Boven Veensloot, De Paauwen, Denemarken, Duurkenakker, Gaarland, Jagerswijk, Kalkwijk, Karsbadde, Kibbelgaarn (deels), Kleinemeer, Korengarst, Luddeweer, Lula, Nieuwe Compagnie, Noordbroeksterhamrik, Oude Verlaat, Ruiten, Schaaphok, Spitsbergen, Stootshorn, Tussenklappen, Tussenloegen, Uiterburen, 't Veen bij Zuidbroek, Waterhuizen (grotendeels), Westeind, Wilderhof en Wolfsbarge. Dit zijn 25 dorpen en 33 buurtschappen in totaal. Verder hebben wij ook een pagina gemaakt van het voormalige dorp thans Hoogezandse wijk Martenshoek.

Terug naar boven

Naam

Werknaam
De voorlopige werknaam tot het bekend worden van de definitieve naam op 15 maart 2016 was HSSM, zijnde de eerste letters van de 3 fusiegemeenten.

Definitieve naam
De inwoners is gevraagd met suggesties voor een nieuwe gemeentenaam te komen. Er komen 410 suggesties binnen, met 271 unieke namen. Een onafhankelijke adviescommissie, samengesteld uit een aantal relevante disciplines, kiest aan de hand van een reeks criteria - zoals: lijkt de naam niet teveel op een andere gemeentenaam in het land, straalt de naam herkenbaarheid en aantrekkingskracht uit, is de naam makkelijk uit te spreken, heeft de naam topografische en/of historische verwantschap met het gebied of onderdelen daarvan, past het bij de beoogde identiteit van de gemeente, roept het positieve associaties op, heeft het uitstraling naar buiten - aanvankelijk de 20 meest geschikte namen, en daaruit weer de 3 daarvan meest geschikte: De Hogewolden, Midden-Groningen en Woldmeren.

De inwoners kunnen vervolgens stemmen op een van deze namen. Onderbouwing van de namen:
De Hogewolden
Twee van de gebieden worden met wold aangeduid. Slochteren ligt in de Woldstreek en Menterwolde is een deel van het Wold Oldambt. Er zit reliëf in het landschap met hogere gebieden in alle streken. Het hoger gelegen deel van Hoogezand-Sappemeer is het Gorecht. De naam De Hogewolden heeft een positieve uitstraling, een gebied waar het fijn vertoeven is. Landelijkheid, rust en natuurbeleving voor de nieuwe gemeente spreken eruit.
Midden-Groningen
Een krachtige naam die direct staat voor dit gebied. Duidelijk waar de gemeente ligt, ook voor een buitenstaander. Geeft een groot gebied weer met meerdere belangrijke plaatsen erin. Een positieve associatie met alle mogelijkheden om een nieuwe identiteit en uitstraling op te bouwen.
Woldmeren
Een mooie beschrijving van het landschap vanuit historisch perspectief met wolden en meren. Zowel Slochteren, Hoogezand-Sappemeer als Menterwolde hebben één of meerdere meren. Een positieve uitstraling gebaseerd op natuur, recreatie en toerisme. Een naam met de ambitie naar een toekomst met de wind in de zeilen!

De uitslag van de stemming is op 15 maart 2016 bekend gemaakt: het is Midden-Groningen geworden. Deze naam krijgt 48% van de 16.570 uitgebrachte stemmen. Na de formele vaststelling van deze naam door de gemeenteraden in april 2016 is deze in gebruik genomen en is de voorlopige werknaam HSSM vervallen.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Midden-Groningen ligt in het midden van de provincie Groningen en grenst in het W aan de gemeenten Haren en Groningen, in het N aan de gemeenten Ten Boer, Loppersum en Appingedam, in het O aan de gemeenten Delfzijl en Oldambt en in het Z aan de gemeente Veendam en de provincie Drenthe (gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze). De hoofdplaats Hoogezand ligt ZW in de gemeente.

De fusiepartners liggen vanouds in 3 verschillende streken (vandaar dat er ook niet 1 overkoepelende bestaande streeknaam kon worden gekozen als gemeentenaam die het hele gebied dekt): Slochteren ligt in de streek Duurswold, Hoogezand-Sappemeer viel onder het Gorecht, en Menterwolde viel grotendeels onder het Wold-Oldambt. De laatste 2 streeknamen zijn vandaag de dag niet meer in gebruik.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Midden-Groningen is bij haar oprichting in 2018 als volgt samengesteld:
- van de gemeente Hoogezand-Sappemeer: ca. 13.500 huizen met ca. 34.000 inwoners op een oppervlakte van ca. 73 km2;
- van de gemeente Slochteren: ca. 6.000 huizen met bijna 15.000 inwoners op een oppervlakte van ca. 159 km2;
- van de gemeente Menterwolde: ca. 5.000 huizen met ruim 12.000 inwoners op een oppervlakte van ca. 82 km2.
Gezamenlijk ca. 24.500 huizen met ca. 61.000 inwoners op een oppervlakte van ca. 314 km2.

- Voorafgaand aan de herindeling per 2018, heeft in 2017 een grenscorrectie plaatsgevonden tussen de gemeenten Groningen en Slochteren, waarbij het Slochterense deel van nieuwbouwproject Meerstad naar de gemeente Groningen is overgegaan, zodat dat gebied sinds 2017 onder 1 gemeente valt. Dit wordt gevisualiseerd door de paarse lijn in de linkerhoek van een van de kaarten op deze pagina.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Reeds in de loop van 2015 hebben de gemeenten, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties veel input geleverd met betrekking tot hun wensen, kansen, ambities en zorgen over onderwerpen als wonen, werken, toerisme en recreatie, onderwijs, zorg en welzijn et cetera. Input vormde ook de SWOT-analyse gemeente Midden-Groningen van E&E Advies d.d. januari 2016.

Dit heeft geleid tot de nota 'Samen kom je verder. Kompas voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen' (in april 2016 door de 3 gemeenteraden vastgesteld). "Het Kompas gaat over doelen en intenties, want die inspireren en binden samen. In dit Kompas beschrijven wij de richting waarin onze gemeente zich wil gaan ontwikkelen. Dit Kompas is gebaseerd op vele gevoerde gesprekken en op een analyse van trends, ontwikkelingen en feiten. Het Kompas benoemt ook 3 bouwstenen voor een maatschappelijke agenda die daarbij past, zijnde 'Groots in kleinschaligheid', 'Ieder mens telt' en 'Economie van de toekomst'. De toekomst is onvoorspelbaar, maar wel te beïnvloeden. Dat vraagt een bundeling van krachten en een eensgezind optreden. Het Kompas voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen laat zien dat we daarvoor niet tot 2018 hoeven te wachten. Wij nodigen iedereen uit om nu al samen met ons op weg te gaan in de richting die het Kompas wijst. Onder het motto: 'Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!' Inwoners, ondernemers, organisaties en overheid gaan het de komende jaren samen doen. Daar verheugen wij ons op." Aldus de 3 burgemeesters van de huidige gemeenten in de inleiding van de nota.

- De gemeente Midden-Groningen heeft in april 2018 1,1 miljoen subsidie ontvangen van Kansrijk Groningen, het programma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) voor projecten die de leefbaarheid bevorderen in het aardbevingsgebied. Een groot deel daarvan gaat naar projecten die de inwoners en het toerisme in het dorp Steendam ten goede komen (zie verder aldaar onder het kopje Recente ontwikkelingen). Verder komt er vanuit Overschild een fietspadverbinding molen-kerk-meer (€70.000). Het fietspad vanuit Overschild sluit dan aan op het ‘Rondje Schildmeer’ en op de fietsknooppunten. In Hellum krijgt het schoolplein van de voormalige basisschool De Ent een dorpsfunctie, waar een combinatie van ontmoeten en spelen mogelijk wordt gemaakt (€30.000). En voor nieuwbouw van MFC Dorpshuis Schildwolde en jeugdhonk ’t Kon Amper in dat dorp komt €200.000 beschikbaar.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 1990 is Midden-Groningen door het Rijk benoemd als een zogeheten Strategisch Groenproject. Doel hiervan was grootschalige functieverandering van landbouw naar natuur. In 1994 is de Landinrichtingscommissie geïnstalleerd die een inrichtingsplan heeft opgesteld. Na uitgebreide voorlichtings- en inspraakrondes is de uitvoering van het herinrichtingsplan in 1999 van start gegaan. Er zijn werkzaamheden uitgevoerd in een 6300 ha groot gebied, globaal gelegen tussen Steendam en Kolham. Bijna 1600 hectare hiervan is nu natuurgebied.

De herinrichting van een reeks gebieden in Midden-Groningen tot natuurgebied, die gezamenlijk de overkoepelende naam 't Roegwold hebben gekregen, is na ruim 20 jaar in mei 2016 officieel afgerond. In het gebied is 45 km aan fiets-, wandel- en ruiterpaden aangelegd en met elkaar verbonden, waardoor een recreatief netwerk is ontstaan. Het 'rondje Schildmeer' is al erg populair onder fietsers en wandelaars, terwijl ook het nieuwe plankenpad over het Dannemeer veel bezoekers trekt. Daarnaast zijn de afgelopen jaren kades verbeterd, nieuwe bruggen geplaatst en visvriendelijke oevers aangelegd. Verder zijn de landbouwgronden opnieuw ingericht, waardoor ze meer geconcentreerd zijn en de natuur meer ruimte heeft gekregen. Dat is gebeurd door aankoop en ruil van gronden.

Het gebied is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland, een netwerk van aaneengesloten natuurgebieden in ons land. Het herinrichtingswerk is in opdracht van de provinvie uitgevoerd door de in 1994 opgerichte Landinrichtingscommissie Midden-Groningen. Deelprojecten waren o.a. de gebieden Tetjehorn (bij Overschild) in 2001, de Westerpolder (bij Kolham) in 2003, Ae’s Woudbloem in 2004, het Dannemeer (bij Slochteren) in 2014, en de Haansplassen in 2016. Met name Dannemeer ontwikkelt zich tot een dorado voor water- en rietvogels zoals blauwe kiekendief, roerdomp en blauwborst. Zee- en visarenden worden er regelmatig gespot, en er zijn al verschillende exemplaren van de zeldzame witwangstern gezien.

Gedeputeerde Henk Staghouwer stelde in zijn toespraak bij de feestelijke oplevering: "De grootschalige natuurontwikkeling in Midden-Groningen heeft in de afgelopen 20 jaar een enorme spin-off gehad: naast de aanleg van een groot uniek wetlandgebied en veel nieuwe fiets- en wandelpaden, zijn de aanpalende landbouwgebieden verbeterd. Ook zijn nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden ontstaan die deze spin-off verder uitbouwen, zoals de samenwerking tussen de agrarische natuurverenigingen, Staatsbosbeheer en RWE." (bron: Provincie Groningen, 27-5-2016)

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Midden-Groningen. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - Nieuwssite MiddenGroninger.nl van het gelijknamige huis-aan-huisblad. - Nieuws van de MiddenGroninger op Facebook.

- In de 3 gemeenten waaruit de nieuwe gemeente is samengesteld, waren decennialang verschillende lokale omroepen actief. De Mediawet geeft aan dat er slechts één publieke lokale omroep actief mag zijn binnen een gemeente. Door een nieuwe overkoepelende omroepstichting op te richten wordt aan deze eis voldaan. Lokale omroep Slochteren (Regio FM) is actief in die voormalige gemeente, Radio Compagnie is er voor de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer en Omroep Menterwolde was er voor de gemeente Menterwolde. Radio Menterwolde is ermee gestopt. De andere twee radiozenders blijven bestaan en vallen onder de nieuwe verantwoordelijke ‘zendgemachtigde’ Stichting Mediagroep Midden-Groningen. Radio Compagnie verzorgt nu tevens het gebied Menterwolde.

- Welzijn: - Stichting Present Midden-Groningen gelooft dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen echter (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Stichting Present wil die schakel zijn. Present slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk koppelen zij vrijwilligers in de eigen woonplaats aan mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor 1 of 2 dagdelen of voor langere tijd.

- Humanitas Midden-Groningen biedt o.a. steun bij rouw, een Taalcafé, hulp om je papierwinkels op orde te krijgen, maatschappelijke begeleiding nieuwkomers, Maatjes activiteiten, een Hulpcentrale, Taalondersteuning, een Vriendschapskring voor mensen met een verstandelijke beperking, Voorlezen, een Fietsproject, en Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg.

- Duurzaamheid: - Bij de gemeente Midden-Groningen zijn anno begin 2019 40 tot 50 plannen bekend van mensen of bedrijven die een zonnepark willen aanleggen. De gemeente wil in eerste instantie 600 tot 800 hectare aan zonneparken toestaan. Inwoners mogen tijdens inloopavonden meedenken over de plekken waar die zonneparken zouden kunnen komen. Het college van burgemeester en wethouders zal die ideeën samenvoegen, om vervolgens in een beleidsplan vast te leggen waar wel en waar geen zonneparken mogelijk en wenselijk zijn. Alleen projectvoorstellen waar voldoende draagvlak voor is maken kans van slagen.

- Veiligheid: - Politie Midden-Groningen.

Reactie toevoegen